WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології» УДК 004.75 Метод кодування зображень в системі залишкових класів к.т.н. В. В. Яцків, к.т.н. Н. Г. Яцків Тернопільський національний ...»

МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології»

УДК 004.75

Метод кодування зображень в системі залишкових класів

к.т.н. В. В. Яцків, к.т.н. Н. Г. Яцків

Тернопільський національний економічний університет

Україна, Тернопіль

jazkiv@ukr.net

Анотація: розроблено метод кодування зображень в системі залишкових класів, який забезпечує стиснення зображень за рахунок скорочення кодового алфавіту. Зменшення часу виконання операції стиснення відбувається за рахунок паралельної обробки отриманих залишків.

Розроблено схему кодування - декодування зображень та проведено дослідження її роботи в системі Матлаб.

Ключові слова: кодування, система залишкових класів, стиснення зображення.

Поява малогабаритних недорогих цифрових фото - та відеокамер стала основою для розробки розподілених комп’ютерних систем візуального моніторингу об’єктів. Однак для їх широкомасштабного впровадження необхідно вирішити ряд проблем, зокрема створення ефективних методів стиснення зображень, розробка методів кодування зображень стійких до впливу завад в каналах зв’язку, зменшення часу затримки передавання та інші. Особливо актуальними ці проблеми є при зберіганні та передаванні зображень з використанням автономних та мобільних пристроїв, зокрема в безпровідних сенсорних мережах (БСМ), вузли яких характеризуються обмеженими обчислювальними потужностями, автономним живленням та низькою пропускною здатністю каналів зв’язку. Використання методів стиснення даних в БСМ дозволяє ефективно використовувати обмежену пропускну здатність каналів зв’язку та зменшити енергозатрати на передавання даних.

На даний час розроблено багато методів та алгоритмів стиснення зображень, серед яких найбільш поширеним є JPEG, який вже реалізовано в більшості мікросхем CMOS камер [1, 2]. Недоліком існуючих алгоритмів стиснення зображення є їх послідовна робота, що особливо помітно при їх реалізації на пристроях з обмеженими апаратними ресурсами [3].

Алгоритми стиснення зображень для використання в безпровідних сенсорних мережах візуального моніторингу об’єктів повинні володіти наступними характеристиками: забезпечувати заданий коефіцієнт стиснення, низьке енергоспоживання, низьку обчислювальну складність, низькі вимоги до пам'яті, можливість вбудованої реалізації.

Метою роботи є розробка методу кодування зображень в системі залишкових класів, направленого на підвищення швидкодії роботи алгоритмів стиснення, за рахунок їх паралельного виконання.

В загальному випадку під кодуванням розуміється певний спосіб оброблення вхідних даних, що дає на виході кодовані дані. В даній роботі під кодування розуміється представлення зображення в системі залишкових класів.

В системі залишкових класів (СЗК) числа представляються залишками від ділення числа A, представленого в позиційн

–  –  –

том, елементи якого відповідають трьом колірним компонентам: червоному, зеленому і синьому.

Найбільш поширеним варіантом є представлення кожної компоненти 8- ми бітовим значенням, відповідно, RGB зображення має глибину 24 біта [4].

Авторами запропоновано перейти від представлення пікселів зображення в двійковій системі числення до їх представлення в системі залишкових класів. Оскільки пікселі зображення приймають значення в діапазоні від 0 до 255, то в СЗК необхідно вибрати модулі добуток, який буде більший 255.

Отже, можна вибрати наступні набори модулів: { p1 3, p2 7, p3 13 }, де R 3 7 13 273 або { p1 5, p2 7, p3 8 }, R 5 7 8 280. Для подальшої роботи оберемо модулі 5, 7, 8, тому що залишки по заданих модулях в двійковому коді мають однакову розрядність m 3.

З цифрової камери компоненти зображення RGB поступають на перетворювач з двійкового коду в код СЗК, на виході якого отримуємо залишки ri від ділення значень пікселів на вибрану систему модулів pi (рис.1) [5]. Отримані масиви залишків поступають на кодер, який здійснює подальшу обробку (стиснення) зображення представленого залишками з використанням кодів Хафмана (рис.2). З виходу кодерів стиснуті послідовності надходять на передавальний пристрій.

–  –  –

Рисунок 3 – Схема декодування зображення Запропонована схема забезпечує стиснення зображень без втрат.

Проведені в системі Матлаб експериментальні дослідження підтвердили переваги запропонованого методу кодування зображень в СЗК з подальшим стисненням залишків кодами Хафмана. Результати досліджень показали, що запропонований метод кодування забезпечує коефіцієнт стиснення в діапазоні 1,6-8 і залежить від класу зображення.

