WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«УДК: 330. А. М. Вдовиченко, к.е.н., Науково-дослідний інститут фінансового права Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект У статті висвітлено основні ...»

-- [ Страница 2 ] --

Повертаючись до характеристик тренда у рівні випуску країни зазначимо, що крім технічних аспектів, які свідчать проти моделі з лінійним трендом у динаміці ВНП, є також і теоретичні міркування, які ставлять під сумнів цю гіпотезу. Коли ми передбачаємо TS-процес в економічних змінних, ми обмежуємо невизначеність та вплив минулих подій на майбутнє. Однак чи є такі припущення реалістичними? DS-процес різко відрізняється від попереднього тим, що порівняно короткострокові рухи в економічній динаміці будуть мати певний вплив на довгострокові показники. Іншими словами, зміни в циклічній компоненті впливають на форму тренда, у TS-моделі такий вплив обмежено і параметри тренда є постійними.

Лінійний детерміністичний тренд не демонструє, звичайно, будь-яких циклічних або стохастичних короткострокових рухів. Така декомпозиція економічного часового ряду на довгострокову та короткострокову компоненти є дуже зручною, однак емпірично неприйнятною. Насправді дуже неправдоподібно, що лінійний тренд буде спостерігатись протягом довгого часу, потрібно враховувати вплив технологічного прогресу, експансійну та рестрикційну економічну політику, фінансові кризи та вплив екзогенних факторів. Варто усвідомлювати, що, передбачаючи лінійний тренд в динаміці економічного розвитку, ми неявно стверджуємо, що економіка може розвиватись постійними темпами нескінченно довго і рівень виробництва може зростати до необмежених величин. Але це не стосується реальності, темпи росту і величина виробництва обмежені ресурсами, шоки екзогенного та ендогенного характеру змушують тренд коливатись. Результатом застосування лінійного тренда є також те, що до циклічної компоненти відносяться, крім самого циклу, коливання у тренді та нерегулярна компонента. Тому варіативність циклічної компоненти невиправдано висока.

Оскільки ідея лінійного тренда у ВВП досить часто відкидається, то для виділення тренда та циклічної компоненти застосовуються інші методики, які умовно можна розділити на такі: методи, що базуються на використанні виробничої функції різних модифікацій; одномірні фільтри, що використовують спостережені дані і проводять декомпозицію через побудову моделей типу ARIMA або механічних процедур (фільтр Ходріка-Прескотта);

багатомірні моделі, що виявляють довгострокові зв’язки між змінними (VECM); структурні моделі часових рядів. При цьому немає загальноприйнятої методики оцінки розриву випуску, що можна ототожнити з циклічною компонентою ВВП. Зупинимось на характеристиках кожного з підходів.

Побудова виробничої функції для виявлення довгострокового значення рівня випуску (або потенційного випуску продукції) є, здавалося б, найбільш раціональним кроком. Дослідник намагається таким чином виявити, скільки потенційно може виробляти економіка за наявних факторів виробництва.

Зазвичай праця та капітал вводяться у виробничу функцію експліцитно, технологічний прогрес передбачається імпліцитно. Однак виникають проблеми з обранням форми виробничої функції, тому що функціональна форма базується на припущеннях дослідника, а не об’єктивних критеріях. Інша проблема полягає в тому, що, оцінюючи потенційний ВВП нам потрібно ввести в модель потенційний рівень робочої сили і потенційний рівень капіталу.

Якими є ці потенційні рівні, визначити важко, особливо враховуючи хибність статистики щодо рівня безробіття. Інша проблема полягає у процедурі оцінки параметрів виробничої функції. Для оцінок застосовується економетричний підхід, який передбачає стаціонарність даних, однак такі часові ряди, як ВВП або накопичення капіталу, є нестаціонарними. Для коректного перетворення їх у стаціонарну форму необхідно провести тести на наявність одиничного кореня, що наперед вводить в аналіз припущення про певну форму тренда.

Якщо змінні керуються однаковим трендом, то проблем з оцінками не виникає, однак такий збіг є рідкістю. Було багато спроб ідентифікувати тренд через побудову регресій рівня випуску на фактори виробництва – робочу силу, капітал, затрати енергії та технологічні зміни, які вважались часовим трендом.

Гіпотеза полягала в тому, що нестаціонарний тренд походить від змін у цих факторах, а залишки таких моделей є стаціонарними циклічними компонентами економічного росту. Однак аналіз залишків таких моделей показав, що вони ідентичні до регресій випадкового блукання на час, з усіма відповідними наслідками13.

