WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Методика розрахунку коштів на покриття витрат т на тимчасові будівлі та споруди ек (перша редакція) ро П Директор В. М. Нагайчук Заступник директора з наукової роботи А. О. Безуглий ...»

-- [ Страница 2 ] --

5.2.1 Якщо в діючій нормативно-кошторисній базі відсутні ресурсні елементні кошторисні норми на окремі види дорожніх робіт та ресурсні кошторисні норми експлуатації на машини і механізми, то дорожні підприємства та організації розробляють індивідуальні кошторисні норми.

Розробка таких норм здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм, схвалених рішенням НТР Держбуду України від 12.04.2002 № 21.

Розроблені індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми (далі – ІРЕКН) затверджуються замовником в установленому порядку в складі проекту, або як доповнення до проектно-кошторисної документації. Такі норми підлягають відповідній експертизі і застосовуються тільки для будови за даним проектом. При більш широкому використанні ці норми затверджуються Укравтодором за погодженням з Мінрегіонбудом України і вводяться в дію як відомчі.

Прямі витрати визначаються шляхом добутку визначеної за 5.3 т ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та ек матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів дорожніх робіт, обчислених за робочими кресленнями, робочим проектом або ро дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

5.3.1 Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі П нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих при виконанні робіт.

Вартість людино-години приймається в межах, установлених Укравтодором з урахуванням рівня заробітної плати, наданого Мінрегіонбудом України і погодженого з Мінекономіки України.

5.3.2 Кошторисна вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій визначається на підставі нормативної потреби в них.

Вартість матеріальних ресурсів, виготовлених на власних підсобних господарствах, визначається за калькуляцією відповідно до методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві.

Поточні ціни на матеріали приймаються за вихідними даними замовника, виходячи з їх найменшої вартості, визначеної на підставі проведеного аналізу ринку матеріалів у регіоні. При цьому вартість матеріальних ресурсів, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації, приймається за найменшою ціною, що не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки на дату складання розрахунку.

Зареєстровані ціни оприлюднюються Мінекономіки України через Інтернетсайт. Аналіз мінімальних цін, наведених на офіційному веб-сайті Мінекономіки, проводиться з урахуванням транспортної складової.

На матеріали, які не підлягають реєстрації або на які незареєстровані ціни на офіційному веб-сайті Мінекономіки, вартість приймається виходячи з мінімальних цін, що склалися в регіоні на дату складання розрахунку, встановлених Укравтодором.

т 5.3.3 Кошторисна вартість експлуатації машин і механізмів, зайнятих ек на дорожніх роботах, визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу робіт, та вартості ро експлуатації машин і механізмів на одиницю часу їх застосування в поточних цінах.

П 5.3.3.1 Нормативний час роботи дорожньо-будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

5.3.3.2 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів.

У вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів.

5.4 Загальновиробничі витрати складаються з трьох блоків:

- кошти на заробітну плату працівників;

- відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;

- решти статей загальновиробничих витрат.

5.4.1 Кошти на заробітну плату працівників у загальновиробничих витратах розраховуються виходячи з трудовитрат працівників, зазначених у Додатку 19 ДБН Д.1.1-1 (з урахуванням доповнень та змін), і відповідної вартості людино-години.

Трудовитрати працівників, зазначених у Додатку 19, визначаються за формулою:

–  –  –

передбачається в прямих витратах;

К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової П кошторисної трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах, до трудовитрат працівників загальновиробничих витрат.

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, яка передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах при виконанні дорожніх робіт, приймається відповідно до усереднених показників, передбачених чинними документами з кошторисного ціноутворення в дорожній галузі.

При визначенні коштів на заробітну плату працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, вартість людино-години приймається в розмірі встановленому Укравтодором, з урахуванням рівня заробітної плати, що рекомендується Мінрегіонбудом на певний період і

–  –  –

де Кр.зв - кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн;

П Тнв - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах;

П – усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат при виконанні дорожніх робіт приймається відповідно до усереднених показників, передбачених чинними документами з кошторисного ціноутворення в дорожній галузі.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Національний банк України Університет банківської справи Черкаський інститут банківської справи БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗБІРНИК ТЕЗ VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 18-19 жовтня 2012 р. Рекомендовано до друку вченою радою Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) протокол № 2 від 24 вересеня 2012 року Черкаси 2012 УДК 336.71 (477) ББК 65.262 (4Укр) Відповідальний за випуск Гедз М. Й. Банківська система України в умовах...»

«УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ „Затверджую” Ректор Львівської комерційної академії проф. Копич І. М. „ _” 2010 р. ПРОГРАМА вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю „Економіка підприємства” Львів – 2010 Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Економіка підприємства» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів,...»

«Таблиця 3 – Вплив особистої мотивації та мотивації компанії на економічне зростання Особиста мотивація та мотивація компанії Показники Низька Середня Висока Характеристика Роботи, які не Роботи, які дозволяють Роботи, які потребують виконуваних робіт можуть забезпечити збільшити випуск особливих інтелектуальних збільшення випуску продукції за рахунок здібностей та дозволяють продукції екстенсивних факторів збільшити випуск продукції за рахунок інтенсивних факторів Вплив на економічне Не мають...»

«Піняк І. Маркетингові інтелектуальні активи: підходи до оцінки [Електронний ресурс] / І. Піняк, О. Бурліцька // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 250-256. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pilpdo.pdf. УДК 339.13 JEL Classification: 339.13 Ірина Піняк, Оксана Бурліцька Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: kaf_mv@tu.edu.te.ua к.е.н.,...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 2. С. 23-29. УДК 657.6:338.3 ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ Горбачьов В.О. Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Сімферополь, Україна E-mail: vladimir12gor@gmail.com Розкрито проблемні питання визначення методики проведення аудиту виробничих витрат на промисловому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»