WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

«УДК 347.72.0 Олексій Чилікін, Оксана Легченко, Ірина Турбоба АКЦІОНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Розглянуто актуальні питання акціонерної діяльності та ...»

-- [ Страница 12 ] --

Якою мірою недосконалості ринку, не зовсім адекватна оцінка досягнутих корисних ефектів, певна неринковість освіти, що виявляться тією чи іншою мірою, поєднувані з реальними ринковими умовами? Відповідь на це запитання лежить у площині того, що брати за основні ознаки ринкових важелів у сфері освіти. Звичайно, найголовнішими є самоокупність і самофінансування, які є, по суті, невід’ємними ознаками будь-якого суб’єкта власності й господарювання. Але в такому разі вона зможе обслуговувати лише осіб, чий дохід не нижчий за певний рівень, а ті, чиї доходи менші від цього рівня, виявляться не спроможними оплачувати освітні послуги й здобувати освіту, достатню для успішної праці в різних галузях економіки, тобто якщо перевести освіту на самоокупність і самофінансування, обсяг освітніх послуг, що надаються, неминуче скоротиться та виявиться нижчим за потреби суспільства в забезпеченні соціально-економічного прогресу. Освіта надто важлива для суспільства, її ефективне функціонування, адекватний вимогам часу рівень мають обслуговувати все суспільство, сприяти його модернізації й поступу. Тому вкрай необхідно й важливо, щоб держава була належним чином представлена у виробництві освітніх послуг. Доступність освіти для широкого загалу, яка досягається оплачуванням освіти шляхом податків і розподілом безкоштовно або за невеликі гроші, створює ситуацію, коли не тільки заможні люди, а й менш забезпечені мають змогу здобути освіту відповідно до їх запитів, тим самим виникають передумови рівних можливостей щодо здобуття освіти, рівномірнішого розподілу освітніх послуг між членами суспільства, вирівнювання рівня життя всіх верств населення. Лише ринковими важелями цього досягти неможливо, що підтверджує й світовий досвід.

При цьому значна присутність держави на ринку освітніх послуг, її домінування не виключають або навіть мають в обов’язковому порядку поєднуватися з існуванням недержавних надавачів цих послуг, оскільки наявність на ринку природного монополіста, можливість одноосібного маніпулювання асортиментом послуг призводить до того, що динаміка доходів такого монополіста не кореспондує зі змінами кількості і якості його продукції. Таким чином, девальвується або й зовсім 2013 р., Вип. 6 (1) зникає ринкова складова в діяльності освіти, зникає можливість альтернативи вибору освітніх послуг, що в кінцевому підсумку спричиняє негативні тенденції в її розвитку, зашкарублість і відставання від реалій, що швидко змінюються, вимагаючи постійного вдосконалення й оновлення як усієї освіти, її складових елементів, так і продукту, який виробляє ця сфера життєдіяльності.

Вищесказане жодним чином не означає, що платність або безоплатність є вирішальними у виборі тієї чи іншої моделі розподілу освітніх благ. Повнота ринкових механізмів у сфері освіти найбільше залежить від ефективності функціонування ринку. Потенціал ринку розкривається в міру розвинутості ринкових відносин, що має в цьому разі вагоміше значення, ніж вибір схеми розподілу суспільних благ. Якщо ринок слабкий, застосування ринкових методів не дає повноцінних результатів там, де воно перспективне, але водночас не завдає істотної шкоди там, де потрібні інші підходи. Що щільнішим і динамічнішим стає ринкове середовище, то нагальніша потреба в особливій “економічній ніші” для організації некомерційного типу [Якобсон Л.И., 1991, c. 85], якими, за визначенням, є заклади освіти. Саме тому для освіти природна монополія є одним з найоптимальніших підходів в умовах сучасного ринку. Наявність природної монополії не знищує, а лише видозмінює конкуренцію, переводячи її в русло інноваційної активності, переставляючи акцент з жорсткої боротьби з конкурентом і витіснення його з ринку на пошук перспективних, ще не використаних можливостей [Базилевич В.Д., 2006, с. 41]. Тим самим певною мірою вирішується або принаймні послаблюється чинник нееластичності попиту на освітні ресурси, який є одним з основних критеріїв ідентифікації природної монополії. З погляду економічної теорії попит на продукцію характеризуться низькою еластичністю, якщо ця продукція не має близьких субститутів, освіта як економічне благо практично є незамінною в споживанні.

