WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |

«УДК 347.72.0 Олексій Чилікін, Оксана Легченко, Ірина Турбоба АКЦІОНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Розглянуто актуальні питання акціонерної діяльності та ...»

-- [ Страница 9 ] --

просторі процес цілеспрямованих змін окремих елементів системи з установленими вимогами до якості результатів і специфікою організації діяльності. Категоріальне визначення проектування лежить в основі його концепцій. Основною є категорія діяльності, яка констатує проектування як об’єкт вивчення. Таким чином, проект – це предметне бачення ідеї у вигляді конкретних образів. Така характеристика проектування задає й визначає можливі напрями, засоби, методи та весь план аналізу й опису процесу проектування.

Необхідно зауважити, що спільною рисою всіх наведених визначень є те, що проектування – це специфічний спосіб мислення, у результаті якого розширюються межі “звичайного створення речей”, відбувається перехід до певного планування, промислення; конкретно або опосередковано передбачається зв’язок із духом часу та сучасним соціумом. Наступною спільною особливістю у визначеннях проектування є високий рівень невизначеності й непередбачуваності всього того, що властиве роботі з майбутнім. На наш погляд, головне, що об’єднує ці позиції, – те, що всі автори дотримуються діяльнісного підходу, тобто спеціально й концептуально обґрунтованої діяльності, забезпеченої конкретними технологіями. Отже, проектування відбувається в діяльнісній парадигмі та ґрунтується на природних закономірностях розвитку об’єкта, що проектується. Варто зауважити, що в діяльнісному проектуванні проблематично однозначно визначити цілі й засоби, можна лише зафіксувати співвідношення між ними, створити процесуальність людської діяльності. У цьому полягає психологічна особливість процесу проектування – формування відкритих відносин у середовищі, де відбувається проектування, адже створюється нове середовище й нові відносини для певних груп людей або спільнот.

У ролі проектувальників виступають учені різних наукових сфер:

кібернетики, економісти, психологи, освітяни, соціологи. Залучені до проектного руху, вони не тільки трансформували свою наукову сферу, а й суттєво модифікували процес проектування взагалі. Соціотехнічна діяльність орієнтована на соціальну діяльність і має своїм предметом не природу, а “соціальні утворення” (системи, в яких органічно переплітаються виробничі й культурні відносини, спільноти людей, масова діяльність та інші компоненти). Соціальні утворення виступають у вигляді стійких структур, предметного середовища, організацій, груп людей, але за всім цим розгортаються соціальні процеси і взаємодії, які утворюють “соціальне життя” [Программа, 2007, с. 278]. Вони мають певні закономірності розвитку, змінюються не стільки під впливом природних факторів і умов, які залежні від діяльності людей (суспільства), скільки під натиском, які частково чи повністю визначаються цілеспрямованою діяльністю людини й суспільства.

Стало зрозумілим, що вдосконалення діяльності старого типу не змінює ситуації, необхідно розробляти нові принципи діяльності, які полягають у співорганізації суб’єктів різноманітних галузей, забезпечують вихід за межі предметного підходу й разом з тим охоплюють діяльність 2013 р., Вип. 6 (1) різноманітних сфер; а прискорення процесів формування нових галузей діяльності, ускладнення їхніх проблем вимагають більш практичних методів уявлення про майбутнє. Ефективна діяльність, у результаті якої може з’явитися нова норма, нові ідеї та знання, відбувається через процес мислення, а засобом їх просування й упровадження є особливий вид теоретичної діяльності, яка називається проектуванням.

Проектування виникло як автономна й надзвичайно ефективна сфера діяльності, що передбачала вирішення багатьох проблем і відкривала перспективи, тобто формувала новий тип інтелектуальної діяльності.

