WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ Стецюк П.А., д.е.н., ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН Розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансової адаптивності агроформувань, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 330.332:631.31:57.017.3

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Стецюк П.А., д.е.н., ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансової адаптивності

агроформувань, проаналізовано проблемні питання створення сучасної

парадигми їх економічного розвитку, визначено передумови та обґрунтовано

методичні підходи щодо формування фінансової адаптивності агроформувань

в контексті їх економічного розвитку.

Постановка проблеми. Фінансова адаптивність виступає важливим атрибутом ефективного економічного розвитку агроформувань. В ринкових умовах підприємства аграрного сектору вітчизняної економіки постійно демонстрували нестійкість функціонування, а із загостренням світової фінансової кризи засвідчили й крайню вразливість та низький рівень їх конкурентоспроможності не лише на товарних, а й на фінансових ринках і зокрема, у царині доступу до зовнішні джерела фінансових ресурсів.

Емпіричний аналіз показує, що такий стан обумовлений сукупністю причин об'єктивного і суб'єктивного характеру. Розуміння їх економічної природи та діалектики взаємозв’язку з фінансовими процесами, що відбуваються на підприємствах, має теоретичну та практичну значимість в контексті побудови ефективної системи управління фінансами агроформувань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення та критичний аналіз наукових розвідок показав, що питання фінансової адаптивності спеціально та комплексно не досліджувалися. Окремі аспекти аналізуються при розкритті проблематики формування фінансової стратегії, фінансового аналізу та фінансового планування. При цьому адаптивність розглядається як конститутивний атрибут чи необхідна передумова окремих фінансових процесів та явищ, тобто з позиції підпорядкованості основному об’єкту дослідження. Систематизуючи наявні результати можна констатувати, що дотичними до цієї проблеми були дослідження із загального та фінансового менеджменту таких відомих науковців як В. Амбросов, В. Борисова, О. Василик, В. Геєць, О. Гудзь, М. Дем’яненко, Г. Мазнєв, М. Малік, В. Онєгіна, Б. Пасхавер, О. Ульянченко, А. Чупіс [1-6] та ін. Їх творчий доробок є теоретичним базисом сучасної парадигми аграрних фінансів, що створює наукові передумови розуміння такого складного та багатоаспектного явища як фінансова адаптивність. Разом з тим, існує необхідність розширення наукового пошуку в цій сфері фінансового менеджменту, яка актуалізується в умовах глобальної фінансової кризи.

Мета статті. Оцінка актуальних теоретичних й прикладних аспектів, закономірностей, особливостей і наукових передумов формування та розвитку фінансової адаптивності агроформувань та обґрунтування на цій основі методологічних і методичних підходів щодо її застосування в практиці управління фінансовою діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Аграрне виробництво є важливим сектором, що вносить суттєвий вклад до розвитку національної економіки. Від його піднесення залежить прогрес всієї економіки. В той же час, зниження економічного поступу в сільському господарстві створює кризовий потенціал для всієї господарської системи країни.

Ринкове середовище надзвичайно рухливе, що генерує потенціал ризиків та загроз для суб’єктів господарювання. Тому сценарій розвитку аграрної економіки в ринкових умовах має звивисті та неоднозначні контури. Це проявляється, в першу чергу, у фінансових результатах діяльності сільськогосподарських підприємств (табл. 1). Як видно з наведених в табл. 1 даних, з початку нового століття відбувається поступове зростання прибутку від реалізації продукції сільськогосподарського виробництва. При цьому його основну масу забезпечує реалізація продукції рослинництва, в той час як тваринництво залишається збитковим і не проявляє чіткого вектору руху.

Разом з тим важко не помітити, що рівень рентабельності не повторює траєкторію зміни прибутку. Для цього показника характерна висока варіативність на протязі відносно короткого часового періоду. Якщо ж взяти більш тривалий період, то поведінка аналізованого вимірника виявляється ще менш стійкою (рис. 1).

Таблиця 1 Динаміка дохідності сільськогосподарського виробництва в Україні

–  –  –

За 1990–2006 рр. середньоквадратичне відхилення рентабельності продукції рослинництва становило – 65,7, тваринництва – 36,0 і сільського господарства – 42,5. У 2000–2006 рр. варіація цього показника дещо знизилась, однак залишається суттєвою: відповідно – 11,6, 11,2 та 5,9. Ще вищою варіативністю характеризуються ці показники в розрізі окремих областей.