У конкурентних економічних відносинах при зростанні ціни на товар або послугу попит споживачів скорочується. В умовах природної монополії попит при збільшенні ціни має незначні коливання. Тому проблема платності-безоплатності освіти має неабияку вагу, особливо, зважаючи на її значення для людини й суспільства з погляду стабільності, соціальної справедливості, гармонійного розвитку в сучасних ринкових умовах.

Платність передбачає преференційне надання послуг тим, які мають найвищу платоспроможність. Безоплатність – це лише гарантія найбільш повного задоволення потреб і засіб подолання обмежень платоспроможного попиту [Хабиби Р.И., 1986, c. 20]. Послідовне застосування платності в повному обсягу не може бути прийнятним, оскільки освітні послуги є життєво важливими благами. Повна безоплатність також неможлива, оскільки вимагає неабиякого збільшення навантаження на державний бюджет.

Поєднання обох принципів (надання обов’язкових послуг у галузі освіти безкоштовно і платність додаткових) або застосування третього – занижені порівняно з реальними ціни, доступні для всіх потенцій

<

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

них споживачів, уможливлює формування реального ринку, що ефективно функціонує, на якому споживач вибирає постачальника, а не навпаки. Адже часткова платність соціально значущих послуг, на відміну від їх повної безоплатності, сприяє створенню атмосфери, в якій виробник уважніше ставиться до потреб споживача. Іншими словами, виникають елементи безпосередньої залежності виробника від споживача, що, звісно, має позитивне значення.

За своїм соціально-економічним змістом та особливостями функціонування природна монополія – незрівнянно більш складне явище, ніж інші види монополій. Більша частина її функціонування лежить за межами традиційної канви аналізу ринкової влади та монополії, а тому в економічній науці розглядається як один із випадків неспроможності ринку.

У багатьох випадках сутність і особливості функціонування природних монополій пов’язані з мережевою організацією виробництва.

Цілісна мережа, яка охоплює великі території й до того ж має диспетчерські служби, що володіють ситуацією й керують оперативним усуненням недоліків у роботі, коштує надто дорого, тому утримання паралельних мереж приводить до невиправданого зростання витрат на одиницю виробленої продукції. Тим більше проблематичним є створення нових мереж. Висока капіталомісткість будівництва трубопроводів, залізничних колій, портів, ліній зв’язку в поєднанні з досить тривалим терміном окупності зазнаних витрат створює нездоланні бар’єри для здійснення нових капітальних вкладень, тому ці сфери суспільного виробництва не дуже привабливі для окремих інвесторів. Більше того, окремим підприємцям вони просто не під силу. Тут потрібне поєднання капіталів багатьох суб’єктів господарювання, а оскільки охочих на такі малоприбуткові дії, як правило, немає, то цю функцію бере на себе держава. Вона змушена це робити, тому що природні монополії є переважно стратегічними об’єктами, від яких залежать не тільки рівень умов життєдіяльності населення та розвитку виробничої сфери, а й безпека держави. Тобто ефективне функціонування природних монополій, по суті, належить до питань національної безпеки. Зважаючи на це, держава створює легальні бар’єри для здійснення певного виду діяльності, обмежуючи конкуренцію низкою економічних інструментів.

