WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ********************************************************************************** УДК 656.02:658:339.5 Наталя Гриценко, Юлія ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2)

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

**********************************************************************************

УДК 656.02:658:339.5

Наталя Гриценко,

Юлія Крихтіна

ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

У ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ТОВАРІВ

Виявлено роль транспортно-логістичних систем в процесах руху товару, дана оцінка глобальних товаропровідних мереж через ефективність зовнішньоторговельної діяльності. Узагальнена схема системи міжнародного руху товару. Розроблені перспективні напрями розвитку ринку транспортних послуг в умовах глобальної економіки і запропоновано методичний інструментарій до аналізу міжнародного ринку транспортних послуг.

Ключові слова: транспортно-логістична система, товаропровідна мережа, міжнародний рух товарів, міжнародна транспортна система, ринок транспортних послуг.

Nataliya Gritzenko, Yulia Krykhtina. Use of transport-logistic systems in the process of international of commodity movement.

The article reveals the role of transport-logistic systems in the processes of commodity movement, estimates the global freight-carrying networks through the effectiveness of foreign trade activity. The generalized pattern of the system of international commodity movement is generalized. Prospective trends in development of the market for transport services under the conditions of global economy are developed and systematic set of instruments to the analysis of the international market for transport services is proposed.

Key words: transport-logistic system, freight-carrying network, international movement of goods, international transport system, market of transport services.

Наталия Гриценко, Юлия Крыхтина. Использование транспортно-логистических систем в процессе международного товародвижения.

Выявлена роль транспортно-логистических систем в процессах товародвижения, дана оценка глобальных товаропроводящих сетей через эффективность внешнеторговой деятельности. Обобщена схема системы международного товародвижения. Разработаны перспективные направления развития рынка транспортных услуг в условиях глобальной экономики и предложен методический инструментарий к анализу международного рынка транспортных услуг.

Ключевые слова: транспортно-логистическая система, товаропроводящая сеть, международное товародвижение, международная транспортная система, рынок транспортных услуг.

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Фактор використання компаніями, що орієнтовані на міжнародний ринок, при просуванні своєї продукції глобальних транспортно-логістичних систем в рамках окремої стратегії руху товару стає в сучасних умовах все більш значущим для досягнення конкурентної переваги. У зв'язку з цим, сьогодні важливими елементами розвитку і функціонування зовнішньоекономічних відносин стають такі фактори, як пошук раціональних способів транспортного обслуговування, вибір напряму перевезення і способів транспортування товарів, форм і методів організації перевізного процесу, дослідження альтернативних і компромісних рішень. В результаті цього виникає сучасний логістичний підхід до систем транспортування, подальшим розвитком якого стала єдина уніфікована система, що забезпечує відповідним транспортом економічні зв'язки між країнами світу, так звана міжнародна система руху товару (товаропровідна мережа).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології логістики, а також механізмів управління ланцюгами постачань внесли такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Д. Бауерсокс, Д. Клосс [2], Д. Уотерс [10], Б. Анікін [1], П.Бобрик [3], М. Гордон [4], Л. Зайончик [7], Є. Крикавський [5], Р. Ларіна [6], М. Окландер [8], В.Омельченко [9], Н. Чухрай [11], та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на вагомі наукові досягнення, логістичне управління на підприємствах, що здійснюють ЗЕД, знаходиться в початковому стані свого розвитку, а ефективно функціонуючі логістичні системи ще не створені. Саме тому, завдання вдосконалення системи управління набуває важливого значення та потребує доопрацювання наукових та практичних аспектів діяльності підприємств, що здійснюють ЗЕД, створення відповідних методичних та організаційних інструментів управління, адекватних потребам часу. Разом з тим, комплекс науково-практичних проблем, пов’язаних з формуванням та розвитком, насамперед, глобальних логістичних систем, залишаться недостатньо дослідженим у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі.

Метою статті є розробка методичних підходів щодо використання транспортно-логістичних систем у процесі міжнародного руху товарів.

