WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 |

«УДК 347.72.0 Олексій Чилікін, Оксана Легченко, Ірина Турбоба АКЦІОНЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ Розглянуто актуальні питання акціонерної діяльності та ...»

-- [ Страница 11 ] --

Anatolii Livenko. The Economic Essence of the Educational Resources Formation System as a Natural Monopoly The economic nature and features of the educational resources formation system as a natural monopoly are examined. It is marked out the generalities of natural monopolies, notably: ‘economy of scale’; strategic significance and economic feasibility for a state, society and individual; dominance of only one economic entity in economy or a segment of economy, existence of objective obstacles to competition; and inelastic demand.

The author defines the natural monopoly of educational resources formation system as a state of the education sector, wherein a dominance of one entity – the state – is economically and socially expedient in view of a significant economy of production scale, optimization of social costs and social significance.

The characteristics of a natural monopoly in the educational sphere are examined.

The economy of scale effect is gradual and linear for common benefits (low investments – low profits, high investments – high profits); an effective education system increases the

–  –  –

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку value of benefits exponentially (low investments reinforce each other and the value grows at an ever-increasing rate); the economy of production scale effect for common benefits is the result achieved by one establishment but the system makes it possible for structural units of universities (e.g. branches) to obtain a significant utility increase, and it is a plurality of structural units which conditions the economy of production scale effect in this case. It is stated that competition in the educational resources formation system is peculiar: they compete not in a volume or price but in a quality of educational services. Competition in the educational sphere does not lead to lower costs of an institution as a quality improvement requires an increase in costs. Moreover the purely market criterion – profit maximization – is inappropriate for the educational system as an educational establishment is a non-profit organization.

The author suggests the criteria for including the educational resources formation system into the category of subjects of natural monopolies. The objective feasibility and necessity of the form of an organization and functioning of the educational resources formation system are analyzed and proved.

Key words: education, educational resources, monopoly, natural monopoly, market, market mechanism.

Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями Відомо, що ефективну структуру виробництва та споживання визначають ринкові механізми. Проте ринок не завжди спроможний забезпечити найкращий для суспільства результат, максимізувати суспільний добробут. У такому разі оптимальним є застосування державного регулювання.

Природні монополії виникають лише в тих галузях економіки, де конкуренція була б економічно неефективним або недоцільним механізмом забезпечення оптимального балансу інтересів виробників і споживачів.

Цілком очевидно, що саме такою галуззю є освіта, критична важливість якої для економіки, особи й суспільства зумовлює актуальність дослідження системи формування освітніх ресурсів з погляду можливості, логічності та необхідності її організації й функціонування як природної монополії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій У вітчизняній економічній науці проблемам функціонування системи освіти приділено досить значну увагу. Окремі аспекти розвитку освіти розглянуто в працях Н. Балабанової, Г. Башнянина, К. Грищенка, В. Журавського, М. Згуровського, С. Злупка, І. Каленюк, К. Корсака, К. Левківського, А. Поручника, О. Романовського, С. Трубича, Т. Фінікова, М. Шкіля, Г. Щекіна та ін.

Досить широко в науковій літературі представлено й проблему природних монополій [Економічна енциклопедія, 2000, с. 483; Мочерний С.В., 2005, с. 550; Закон України “Про природні монополії”, 2000, с. 238; Макконнелл К.Р., 1992, с. 479]. Основні характеристики галузі природної монополії, які випливають з них, можна сформулювати так:

“ефект масштабу” – виражається в істотному зниженні суспільних витрат; стратегічна важливість та економічна доцільність для держави, суспільства й особи; панівне становище в економіці або сегменті екор., Вип. 6 (1) номіки одного господарюючого суб’єкта; наявність об’єктивних перешкод для конкуренції; нееластичний попит.

Виділеня невирішених раніше частин загальної проблеми Стрімкі й невпинні зміни, що відбуваються в сучасній економіці, зумовилюють необхідність нових підходів і поглядів на розвиток освіти, зокрема, як природної монополії, що вимагає більш детального розгляду цієї наукової проблеми відповідно до потреб і реалій сьогодення.

