WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра банківської справи

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня

підготовки “бакалавр” галузі знань

0305 “Економіка і підприємництво”

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 336.717(073)

Б23

Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого

навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 5 від 24.01.2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 7 від 17.01.

Укладач С. В. Башлай, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

І. В. Сало, доктор економічних наук, професор ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Ф. О. Журавка, доктор економічних наук, професор ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник Б23 для самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. С. В. Башлай]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 142 с.

Посібник містить базовий навчальний матеріал з дисципліни “Банківські операції”, поданий у схематичній формі, основні формули для здійснення необхідних розрахунків, питання для самоконтролю, ситуаційні задачі та тестові завдання за темами, тематику рефератів та доповідей, а також рекомендовану літературу.

Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”.

УДК 336.717(073) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2012 ЗМІСТ ВСТУП

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ............13 Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Тема 2. Організація діяльності банку

Тема 3. Операції банку з формування власного капіталу

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

..........43 Тема 7. Операції банків з готівкою

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Тема 9. Операції банків з векселями

Тема 10. Кредитні операції банків

Тема 11. Особливості операцій банку з надання та погашення окремих видів кредиту

Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Тема 13. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Тема 14. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

.............111 Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.

..........

3. ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ВСТУП Дисципліна “Банківські операції” включена в навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”.

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

Завдання дисципліни – вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття навичок виконання конкретних банківських операцій.

Предмет дисципліни – діяльність банків, яка пов’язана із здійсненням банківських операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність; основні характерні риси сучасної банківської системи України, цілі, функції та принципи функціонування її окремих ланок;

економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг; стан, проблеми та перспективи розвитку банківської системи України;

уміти:

приймати самостійні рішення у сфері організації основних напрямків банківської діяльності, вживати необхідні заходи в ситуації, що склалася; працювати з фінансовими звітами банку; здійснювати аналіз та оцінку діяльності банку; визначати розмір наявних банківських ресурсів та потребу в них; оцінювати кредитоспроможність позичальників банківської установи; організовувати роботу з випуску та розміщення цінних паперів банку; оформляти банківські документи; давати оцінку та аналізувати стан ліквідності та платоспроможності банку.

Вивчення дисципліни “Банківські операції” здійснюється у формі лекцій, практичних та семінарських занять. Важливу роль при цьому відіграє самостійна робота студентів. На лекціях викладається основний зміст дисципліни, значна увага приділяється найбільш складним темам, які недостатньо розкриті в навчально-методичній літературі.

Семінарські заняття призначені для закріплення студентами лекційного матеріалу, практичні заняття забезпечують набуття ними навичок з організації здійснення банківських операцій.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4 У процесі вивчення дисципліни студенти за матеріалами наукових, навчальних та періодичних видань, власних наукових розробок можуть аналізувати та висвітлювати у формі реферату, аналітичного звіту, виступу на семінарському занятті самостійно обрані окремі актуальні питання діяльності банків.

Вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни доцільно поєднувати з перевіркою знань на основі контрольних питань та із самостійним виконанням практичних завдань.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ” Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні Уявлення про суть банку з позиції його історичного розвитку.

Період зародження банку і банківської справи. Умови переростання кредитора в банк. Реорганізація банків та їх ліквідація: види, вимоги та порядок.

Банк як головна складова фінансово-кредитної системи. Види та класифікація банків. Банківські об’єднання. Банки другого рівня банківської системи України та організаційні основи їх функціонування.

Створення та державна реєстрація банківських установ. Документи, які подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку. Відокремлені структурні підрозділи банку. Порядок реєстрації представництв іноземного банку. Форми і порядок реорганізації банківських установ.

Ліцензування банківської діяльності. Вимоги до отримання банківської ліцензії та умови її відкликання.

Тема 2. Організація діяльності банку Організаційна структура та управління банком.

Функціональна, дивізіональна та матрична структура банку. Функції та компетенція загальних зборів учасників банку, наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії, служби внутрішнього аудиту та постійно діючих комітетів.

Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення. Методики розрахунку капіталу банку (балансовий, регулятивний та економічний).

Достатність капіталу банку. Фактори, що визначають достатність капіталу банку. Основні критерії і стандарти оцінки власного капіталу банку згідно з вимогами Базельської угоди. Показники нормативів капіталу для банків України.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6 Тема 4. Операції банків із залучення коштів Залучені ресурси банку, операції, пов’язані з їх формуванням.

