WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки

ДИПЛОМНА

РОБОТА МАГІСТРА

Методичні рекомендації щодо написання і захисту

Для студентів

спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка”

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 339.5

Д4

Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 16.02.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 5 від 25.01.2012

Укладачі:

М. І. Макаренко, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. М. Костюк, доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. В. Костюк, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

І. І. Д’яконова, доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Д. А. Лукін, кандидат економічних наук, доцент, директор філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Суми” Дипломна робота магістра [Текст] : методичні рекомендації щодо написання і захисту / Державний вищий навчальний заклад Д “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. М. І. Макаренко, О. М. Костюк, О. В. Костюк]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 82 с.

Видання містить практичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту дипломної (магістерської) роботи.

Призначене для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

УДК 339.5 © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2012 ЗМІСТ ВСТУП

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

1.1. Дипломна робота, її мета та завдання

1.2. Керівництво підготовкою дипломної роботи

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ.....

2.1. Етапи та графік виконання дипломної роботи

2.2. Вибір та затвердження теми дипломної роботи

2.2. Рекомендована тематика дипломних робіт

2.3. Загальні рекомендації щодо виконання дипломної роботи........17

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ............20

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Правила оформлення таблиць

4.3. Правила оформлення ілюстрацій

4.4. Правила оформлення формул та рівнянь

4.5. Правила оформлення додатків

4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

4.7. Правила оформлення списку використаних джерел

4.8. Зшивання дипломної роботи

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

5.1. Список документів для допуску дипломної (магістерської) роботи до захисту

5.2. Нормоконтроль дипломної (магістерської) роботи до захисту...41

5.3. Відзив та оцінка керівника дипломної (магістерської) роботи....

5.4. Зовнішня рецензія

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ............45

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ ТА УМОВИ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИПУСКНИКУ АКАДЕМІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП Методичні рекомендації підготовлені з метою надання всебічної методично-консультативної допомоги студентам для самостійного виконання дипломної роботи, яка є невід’ємною частиною процесу підготовки магістрів за спеціальністю “Міжнародна економіка”.

Наукова діяльність у системі вищої освіти – це невід’ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. яка здійснюється відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постанов Кабінету Міністрів України.

Як форма підготовки фахівців кваліфікаційного рівня “магістр” наукова діяльність у системі вищої освіти включає проведення оригінальних наукових досліджень та виконання кваліфікаційних дипломних робіт.

Таким чином, кваліфікаційна дипломна робота магістра є важливим етапом у підготовці фахівців, завершальною ланкою в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента, в якій майбутній фахівець з міжнародної економіки має продемонструвати ступінь свопідготовленості за обраною спеціальністю, рівень загальної, наукової і професійної компетенції, творчий підхід до розв’язання й вирішення проблем у сфері міжнародної економічної діяльності.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4

1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

1.1. ДИПЛОМНА РОБОТА, ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Дипломна робота магістра – самостійне дослідження, виконане студентом (слухачем магістратури) на завершальному етапі навчання в академії. Це кваліфікаційна робота, на підставі якої державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Дипломна (магістерська) робота ґрунтується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних виробничих, навчально-методичних, економічних, технічних, технологічних та інших задач прикладного характеру.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити результати глибокого теоретичного осмислення актуальної організаційно-управлінської та економічної проблеми, обґрунтовані пропозиції практичного її розв’язання, мати внутрішню єдність і засвідчувати особистий науковий і практичний внесок автора.

Метою підготовки дипломної (магістерської) роботи є:

• поглиблення студентом теоретичних і практичних знань за обраною спеціальністю, формування умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;

• оволодіння методикою теоретичних і експериментальних досліджень, закріплення навичок самостійної науково-дослідної роботи;

• набуття практичного досвіду з аналізу отриманих результатів, формування власних висновків і пропозицій щодо об’єкта дослідження.

Дипломна робота студента має бути своєрідним підсумком його навчальної діяльності протягом усього періоду навчання, а її рівень, змістовність, стилістика, актуальність теми і захист повинні підтвердити отримані знання і набуті практичні навички.

Виходячи з цього, основними завданнями дипломної (магістерської) роботи є:

• вивчення (поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напрямку дослідження;

• проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного аналітичного інструментарію;

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

• розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

• обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

• апробація результатів дослідження;

• підготовка реферату за темою дипломної роботи;

• підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис.

