WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.46 Уляна Іванюк ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЯК ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ОЛІГОПОЛІЇ У статті досліджено оптимальну поведінку туристичних дестинацій відносно ...»

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1)

УДК 330.46

Уляна Іванюк

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

ЯК ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ОЛІГОПОЛІЇ

У статті досліджено оптимальну поведінку туристичних

дестинацій відносно регулювання динаміки інвестицій і туристичного

потоку та їх вплив на ресурсний потенціал туристично-рекреаційної

території.

Ключові слова: туристична дестинація, економіко-математична

модель, туристичний ринок олігополії.

Uliana Ivaniuk. Economical-mathematical model of tourist market as the differentiated oligopoly.

The article investigates optimum behaviour of tourist destinations relative to adjustement of investments and tourist stream dynamics and their influence on the resource potential of the tourist recreational areas.

Key words: tourist destination, economical-mathematical model, tourist market of oligopoly.

Ульяна Иванюк. Экономико-математическая модель туристического рынка как дифференцированной олигополии.

В статье исследовано оптимальное поведение туристических дестинаций относительно регуляции динамики инвестиций и туристического потока и их воздействие на ресурсный потенциал туристско-рекреационной территории.

Ключевые слова: туристическая дестинация, экономикоматематическая модель, туристический рынок олигополии.

Вступ Туристичний ринок можна розглядати як олігополію з диференційованою пропозицією пакетів послуг, тобто туристичні продукти диференційовані. Існують різні види туризму (морський, гірський, тощо) та диференціація туристичних продуктів у межах одного виду туризму. Наприклад, туризм на морському узбережжі на острові Балі відрізняється від туризму на морському узбережжі в Італії, а пляжні ресурси розрізняються навіть у межах узбережжя однієї країни. Тому запропонована нами модель застосовується як до туристичної галузі в цілому, так і до конкретного виду туризму.

Туристичний ринок можна вважати олігополістичним з двох причин. По-перше, число доступних туристичних дестинацій обмежене (хоч і значне), а вхід у туристичний ринок нових фірм вимагає витрат. По-друге, між туристичними дестинаціями існує стратегічна взаємодія, і рішення щодо вибору кожною туристичною дестинацією свого туристичного продукту впливає на оптимальну поведінку інших туристичних дестинацій. Крім того, кількість проміжних організаторів туристичних потоків (туроператорів) Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) обмежена й ці ринки сильно концентровані, так що кожна конкретна туристична дестинація зазвичай обслуговується дуже незначною кількістю туроператорів [1]. Тому модель диференційованої олігополії є відповідним теоретичним інструментом для дослідження поведінки дестинації на туристичному ринку.

Серед авторів, які розглядають питання розвитку туристичного ринку, можна виділити І. Школу, Р. Пиндайка, А. Шевчука, В. Азара, А. Александрова, М. Бержакова, В. Боголюбова, Е. Богомолову, М. Бокова, В. Волошина, П. Дефера, Н. Панова, В. Прудського, А. Дуровича, Ю. Аванесова, А. Виноградську, В. Гуляєва, В. Фомічева, Н. Никифорову, А. Чудновського, В. Шмагіну, В. Громова, А. Татаринова.

Широке коло теоретичних і практичних проблем організації і управління індустрією туризму досліджено у працях таких іноземних учених як Р. Бартон, П. Бернекер, Ф. Котлер, Ч. Робінсон, Г. Харріс.

Метою статті є побудова економіко-математичної моделі туристичного ринку, яка дасть змогу досліджувати тимчасову динаміку оптимальної траєкторії туристичного потоку для даної туристичної дестинації та доцільність для системи туристичних дестинацій уведення нових туристичних продуктів або підвищення ступеня диференціації запропонованих туристичних послуг.

