WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |

«УДК 347.72.0 Олексій Чилікін, Оксана Легченко, Ірина Турбоба АКЦІОНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Розглянуто актуальні питання акціонерної діяльності та ...»

-- [ Страница 2 ] --

Виклад основного матеріалу дослідження В умовах відсутності достатніх джерел фінансування якісного розвитку підприємств першочерговим завданням менеджменту є формування дієздатного фінансового механізму підприємства, залучення достатніх фінансових коштів та оптимізація їх структури. Серед проблем, від вирішення яких залежать тенденції динаміки економічного розвитку підприємств, одне з ключових місць посідають проблеми, пов’язані з оптимізацією джерел фінансування їх якісного (інноваційного) розвитку.

Оскільки досягнення високого рівня якості прибутку є результатом економічної діяльності підприємства, детальної уваги потребує формування фінансового механізму підприємства, спрямованого на досягнення стратегічних цілей підприємства. Ефективність і дієвість такого механізму визначається формами, методами та інструментами, які використовує підприємство при виборі джерел фінансування своєї діяльності. Тому ці складові фінансового механізму потребують пильної уваги до організації його функціонування. З погляду створення умов для безперебійного процесу відтворення визначальним елементом фінансового механізму підприємства є його фінансове забезпечення шляхом самофінансування, кредитування або державного фінансування, а інструментами механізму фінансового забезпечення – склад і структура його джерел. Вони визначають не тільки політику фінансування господарської діяльності підприємства, а й впливають на величину та якість його фінансових результатів. Можливість залучати фінансові ресурси з різних джерел, у тому числі на фінансовому ринку, дає змогу підприємству відносно вільно маневрувати структурою цих ресурсів, вибираючи оптимальні їхні комбінації та враховуючи чинники, що впливають на обсяг і структуру фінансових ресурсів підприємства, такі як: форма власності й організаційно-правові форми підприємства, галузева належність підпримства, потреби власників, рівень якісного розвитку підприємства, мета й завдання фінансово-господарської діяльності на певному проміжку часу, внутрішня фінансова політика підприємства тощо.

Виходячи з того, що вибір як джерел фінансування, наприклад, власних або позикових фінансових ресурсів, коштів, отриманих від 2013 р., Вип. 6 (1) продажу цінних паперів, коштів бюджетів, коштів іноземних інвесторів тощо залежить від фінансової стратегії підприємства. Необхідно сформувати таку фінансову стратегію, яка б була зорієнтована на досягнення високого рівня якості прибутку.

Визначення сутності поняття “якість прибутку” наведено нами в попередніх дослідженнях [Турило А.М., 2011]. Воно базується на концепції управління якістю прибутку на засадах якісного розвитку підпримства і включає в себе визначення якості прибутку з двох позицій: з позицій власника підприємства й менеджменту підприємства.

З погляду власника, якість прибутку підприємства – це сукупність якісних параметрів у розвитку підприємства, які набувають у кінцевому підсумку своє втілення в його прибутку, який, у свою чергу, покликаний задовольняти економічні потреби й інтереси власників підприємства. (Це визначення відповідає основним вимогам і принципам менеджменту якості, бо відображає з економічних позицій пріоритетність і роль споживача, вказує на те, хто є споживачем (власником), показує критерії якісного рівня.) З погляду менеджменту підприємства, якість прибутку – це комплексна кількісно-якісна характеристика прибутку підприємства, що охоплює етапи його формування, розподілу та використання й базуться на системному оцінюванні впливу на нього в періоді, що розглядається, якісних чинників, пов’язаних з усіма елементами виробництва у їх взаємозв’язку та взаємодії.

При цьому в основу визначення показника якості прибутку підприємства нами покладено такі положення.

Будь-яке підприємство в ринкових умовах господарювання повинно бути конкурентоспроможним, бо чим вище рівень конкурентоспроможності за інших рівних умов, тим більше обсяг і якість отриманого прибутку. В основі забезпечення високого рівня конкурентоспроможності лежить інноваційна діяльність підприємства (процес інноватизації підприємства). Якщо узагальнити існуючі підходи до інноватизації підприємства, то можна зробити два основних висновки.