Виклад основного матеріалу. Однією з самих виражених сфер глобалізації руху товару є утворення Всесвітньої Торгової Організації (ВТО). Основою створення такої системи стала ідея лібе

–  –  –

Ланцюжок існує в строго певному інтервалі часу дії попиту, тобто часу Din.

Під час отримання сигналу (попит Sin) з місця споживання в місце виробництва, останнє повинне в найкоротші терміни виробити необхідний товар потрібної якості і у необхідній кількості, і за допомогою системи переміщення передати товар без втрати якості на реалізацію. Логічно, що відхилення від оптимальних графіків складування в будь-якому місці системи переміщення товару збільшуватиме тривалість доставки і, відповідно, збільшуватиме витрати на доставку товару на ринок місця споживання. А це у свою чергу не може не позначитися на ціні пропозиції і, у свою чергу, на рівні конкурентоспроможності товару на даному ринку.

Приведений формалізований запис (1) носить загальний характер і використаний у статті для ілюстрації складності даної задачі.

Вона необхідна і для логічного доказу необхідності застосування для її вирішення системного факторного аналізу взаємообумовленості зовнішніх і внутрішніх складових, що визначають стратегію поведінки компанії на товарному ринку.

Важливий вплив на остаточну вартість ринкового продукту має 1 Формулу складено авторами на підставі наукової роботи [3]

–  –  –

також об'єм партії товару, що переміщується. Тому абсолютно очевидно, що ефективність, якість і розвиток зовнішньоекономічних зв'язків будь-якої країни залежать, в першу чергу, від ефективної роботи міжнародної транспортної системи.

Як відзначає П.П. Бобрик [3], «під міжнародною транспортною системою розуміють безліч національних транспортних систем, що функціонують на обопільних домовленостях, які можуть бути як двосторонніми, так і багатобічними, і діють як єдине ціле у визначеному ланцюжку».

Багатогранність і різноманітність міжнародної транспортної системи що склалася, стали причиною того, що вантажовласнику все складніше орієнтуватися в транспортній обстановці, яка залежить від стану міжнародних ринків, транспортної політики окремих країн і міжнародних угод (конвенцій), звичаїв, техніко-експлуатаційних характеристик транспортних засобів, стану посередництва в тих або інших районах. За таких умов різко зростає складність рішення задачі (1), тобто визначення такої сукупності параметрів Sin f ( Din, Ln, Ki,Qin ) Sin f ( Din, Ln, Ki,Qin ), яка забезпечує виробнику досягнення його стратегічної мети.

У зв'язку з цим, важливими елементами розвитку і функціонування зовнішньоекономічних відносин стають такі фактори, як пошук раціональних способів транспортного обслуговування, вибір напряму перевезення і способів транспортування товарів, форм і методів організації перевізного процесу, дослідження альтернативних і компромісних рішень. Все це сприяло виникненню сучасного логістичного підходу до систем транспортування. При підтримці науки він дозволяє створювати гнучкі, керовані транспортні системи з випереджаючою інформацією, які добре адаптовані до реальних умов процесу доставки з мінімізацією витрат і виконанням вимог споживача.

Таким чином, розширення попиту на перевезення всіма видами транспорту на світових ринках повинно супроводжуватися новими, більш високими вимогами до якості транспортних послуг.

В результаті вище названих обставин виникла необхідність в створенні ефективної системи, що забезпечує транспортом економічні зв'язки між країнами світу. Такою системою стала міжнародна система руху товару (товаропровідна мережа).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Узагальнена схема системи руху товарів надана у вигляді графа на рис. 1.

Основними складовими системи, що моделюється, є: безліч постачальників W А,, безліч посередників W В, безліч споживачів W С.

АК належить W А, ВLM належить W В, СN належить W С. Де К(K=1...k) – номер постачальника, L(L=1...l) – номер каналу поставки, М(M=1...m) – номер посередника в ланцюзі поставок, N(N=1...n) – номер споживача. Надана схема наочно відображає всі різноманіття

–  –  –

На відміну від транспортної системи, яка акцентує свою увагу безпосередньо на процесі транспортування вантажу, система руху товару орієнтується на товар.