Відомими негативними складовими сучасного етапу розвитку вітчизняного сільського господарства крім того є відсутність системності й послідовності проведення економічних трансформацій, зношеність матеріально-технічної бази галузі та її неадекватність новим умовам господарювання, низький рівень інноваційної сприйнятливість та технологічного озброєння виробництва, хронічна збитковість майже третини підприємств галузі.

Наведені дані свідчать про те, що сільськогосподарські підприємства України не мають достатнього запасу міцності та слабо адаптовані до 98,3

–  –  –

55,5 41,7 35,8 30,8 29,7 22,2 22,3 20,3 14,5 11,3 8,0 7,9 5,0

-3,3

-6,6

-11,0

-16,5 -11,3

-18,8

-19,8

–  –  –

стохастичної і мало прогнозованої динаміки зовнішнього фінансового оточення.

Рис. 1. Трендовий аналіз рівня рентабельності продукції рослинництва та тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України, % Подальший розгляд питання потребує визначення поняття «фінансова адаптивність підприємства». Проведене дослідження показало, що у наукових розвідках таке визначення не зустрічається. Є лише окремі загальні його описи без відповідної інтерпретації та аргументації.

Ми виходимо з того, що економічним системам притаманна властивість адаптуватися в їх взаємодії із зовнішнім оточенням, зберігаючи при цьому відносну сталість функціональних складових, що проявляється в локалізації та погашенні варіювання основних фінансових індикаторів. На цій основі ми визначаємо фінансову адаптивність підприємства як його усвідомлену та прогнозовану реакцію на зміни й коливання внутрішнього і зовнішнього фінансового середовища, що забезпечує сталість базових функцій у сфері фінансової діяльності та підтримує здатність до самовідтворювання шляхом розширення та оптимізації фінансових взаємовідносин.

Формування і забезпечення фінансової адаптивності підприємства вимагає певних передумов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

Неодмінною зовнішньою складовою цього процесу є активізація державної аграрної політики у таких сферах як удосконалення системи фінансової підтримки аграрного виробництва та розвитку сільських територій, посилення антимонопольного захисту сільськогосподарських товаровиробників, розвиток інститутів фінансово-кредитної системи, орієнтованих на обслуговування сільськогосподарських підприємств.

Логіка необхідних внутрішніх метаморфоз у напрямку формування фінансової адаптивності передбачає зміну існуючої парадигми на парадигму економічного розвитку сільськогосподарських підприємств; формування на її основі нової економічної стратегії, адекватної викликам сучасності;

удосконалення системи загального та функціонального управління; розробку і реалізацію системних складових фінансової політики (політика управління оборотними активами, кредиторською та дебіторською заборгованістю;

інвестиційна політика; кредитна політика; облікова політика; податкова політика).

Перехід на нові методи господарювання зумовив необхідність перегляду парадигми економічного розвитку підприємства як системи пануючих поглядів (теорій, методів, прийомів), на основі якої здійснюється дослідження та вирішення проблемних питань у цій сфері економічної теорії та практичної діяльності. Формування нової парадигми досить складний і тривалий еволюційний процес. Вона покликана відображати і пояснювати економічну реальність, що змінюється.

Нова парадигма економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, на наш погляд, повинна включати:

– переорієнтацію цільових стратегічних параметрів на інноваційний розвиток та технологічну модернізацію виробництва;

– модернізацію системи загального та функціонального управління;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– домінування фінансових ресурсів в системі ресурсного забезпечення їх діяльності;

– широке та ефективне застосування інструментів, прийомів та методів, які дозволяють ефективно задіяти локальні фінансові механізми (самоокупності; фінансової відповідальності; самофінансування; змішаного фінансування; державної фінансової підтримки; пільгового оподаткування;

комплексної оцінки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів;

планування; контролю та моніторингу економічних процесів; розподілу ресурсів, витрат та результатів; противитратного; ціноутворення; управління ризиком; страхування);

– створення ефективної системи моніторингу та контролю за економічними процесами на підприємстві;

– чіткий розподіл сфер відповідальності в системі функціонального управління.

