WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«додаток до друкованого номера № 8' 2014, стор. 5 газети Все про бухгалтерський облік БАлАнС Першою формою річного фінансового звіту, яка узагальнює результати роботи підпримства, є ...»

додаток до друкованого номера № 8' 2014,

стор. 5

газети "Все про бухгалтерський облік"

БАлАнС

Першою формою річного фінансового звіту, яка узагальнює результати роботи підпримства, є Баланс (Звіт про фінансовий стан). Він відображає всі економічні ресурси, якими

володіє підприємство станом на 31 грудня звітного року. Тож, іще раз прокрутимо у своїй

голові всі складові Балансу та порядок його заповнення.

Як складаємо й коли подаємо дженого постановою КМУ від 28.02.2000 р.

№ 419).

Допоможе нам сформувати Баланс НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яким Структура Балансу повинні керуватися підприємства, організації Баланс складається із двох частин: лівої та інші юридичні особи всіх форм власності (Актив) та правої (Пасив). Підсумки обох подалі — підприємства), крім банків та бюд- винні бути рівні — золоте правило бухобліку.

жетних установ. Методичні рекомендації щодо Кожна частина, у свою чергу, поділена на роззаповнення форм фінансової звітності, затвер- діли, а ті — на статті (рядки).

джені наказом Мінфіну України від 28.03.13 р. В Активі Балансу показують залишки на № 433, стануть у нагоді лише тим підприємс- рахунках 1—3 класів Плану рахунків бухгалтвам, які формують фінзвітність згідно з віт- терського обліку активів, капіталу, зобов'язань чизняними стандартами бухобліку. і господарських операцій підприємств і органіОтже, розпочнемо із заповнення шапки Балансу, зацій, затвердженого наказом Мінфіну України де вкажемо загальну інформацію про підприємс- від 30.11.99 р. № 291 (далі — План рахунків).

тво. Зокрема, середню кількість його працівників. Відповідно, в Пасиві — залишки на рахунках Далі позначаємо, за яким стандартом складено 4—6 класів Плану рахунків.

даний звіт: П(С)БО або ж МСФЗ. Підприємства можуть не вказувати порожСкладати річний Баланс потрібно в націо- ніх рядків Балансу (якщо немає інформації до нальній валюті станом на 31 грудня звітного розкриття і її не було в попередньому звітнороку. Одиницею виміру для Балансу висту- му періоді). При цьому в Балансі можна наводити будь-які статті, якщо вони відповідають пають тисячі гривень без десяткового знака.

таким критеріям:

Уперше новостворене підприємство може відснує ймовірність надходження або вибутзв<

–  –  –

частка перестрахувальників у страхових резервах збитків або неналежних або резервах 1182 виплат неналежних виплат Вписуваний рядок резервах 1183 частка перестрахувальників у страхових резервах незароблених премій незароблених премій Вписуваний рядок інших страхових 1184 частка перестрахувальників в інших страхових резервах резервах

–  –  –Похожие работы:

«Зареєстровано Міністерством соціальної політики України Реєстраційний номер 4 від 30 січня 2014 р. Рекомендації реєструючого органу № 654/0/14-14/18 від 30.01.2014 р. Уповноважена особа реєструючого органу В. Коломієць ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Кіровоградським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок Кіровоградської області на 2014-2017 роки м. Кіровоград 2013 рік ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Керуючись Конституцією України,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2011 Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів на XLV науковій конференції студентів і магістрантів Кіровоград 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЗИ доповідей на XLV науковій конференції студентів і...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи Для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 338:91(073) Р31 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу...»

«УДК 349.3: 369.542 (477) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Губрієнко О.М., к.ю.н., доцент Запорізький національний університет У статті дається загальна характеристика сучасного стану пенсійної системи України та окреслюються основні напрямки її реформування, зокрема, вдосконалення солідарної системи і недержавного пенсійного забезпечення, а також запровадження накопичувальної пенсійної системи. Ключові слова: пенсія, пенсійна система, пенсійна реформа, пенсійний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»