Результати дослідження t (0,+) У кожен момент часу кожна дестинація i(i = 1,2,...,n)пропонує комплекс туристичних послуг, який диференційований щодо послуг, запропонованих іншими туристичними дестинаціями. Позначимо через Рі ціну пакету послуг, що надаються і-ою туристичною дестинацією. Кількість туристів, що знаходяться в і-ій туристичній дестинації у момент t (туристичний потік в даний момент часу), складає хі (t). Попит на туристичні послуги i-ої туристичної дестинації визначається функцією попиту:

–  –  –

Параметр В 0 визначає чутливість ціни пакету послуг i-ої туристичної дестинації до кількості туристів, що знаходяться в i-ій туристичній дестинації в момент t. Параметр D, 0 D В, характеризує чутливість ціни пакету послуг i-ої туристичної дестинациії до обсягу пакету послуг, запропонованого іншою туристичною дестинацією. Це означає, що параметр D визначає ступінь взаємозамінності між парами пакетів послуг, що надаються різними туристичними дестинаціями: чим нижче D, тим менш взаємозамінною є модель послуг різних туристичних дестинацій.

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) Іншими словами, D відображає відмінність характеристик пакетів послуг, запропонованих різними туристичними дестинаціями: чим істотніші ці відмінності, тим менше значення параметра D. У граничному випадку D = В пакети послуг, запропонованих різними туристичними дестинаціями, є ідеально взаємозамінними, тобто існує однорідна (недиференційована) олігополія на туристичному ринку. У протилежному граничному випадку D = 0 диференціація пакетів послуг, запропонованих різними туристичними дестинаціями, максимальна, пакети туристських послуг повністю незалежні, і кожна туристична фірма поводиться як монополіст, тобто монополістична конкуренція є ще одним окремим випадком запропонованої тут загальної моделі.

A (t ) Змінні є так званою максимальною резервною ціною послуг. Припустимо, що максимальна резервна ціна пакету послуг iого виду безпосередньо визначається ресурсним потенціалом (природними, матеріальними, людськими, культурно-історичними ресурсами тощо) i-ою туристично-рекреаційною територією.

Ресурсний потенціал міняється з часом, в основному з таких основних причин:

1) туристичний потік х може мати значний вплив на ресурсний потенціал туристично-рекреаційної території;

2) інтенсивна експлуатація туристично-рекреаційної території може приводити до деградації (або навіть до дегенерації) її ресурсного потенціалу (пропорційно накопиченому потенціалу) з деякою швидкістю ();

3) на ресурсний потенціал туристично-рекреаційної території (особливо на природні ресурси) позитивний вплив справляють обсяг інвестицій k, спрямованих на нейтралізацію негативних екстерналій, пов'язаних з експлуатацією рекреаційної території.

Екстерналіями [2] називають зовнішні позитивні й негативні ефекти або ефекти сусідства. Іноді використовується й термін «технологічні зовнішні ефекти», в якому прикметник «технологічні»

введено для відмінності цих явищ від грошових зовнішніх ефектів.

Зовнішні ефекти пов'язані зі взаємозалежністю функції корисності й виробничою функцією. Наприклад, скидання в річку стоків целюлозно-паперового комбінату зменшить кількість риби нижче за течією, тобто створить зовнішній ефект для рибалки. Зовнішні ефекти, які приносять ефект, називаються позитивними або економними зовнішніми ефектами й характерні тим, що вони збільшують продуктивність або корисність для деякого зовнішнього суб'єкта. Наприклад, бджоляр може принести користь сусіднім фермерам, якщо його бджоли випадково запилять їхні рослини.

Зовнішній ефект є негативним, якщо він знижує продуктивність або корисність для деякого зовнішнього суб'єкта. Прикладами цього можуть бути численні форми забруднення навколишнього Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1)

–  –  –

У даній умові (1.2) заслуговують на увагу три моменти.

По-перше, інтенсивність туристичного потоку х може справляти негативний, нейтральний або позитивний вплив на якість послуг рекреаційного регіону, а отже, на його ресурсний потенціал, що визначається відровідно умовами a 0, a = 0 і a 0. Відповідно до цього може існувати три типи взаємодії туризму й навколишнього середовища: конфлікт (що відповідає а 0), співіснування (a = 0) і симбіоз, тобто взаємний позитивний вплив туризму й навколишнього середовища (а 0).