Постановка завдання Метою статті є дослідження системи формування освітніх ресурсів як природної монополії. Реалізація зазначеної мети зумовила постановку й розв’язання таких наукових завдань: здійснити науковотеоретичний аналіз поглядів на природну монополію; з’ясувати економічну сутність та особливості системи формування освітніх ресурсів як природної монополії.

Виклад основного матеріалу дослідження Природні монополії посідають особливе місце в сучасній теорії та практиці економіки. Це зумовлено тісним взаємозв’язком природних монополій із соціальним та економічним життям суспільства, їх безпосереднім впливом на ефективність діяльності інших суб’єктів економіки, а також невідповідністю внутрішньої організації природних монополій умовам функціонування в ринковому середовищі. Будь-які негативні моменти в ході перетвореня природних монополій, здійснення структурних реформ прямо чи побічно можуть позначитися на економічних показниках держави й добробуті її громадян. Такий стан природних монополій зумовлює обов’язок держави й суспільства проводити зважену економічну політику.

Наявність природної монополії в освіті пов’язана з необхідністю задовольняти деякі базові потреби як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Освіта як природна монополія – є складною системою, існування якої залежить від характеру взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. Ці відносини визначають характер рівноваги, яка, у свою чергу, визначається створеними в суспільстві економічними, політичними, соціальними умовами та принципами на певному етапі соціально-економічного розвитку, що дають змогу освіті ефективно функціонувати, з іншого боку, виробляючи суспільно необхідну продукцію, вона справляє вагомий вплив на інші сфери економіки.

Природні монополії виникають у тих випадках, коли ефект зростання масштабу виробництва такий великий, що один господарюючий суб’єкт може забезпечувати весь ринок цього виду продукції або послуг, маючи більш низькі витрати на одиницю продукції, ніж інші суб’єкти, що конкурують. У цих умовах конкуренція практично відсутня.

Це справедливо й щодо системи формування освітніх ресурсів. Наявність одного великого господарюючого суб’єкта дає можливість більш гнучко реагувати на потреби ринку, швидше й легше створювати відповідну навчально-матеріальну базу, налагоджувати зв’язки з робото

<

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

давцями, задовольняти актуальний освітній попит, ефективніше використовувати фінансові можливості, зокрема для осучаснення навчально-наукової бази.

Але освітні ресурси мають певні особливості, пов’язані з ефектом масштабу виробництва, що відрізняють їх від звичайних економічних ресурсів:

– якщо для звичайних благ ефект економії на масштабі виробництва діє поступово й лінійно (невеликі капіталовкладення – невеликі прибутки, великі капіталовкладення – великі прибутки), то ефективна система освіти збільшує цінність благ за експонентою (невеликі вкладення підсилюють один одного, і цінність наростає з дедалі більшою швидкістю);

– ефект економії на масштабі виробництва для звичайного блага – це результат діяльності однієї фірми, яка зуміла досягти його, а система дає можливість структурним підрозділам ВНЗ (наприклад, філіям) отримати суттєвий приріст корисності, причому якраз множинність структурних одиниць – умова виникнення ефекту економії на масштабі виробництва в цьому випадку.

Інакше кажучи, при незначних додаткових витратах ефект від освітньої мережі збільшується зі зростанням кількості учасників і ефективним ускладненням їх структури, хоча не все так однозначно й масштаби таких процесів до кінця не досліджені. Ясно, однак, що вони не безмежні, хоча б тому, що існують межі можливостей ефективного ускладнення будь-якої системи. Більше того, у масштабах усього суспільства продовжують діяти ресурсні та інші обмежувачі, а отже, і тенденції до спадної ефективності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Специфічно в системі формування освітніх ресурсів виявляється й конкуренція, яка ведеться не щодо обсягів наданих послуг і не щодо цін, а щодо якості освітніх послуг. Якість здобутої освіти, перш за все, залежить від складу викладачів. Чим вища кваліфікація викладача, тим більших фінансових витрат вимагає навчальний заклад. Конкуренція в системі освіти не призводить до зниження витрат навчального закладу, оскільки підвищення якості вимагає збільшення витрат. До системи освіти також непридатний такий суто ринковий критерій, як максимізація прибутку, оскільки освітня діяльність сама по собі не є сферою комерційного отримання доходів.