Одномірні фільтри за своєю сутністю є досить різними. Так, фільтри на основі ARIMA-моделей (Беверіджа-Нельсона) намагаються ідентифікувати процес, що генерує дані (data generating process), і виокремити усереднене значення траєкторії руху змінної в часі. Фільтр Ходріка-Прескотта (H-P) не містить генеруючого процесу, натомість автоматично відфільтровує високочастотні коливання:

(( )( + min[ [ ))], 0 (4) ]

–  –  –

Nelson C. R. Trends and random walks in macroeconmic time series: some evidence and implications / C. R. Nelson, C. R. Plosser // Journal of Monetary Economics – Vol. 10. – Issue 2. – 1982. – pp. 139–162.

Canova F. Detrending and business cycle facts / F. Canova // Journal of Monetary Economics. - Vol.41. - № 3. – 1998. - pp. 475-512.

Одномірні процедури видалення тренда з часових рядів часто сприймаються як «чорна скринька». Можна сформувати три основних питання до одномірних процедур детрендингу: як ми можемо знати з самого початку ключові характеристики, що потрібно ввести у фільтр; яким є економічний механізм, що штовхає економічні змінні до їх тренда; що говорять нам виділені циклічні коливання про майбутню динаміку змінної?

Проблема застосування АRІМА-підходу полягає в тому, що він придатний для простих моделей довгих часових рядів, але він не підходить для побудови складних моделей коротких рядів даних. Інакше кажучи, через свої конструкції ці моделі не можуть вловити процеси, що мають довгострокову природу, особливо коли вони застосовуються до порівняно коротких часових рядів. Якщо тренд в таких рядах даних змінюється повільно, то АRІМА модель стає близькою до стану необоротності (noninvertibility), тобто для якісної апроксимації даних в авторегресію необхідно буде включити велику кількість лагів. Ситуація стає ще гіршою, коли до часового ряду додаються інші елементи, що повільно змінюються, наприклад сезонність15.

Статистичний підхід Ходріка та Прескота не використовує стандартний аналіз часових рядів. Головна гіпотеза цього алгоритму, базуючись на міркуваннях теорії економічного росту, полягає у тому, що тренд рухається плавно в часі. Даний метод декомпозиції є одним з найпоширеніших, однак і одним з таких, що часто критикується. Більшість критичних зауважень можна знайти в працях16. Однак існує і величезний масив робіт, в яких доводиться, що Н-Р-фільтр має право на емпіричне застосування17. Зазначимо лише, що механічне застосування фільтра Н-Р може привести до виявлення хибних циклів як для інтегрованих процесів, так і для тих, що містять детерміністичний Harvey A. Trends, Cycles and Autoregressions / A. Harvey // Economic Journal. – Vol. 107. – № 440. – 1997. – pp.

192–201.

Cogley T. Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: implications for business cycle research / T. Cogley, J. M. Nason // Journal of Economic Dynamics and Control. – Vol.19. – Issue 1–2. – 1995. – pp. 253–278.; Harvey A. C. Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle / A. C. Harvey, A. Jaeger // Journal of Applied Econometrics. – Vol.8. – Issue 3. – 1993. – pp. 231–247.

Zarnowitz V., Ozyildirim A. Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles / V. Zarnowitz, A. Ozyildirim // NBER Working Paper. – January 2002. – WP8736. – 50 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.nber.org/papers/w8736.

тренд. Ще одним недоліком фільтра Ходріка-Прескотта є неточність відображення крайніх точок часового ряду.

Побудова систем рівнянь часових рядів з врахуванням довгострокових тенденцій також не позбавлена недоліків. Значна кількість економістів стверджують, що аналіз фундаментальних змінних повинен бути центральною ланкою у процесі виділення тренда. Тобто виділення тренда повинне базуватись на виявленні довгострокових стабільних зв’язків між економічними змінними, що в економетриці виявляється через експлуатацію явища коінтеграції. Такий підхід дає можливість знайти відповіді на запитання, що виникають при використанні одномірних фільтрів18. Однак і тут є свої труднощі, якщо відкинути технічні проблеми, постають питання: яким повинен бути набір змінних, щоб їх довгострокові рівноважні зв’язки визначали тренд економіки? Як інтерпретувати зміни тренда при виключенні певної змінної, який з набору трендів є «істинним»?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Підхід, який популяризується останнім часом, є альтернативою всім попереднім і полягає у побудові структурних моделей часових рядів. Даний метод особливо популярний серед економістів, що належать до лондонської школи економіки (LSE) і жорстко критикують саму концепцію одиничного кореня у часових рядах, застосування авторегресійних моделей як фільтрів та для проведення тестів. Оскільки гіпотеза про детерміністичний тренд є обмежувальною, очевидним виходом із даної ситуації було надання їй більшої гнучкості, дозволяючи змінюватись з часом параметрам рівня тренда та куту нахилу. В структурних моделях часових рядів припускається, що ці параметри є випадковим блуканням. Це веде до формування стохастичного тренда, в якому рівень та кут можуть змінюватись з часом. Детерміністичний тренд є граничним випадком таких моделей. До моделі, що містить тренд та похибку, можуть додаватись інші параметри, під якими передусім мається на увазі цикл та сезонність. Обидві ці додаткові складові вважаються стохастичними, але

–  –  –

Pauly R. A general structural model for decomposing time series and its analysis as a generalized regression model / R. Pauly // Statistical Papers. – Vol. 30. – №1. – 1989. – pp. 245–261.

