WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра фінансів

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки

молоді та спорту України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 658.114.45(075.8)

ББК 65.292.34я73

У67

Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435

Авторський колектив:

С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, І. І. Рекуненко, О. В. Дейнека

Рецензенти:

О. М. Теліженко, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет;

О. М. Костюк, доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. М. Колодізєв, доктор економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія У67 банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 305 с.

ISBN 978-966-8958-93-9 Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з “Управління фінансами акціонерних товариств”, у тому числі теоретичні засади в розрізі тем дисципліни, питання і тести для самоконтролю, термінологічний словник і список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр” і “спеціаліст” економічного спрямування. Може бути корисним для аспірантів, фахівців фінансового профілю.

УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 © С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін., 2013 © ДВНЗ “Українська академія банківської справи ISBN 978-966-8958-93-9 Національного банку України”, 2013 ЗМІСТ ВСТУП

Тема 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.... 9

1.1 Поняття та класифікація акціонерних товариств

1.2 Фінанси акціонерних товариств: сутність, функції, принципи.. 15

1.3 Органи управління акціонерними товариствами

1.4 Державне регулювання діяльності акціонерних товариств........ 23 Питання для самоконтролю

Тести

Тема 2 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1 Сутність корпоративного управління

2.2 Принципи корпоративного управління

2.3 Характеристика моделей корпоративного управління................41

2.4 Поняття та функції фінансового менеджменту акціонерного товариства

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 3 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ТА ІНШИХ ФОНДІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА................

3.1 Статутний капітал акціонерного товариства:

поняття, функції, особливості формування

3.2 Порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерного товариства

3.3 Фонди акціонерного товариства та їх призначення

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 4 УПРАВЛІННЯ ВИПУСКОМ ТА ОБІГОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4.1 Цінні папери, що емітуються акціонерним товариством, та їх характеристика

4.2 Етапи формування емісійної політики акціонерного товариства

4.3 Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів.........107

4.4 Визначення вартості акцій акціонерного товариства................109 Питання для самоконтролю

Тести

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Тема 5 УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

5.1 Доходи акціонерного товариства:

сутність, види та класифікація

5.2 Витрати акціонерного товариства та їх класифікація............... 129

5.3 Визначення фінансових результатів діяльності акціонерного товариства

5.4 Управління формуванням прибутку від операційної діяльності

5.5 Операційно-фінансовий важіль як інструмент управління прибутком акціонерного товариства

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 6 ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА... 157

6.1 Сутність, роль та основні завдання дивідендної політики акціонерного товариства

6.2 Теорії та типи дивідендної політики, їх характеристика.......... 161

6.3 Порядок виплати дивідендів

6.4 Особливості оподаткування дивідендів

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 7 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

7.1 Аналіз фінансового стану акціонерного товариства, його необхідність і значення

7.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану акціонерного товариства

7.3 Система показників аналізу фінансового стану акціонерного товариства

7.4 Оцінка інвестиційної привабливості акціонерних товариств

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 8 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

8.1 Економічна сутність та класифікація капіталу акціонерного товариства

8.2. Теоретичні концепції управління структурою капіталу акціонерного товариства

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4

8.3 Вартість капіталу акціонерного товариства та принципи оцінки

8.4 Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства.......

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 9 ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.... 2

9.1 Зміст і призначення фінансової стратегії акціонерного товариства

9.2 Класифікація фінансових стратегій акціонерних товариств.....233

9.3 Розробка фінансової стратегії акціонерного товариства...........2

9.4 Ринкова вартість акціонерного товариства як цільовий індикатор фінансової стратегії

Питання для самоконтролю

Тести

Тема 10 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

10.1 Сутність і механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки акціонерного товариства.....258

10.2 Діагностика фінансової кризи. Фінансова санація та антикризове управління в системі забезпечення фінансової безпеки акціонерного товариства

10.3 Форми реорганізації акціонерного товариства

10.4 Організаційно-економічні та фінансові аспекти реорганізації акціонерних товариств

10.5 Вплив операцій злиття та поглинання на вартість акціонерного товариства. Оцінка ефекту синергії..................2

10.6 Обґрунтування ціни та механізму конвертації акцій при злитті (поглинанні) та приєднанні

10.7 Рейдерство та механізми захисту від ворожих поглинань......2 Питання для самоконтролю

Тести

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ВСТУП Функціонування акціонерних товариств як однієї з найбільш розповсюджених організаційно-правових форм господарювання у сучасних умовах, їх взаємозв’язок з державою, інвесторами, кредиторами, постачальниками та персоналом породжують різноманітність фінансових та економічних відносин, які суттєво впливають на стан економіки країни. Ефективне управління акціонерними товариствами залежить від наявності цілісного, гнучкого механізму управління їх фінансами, який забезпечує як реалізацію фінансово-економічних потреб акціонерів, так і врахування вимог з боку інших підприємств, інвесторів, податкових і законодавчих органів щодо організації фінансової роботи акціонерних товариств.

У сучасних умовах питання управління фінансами акціонерних товариств, які розкривають застосування комплексу певних принципів, методів, прийомів і засобів для формування, розподілу і використання фінансових ресурсів акціонерного товариства з метою забезпечення підвищення ринкової вартості та найкращого поєднання і досягнення економічних інтересів власників, працівників та інших зацікавлених осіб, є актуальними.