Основними інструментами державного регулювання в системі освіти є механізм ліцензування й акредитації освітньої діяльності як самого навчального закладу, так і програм підготовки. Контроль за дотриманням ліцензійних умов у межах своїх повноважень здійснюють Міністерство освіти і науки України, органи управління областей, державна інспекція навчальних закладів шляхом проведення планових і позапланових перевірок. За результатами перевірки органи управління можуть прийняти рішення щодо анулювання ліцензії на освітню діяльність. Акредитація напряму або спеціальності певного напряму – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з напрямів або спеціальностей державним вимогам. Лише акредитовані вищі навчальні заклади мають право видавати документи про вищу освіту, визнані державою. Відповідно до чинних нормативнор., Вип. 6 (1) правових і нормативно-методичних документів, в Україні використовуються освітні технології, властиві системі вищої професійної освіти.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ще одним важелем впливу є система стандартів вищої освіти, яку становлять державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Стандарти вищої освіти є основою оцінювання якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

Висновки з дослідження Спробуємо визначити критерії віднесення системи формування освітніх ресурсів до категорії суб’єктів природних монополій. На нашу думку, такими критеріями є:

1) належність освіти до суспільно важливих сфер діяльності, зумовлена економічною та соціальною вигодою для всього суспільства, держави й окремої особи;

2) значний ефект масштабу, завдяки чому уможливлюється оптимізація суспільних витрат;

3) унікальність споживчих властивостей освітніх ресурсів;

4) наявність установлених державою бар’єрів для здійснення освітньої діяльності через механізм ліцензування й акредитації та державного стандарту освіти;

5) нееластичність попиту на освітні ресурси.

Цілком очевидно, що система формування освітніх ресурсів має всі ознаки природної монополії, що виявляється як стан освітнього сектора економіки, на якому панівне становище одного суб’єкта господарювання – держави – є економічно та суспільно доцільним з огляду на істотний ефект масштабу виробництва, оптимізацію суспільних витрат та соціальну значущість.

Список використаних джерел:

Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Академія, 2000. – Т. 2. – 864 с.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.І. Юрій ; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – Т. 1. – 616 с.

Закон України “Про природні монополії” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30.

Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы, политика : [пер. с англ.

11-го изд.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К. : Хадгар-Демос, 1992. – 785 с.

Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций / Е.Н. Жильцов. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 185 с.

Contemporary economic problems / [ed. Fellner W.] – Wash. : AFI, 1980.

Якобсон Л.И. Экономические методы управления в социально-культурной сфере / Л.И. Якобсон. – М. : Экономика, 1991. – 176 с.

Базилевич В.Д. Природні монополії / В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

Хабиби Р.И. Механизм распределения общественных фондов потребления / Р.И. Хабиби. – М. : Экономика, 1986. – 77[2] c.

–  –  –

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

АВТОРИ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА

Безуглий Олексій Юрійович – здобувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ;

Wierzbinski Bogdan – PhD., University of Rzeszow Faculty of Economics Department of Marketing and Entrepreneurship, Rzeszow, Polska;

Wojciechowska Iwona – Mgr, nauczyciel Zespou Szk Ekonomicznych w Rzeszowie, Rzeszow, Polska;

Gugnin Aleksandr – Prof., Dr hab, Kierownik Katedry Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszow, Polska;

Дмитришин Леся Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. ІваноФранківськ;

Зінченко Олена Антонівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, податків і страхової справи ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг;

Ішков Станіслав Володимирович – аспірант кафедри міжнародної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк;

Карпенко Андрій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя;

Кацедан Андрій Володимирович – магістр, спеціальність “Маркетинг”, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ;

Коваленко Ольга Анатоліївна – старший викладач кафедри економічної теорії та права ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва і архітектури”, м. Дніпропетровськ;

Колодій Ганна Сергіївна – аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя;

Коломієць Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, м. Мелітополь;

–  –  –

Кулєшова Лариса Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Донецьк;

Легченко Оксана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк;

Лівенко Анатолій Іванович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри гуманітарних наук ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпропетровськ;

Лусте Олена Олегівна – аспірант кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці;

Намлієва Наталя Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та правознавства, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, м. Мелітополь;

Ostasz Grzegorz – Dr hab., prof. PRz, Wydzia Zarzdzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Polska;

Pliszka Tadeusz – Dr, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkw Midzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Polska;

Радєва Марина Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління та правознавства, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, м. Мелітополь;

Редько Людмила Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”, м. Мелітополь;