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів. Укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки. Фактори, які впливають на рівень депозитного процента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика. Права вкладників. Правовий режим вкладників. Вклади (депозити) до запитання фізичних осіб у банківських установах. Строкові вклади фізичних осіб у банківських установах. Довіреність на розпорядження вкладами. Порядок складання і використання заповітів. Порядок видачі вкладу після смерті вкладника. Порядок розпорядження рахунками неповнолітніх та інших клієнтів, визнаних недієздатними. Система гарантування вкладів населення в банках.

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів Сутність операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

Міжбанківська торгівля ресурсами. Роль міжбанківського кредитування, функції та структура ринку міжбанківських кредитів. Практика здійснення операцій з міжбанківського кредитування. Особливості одержання кредитів від НБУ. Механізми рефінансування комерційних банків. Операції, пов’язані з отриманням (наданням) кредитів від інших банків.

Випуск незабезпечених боргових зобов’язань банку як засіб запозичення ресурсів. Поняття субординованого боргу. Випуск банківських облігацій.

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві.

Характеристика платіжного обороту. Готівкові та безготівкові розрахунки.

Суть і принципи організації безготівкових розрахунків. Системи і законодавча база розрахунків в Україні. Відкриття і ведення банківських рахунків. Характеристика різних видів рахунків.

Форми та способи безготівкових розрахунків, сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій. Особливості оформлення розрахункових документів та порядок їх приймання і виконання ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” банками: розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень; порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами; примусове та договірне стягнення (списання) коштів. Особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Міжбанківські розрахунки в Україні. Необхідність і види міжбанківських розрахунків. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП). Основні завдання, функції та принципи організації роботи СЕП. Програмно-технологічна структура СЕП. Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Тема 7. Операції банків з готівкою Організація готівкових грошових розрахунків.

Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

Загальна характеристика касових операцій банку. Загальні положення та вимоги до касових операцій банку. Касові операції та планування касових оборотів банку: організація касової роботи в банках, підрозділи для проведення касових операцій, режими функціонування приходних та видаткових кас.

Касові операції банків з клієнтами. Види та порядок оформлення касових операцій. Приймання та видача готівки з каси банку. Здійснення касових операцій через банкомати. Загальні вимоги до організації діяльності банків з перевезення готівки та інших цінностей. Особливості зберігання грошових коштів у банку. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет.

Забезпечення касової роботи в банку. Забезпечення банків зразками банкнот та їх зберігання. Передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також між банками. Особливості формування і пакування банкнот та монет національної валюти.

Регулювання обігу готівки банківськими установами та контроль за веденням касових операцій. Визначення касових оборотів банків та емісійного результату. Здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління НБУ.

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.

Особливості впровадження Національної платіжної системи масових електронних платежів.

Основні учасники системи карткових розрахунків, їх права та обов’язки.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 Порядок видачі та обслуговування платіжних карток. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Здійснення касових операцій через банкомати. Особливості виплати заробітної плати з використанням платіжних карток.

Технологія безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. Механізм здійснення розрахунків при купівлі товару з використанням платіжних карток. Порядок операцій еквайрінгу при розрахунках платіжними картками за товари (послуги). Порядок розрахунків платіжними картками за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків.

Тема 9. Операції банків з векселями Характеристика та види векселів.

Визначення векселя з позиції боргового зобов’язання та платіжного документа. Характеристика вексельного обігу. Визначення місця банків при обслуговуванні векселів. Розподіл операцій банків з векселями на власні, де банки є емітентами боргового зобов’язання, та клієнтські.

Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні. Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

Кредитні операції банків з векселями. Урахування векселів. Вексельне переврахування та вексельна перезастава. Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів. Особливості кредитування під заставу векселів. Онкольний кредит. Торговельні операції з векселями.

Гарантійні операції з векселями. Авалювання векселів. Видача гарантій під забезпечення оплати векселів.

Розрахункові операції банків з векселями. Оформлення заборгованості векселями. Розрахунки з використанням векселів.

Комісійні та довірчі операції з векселями. Інкасування векселів.

Оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліантом). Зберігання векселів. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»