Означений підхід вказує на те, що формування та розвиток фінансової адаптивності може стати новою парадигмою їх економічного розвитку. При цьому ми виходимо з того, що фінансові ресурси є ключовим системним елементом ресурсної бази сільськогосподарського виробництва. Остання знаходиться в залежності від стану його економічних ресурсів. Відомо, що між земельними, матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами має бути певна рівновага. На практиці у різних поєднаннях виробничих факторів завжди є дефіцитний ресурс, який гальмує загальний розвиток. Нинішній стан ресурсної бази сільськогосподарських підприємств такий, що фактично слабкий кожен її елемент. В умовах дефіциту всі економічні ресурси відкрито конкурують між собою в боротьбі за ліквідацію цього дефіциту. В такій ситуації необхідне відповідне впорядкування пріоритетності між економічними ресурсами.

Ми вважаємо, що для сільськогосподарських підприємств найбільш дефіцитними є фінансові ресурси. Крім того, вони є найбільш мобільними, що в умовах високого динамізму зовнішнього оточення виступає ключовим чинником ефективності.

Отже, досягнення ресурсної рівноваги, на основі якої може здійснюватись економічний розвиток сільськогосподарських підприємств, в першу чергу залежить від їх забезпечення фінансовими ресурсами. При цьому рівень фінансового потенціалу і умови фінансових ринків розширюють або обмежують свободу та можливості їх фінансового маневру.

Нормальне функціонування та економічний розвиток підприємства потребують перманентного забезпечення його різними видами економічних ресурсів. Найбільш прийнятною за економічністю формою їх отримання є використання трансформаційної властивості фінансових ресурсів. Рух останніх в процесі фінансового забезпечення основної та інвестиційної діяльності характеризується значними обсягами, динамічністю, інтенсивністю та економічною значимістю з погляду витрат на залучення та асоційованих з цими процесами фінансових ризиків. Тому існує постійна необхідність проведення аналізу, планування, контролю, моніторингу та регулювання цих процесів, тобто здійснення повного управлінського циклу, а відповідно й організації останнього в систему управління.

Зміщення пріоритетів у ресурсному забезпеченні потребує трансформації системи управління фінансами. Її початковою точкою виступає вибір фінансової стратегії підприємства. Вона являє собою нормативну базу, закріплену в статутних та локальних документах, на основі якої здійснюється управління його фінансовою діяльністю та регулювання внутрішніх фінансових взаємовідносин в довготривалій перспективі.

Нині проблема впровадження стратегічного фінансового управління в практику сільськогосподарських підприємств пов’язана з економічними умовами їх діяльності.

По-перше, з одного боку, більшість сільськогосподарських підприємств обмежені у виборі різних типів фінансової стратегії у зв’язку з існуючими реальними можливостями формування фінансових ресурсів за рахунок власних джерел та доступу до зовнішніх їх джерел. В таких умовах проявляється фінансова обережність, яка стимулюється прагненням збереження економічної самостійності. Крім того, ризик втрати останньої досить часто виступає вагомою підставою для відмови від розширення набору інструментів залучення фінансових ресурсів. Наслідком цього є реактивний характер фінансової поведінки підприємства, який важко вписується в рамки якоїсь усвідомленої стратегії.

По-друге, обґрунтування остаточного варіанта стратегічних фінансових рішень потребує проведення трудомістких досліджень, пов’язаних зі збором та аналізом значного обсягу інформації про галузь, ринок, конкуренцію та інші чинники оточуючого економічного середовища. Такі дослідження та аналіз вимагають не тільки залучення висококваліфікованих спеціалістів, але й значних витрат, що не завжди прийнятні для сільськогосподарських підприємств.

По-третє, існуюча нині система фінансово-кредитного забезпечення теж має свій вплив на вибір горизонту планування. Наприклад, кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками на строк більше 5 років досить рідке явище. Подібна ситуація із фінансуванням розвитку сільськогосподарського виробництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – тут плановий період становить один рік.

На нашу думку, необхідність стратегічного управління фінансами сільськогосподарських підприємств слід розглядати з позиції формування фінансової адаптивності та їх фінансового потенціалу. Очевидно, що в межах коротко- та середньострокового часового періоду вирішення цих питань досить проблематичне.