Відомо, що діяльнісний напрям проектування досить широко представлений науковими здобутками Г. Щедровицького, ідеї якого стали основними для учасників методологічного руху Московського методологічного гуртка (ММГ). У межах його діяльності було започатковано цикл програмних робіт, пов’язаних із перебудовою сфер діяльності: педагогіки, проектування, психології тощо. Причому учасники гуртка розгортали їх у двох принципово різних планах. По-перше, ідея діяльності задає об’єктно-онтологічний принцип виділення особливого плану аналізу соціальних структур. Діяльність розглядається як соціальна структура з певними закономірностями функціонування й розвитку. Ці закономірності аналізує загальна теорія діяльності, у руслі якої виділяється відповідний тип ідеальних об’єктів, будуються моделі діяльності, виробляються теоретичні знання й уявлення про неї. Подруге, ідея діяльності визначає логічний принцип, завдяки якому розгортається логіка розумового аналізу діяльності об’єктів, що дістала назву змістово-генетичної логіки. Паралельно із цим напрямом робота ММГ була присвячена також формуванню системних уявлень, тому методологічний підхід ММГ було названо системно-діяльнісним, що зумовлено інтегруванням двох виділених планів теоретичної роботи:

логіку розумової праці намагалися узгодити з характером аналізованих об’єктів. Цим визначається й логіка методологічного знання: воно лежить у двох площинах: з одного боку, фіксує знання про об’єкт, а з іншого – знання про ту діяльність і мислення, за яких вони були отримані.

Важливими є наслідки застосування цього продукту та відповідальність за результати. Готовність узяти відповідальність за виконання проекту й за результати його впровадження передбачає здатність проектувальників до ризиків. Соціальні системи переважно інкорпорують у собі людину, зокрема ту, яка їх проектує та реалізовує. У соціальних системах реалізація часто збігається з функціонуванням, а одним з його видів якраз і є реалізація та відтворення системи (створення й організація, підтримка та контроль). Це є причиною того, що соціальна система та проект її реалізації ніколи не можуть досягнути повноти проекту, у них завжди залишаються відкриті можливості проектування й реалізації соціальних систем – це перманентний процес [Раппопорт А.Г., с. 1991].

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

Висновки Таким чином, проектування соціальних систем відбувається у вигляді роботи з ідеями, якій властиві розумова, інтелектуальна діяльність, цільове спрямування на генерацію, розроблення та комбінування міркувань і рішень. Результатом цієї діяльності має стати дещо нове, в основу чого закладено сукупність розроблених, обґрунтованих і побудованих ідей – образ спроектованого продукту: нової норми, нового знання, системи.

Отже, проектування в соціальних системах – це, насамперед, інтелектуальна та практична діяльність суб’єктів з розробки й прогнозування на основі проектної моделі системи заходів і основних напрямів процесу. Вона має цілеспрямованість і застосування, передбачає постановку цілей, вироблення плану дій, розроблення технологій, визначення параметрів майбутніх результатів. Керуючись діяльнісним підходом, проектування є цілеспрямованою раціональною діяльністю з моделювання уявлень про майбутню діяльність, про кінцевий результат цієї діяльності та наслідки, що виникають у результаті творення й функціонування продукту цієї діяльності.

Проектний підхід заснований на перетині процесів розвитку, які відбуваються “природно”, та штучно організованих ситуацій розвитку й саморозвитку цілісної людини як нової предметної діяльності. Зміст проектування в соціальних системах є творчою діяльністю, яка започатковує зміни в навколишньому середовищі.

Список використаних джерел:

Брушлинский А.В. Субъект и социальная компетентность личности / А.В. Брушлинский. – М., 1995. – 167 с.

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Самосознание европейской культуры ХХ века / М. Вебер // Вебер М. Избранные произведения : пер. с нем. /

М. Вебер ; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова ; предисл. П.П. Гайденко. – М. :

Прогресс, 1990. – 808 с.

Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука / Э. Гуссерль. – Минск :

Харвест ; М. : АСТ, 2000. – 752 с.

Жизненный мир : [философский словарь] / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М. :

Слово, 2002. – 238 с.

Курбатов В.И. Социальное проектирование / В.И. Курбатов, О.В. Курбатов. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 11.

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с. – (Педагогическая наука – реформе школы).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Программа разработки проектирования. Концепция системного проектирования / отв. ред. А.А. Пископпель, В.Р. Рокитянский, Л.П. Щедровицкий. – М. :

Наследие ММК, 2007. – 400 с.

Раппопорт А.Г. Границы проектирования / А.Г. Раппопорт // Вопросы методологии. – 1991. – № 1. – С. 19.

Ткач А.А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : [монографія] / А.А. Ткач ; НАН України. Об’єднаний ін-т економіки. – К., 2005. – 295 с.

