WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ Стецюк П.А., д.е.н., ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН Розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансової адаптивності агроформувань, ...»

-- [ Страница 2 ] --

При цьому, на нашу думку, раціональне формування та використання фінансових ресурсів повинне здійснюватись з врахуванням певних обмежень.

До таких обмежень відносимо адекватність середньозваженої ціни джерел фінансових ресурсів та рівнів фінансових ризиків, граничне значення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Виходячи з аналізу практики управління фінансами сільськогосподарських підприємств та узагальнення теоретичного базису системних трансформацій, пропонуємо наступну послідовність етапів створення системи ефективного фінансового менеджменту:

– визначення цільових параметрів управління формуванням та використанням фінансових ресурсів;

– аналіз сучасного стану управління фінансами;

– розробка фінансової політики;

– визначення технології, методів та прийомів розробки і ухвалення управлінських рішень у сфері формування та використання фінансових ресурсів;

– розробка та прийняття внутрішніх нормативних документів із визначенням регламентів і процедур прийняття, реалізації та коригування рішень по управлінню фінансовими ресурсами;

– визначення основних показників аналізу фінансових ресурсів, методів їх розрахунку, критеріїв прийнятності та способів інтерпретації, процедур та періодичності проведення фінансового аналізу;

– розробка та впровадження системи планування фінансових ресурсів;

– розробка і реалізація системи контролю формування, розміщення та використання фінансових ресурсів;

– організація управлінського обліку та системи фінансового контролю і моніторингу відповідно до потреб забезпечення раціонального руху фінансових ресурсів у процесі основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Таким чином, обґрунтовані компоненти фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств створюють теоретичні засади формування нової парадигми їх економічного розвитку та системного вирішення проблем у цій сфері функціонального менеджменту. Вони повною мірою враховують специфіку, особливості та закономірності функціонування сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах і виступають науковим базисом підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємств галузі.

Список використаних джерел

1. Амбросов В. Я., Онєгіна В. М. Формування кредитного ринку в системі агробізнесу США // Економіка АПК. – 2001. – №5. – С.115 – 121.

2. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств:

Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.

3. Гудзь Е. Е. Модернизация методологических подходов финансового прогнозирования функционирования агроформирований в условиях кризисных диффузий экономического пространства Украины // XVII Кондратьевские чтения „Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и современность”. М.: Международный фонд Н. Д. Кондратьева, 2009 – 212 с. – с. 22 – 24 с.

4. Дем’яненко М.Я., Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Оцінка кредитоспроможності агроформувань (теорія та практика): монографія. –К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 302 с.

5. Ринкова трансформація економіки АПК: Кол. монографія у 4 ч. /За ред.

П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – Ч.3: Фінансово-кредитна система. – К.: ІАЕ, 2002.– 477 с.

6. Чупіс А. В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства : науково-методичне видання (Монографія) / [А. В. Чупіс та інш.]. – Суми : Довкілля, 2001. – 404 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Сумський державний університет (Україна) Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”, м. Суми Донецький національний університет (Україна) ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України” ІBM, м. Торонто (Канада) Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України Московський державний технічний університет ім. М. Е. Баумана (Росія) НДІ сталого розвитку...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТОК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 8-9 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ ББК 65.013.3я43 УДК 339.7(4)(063) Р 64 Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – 132 с. У збірнику представлені матеріали міжнародної...»

«УДК 657.421.3 В. М. Диба к.е.н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ОБЛІК АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основи методології оцінки нематеріальних активів. Проведено огляд методів оцінки нематеріальних активів, визначено їх критерії та принципи. КЛЮЧОВІ СЛОВА: нематеріальні активи, оцінка нематеріальних активів, методи та підходи оцінки нематеріальних активів....»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2011. Випуск 28. C. 175–184 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2011. Issue 28. P. 175–184 УДК 339.74 ВАЛЮТНІ ДИСБАЛАНСИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОШИРЕННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ КРИЗ Світлана Лукашенко Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, вул.Леонтовича, 5, м. Київ, 01030 Україна, тел. (044) 522-29-87 e-mail:svpesp@mail.ru Розглянуто причини виникнення глобальних дисбалансів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»