тренд залишається інтегрованим процесом другого порядку і трендова компонента є досить плавною (smooth). Важливим питанням є виправданість встановлення обмеження = 0. Для деяких економічних процесів невиправдано закладати в модель плавний тренд, і встановлення таких обмежень потребують емпіричних тестів.

Циклічна компонента,, є стаціонарною, якщо менше за 1. Такий процес еквівалентний ARMA-моделі (2,1). Також у модель може бути введено фактор сезонності.

При порівнянні властивостей структурного підходу та фільтра Н-Р було виявлено, що цикли, виділені для реального ВНП США через структурні моделі часових рядів та Н-Р-фільтр є дуже близькими. Такий результат досягається через те, що в американському часовому ряді дуже сильною є детерміністична складова з плавним трендом: = 0; = 0; – дуже мале число. З іншого боку, як показано, для реального ВНП Австрії Н-Р-фільтр демонструє менш подібні до структурного підходу результати20. У зв’язку з отриманими результатами Ендрю Херві критикує Н-Р-фільтр, стверджуючи, що його застосування до випадкового блукання або до І(2)-процесу продукує хибні цикли. Важливим моментом при виборі методу декомпозиції є теоретичні уявлення про тренд, якщо для ВНП плавність тренда є обґрунтованим положенням, то для цін, наприклад, ні. Ціни за своїми статистичним якостями більш наближені до випадкового блукання, тому Н-Р-фільтр не прийнятний для виявлення тренда в цінах.

Будь-який метод декомпозиції часових рядів на тренд та цикл стикається з однією головною проблемою – ці дві компоненти постійно взаємодіють і впливають одна на одну. Після роботи Нельсона та Плоссера проводились численні емпіричні дослідження, які показали, що концепція DS-моделі нічим не краща за застосування лінійного тренда і гіпотези про неодмінне повернення циклу до довгострокового середнього значення. Проблема в тому, що часові Harvey A. C. Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle / A. C. Harvey, A. Jaeger // Journal of Applied Econometrics. – Vol.8. – Issue 3. – 1993. – pp. 231–247.

ряди, які виглядають як такі, що містять одиничний корінь, насправді є стаціонарними навколо тренда з коренем, що близький до одиниці. Часто тести, які на сьогодні застосовуються в економетриці, не можуть розрізнити процеси двох типів.

Проблема декомпозиції часового ряду ускладнюється ще й тим, що в сучасних підходах питання вже стоїть не просто про стохастичні та детерміновані складові тренда, але і про можливість включення циклічних коливань в сам тренд. Це має дуже серйозні наслідки як для статистичних процедур декомпозиції, так і для теорії, яка повинна пояснити ці коливання.

Невизначеність з методами декомпозиції ряду посилюється через те, що немає достатньо потужних тестів на одиничний корінь. Це проблема, яка не дає можливості з впевненістю говорити про стохастичну складову тренда. Критики стверджують, у кінцевому сеті даних неможливо розрізнити процес з одиничним коренем та стаціонарний. До того ж тести на одиничний корінь часто вводяться в оману нелінійними трендами, які ідентифікуються ними як випадкове блукання. Небезпека сліпого слідування тестам на одиничний корінь полягає в тому, що вони часто не ідентифікують довгострокову поведінку змінної по поверненню до середнього значення через обмеженість часового ряду21.

Суттєвій критиці піддається як сама концепція наявності одиничного кореня у ВВП, так і відповідні процедури тестування. В різних дослідженнях було виявлено як велику частку випадкового блукання22, так і незначну23.

Однак вчені визнають, що модель ВНП повинна містити деякий стохастичний компонент (випадкове блукання). Якщо припустити, що ВНП насправді є стаціонарним навколо лінійного тренда, тоді варіація помилок прогнозування Cochrane J. H. [Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots]: Comment / J. H.

Cochrane // NBER Macroeconomics annual. – Vol. 6. – 1991. – pp. 201–210.

Nelson C. R. Trends and random walks in macroeconmic time series: some evidence and implications / C. R. Nelson, C. R. Plosser // Journal of Monetary Economics – Vol. 10. – Issue 2. – 1982. – pp. 139–162.; Campbell J. Permanent and Transitory Components in Macroeconomic Fluctuations /J. Campbell G. Mankiw// American Economic Review – Vol.77. – Issue 2. – 1987. – pp. 111–117.