Щедровицкий Г.П. Нововведения в организации / Г.П. Щедровицкий, С.И. Котельников. – М. : ВНИИСИ, 1983. – 233 с.

2013 р., Вип. 6 (1) Beyer H. Contextual Design: Defining Customer-Centred Sistems / H. Beyer, К. Holtzbatt. – San Francisco : Morgan Kaufmann Pablishers, Inc., 1998. – 472 p.

Habermas Ju. The Theory of Communication Action / Ju. Habermas. – Gambridge, 1991. – С. 215–264.

Schutz A. The Problem of Social Reality / А. Schutz. – The Hague : Martinus Nijhoff, 1962.

–  –  –

ВПЛИВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ

НА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ МОЛОДІ1

Розглянуто культуру як важливий чинник зміни якості життя, під впливом якого формується нова глобальна свідомість, норми та цінності, що відповідають потребам усебічного розвитку окремого індивіда й суспільства в цілому. Сутність глобалізаційних процесів у сучасній культурі виражається, перш за все, у тих перетвореннях, які відбуваються не в якійсь окремій сфері дійсності, а в просторовочасових характеристиках двох основних компонентів культури: науково-технічному й цивілізаційному. Проаналізовано вплив крос-культурних параметрів середовища України на процес навчання молоді. Відмінною рисою вказаного середовища є проміжне становище української культури між європейською та азіатською культурами, що виявляється через ставлення до людської особистості в суспільстві. Соціальноекономічні та культурні зміни, що мають місце в сучасних умовах, потребують нових підходів до формування особистості фахівця. Дедалі гострішою стає залежність місця держави в цивілізованому світі від її можливостей у створенні умов для вільного самовизначення громадян, здобуття ними доступних знань і професійної майстерності, самореалізації в тій галузі, де найповніше можна виявити свої обдарування. Успішне вирішення цієї проблеми в основному залежить від позитивних результатів у формуванні особистості майбутнього працівника на всіх етапах його життя. Визначено основне завдання професійної орієнтації з урахуванням кроскультурних особливостей країни – підготовка особистостей, які можуть адаптуватися до надзвичайно складних умов життєдіяльності, систематично оволодівати новими знаннями, навичками і вміннями, досягати поставленої мети й зберігати культурні цінності та традиції країни.

Ключові слова: культура, крос-культурні параметри, профільне навчання, професійна орієнтація.

Larysa Kulieshova. The Impact of Cross-Cultural Parameters on Training Young People The article deals with the influence of cross-cultural parameters on training youth.

Culture is considered as an important factor to change the quality of life by influencing the formation of global consciousness, appropriate norms and values that meet the needs for all-round development of both an individual and society. The essence of globalization in modern culture is primarily expressed in the transformations occurred not in any particular sphere of reality, but in the spatial and temporal characteristics of the two main components of culture: scientific-technical and civilizational. The impact of cross-cultural parameters of the national environment on training young people is studied. The intermediate position of Ukrainian culture between European and Asian ones determines an attitude to an individual in the society.

The current socio-economic and cultural changes require new approaches to professional development of an individual. The status of a state in the civilized world increasingly depends on its capacities to create conditions for self-determination of its citizens, acquisition of open knowledge and professional skills, self-realization in an area where individuals can fully display their talents. A successful solution of the problem depends mainly on the positive results of an individual’s professional formation at all stages of his life. It is determined that a main task of vocational guidance based on cross-cultural features of the country is to train individuals able to adapt to extremely difficult conditions of living, acquire new knowledge, habits and skills systematically, achieve their objectives and preserve cultural values and traditions.

Key words: culture, cross-cultural parameters, core training, vocational guidance.

1 © Кулєшова Л., 2013

–  –  –

Вступ У сучасних умовах впливу глобалізаційних процесів на економіку, політику, культуру різних країн світу відзначається зростання інтересу до проблем взаємодії культури й освіти в регуляції колективного та особистого життя людей. ХХІ ст. знаменує новий етап розвитку суспільства, для якого характерні загальноцивілізаційні тенденції, що відчутно впливають сьогодні на всі сфери життєдіяльності людини. Актуальною стає проблема вивчення культурних особливостей і параметрів культури різних країн світу. Сьогодні стає важливим уміння виявляти та використовувати особливості національних культур для створення конкурентних переваг на світовому ринку. Тому питання щодо формування таких умінь і навичок у процесі навчання молоді стає вельми актуальним.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Академія економічних наук України Вимоги до оформлення тез: Організаційний внесок за участь у конференції і публікацію тез складає 50 Робочі мови конференції: українська, грн.(у. т.ч. ПДВ). Кошти перераховуються Дніпропетровський університет російська, польська, англійська. на п/р університету. імені Альфреда Нобеля Обсяг 1 сторінка формату А4, шрифт: Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,0. Одержувач: ПВНЗ Дніпропетровський Cамарський державний університет Формат Microsoft Word (файл.doc)....»