По-друге, умова 0 відповідає зниженню ресурсного потенціалу рекреаційної території (наприклад, деградації культурносторичної спадщини), нерівність 0 відповідає природному зростанню ресурсного потенціалу (наприклад, природній регенерації природних ресурсів).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По-третє, при відповідних інвестиціях у збереження культурноk (t ) історичних пам'яток і навколишнього середовища ресурсний потенціал рекреаційної території може бути збільшений.

Як ілюстрацію динаміки ресурсного потенціалу, що описується рівнянням (1.2), розглянемо простий приклад динаміки запасу піску на пляжі, який може мінятися з трьох причин:

(1) під впливом туристичного потоку, що переносить пісок з пляжу (відповідно з доданком – ax) (2) під впливом моря (відповідно з доданком – A) (3) під впливом інвестицій, що фінансують доставку нового піску на узбережжі (відповідно з доданком + k).

Функція, яка визначає обсяги інвестування, спрямованого на збільшення ресурсного потенціалу рекреаційної території, визначається таким чином:

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1)

–  –  –

Відповідно до (1.3), гранична ефективність інвестицій ki є спадною. Також припустимо, що виробничі витрати для туристичних фірм визначені функцією с(хі(t)), причому граничні виробничі витрати є додатніми:

dc(•) / dx 0.

Отже, прибуток туристичної дестинації i в момент часу t записується в такому вигляді:

–  –  –

де р 0 – ставка дисконтування, яка є прогнозованою, постійною та однаковою для всіх туристичних дестинацій.

Динамічна умова максимізації прибутку туристичних дестинацій (1.5) доповнюється обмеженням (1.2) і початковими умовами { } Ai (0) = Ai 0 in=1.

Дану задачу можна розв’язати у двох різних постановках.

У першій постановці припускатимемо, що кожна туристична дестинація може керувати туристичним потоком та інвестиціями, направленими на збільшення її ресурсного потенціалу. Завдання для туристичної дестинації і визначається двома керуючими змінними, хі (t) і ki (t), і однією змінною стану Аі (t). За умови, що туристичний потік в дестинації j впливає на прибуток і, отже, на оптимальний вибір керуючих змінних дестинації i, між дестинаціями наявна стратегічна взаємодія, яка повинна аналізуватися в рамках диференціальної гри.

У другій постановці передбачається, що ступінь диференціації пакетів послуг, запропонованих різними туристичними дестинаціями D, є змінною, а не параметром, і може впливати на її величину за допомогою інвестицій hi. У цьому випадку між дестинаціями виникає стратегічна взаємодія, проте, на відміну від першої постановки, завдання для туристичної дестинації i визначається трьома керуючими змінними, хi (t), ki (t) і hi (t), а також двома змінними Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) A (t ) станами: рівнем розвитку ресурсного потенціалу i і ступенем диференціації пакетів туристичних послуг різних дестинацій D(t).

Висновки Таким чином, нами досліджено динаміку інвестицій в туристичній дестинації при використанні методу диференціальних ігор. Запропоновано дві різні моделі: відповідно до першої ступінь диференціації туристичних продуктів екзогенна, а згідно з другою взаємозамінність пакетів туристичних послуг є ендогенною змінною й може керуватись дестинаціями. Паралельно з цим визначено характеристики рівноваги в диференціальній грі між туристичними дестинаціями та побудовано економіко-математичну модель, яка дає змогу досліджувати динаміку оптимальної траєкторії туристичного потоку для даної туристичної дестинації. Крім того, запропонована модель дає змогу досліджувати доцільність для системи туристичних дестинацій уведення нових туристичних продуктів або підвищення ступеня диференціації запропонованих туристичних послуг. Модель дає також можливість проаналізувати співвідношення між ступенем диференціації туристичних продуктів і кількістю доступних туристичних дестинацій.

Література

1. Cooper C. Tourism in the age of globalisation / Edited by Salah Wahab and Chris Cooper. – London; New York: Routledge, 2005. – XIV. – 345 p.

