WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки

МІЖНАРОДНА

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УКРАЇНИ

Методичні рекомендації

щодо виконання курсової роботи

Для студентів

напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 339.5

М45

Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій

Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 10 від 02.06.2011.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 10 від 28.04.2011.

Укладач О. В. Костюк, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

С. В. Лєонов, доктор економічних наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Д. А. Лукін, кандидат економічних наук, доцент, директор філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Суми” Міжнародна економічна діяльність України : методичні рекомендації М45 щодо виконання курсової роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ;

[уклад. О. В. Костюк]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 34 с.

Видання містить методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”.

Призначене для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання.

УДК 339.5 © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ЗМІСТ ВСТУП

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. Загальні положення

1.2. Вимоги до виконання курсової роботи

1.3. Порядок виконання курсової роботи

2. СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Правила оформлення основної частини роботи

3.2. Правила оформлення ілюстрацій

3.3. Правила оформлення таблиць

3.4. Правила оформлення формул і рівнянь

3.5. Правила оформлення додатків

3.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела.....19

3.7. Правила оформлення списку використаних джерел

4. ЗАХИСТ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ВСТУП Методичні рекомендації мають на меті надати всебічну методичноконсультативну допомогу студентам у самостійному виконанні курсової роботи з навчальної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”, яка є невід’ємною складовою професійної підготовки бакалаврів з міжнародної економіки.

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, успішне проведення якого залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня роботи, її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення.

Виконання курсової роботи сприяє формуванню практичних навичок у студентів з планування та підготовки зовнішньоекономічної угоди, допомагає набути досвіду творчої самостійної роботи, оволодіти загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень і прикладних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконання курсової роботи має декілька цілей:

• закріпити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”;

• набути професійної компетенції з проблематики планування зовнішньоекономічної діяльності;

• сформувати у студентів навички:

а) творчого та системно-дослідного підходу до розв’язання проблем організації зовнішньоекономічних угод;

б) самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації тощо.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Курсова робота на тему “Аналіз міжнародного ринку __________ (найменування товару). Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту (імпорту) __________ (найменування товару)” є комплексною навчально-практичною роботою, яка виконується в рамках нормативної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”.

Метою написання курсової роботи є набуття студентами практичних навичок у процесі роботи з інформаційними джерелами при дослідженні зовнішніх ринків, опрацюванні нормативних документів, а також отримання необхідних навичок з підготовки зовнішньоторговельної операції та складання зовнішньоторговельного контракту.

Основним змістом курсової роботи є моделювання зовнішньоекономічної угоди з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), яка гіпотетично, за певних обставин, могла б бути укладеною із зарубіжним партнером. Комплексний характер роботи з підготовки зовнішньоекономічної операції передбачає виокремлення таких структурних елементів дослідження: 1) маркетинговий аналіз ринку обраного товару;

2) дослідження нормативно-правової бази, що регламентує здійснення зовнішньоекономічної угоди; 3) складання зовнішньоторговельного контракту; 4) оцінка ефективності зовнішньоекономічної угоди.

Виконання курсової роботи надає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим обов’язковою вимогою до курсового проекту є проведення дослідження практичних аспектів організації зовнішньоторговельних угод, аналітичної оцінки економічної ефективності даної угоди, законодавчо-правових умов виконання проекту. На підставі проведеного аналізу студент повинен сформулювати чіткі, точні висновки щодо вирішення поставленого завдання, оцінити можливість і доцільність реалізації даної угоди.

Курсова робота виконується студентами на основі зібраного статистичного матеріалу, аналітики, положень законодавчої бази України, даних підприємств, де відбувалася практична підготовка студентів.

1.2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Основною вимогою при написанні курсової роботи є самостійне і творче її виконання. Зловживання цитатами, запозиченими зі статей, монографій, підручників і з мережі Internet, сполученими окремими власними фразами автора курсової роботи, є несанкціонованим використанням чужої думки і вважається за плагіат.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Тому варто бути надзвичайно уважними, цитуючи українські публікації, викладаючи зміст іншомовних оригіналів, використовуючи інформацію з Internet-ресурсу. Курсова робота, в якій виявлено ознаки плагіату, знімається з розгляду, а її авторові виставляється оцінка “незадовільно”.