Природна монополія в освіті зумовлена також нездатністю ринку за допомогою цінового механізму оцінити зовнішні кінцеві ефекти діяльності людей, включаючи віддалені соціальні та економічні наслідки прийнятих рішень. Ці зовнішні ефекти не піддаються безпосередньому грошовому вираженню. Вони включають також супутні соціальні та соціально-економічні результати праці в галузях сфери послуг, тобто враховують результати за їх межами й специфіку їх впливу на інші галузі. Зовнішні ефекти можуть бути позитивними, наприклад, підвищення рівня освіти працівника сприяє збільшенню його адаптаційних можливостей щодо нового економічного середовища. Також вони можуть бути негативними, наприклад, зростання освітнього рівня насер., Вип. 6 (1) лення в сільській місцевості сприяє міграції сільських жителів у міста, що призводить до дефіциту сільськогосподарських кадрів, надмірної концентрації населення у великих містах.

Крім того, соціально значущі блага володіють позитивним ефектом, що створює так звану проблему “безквиткового пасажира, для вирішення якої доцільно й потрібно покласти постачання блага на суспільний інститут, що володіє силою примусу.

Економічний механізм функціонування освіти на сьогодні зазнає істотних змін, що пов’язано з процесом реформування всього господарського комплексу України. Складність цього реформування й становлення нового механізму визначена, зокрема, тим, що продовжують існувати традиційні види неспроможності ринку, які визначають як провали ринку суспільні блага, зовнішні ефекти, неповну інформацію, недостатню конкуренцію, що є однією з причин природності монополії в системі формування освітніх ресурсів.

Ринковий механізм спрацьовує ефективно стосовно економічних благ тільки тоді, коли ефект їх зовнішнього впливу може бути взятий під контроль учасниками оборудки, пов’язаними із цим благом, якщо “зовнішній ефект буде ними інтерналізований, тобто “замкнутий на себе” у своїй економічній діяльності” [Жильцов Е.Н., 1995, c. 24]. Йдеться про те, щоб виключити можливість для сторонніх осіб мати користь і вигоду із зовнішнього ефекту суспільного блага, не заплативши за нього.

Ринкові регулятори у випадку з освітою не спрацьовують належним чином (з погляду корисності для суспільства й економіки). Довгостроковий характер і масштабність зовнішнього впливу освіти унеможливлюють кількісно оцінити й виміряти внесок зусиль кожної людини в спільний зовнішній ефект. Якщо допустити добровільне збирання коштів населення на подібні блага, то зразу ж виникає проблема небажання окремих людей витрачати кошти на утримання закладів освіти і їх прагнення при цьому безкоштовно користуватися послугами цієї сфери. Саме тому у випадку з освітою потрібне використання державних можливостей, зокрема, у формі природної монополії.

Теоретично функціонування освіти з використанням ринкового механізму можливе, якщо створити спеціальні механізми, котрі б компенсували вади ринку. На практиці необхідні витрати при цьому значно перевищували б досягнутий ефект, тому фінансування виробництва більшої частини суспільних благ у всіх країнах бере на себе держава, за винятком тих, які доцільно й потрібно перекласти на плечі споживачів.