Перший висновок полягає в тому, що інноваційна діяльність підприємства являє собою сукупність прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі, і включає в себе такі види взаємопов’язаних інноваційних процесів: технічні, організаційні, технологічні, економічні, соціальні, юридичні тощо [Економіка, 2001; Жуков В.Р., 2006; Экономика, 2003; Турило А.М., 2006]. Другий висновок стосується того, що інноватизація підприємства забезпечує зростання його економічної ефективності [Економіка, 2001; С.Покропивний, В.Р. Жуков 2006; Экономика, 2003; А.М. Турило, 2006].

Отже, виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що визначення показника оцінювання якості прибутку підприємства має базуватись на такому положенні: якщо інноваційна діяльність (за сукупністю всіх видів інноваційних процесів) не привела в кінцевому підсумку за певний проміжок часу до зростання економічної ефективності підприємства, то за економічним критерієм така діяльність не була ін

<

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

новаційною. Така вимога є ключовою в ринковій системі господарювання, де організаційно-технічні заходи є засобом отримання максимальних економічних вигід у діяльності підприємства.

Виходячи із цього, ми розглядаємо методику розрахунку показника якості прибутку з двох позицій: оцінки розвитку підприємства в цілому (на базі всієї суми застосованих ресурсів підприємства) або оцінки формування та використання власного капіталу підприємства (на базі аналізу джерел фінансування (структури капіталу) діяльності підприємства).

Оцінку якості прибутку з позиції аналізу зміни розміру та структури джерел фінансування діяльності підприємства, а саме ефективності формування й використання власного капіталу подано на рис. 1.

Рис. 1 показує основні напрями роботи менеджменту підприємства щодо збільшення рівня якості прибутку.

Потрібно також зазначити, що політика управління прибутком для кожного конкретного підприємства має свої особливості й свою систему показників. Із цього приводу до важливих показників оцінювання економічного розвитку підприємства необхідно віднести і такі показники економічної ефективності, які характеризують відношення величини якості прибутку до власного та загального капіталу підприємства.

Важливим питанням є врахування впливу на величину і якість прибутку вартості та структури джерел фінансування. Управління якістю прибутку значною мірою залежить від того, наскільки керівництво підприємства враховує такий вплив. При цьому управління цим процесом на підприємстві, насамперед, має на меті детальний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на функціонування підпримства, їх оцінку та виявлення найбільш перспективних напрямів діяльності. Для активізації якісного розвитку підприємств першогерговим є обґрунтування вибору оптимальних джерел фінансування такого розвитку. Для виявлення впливу окремих інструментів фінансового забезпечення пропонуємо детальне обґрунтування складу основних джерел фінансових ресурсів, що спрямовуються на якісний розвиток підпримств за допомогою наведеної вище методики.

Доцільно використовувати показники оцінювання якості прибутку, що враховують вплив сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів на величину і якість прибутку. Наприклад, показники якісної рентабельності дають змогу оцінити саме якісні аспекти розвитку підприємства, тобто їх динаміка в часі вказує на правильність вибраної менеджментом підприємства політики щодо інноватизації виробництва.

У цьому контексті також важливо приділити увагу питанню вдосконалення методичних засад оцінювання конкурентоспроможності підприємства та структурного підрозділу.

Серед показників економічної оцінки інновацізації вагоме місце посідає показник конкурентоспроможності, тому методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства і структурного підрозділу доцільно розглянути більш детально.

–  –  –

Рис. 1. Графічний підхід до вимірювання якості прибутку на основі оцінки розміру та структури фінансування діяльності підприємства, де ПК t, ВКt – розміри відповідно позикового та власного капіталів у загальній його величині по підприємству в періоді t;

ПКзв.д t – прибуток від звичайної діяльності підприємства в періоді t;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дкр. t – дохід кредиторів у періоді t;

ПНН t – податок на прибуток у періоді t;

Пч. t – чистий прибуток підприємства, розрахований для періоду t за умов базового рівня господарювання, що визначається економічним критерієм ефективності. Базовий рівень господарювання розраховується для періоду (t – 1);

Пч. t вл – складова показника Пч. t, яка характеризує виплати власникам підприємства під час розподілу чистого прибутку;