Рекун Іван Іванович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ;

Селезньова Олена Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

Стеблянко Марина Дмитрівна – викладач кафедри міжнародної економіки, Академія митної служби України, м. Донецьк;

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку Stecko Justyna – Dr, Zakad Nauk Humanistycznych, Wydzia Zarzdzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Polska;

Ткач Анатолій Арсентійович – доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ;

Ткач Тамара Володимирівна – доктор психологічних наук, професор кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ;

Турбоба Ірина Станіславівна – бакалавр спеціальності “Фінанси і кредит”, Донецький державний університет управління, м. Донецьк;

Турило Анатолій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Криворізький економічний інститут ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг;

Cierpia-Wolan Marek – PhD., Statistical Office in Rzeszow, University of Rzeszow Faculty of Economics Department of Regional Policy, Rzeszow, Polska;

Чилікін Олексій Ігорович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління, м. Донецьк;

Шаповал Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, доцент завідувач кафедри економіки підприємства ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ.

–  –  –

Видавництво Класичного приватного університету Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 3321 від 25.11.2008 р.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||
Похожие работы:

«Книга суддів Раніше, коли я жив у Миколаєві, на півдні України, • то часто в розмовах говорили про політичний, економічний, соціальний стан у країні.• Люди мені пояснювали, наскільки все в Україні зіпсовано, що корупція діє на всіх рівнях суспільства.• Обговорюючи такі відомі проблеми, жителі півдня майже завжди коментували, що в Україні нічого не змінюється.• Я намагався людям пояснити, що вони накликають біду; бо стан країни змінюється тільки тоді, • коли люди самі вірять, що можна щось...»

«Посібник до реалізації рекомендацій Оцінка корпоративного управління державним авіаційним сектором України Приклад ДП “Антонов” ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ ОЕСР – це унікальний форум, в рамках якого державні органи разом працюють над економічними, соціальними та екологічними проблемами глобалізації. Також, ОЕСР знаходиться на передньому краї зусиль, націлених на підтримку реагування урядів на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного державного управління,...»

«ТНК і банки Карта самостійної роботи студента і порядок оцінювання знань Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період, що здійснюється в ході аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни. Завданням поточного контролю є...»

«Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Пасько О.В. Сумський національний аграрний університет, Україна Пояснювальні параграфи та інші пояснення у висновку незалежного аудитора згідно з МСА-2009 У 2004 році Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) розпочала всеохопну програму метою якої було підвищити зрозумілість Міжнародних...»

«Мазуренок О. Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Оксана Мазуренок // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 257-263. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14morprp.pdf. УДК 338.2:338.22.021.1 JEL Classification: H11, O02, M2, Р17 Оксана Мазуренок Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»

«В.Ф. Сакевич, М.А. Томчук ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (Друге видання) 68.699.2 УДК 355.058(075) С15 Рецензенти: В.Г. Петрук, доктор технічних наук, професор В.П. Половинчук, доктор технічних наук, доцент О.В. Кобилянський, кандидат технічних наук, доцент Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. В.Ф. Сакевич, М.А. Томчук С15 Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 657.6:004.413.4 ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ РИЗИКІВ В СЕРЕДОВИЩІ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ Фостолович В. А., к. с.-г. н., доцент Спориш О. І. Вінницький національний аграрний університет Аудиторська діяльність супроводжується виникненням сукупності ризиків, які аудитору необхідно оцінити для прийняття рішення стосовно доцільності проведення перевірки. В середовищі комп’ютерних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Факультет економіки та управління Кафедра стратегії підприємств ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Управління розвитком компанії» для студентів V курсу спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Менеджмент проектів і консалтинг» автори Верба В.А., д.е.н., професор кафедри стратегії підприємств Гребешкова ОМ., к.е.н., доцент кафедри...»

«ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У. Ю., Остапова, студ., В. О. Чорна, ас. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського E-mail: ulyankadjony@gmail.com Вступ. Питання енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у нашій країні завжди стояли на порядку денному. Але після підвищення цін на ресурси вони набувають особливої актуальності. У сучасних умовах функціонування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»