Висновки. Запропонований метод кодування зображень забезпечує в 2-3 рази зменшення часу оброблення зображення за рахунок поділу зображення на модулі системи залишкових класів та паралельного стиснення отриманих залишків. Застосування кодів Хафмана для стиснення залишків забезпечує коефіцієнт стиснення без втрат в залежності від класу зображень:

1,6 – 4 – для фото реалістичних зображень;

4 - 8 – для зображень з великими областями однакового кольору.

В майбутньому планується дослідити коефіцієнт стиснення зображення при використанні інших алгоритмів стиснення.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методи сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. – М.: Диалог-Мифи, 2002. –384 с.

2. Дж. Миано. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. Учеб. Пособ. – М.: Издательство Триумф, 2003 – 336 с.

3. S. Misra, M. Reisslein, and G. Xue. A survey of multimedia streaming in wireless sensor networks. IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 10, no. 1–4, pp. 18–39, 2008.

4. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. – Москва: Техносфера, 2006. – 616 с.

5. Патент № UA 75137 U. Пристрій для перетворення паралельного двійкового коду в код системи залишкових класів / Яцків В.В., Саченко А.О., Су Цзюнь. – 2012. – Бюл. №.22

6. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. – М.: Сов. радио, 1968. – 460 с.

___________ V.Yatskiv, N.Yatskiv. The Image Coding Method based on Residue Number System.

Summary: the image coding method in Residue Number System, which provides image compression due to reducing of coding alphabet, is developed. The parallel processing of the residues allows the reducing of the time of compression operation. The image coding-decoding scheme is elaborated and investigated with the use of Matlab.

Кeywords: coding, residue number system, image compression.

–  –  –Похожие работы:

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 1 (8) Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218Рекомендовано до друку вченою радою ^ц^тьного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № З від 2D січня 2D12 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 18877-7677ПР від 23.D3.2D12 р. Вісник Національного університету «Юридична...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧАСТИНА ІІІ Одеса УДК 330.34(063) ББК 65.237я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Колесніков А. Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду [Електронний ресурс] / А. Колесніков, Н. Шульгат // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11kapiob.pdf. УДК 339.138 JEL Classification: M31 Андрій Колесніков, Ніна Шульгат Тернопільський національний економічний університет НЕЙРОМАРКЕТИНГ: НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ОТОТОЖНЕННЯ БРЕНДУ Анотація. Охарактеризовано підходи до сутності...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ аналітична доповідь КИЇВ Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності. К.: НІСД, 2012. 33 с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с. (керівник авторського колективу) Покришка Д. С. Тищук Т.А., к.е.н., доц. Белінська Я. В., д.е.н., доц., с.н.с. Павлюк А. П., к.е.н., с.н.с. Молдован О. О. Собкевич О. В., к.е.н., с.н.с. Пищуліна О.М.,...»

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ИМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Колективна монографія Том За редакцією кандидата економічних наук, професора П.Й. Атамас Монографію включено до наукометричної бази РИНЦ Дніпропетровськ УДК 657-027.21/.22 ББК 65.052 А43 Рецензенти: Доктор економічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Підоричева Ірина Юріївна УДК 338.242+334 РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі економічних проблем науковотехнічного...»

«Міністерство освіти і науки України Левицька С.О. ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Посібник «Затверджено Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів» Рівне – 200 УДК 657.37 (075.8) ББК 65.052я7 Л 37 Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 14 \18-Г-1857 від 16.07.08) Рецензенти: Кужельний Микола Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ В.О.Радкевич, А.М.Михайличенко, В.М.Аніщенко МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Харків Компанія СМІТ УДК 377.35 Рецензенти: І.М.Стариков, д-р пед.наук, професор, головний наук. співробітник лабораторії «Професійне навчання на виробнициві» Інституту ПТО АПН України ; Н.О.Величко, канд. пед. наук, ст. наук. співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр...»

«Програма фахового вступного випробування за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» І. «Бухгалтерський облік»1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації Поняття та сутність бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Бухгалтерський облік у системі наук.2. Предмет і метод бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Базові принципи бухгалтерського обліку. Методичні прийоми...»

«Економічні науки Література 1. Бузько І.Р Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств : [монографія] / Бузько І.Р, Дмитренко І.Є., Сущенко О.А. – Алчевськ : ДГМІ, 2002. – 216 с.2. Хомяков В.І. Формування конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємств (теоретичні аспекти) / В.І. Хомяков, Т.Г. Вяткіна, П.С. Вяткін // Прометей: Рег. зб. наук праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2006. – № 1. – С. 163–166.3. Бондаренко И.В. Формирование приоритетов в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»