Як і будь-яка інша сфера менеджменту, управління фінансами підпорядковане загальній економічній стратегії підприємства і спрямоване на досягнення встановлених (запланованих) критеріїв результативності його діяльності. Виходячи із стратегічних економічних цілей його завдання деталізуються відповідно до функціонального призначення. Такими завданнями є забезпечення своєчасного і достатнього для здійснення виробничої та інвестиційної діяльності обсягу фінансових ресурсів. А це передбачає:

1) пошук, вибір та оцінку об’єктів вкладення фінансових ресурсів й формування на цій основі програм і проектів, реалізація яких забезпечує виконання стратегічних й оперативних завдань підприємства, формування та розвиток фінансового потенціалу, покращення фінансових умов його функціонування й перспективного економічного розвитку;

2) пошук джерел формування фінансових ресурсів, достатніх для забезпечення реалізації цих програм та проектів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ІНТЕГРАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО–ПРАВОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет конференції Секція Право Львів 31 січня 2012 року Інтеграційні економіко–правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя: Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Інтеграційні економіко–правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя» Львів: 2012. – 137 с. У збірнику представлені тези доповідей, які...»

«Дудкін П. До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ) [Електронний ресурс] / П. Дудкін, В. Паляниця, Б. Паласюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11dpdisv.pdf. УДК 658.7 Павло Дудкін, Віктор Паляниця, Богдан Паласюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДО ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО...»

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО СЕГМЕНТУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ Перехід України до ринкових відносин супроводжувався значною економічною кризою, яка охопила всі галузі народного господарства і особливо сильно вдарила по вітчизняній промисловості. Економічний спад тривав майже 10 років, і лише у 2000 році розпочалося зростання в економіці, яке позитивно відобразилося на основних соціально-економічних показниках (табл.1): Таблиця 1. Індекси основних соціально-економічних показників (у відсотках...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра інформаційних технологій в менеджменті ЛОГІСТИКА Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» ВІННИЦЯ – 2010 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК 658.12.34(075.8) ББК 65.40я73 КАЧУРОВСЬКИЙ В.Є. Логістика. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Кафедра Облік та аналіз Аналіз господарської діяльності Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів спеціальності: 6.030601 «Менеджмент організації» спеціалізації «Державне регулювання і управління АПК» (форма навчання: денна, заочна) Вінниця-2009 р УДК Мулик Т.О., Бралатан В.П., Материнська О.А.: Аналіз господарської діяльності. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕМЧУК ІННА ВАСИЛІВНА УДК 657.375.6:334.758.4 (043.3) КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЮ Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку в Житомирському...»

«Микола Орлов Кращі практики креативу і естетики використання міського простору Посібник про важливі дрібниці, які перетворюють сірі та одноманітні місця проживання на яскраві і комфортні міста у яких хочеться жити.Зміст: Вступ Сторінка 2 Звичайні Лавочки 5 Ландшафтний дизайн біля під'їзду 11 Дахи багатоповерхівок 18 Сміттєві контейнери, урни, смітнички 21 Облаштування гідропарку 31 Зупинки громадського транспорту 42 Фасади та яскраві образи міського 46 простору Дороги, пішохідна зона 50...»

«Building Capacity in Evidence-Based Economic Development Planning in Ukrainian Oblasts and Municipalities Project of international technical assistance Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України Проект міжнародної технічної допомоги ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ Інструкція з підготування інвестиційних пропозицій Інструкція з підготування інвестиційних пропозицій Видання підготовано в межах Проекту міжнародної технічної...»

«Збірник наукових №4 (70) Том 2 Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 поставок та сформувати вагому систему цінностей за допомогою вдосконалення системи обслуговування споживача. Висновки. Отже, результати досліджень в напрямі пріоритетного розвитку маркетингу дають можливість підкреслити важливість його функціонування в діяльності підприємства, а саме відобразити роль споживача як ключового фактора успіху його діяльності для досягнення стратегічних цілей. Поділ споживачів за різним групами...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 2. Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством / Г.Г. Кирейцев. – Киев: Издательство УСХА, 1992. – 240с.3. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. 3-те видання, перероблене і доповнене] / В.Г. Швець. К.: Знання, 2008. – 535с.4. Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособ. / Л.И. Воронина. – Москва: Издательство ЭСКМО, 2007. 416 с. 5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»