Пч. t зал – складова показника Пч. t, яка характеризує залишок чистого прибутку після виплати із загальної його величини доходу власникам підприємства;

(ВК+ПК)t – умовна величина капіталу підприємства, що реалізована в певній сукупності застосованих ресурсів і характеризує певний рівень його інноваційності та ефективності використання; як векторна величина (відрізок ОА) у кінцевій своїй точці (точка А) визначає певний розмір прибутку в періоді t;

ВКt – умовна величина власного капіталу підприємства, що реалізована в певній сукупності застосованих власних ресурсів, характеризує певний рівень його інноваційності та ефективності використання й визначена спеціально за умов базового рівня господарювання (базовий рівень господарювання розраховується для періоду (t – 1) за економічним критерієм ефективності); як векторна величина (відрізок ОС) у кінцевій своїй точці (точка С) визначає певний розмір чистого прибутку в періоді t;

ПКt – умовна величина позикового капіталу, що реалізована в певній сукупності застосованих ресурсів і характеризує певний рівень його інноваційності та ефективності використання в періоді t;

t, t, t – кути, як економічні параметри, на яких базується характеристика певного рівня господарювання за економічним критерієм ефективності в періоді t при використанні відповідно загального, позикового і власного капіталів підприємства;

Р я.пt – величина резервів збільшення показника якості прибутку в періоді t.

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

У ринкових умовах господарювання право на існування мають тільки конкурентоспроможні підприємства. Конкурентоспроможність – це єдиний шлях підприємства до стабільного, ефективного, перспективного й соціально захищеного свого розвитку. Тому категорія “конкурентоспроможність” є однією з головних економічних категорій ринкової економіки, саме тому їй постійно так багато приділяють увагу науковці і практики [Завлин П.Н., 1998, Киллен К.Р., 1981].

Однак багатогранність цієї категорії така, що коло питань і аспектів стосовно цього предмета дослідження постійно розширюється.

Завдання нашого дослідження полягає в подальшому вдосконаленні методичних підходів до комплексного оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства.

У роботі [Котлер Ф., 2001, с. 350] конкурентоспроможність підприємства визначено як “здатність до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку”, а конкурентоспроможність продукції – як “сукупність її властивостей, що відображає міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції”.

Конкурентоспроможність продукції (так загальновизнано) є складовою конкурентоспроможності підприємства. Ми пропонуємо більш детальну структуру конкурентоспроможності підприємства, в якій зроблено акценти, передусім, на:

1) час оцінювання конкурентоспроможності;

2) напрям оцінювання конкурентоспроможності підприємства (всередині підприємства).

Перший аспект – це об’єктивна необхідність постійнго оцінювання поточної конкурентоспроможності комбінату в усіх її підвидах (продукція, технологія, окремий об’єкт), що дає змогу дотримуватись правильного напряму діяльності підприємства стосовно конкурентів, перспективи розвитку та поставлених цілей. Така постановка завдання, як було зазначено, потребує постійного аналітичного оцінювання й відповідного вимірювального інструментарію. У цих випадках бажано мати доволі простий і допустимо точний метод оцінювання поточної (і навіть оперативної) конкурентоспроможності. Існуючі методи оцінювання конкурентоспроможності, наприклад, продукції доволі складні та рекомендують робити розрахунки за весь життєвий цикл цієї продукції [Котлер Ф., 2001, с. 352–353], що пов’язано, насамперед, з перспективною конкурентоспроможністю.

Конкурентоспроможність підприємства доцільно поділити на поточну й перспективну.

Крім того, можна виокремити:

1. Конкурентоспроможність продукції, технології, окремого об’єкта;

2. Конкурентоспроможність зовнішню й внутрішню (у тому числі конкурентоспроможність структурних підрозділів).

Для оцінювання конкурентоспроможності доцільно використовувати відповідні показники (статичне оцінювання) та індекси (для оцінювання в динаміці).

2013 р., Вип. 6 (1) Безумовно, на наш погляд, дуже важливо оцінювати й знати резерви підвищення “внутрішньої конкурентоспроможності”, тому що саме вона формує (у сукупності по всіх структурних підрозділах) загальний рівень зовнішньої конкурентоспроможності підприємства. У внутрішньої конкурентоспроможності своя специфіка вимірювання її рівня.