Товар в системі руху товару розглядається як об'єкт, що вимагає в рівному ступені як переміщення в просторі, так і інших операцій, пов'язаних з його реалізацією на зовнішньому ринку: складування, вибору тари і упаковки, перевантаження, страхування, оформлення документації, отримання ліцензії і дозволів, фрахтування тоннажу і т.д..

В процесі міжнародної торгової діяльності контрагенти — продавці і покупці товару, посередники, транспортні компанії, митні, санітарно-ветеринарні служби - вступають у складні відносини. Механізм останніх складається під впливом політичних і економічних чинників, комерційно-правових, міжнародних і національних норм, актів, звичаїв, кон'юнктури товарних і транспортних ринків. Як відзначають окремі дослідники глобальних товаропровідних мереж [5,9], в умовах ринкової конкуренції і глобалізації світової економіки, сформувалася, як пріоритетна, концепція інтегрованої логістики.

Вона заснована на консолідації учасників системи руху товару для забезпечення безперервності і безперебійності руху товарів, зниження сукупних витрат у всьому логістичному ланцюзі від виробника до споживача. Вище означене сприяє задоволенню запитів клієнтів в поставці якісних товарів і послуг і максимізації загального синергетичного ефекту.

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) Проведені дослідження свідчать, що в даний час доставка товару практично по кожній зовнішньоторговельній операції від продавця до покупця відбувається в рамках міжнародної системи руху товару по логістичній товаропровідній мережі, і загальний економічний ефект цієї операції неабиякою мірою залежить від стану транспортної системи, рівня інформаційного забезпечення і стану нормативно-правового забезпечення на всьому протязі даної мережі. На користь даного твердження свідчать наступні тенденції розвитку міжнародного руху товару:

- широке практичне застосування системи поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів (концепції логістики);

- інтенсивний розвиток сучасних транспортно-технологічних систем, активне застосування «змішаних перевезень»;

- повсюдне упровадження в транспортне забезпечення наукових досягнень в області інформатики і обчислювальної техніки;

- активізація роботи міжнародних спеціалізованих організацій по виробленню документів і нормативних актів в області регулювання, спрощення і уніфікації різного роду формальностей (бар'єрів), що виникають при транспортному забезпеченні міжнародних економічних зв'язків.

Важливу роль в розвитку глобальних товаропровідних мереж грає чинник регіоналізації, тобто створення структур і систем управління товаропровідними мережами в окремому регіоні. В аспекті міжнародних відносин регіон можна розглядати і на рівні двох суміжних країн, і на рівні більшої кількості країн, що розташовані в безпосередній близькості один від одного і, як правило, мають загальні межі в певній географічній зоні або є зоною транзиту в товаропровідній мережі.

Регіональний чинник посилює такі аспекти, як схожість політичних систем і економічного рівня життя країн, що входять в регіон;

близькість соціального устрою, традицій, історичних коренів; міграції населення; єдиних джерел енергії, сировинних ресурсів; єдиної транспортної системи і дорожньої інфраструктури; єдиних телекомунікацій; відсутність митних і торгових бар'єрів.

Проведений аналіз логістичних товаропровідних мереж у різних регіонах світу свідчить про те, що успішними прикладами створення ефективних регіональних товаропровідних сітей є «макрологістичні системи» і структури по переміщенню товарів між країнами БЕНІЛЮКСу, ЄС, США і Канади, Південно-Східної Азії.

Більш того, міжнародний розподіл праці і кооперація призвели до створення великої кількості транснаціональних компаній, що використовують в бізнесі глобальні товаропровідні мережі, перш за все, в експорті товарів. Перспективи розвитку цих мереж пов'язані із збільшенням віддачі на вкладений капітал більш низькими тарифами логістичних посередників в інших країнах, кращими фінансовими Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) і іншими умовами.