«Протокол № 5 засідання комітету з конкурсних торгів Національного університету Острозька академія про розкриття пропозицій конкурсних торгів 11:00 за київським часом від 16 червня 2011 року 1. Замовник:1.1. Найменування: Національний університет «Острозька академія»1.2. Місцезнаходження: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2 1.3. Відповідальний за проведення торгів: Марченко Антоніма Вікторівна (прізвище, ім'я, по батькові) телефон (03654) 23454 телефакс (03654) 23454 2....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 43. С.591-604 Ser. econ. 2010. Vol. 43. P.591-604 УДК 330 НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БАЗИСУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ НА ОСНОВІ ВІДЗНАЧЕННЯ НАЙДОСТОЙНІШИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ-НОБЕЛІАНТІВ: ПЕРІОД 1969 – 2009 РОКИ Пунько Б.М. ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, м. Львів Приводиться порядок відзначення найдостойніших інтелектуалів світу з економіки врученням Нобелівських премій, хронологія відзначення лауреатів цієї престижної премії з 1969...»

«Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки, №2(4)/2014 Наукове електронне (онлайн) видання Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки, №2(4)/2014 Редакційна колегія збірника: Смирнов Сергій Олександрович, д.фіз-мат.н., проф. – голова редакційної колегії (Україна) Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доц., Україна – заступник голови редакційної колегії (Україна) Веселова Анна Сергіївна – відповідальний...»

«УДК 620.91 Калусовська Н.С. магістрант Стеченко Д.М. доктор економічних наук, професор СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ Вступ Енергетика України – це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та передачу електроенергії і тепла. Робота енергетики оцінюється за...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №10 02.09.2014 Шановні панове! І. 29.08.2014 відбулось 15 засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження системи «Єдине вікно-локальне рішення» (МРГ), м. Київ. Учасниками розглянуто поточний стан виконання рішень попередніх засідань, інформацію ДП «АМПУ» про результати, досягнуті в ході реалізації проекту з впровадження технології «Єдине вікно – локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області у відповідності з Рекомендаціями 4-го...»

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів Губський Ю. І., Сердюк В. Г., Царенко А. В., Якименко О. І., Скрипник О. О., Солоп Л. Л., Коноваленко О. А., Винницька М. О. Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів Питання юридичного забезпечення медичної діяльності в останній час характеризуються підвищеною актуальністю....»

«ЗВІТ Рівненської державної обласної бібліотеки за 2006 рік Рівненська державна обласна бібліотека як обласна книгозбірня району в 2006 році виконувала основні свої функції: формувала, зберігала та ефективно використовувала інформаційні ресурси, які сприяли розвитку економічного та господарського потенціалу країни, інтелектуальному і моральному збагаченню, духовному зростанню кожної особистості. Забезпечувала комунікацію і загальнодоступність до електронних та паперових...»

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми та перспективи розвитку Всеукраїнська студентська науково-практична конференція УДК 657 Проблемні питання обліку операцій з продажу товарів на підприємствах та шляхи їх вирішення Автор: Пасько В.В., студентка, Національний університет кораблебудування У ринковій економіці України торговельні підприємства функціонують в жорстких умовах конкурентного середовища, тому вони повинні докладати максимум зусиль для втримання своїх позицій. Це зумовлює...»

«ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Суми 201 Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств Сумщини з країнами Європейського Союзу у 2013 році 1 Головне управління статистики у Сумській області ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ Головне управління статистики у Сумській області За редакцією Л.С.Ніколенко Відповідальний за випуск С.В.Хоменко У збірнику вміщено дані про зовнішню торгівлю підприємств Сумщини з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»