1.3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

• вибір товарної позиції, зовнішньоторговельний потенціал якої буде предметом дослідження в рамках курсової роботи;

• підбір і вивчення літературних джерел за темою роботи;

• формування тексту курсової роботи;

• оформлення курсової роботи;

• захист курсової роботи.

Вибір теми. Обираючи товарну позицію для подальшого дослідження її зовнішньоторговельного потенціалу, студент повинен виходити із того, що дослідження, здійснене в процесі розробки курсової роботи, було актуальним і мало реальний характер відповідно до умов ведення бізнесу в Україні.

Обрана для дослідження позиція погоджується з науковим керівником і затверджується в рамках загальної теми. У подальшому її змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника за умови достатнього обґрунтування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підбір і вивчення літературних джерел за темою роботи. У процесі підготовки до написання курсової роботи опрацьовуються літературні джерела, складається бібліографія. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників.

Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути такі українські економічні часописи, як “Галицькі контракти”, “Діловий вісник”, “Економіка України”, “Дзеркало тижня”, “Огляд цін українського та світового товарних ринків” тощо.

У процесі опрацювання літератури доречно окремо робити конспективні нотатки, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні бібліографічні записи джерел:

автор, назва книги (статті), видавництво (назва журналу), рік видання, обсяг книги (номер журналу), номер сторінки для того, щоб використати ці записи для підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 6 Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації та обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану.

До тексту вносяться тільки старанно підібрані й проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами.

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється відповідно до загальних вимог (п. 3).

Виконана курсова робота у встановлений термін здається на кафедру для реєстрації та рецензування науковим керівником. У рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень і висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту з попередньою оцінкою за чотирибальною шкалою. У разі незадовільної оцінки робота повинна бути доопрацьована з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсової роботи. Виконану і належним чином оформлену роботу з її електронним варіантом студент здає на кафедру міжнародної економіки за два тижні до закінчення навчального семестру. Після цього керівник здійснює рецензування роботи, з’ясовуючи її сильні сторони та недоліки, попередньо оцінює якість її виконання та рекомендує (або не рекомендує при істотних недоліках) до захисту. Захист курсової роботи відбувається на останньому тижні навчального семестру у вигляді презентації студентом основних результатів дослідження і відповіді на поставлені питання за темою роботи. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені питання. Остаточна оцінка вноситься до залікових відомостей.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

2. СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Структурно курсова робота складається з таких елементів: титульний аркуш, зміст (план), вступ, основна частина, заключна частина (висновки), анотація, список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).

Обсяг курсової роботи має бути в межах 35–40 сторінок друкованого тексту. Приблизний обсяг структурних складових роботи (кількість сторінок): вступ – 2 с., основна частина – 31–36 с., заключна частина (висновки) – 2 с.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної товарної позиції для подальшого дослідження її зовнішньоторговельного потенціалу, виділяються дискусійні питання й невирішені проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказуються предмет та об’єкт дослідження.

До формулювання об’єкта і предмета дослідження ставляться такі вимоги: 1) об’єкт – це процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (у даному випадку – економічні передумови та середовище, що пов’язане зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності в певній галузі чи сегменті ринку); 2) предмет міститься в межах об’єкта і точно відтворює тему роботи (у даному випадку – це обґрунтування доцільності укладання й реалізації зовнішньоторговельної угоди). Ці категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора курсової роботи.

Основна частина роботи складається з 4 розділів, які можуть бути поділені на підрозділи (параграфи, пункти). Назви розділів і параграфів не повинні дублювати назву теми курсової роботи. Розділи та підрозділи мусять бути пропорційними за обсягом викладеного матеріалу.

Розділи завершуються оцінкою одержаних результатів (короткими висновками).

Рекомендована структура основної частини курсової роботи:

1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару:

а) аналіз світового ринку товару;

б) аналіз українського ринку товару.

2. Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди:

а) законодавча база;

б) нормативно-правові умови здійснення даного проекту.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8

3. Зовнішньоекономічний контракт.

4. Оцінка ефективності запропонованого проекту.

Перший розділ присвячується аналітичним аспектам досліджуваної теми курсової роботи, узагальненню матеріалу опрацьованих статистичних джерел, викладенню аргументованого авторського підходу до формулювання висновків щодо оцінки конкурентного середовища, специфіки ринків, існуючих тенденцій. У цій частині курсової роботи необхідно висвітлити такі питання:

1. Аналіз світового виробництва товарної позиції, обраної для дослідження:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»