Зміст дипломної роботи передбачає:

• формулювання завдань виробничого, організаційно-управлінського, навчально-методичного, економічного і комерційного характеру, вичерпну характеристику об’єкта дослідження, аналіз стану розв’язання виявлених проблем за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• самостійний аналіз методів дослідження, які застосовуються під час вирішення визначеної проблеми, викладення методики дослідження, його інформаційного та методичного забезпечення;

• аналіз й узагальнення фактичного матеріалу, який використовуться у процесі дослідження;

• отримання результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення.

У процесі підготовки і захисту дипломної роботи студент має довести:

• здатність творчо мислити;

• навички володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у роботі;

• здатність до аналізу отриманих результатів і розробки висновків та пропозицій, уміння аргументовано їх захищати;

• уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у виробництві та науково-дослідній діяльності;

• вміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в процесі здійснення досліджень та оформлення роботи.

Дипломна (магістерська) робота має бути результатом закінченого дослідження, мати внутрішню цілісність і свідчити про те, що студент володіє сучасними методами наукового пошуку й спроможний самостійно вирішувати поставлені завдання, які мають теоретичне та практичне значення.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6

1.2. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Наукові керівники дипломних робіт призначаються з професорів, доцентів та найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів кафедри. У випадках, коли дипломна робота має прикладний характер, до керівництва її підготовкою можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі. У разі необхідності студент може також користуватися консультаціями викладачів кафедри міжнародної економіки та інших кафедр.

Науковий керівник здійснює поточний контроль за роботою студента під час написання дипломної роботи, а також за дотриманням ним установлених термінів виконання її основних розділів.

Основними завданнями керівника дипломної роботи є:

• участь у закріпленні теми дипломних робіт, розробці і видачі індивідуального завдання;

• надання студентам допомоги у визначенні переліку питань, які вони повинні зібрати та вивчити для написання дипломної роботи;

• проведення консультацій для студентів з питань порядку і послідовності виконання дипломної роботи, обсягу і змісту теоретичного матеріалу, аналітичної і розрахункової частин роботи;

• здійснення контролю за дотриманням графіка виконання дипломної роботи;

• написання відгуку на дипломну роботу;

• присутність при захисті студентами дипломних (магістерських) робіт.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

2.1. ЕТАПИ ТА ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи складається з таких основних етапів:

1) визначення напряму дослідження, закріплення керівника дипломної роботи, вибір і затвердження теми;

2) складання плану дипломної роботи та отримання завдання на дипломну роботу;

3) огляд джерел науково-методичної та навчальної інформації, проведення досліджень і написання теоретичної частини дипломної роботи;

4) проходження переддипломної практики, збір фактичного матеріалу, звітної та статистичної фінансово-економічної інформації, складання та захист звіту про проходження переддипломної практики, подання предпринту рукопису за матеріалами розділів 1 та 2;

5) написання аналітичного та конструктивного розділів дипломної роботи;

6) завершення написання дипломної роботи, приведення її структури і змісту до встановлених вимог;

7) оформлення дипломної роботи та проходження нормоконтролю;

8) рецензування дипломної роботи, подання роботи на кафедру;

9) підготовка до публічного захисту і захист дипломної роботи.

Графік виконання дипломної роботи затверджується на початку навчального року, а його додержання контролюється керівником дипломної роботи і є одним із критеріїв, що формують оцінку дипломної роботи.

Успішне виконання дипломної роботи залежить від чіткого дотримання послідовності її виконання. При порушенні графіка студент може бути недопущений до захисту дипломної роботи.

2.2. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є кваліфікаційною роботою, яка виконується за тематикою, запропонованою кафедрою міжнародної економіки.

Визначення напряму дослідження здійснюється, виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств, комерційних структур, фінансово-кредитних установ та організацій тощо. Обираючи тему, слід враховувати її ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 актуальність, відповідність профілю навчання, ступінь відповідності обраної теми тематичній спрямованості наукової роботи, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних) під час проходження практики, наявність публічної інформації, власних напрацювань.

Кафедра міжнародної економіки розробляє та затверджує базовий перелік тем дипломних робіт, який щорічно переглядається і доповнюється з урахуванням змін, що віддзеркалюють сучасний стан і проблематику міжнародних економічних відносин, а також відповідних вимог діючого законодавства. При цьому враховується спрямованість науково-дослідної роботи кафедри, а також визначений перелік виробничо-комерційних структур, установ та організацій, які є базовими для проходження практики.

Перелік рекомендованих тем для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” наведений нижче.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту СТАТИСТИКА Методичні рекомендації щодо самостійної роботи Для студентів усіх напрямів підготовки галузі знань “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 311(073) С7 Рекомендовано до видання методичною радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.05.2012. Розглянуто...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 519.862. Е45 Рекомендовано до видання методичною радою...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»