Наприклад, на рівні робочого місця, ділянці й навіть цеху неможливо обчислити для визначення внутрішньої конкурентоспроможності показник рентабельності, що є дуже важливим.

Для розрахунку внутрішньої конкурентоспроможності структурних підрозділів підприємства пропонуємо застосовувати добуток таких часткових показників, як:

– показник, що характеризує співвідношення відповідно фактичної і нормативної (або конкурентної, планової) продуктивності поточних витрат для періоду, що розглядається, частки одиниці;

– показник, що характеризує співвідношення відповідно фактичного і нормативного (конкурентного, планового) значення якості продукції для періоду, що розглядається, частки одиниці;

– показник, що характеризує співвідношення відповідно фактичної і нормативної (або конкурентної, планової) виробничої потужності структурного підрозділу для періоду, що розглядається, частки одиниці;Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«ISSN 1993-8322. ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (30), 2013. 209 УДК 378.147.227 Салій Т. М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Глибокі перетворення, що здійснюються на даний час в економіці України вимагають від сучасних закладів вищої освіти пошуку та використання більш ефективних методів професійного навчання майбутніх фахівців-економістів та маркетологів. Крім того слід відмітити, що в...»

«УДК 336.77.01 Семенча І.Є., кандидат економічних наук, доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент кафедри банківської справи, м. Дніпропетровськ СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИХ СЛУЖБ В БАНКАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація. В статті отримано висновок про неналежний стан організації роботи з клієнтами у вітчизняних банках. Використано методологію SADT для моделювання бізнес-процесів існуючих клієнтських підрозділів. Вперше запропоновано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА ДУ «ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЗ УКРАЇНИ» ЖИЛКА НАДІЯ ЯКІВНА УДК:616.98.578]-053.2:001. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ 14.02.03 – соціальна медицина 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – Дисертацією є рукопис Робота виконана в ДУ «Інститут...»

«www.zgia.zp.ua УДК 658.15:657.1 Лищенко О.Г. доцент кафедри обліку та аудиту Кас’яненко А.В. магістр Запорізька державна інженерна академія july_sharm@mail.ru УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ Лищенко О.Г., Кас’яненко А.В. Удосконалення організації обліку витрат виробництва на підприємстві. У статті розглянуті проблеми розподілу непрямих та прямих виробничих витрат та представлені пропозиції щодо покращення організації обліку витрат виробництва. Лыщенко Е.Г.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць менеджменту...»

«УДК 004.738.5 В. Висоцька1, Ліля Чирун1, Любомир Чирун2 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж, кафедра програмного забезпечення УНІФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ © Висоцька В., Чирун Ліля, Чирун Любомир, 2013 Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та...»

«ТОМ 13 Секція 15 – Економіка і управління у промисловості 13-1 УДК 005.8 Гордєєва І. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» (Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, г. Дніпропетровськ, Україна) РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У ПРОЦЕСАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Головними проблемами Дніпропетровської області є високий рівень безробіття та мала кількість вільних...»

«Економічні науки УДК 339.138:64 Л. О. ІВАНОВА Львівська комерційна академія СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового готельного бізнесу, узагальнено теоретико-практичні підходи до використання інструментарію концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі. Визначено проблеми та перспективи їх застосування у готельному господарстві України. The article overlooks...»

«Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПРОФЕСІЯ, МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ`ЯЗКИ Бурова Т.А., Сібілєва О.А., Бурова О.М. Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова Шляхи удосконалення податкового обліку прибутку на підприємстві У зв'язку з переходом народного господарства України на нову систему оподаткування прибутку підприємств змінився також порядок визначення розміру оподатковуваного прибутку,...»

«УДК 35:330.5:338.24 А. В. КОСЕНКО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Визначено роль держави та особливості інноваційно-інвестиційної діяльності у формуванні конкурентоспроможності національної економіки. In the article certainly a role of the state and feature of innovative investment activity is in forming of competitiveness of national economy. Динамізм розвитку національної економіки при переході від відновлюваної до інтенсивної моделі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»