Watson M. Univariate detrending methods with stochastic trends /M. Watson // Journal of Monetary Economics Vol.18. – 1986. – pp. 49–75.; Cochrane J. H. How Big Is the Random Walk in GNP? / J. H. Cochrane // Journal of Political Economy. - Vol. 96. – Issue 5. – 1988. – pp. 893–920.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«0104_ITC_bull_N2_09_206x293.qxp 30.03.2009 17:34 Page 1 Інформаційний бюлетень українських міст № 1(9)’2009 Видається Інститутом трансформації суспільства в рамках проекту «Розвиток громадського управління в Україні: децентралізація та дерегуляція», що здійснюється за програмою Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Інформаційний бюлетень українських міст –видання, започатковане Інститутом трансформації суспільства, який з 2001 р. здійснює проект Українські міста в Інтернеті...»

«Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск І (17), 2009 УДК 528:001 + 681.51 ЗАСОБИ WEB-КАРТОГРАФУВАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ MS SILVERLIGHT А. Лященко, А. Черін Науково-дослідний інститут геодезії і картографії Вступ та постановка задачі У сучасних Інтернет-технологіях спостерігаються значні зміни, основною рисою яких є формування не залежного від комерційних організацій та окремих країн інтегрованого web-середовища, в якому користувачі є не сторонніми спостерігачами, а активними...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації (надходження III – IV кв. 2012) Нормативно-правові акти. Державне регулювання у сфері управління відходами Дригулич П. Г. Перспективи вдосконалення законодавства у сф ері поводження з відходами у наф тогазовому комплексі України / П. Г. Дригулич, А. В. Пукшін, М. П. Шпек // Нафтов а і газова промисловість. – 2012. – № 3. – С. 55-58. Р/423 У статті...»

«УДК 343.98 ЗАВДАННЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ Кривенченко Р.А., ад’юнкт Запорізький юридичний інститут МВС України Питання підвищення ефективності боротьби зі злочинністю постійно перебувають у центрі уваги нашого суспільства та держави. Про це свідчить прийняття на вищому державному рівні Комплексної програми профілактики злочинності на 20012005 роки та Указ Президента України Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод...»

«на реальних платників податків до рівня розвинутих країн, а, враховуючи необхідність забезпечення прискореного інноваційного оновлення підприємств України, – до рівня, нижчого за рівень розвинутих країн. Оптимізація оподаткування на макрорівні – це мінімізація в рамках дозволених законодавством норм сум витрат підприємства на сплату податків та мінімізація негативного впливу цих витрат на фінансовоекономічний стан підприємства. Складання прогнозу податкових платежів, виявлення та аналіз...»

«Обмін практичним досвідом та технологіями УДК 658.56 (075.8) Т.В. ЛАЗОРЕНКО, Ф.М.РЕПА, О.В.СОЛОДКА Національний технічний університет України «КПІ», м.Київ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Розроблені математичні моделі управління виробництвом за критерієм досягнення конкурентоспроможності шляхом регулювання інтегрального показника якості продукції. Пропонується структура системи менеджменту виробництва конкурентної продукції та метод тестування дослідних зразків та їх ринкової...»

«Затверджено на засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол № 7 від « 23 » грудня 2010 р.) Голова Вченої ради _ Я.Хомин ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З НАПРЯМУ “ТУРИЗМ” ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” «Технології туристичної діяльності» Мета і завдання курсу. Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу. Туристична індустрія. Послуги засобів розміщення. Послуги харчування. Послуги перевізників. Туристичний продукт. Послуга як...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.4 2. Структура активів банків України за станом на 01.01.2007 р.// Вісник НБУ. – 2007, № 3. – С. 48-53.3. Пшик Б.І. Вплив функціонування малих і середніх банків на розвиток економіки регіону// Регіональна економіка. – 2002, № 4. – С. 173-178.4. Філатовський О.В. Малі банки в Україні: аналіз та перспективи// Регіональна економіка. – 2002, № 4. – С. 166-171.5. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 40. С.19-25 Ser. econ. 2008. Vol. 40. P.19-25 УДК 336.7:338.1 МОНЕТАРНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ: КОМУ Й НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА М. Павлишенко Львівська комерційна академія Обгрунтовується думка, що номіналістична (кількісна), а відтак й монетарна теорія грошей, після виправлення допущених помилок, є продовженням розвитку трудової теорії грошей, а тому їх протиставлення необгрунтоване. Водночас відрив монетарної теорії грошей від вартісної...»

«ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу “Корпоративні інформаційні системи” (для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) Вінниця-2010 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Корпоративні інформаційні системи” (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) – Вінниця: ВФЕУ, 2010. с. Укладач: к.т.н. Ревенок В.І. Затверджено на засіданні кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»