2. Пиндайк Р. С. Микроэкономика / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рабинфельд. – СПб.:

«ПИТЕР», 2002. – 624 с.

3. Шевчук А. В. Экономика природопользования: теория и практика / А. В. Шевчук. – М.: НИА-Природа, 2000. – 308 с.

4. Budowsky G. Tourism and Environmental Conservation: Conflict, Coexistence or Symbiosis / G. Budowsky // Environmental Conservation. – 1976. – № 3. – Р. 27–31.

5. Школа І. М. Туризм: навчальн. посібн. / І. М. Школа. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СПІВАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК 65.016 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ) Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2012...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПК” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентами кафедри організації самоврядування В.В. Утвенком та П.В. Сацьким Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування (протокол №7 від 30.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Утвенко В.В., Сацький П.В....»

«УДК 550.831+550.312 © 2011 Ю. I. Дубовенко, О. А. Чорна До проблеми гравiтацiйного монiторингу геологiчного середовища (Представлено академiком НАН України В. I. Старостенком) Зважаючи на особливостi 4D гравiтацiйного монiторингу в локальних умовах, обробку його даних на коротких профiлях запропоновано обчислювати за спiввiдношенням зi швидкоспадними ядрами. Варiацiї гравiтацiйного поля через вплив малоiнтенсивних геофiзичних факторiв треба враховувати за методикою Двулiта. Технологiчний...»

«Сектор розробки електронних засобів навчання ГННЦДН 2013 © ПУЕТ ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Головний науково-навчальний центр дистанційного навчання Сектор розробки електронних засобів навчання ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Методичні рекомендації викладачу (тьютору) щодо супроводу дистанційного курсу 2013 © ПУЕТ Сектор розробки електронних засобів навчання ГННЦДН 2013 © ПУЕТ ПОЧАТОК РОБОТИ 1. У рядок адреси будь-якого інтернет-браузера (Google...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Державний економіко-технологічний університет транспорту Кафедра «Фінанси транспорту» С.С. Пінчук, Є.В. Талавіра ФІНАНСОВЕ ПРАВО Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Київ 2010 УДК 338 С.С. Пінчук, Є.В. Талавіра Фінансове право: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання К.:ДЕТУТ, 2010 – 0с. Начально-методичний посібник...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Поняття, ознаки, правова природа товарної біржі як особливого суб’єкта господарювання Олійник Оксана Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника УДК 346 Функціонування сучасного ринку знаходиться в залежності від ринкового середовища, важливим елементом якого є ринкова інфраструктура, що являє собою сукупність суб’єктів господарювання, які забезпечують...»

«УДК 338.24 Н. А. Шевчук, к. т. н., доц. О. О. Вовк, к. т. н., доц. Національний технічний університет Україні «КПІ» АНАЛІЗ ШЛЯХІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Рассмотрены возможные варианты реструктуризации угольных предприятий Украины с целью повышения эффективности работы предприятий и достижения максимальных объемов добычи угля. Available versions of Ukrainian coal mines restructing are described in the article with the purpose of increasing their efficiency and for maximum...»

«Ч. 1 // Компас промислової реструктуризації. – №1. – 2003. – С. 1–13. 6. Черторижський В. М. Кластер як ефективна форма організації рекреаційної діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). – Вип. 3 (71)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – 546 с. 7. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний...»

«www.SPKNEU.org Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів» перший етап —17—18 березня 2011 р. другий етап — 17—18 листопада 2011 р. У минулому 2011 році за ініціативою кафедри стратегії підприємств проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів», робота якої відбувалася у два етапи: І етап –...»

«На основі визначення сфери, мети, особливостей проведення управлінського та бухгалтерського обліку та узагальнення літературних джерел [1–7] запропоновано розмежування існуючих класифікаційних ознак витрат у кожному з них. Перелік класифікаційних ознак наведено в табл. 2 та 3, де також вказано мету здійснення класифікації витрат за цією ознакою в межах відповідної системи обліку, охарактеризовано види витрат за цією класифікаційною ознакою та наведено приклади таких витрат. Висновки та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»