Необхідність обмеження дії ринкового механізму у сфері освіти зумовлена двоякого роду причинами. По-перше, виконувані роботи часто мають унікальний для споживача характер, хоча, звичайно, потрібно прагнути до надання споживачеві вибору. По-друге, технологічними особливостями виробництва освітнього продукту. На це, зокрема, вказує російський учений Є.Н. Жильцов. Аналізуючи продукцію природної монополії, він характеризує блага, які створюються в цих секторах економіки, як виключні блага суспільного споживання, які він називає квазісуспільними. Такі блага, на його думку, мають “більше властивос

<

ISSN 2071 – 8187. Інституціональний вектор економічного розвитку

тей приватного блага і менше характерних властивостей суспільного блага” [Жильцов Е.Н., 1995, с. 22].

Крім того, треба зважати на інформаційний аспект недосконалості ринку, що яскраво виявляється у відносинах лікаря та пацієнта:

“Існує безліч робіт, які показують, що пацієнт не є реальним покупцем послуг охорони здоров’я. Виявляється, що лікарі не тільки виступають постачальниками цих послуг, але також самі кажуть пацієнтові (котрий немає іншого джерела інформації), що йому або їй потрібно. Іншими словами, звичайний інструмент приведення в дію ефективного попиту явним чином не працює в цій галузі” [Contemporary economic problems, 1980, c. 245]. Цілком очевидно, що великою мірою це справедливо й щодо освіти, адже тут так само попит значною мірою залежить від неринкових чинників, що зумовлено особливостями продукування освітніх послуг.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 |
Похожие работы:

«Internet Marketing. – Cincinnati, OH: South-Western, 2000. – P. 6–15; Витерс Дж., Випперман К. Как продать свои услуги: Руководство по маркетингу в сфере услуг для малых предприятий. – 4-е изд. / Пер. с англ. – М.: Московский бизнес-центр, 2002. – 152 с. 15. Маркетинговое обеспечение региональной економической политики: Монография // В.Ф. Бевзенко, И.Х. Баширов, Р.М. Лазебник, А.Н. Алышев. – Донецк: «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с. УДК. 658.589 О.С. Возняк Національний університет “Львівська...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління Література: 1. Стец В. А., Стец І. І., Костюмчик М. Ю. Менеджмент персоналу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Лілея, 1996. – С. 71-73.2. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – С. 158-159.3. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. – М., 1992.4. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К.: Аконіт, 1999. – Т. 2. 5....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований 2000 р. Видається 2 рази на рік № 31 Київ 2012 УДК 330.341.08 (477) Статті, які увійшли до збірника, порушують ключові проблеми теорії і практики формування підпримствами своїх...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економіки підприємства Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами напряму підготовки Економіка підприємства освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр Дніпропетровськ НГУ Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму Економіка підприємства...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Д.В. Дюжев ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних...»

«ISSN1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №6 контролю і регулювання процесу спалювання палива шляхом мінімізації кількості повітря, подаваного на спалювання, з коректуванням його витрати по вмісту кисню і оксиду вуглецю в газах, що відходять. Впровадження нової системи дозволить забезпечити економію енергоносіїв (1,6%) і поліпшити екологічні показники навколишнього середовища. Розглянутими прикладами не вичерпується комплекс робіт з енергозбереження, які проведено університетом. Серйозної уваги...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Кафедра менеджменту та маркетингу УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ частина І Методичні рекомендації до виконання практичних робіт (для студентів усіх форм навчання за напрямом 0306 «Менеджмент») Одеса – 2012 Управління якістю. Ч. І. Методичні рекомендації до...»

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу Рибіної Олени Іванівни «Організаційно-економічне забезпечення екологічно сталого розвитку залізничного транспорту», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища у спеціалізованій вченій раді Д 55.051.01 у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України 1. Актуальність теми дисертаційного дослідження Залізничний...»

«ПРИНЦИПИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОГОВІРНОГО ПРАВА Коментарі та рекомендації УДК 341.24(4) ББК 67.9(4)412 П76 П76 «Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації» / [пер. з англійської ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД»]. – К.: Асоціація «ЗЕД», 2013. – 304 стор. Публікація вдало поєднує європейську практику ведення бізнесу з українськими реаліями господарювання, а також містить україномовний та англомовний варіанти тексту Принципів європейського договірного права. У книзі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»