Поширення акціонерної форми господарювання в Україні поставило на порядок денний питання підготовки фахівців, обізнаних з досягненнями світової та вітчизняної науки і практики управління фінансами акціонерних товариств, з особливостями організації їх фінансової роботи в сучасних умовах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Навчальний курс “Управління фінансами акціонерних товариств” належить до фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки магістрів та спеціалістів зі спеціальності “Фінанси і кредит”.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з управління фінансами акціонерних товариств, розробки фінансової політики, що дозволяє досягти зростання ринкової вартості товариства, стійких темпів нарощення його економічного потенціалу, реалізації інтересів акціонерів в умовах достатнього рівня фінансового забезпечення як поточної діяльності акціонерного товариства, так і на перспективу.

Завдання дисципліни:

формування комплексного розуміння особливостей функціонування акціонерних товариств як однієї із організаційно-правових форм господарювання;

вивчення загальних положень державного, зокрема й нормативноправового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні;

дослідження особливостей організації фінансового менеджменту акціонерних товариств як складової корпоративного управління;

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6 з’ясування сутності, особливостей формування і використання статутного капіталу та інших фондів акціонерного товариства в процесі його створення та функціонування;

дослідження особливостей формування стратегії діяльності акціонерних товариств на фондовому ринку України як емітентів;

вивчення політики формування, використання та розподілу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств;

засвоєння основних теорій та типів формування і реалізації дивідендної політики акціонерних товариств;

вивчення методів і прийомів проведення аналізу фінансового стану та інвестиційної привабливості акціонерних товариств;

формування теоретичних знань і практичних навичок з управління структурою капіталу акціонерних товариств;

опанування методикою розробки фінансової стратегії, спрямованої на максимізацію ринкової вартості акціонерного товариства;

дослідження особливостей управління фінансами акціонерних товариств з урахуванням реалізації фінансово-економічної безпеки.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність фінансових відносин, що виникають у господарській діяльності акціонерних товариств.

Дисципліна “Управління фінансами акціонерних товариств” безпосередньо пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування при підготовці магістрів і спеціалістів спеціальності “Фінанси і кредит”.

Вона поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий аналіз”, “Інвестування”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” та ін.

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів відповідних фахових знань і навичок.

У результаті вивчення дисципліни “Управління фінансами акціонерних товариств” студенти повинні знати:

місце та роль фінансів акціонерних товариств в економіці України;

особливості організації фінансового менеджменту в акціонерних товариствах як складової корпоративного управління;

порядок формування і використання фондів акціонерного товариства;

особливості діяльності акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

специфіку формування та розподілу прибутку акціонерних товариств;

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” особливості аналізу фінансового стану, ринкової активності та оцінки інвестиційної привабливості акціонерних товариств і корпоративних цінних паперів;

порядок визначення вартості та методи оптимізації структури капіталу акціонерного товариства;

методику розробки фінансової стратегії акціонерного товариства;

фінансові аспекти реорганізації акціонерних товариств;

механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки акціонерного товариства;

вміти:

обґрунтовувати фінансові рішення акціонерних товариств і критерії оцінки їх ефективності;

застосовувати методичні підходи до визначення напрямків і форм фінансової діяльності акціонерних товариств залежно від їх стратегії економічного розвитку;

організовувати і проводити відповідно до чинного законодавства емісію цінних паперів та застосовувати засоби впливу на інвестиційну привабливість акцій;

управляти прибутком і рентабельністю акціонерного товариства;

визначати фактори, що впливають на вибір оптимальної дивідендної політики, та формувати ефективну дивідендну політику підпримства;

аналізувати ефективність фінансової діяльності акціонерних товариств за системою основних показників;

здійснювати аналіз та оптимізацію структури капіталу акціонерних товариств;

розробляти фінансову стратегію акціонерного товариства, зокрема з урахуванням факторів фінансово-економічної безпеки;

готувати пропозиції керівництву акціонерного товариства щодо поліпшення механізму управління фінансами акціонерних товариств.

У навчальному посібнику всебічно розкриті актуальні питання, пов’язані з організацією управління фінансами акціонерних товариств на основі узагальнення концептуальних положень, а також з урахуванням світової практики, особливостей, характерних для вітчизняної економіки, існуючих нормативно-правових вимог.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 Тема 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Поняття та класифікація акціонерних товариств. Фінанси акціонерних товариств: сутність, функції, принципи. Органи управління акціонерними товариствами. Державне регулювання діяльності акціонерних товариств.

1.1 Поняття та класифікація акціонерних товариств В умовах реалізації ринкових відносин в Україні найбільш ефективною організаційно-правовою формою господарювання є акціонерне товариство, в межах якого поєднуються фінансові можливості та узгоджуються економічні інтереси власників.

Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |
Похожие работы:

«Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Будівельні конструкції і будівлі на транспорті Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи КИЇВ 2004 УДК 721.011 ( 075.3 ) ББК 0513 р ( 2 ) 3-252 Будівельні конструкції і будівлі на транспорті. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Київ: КУЕТТ, 2004. – 66 с. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять у собі варіанти індивідуальних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту СТАТИСТИКА Методичні рекомендації щодо самостійної роботи Для студентів усіх напрямів підготовки галузі знань “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 311(073) С7 Рекомендовано до видання методичною радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.05.2012. Розглянуто...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 519.862. Е45 Рекомендовано до видання методичною радою...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»