Разом з безперечними учасниками зовнішньоторговельної операції вантажовідправником, вантажоодержувачем, перевізниками, «портовими службами», повноправне місце в ній займає ціла низка спеціалізованих організацій (страхові, банківські, агентські, експедиторські і ін.), які можуть виступати як контрагенти, так і принципали.

Варто відзначити, що зростання продуктивності праці на транспорті робить істотний вплив на величину транспортних тарифів. В ході проведеного аналізу встановлено, що намічається тенденція, при якій велика частка транспортної складової в ціні експортномпортних товарів визначається витратами на вантажнорозвантажувальні роботи, проміжне зберігання, оформлення митної документації. Тому, як свідчить міжнародна практика, в цілях оптимізації витрат на внутрішньопортову експедицію і прискорення термінів доставки, експедиторські компанії відкривають свої філії в морських і річкових портах, аеропортах і залізничних терміналах.

В результаті успішно працююча експедиторська компанія швидко перетворюється на транспортно-експедиторську, яка має у власності або орендує основні фонди для виробництва транспортних послуг.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ переваг. Цілі, методи, форми та інструменти регулювання зовнішньоекономічних, насамперед, торговельних зв'язків з партнерами по світовому ринку відповідають конкретним умовам економічного розвитку. Політичний прагматизм і конкретні завдання внутрішньої економічної політики є визначальними чинниками формування торговельної політики, тим не менше, важливе значення відіграє наявність спільних для світового співтовариства правил, що є одним з основних ознак...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 20 р. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 31 травня 2010 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Верховная Рада займется экономикой Ольга Куришко, Экономические известия На предстоящей неделе Верховная Рада, вопреки своему обыкновению, сконцентрируется не на политике, а на экономике. В.Литвин потребует от правительства внести бюджетную резолюцию, а оппозиционеры займутся спасением малого...»

«Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 141-150. — Режим доступу до журн. :. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf. УДК 339.137:341.17 JEL Classification: O31 Людмила Малюта, Тетяна Лібусь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль,...»

«ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ № 178 14.04.2015 Про упорядкування структури облдержадміністрації Відповідно до статей 5, 6, 39 та 47 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 9 прикінцевих положень Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, законів України „Про управління об’єктами державної власності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та...»

«Економічні науки УДК 658 Т. Г. РЗАЄВА Хмельницький національний університет РЕГІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті досліджено загальну структуру, основні розділи та наповненість Регіональних програм розвитку малого підприємництва, розглянуто динаміку очікуваних кінцевих результатів від реалізації заходів програми за періодами її дії. In article there are investigated the common structure, the basic sections and fullness of Regional programs of development...»

«Лекція 9 з дисципліни: „Мережі та системи цифрового радіозв'язку і радіодоступу нового покоління”. Тема: GPS. За останні кілька років системи глобального позиціонування (визначення точного місця розташування) завоювали величезну популярність у всьому світі. Проте, мало хто знає про неї настільки багато, щоб зуміти витягти з неї максимальну вигоду. А між тим, супутникова система навігації реально працює, дозволяючи при цьому вирішувати життєво важливі питання і економити гроші. ЩО ТАКЕ GPS? GPS...»

«Економічні науки объективные решения, которые обеспечивают выполнение поставленной задачи в установленный срок с затратами, не превышающими допустимые. Литература 1. Большаков А. А. Методы обработки многомерных данных и временных рядов / А. А. Большаков, Р. Н. Каримов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 522 с.2. Батищев Д. И. Многокритериальный выбор с учетом индивидуальных предпочтений / Д. И. Батищев, Д. Е. Шапошников. – Нижний Новгород : ИПФ РАН, 1994. – 92 с. 3. Баранов В. В. Процессы...»

«Економіка та управління підприємствами і національним господарством Марина Скиба, кандидат наук з державного управління, головний консультант відділу економічних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення У статті розглянуто сутність процесу приватизації як економічного явища, основні проблеми, вирішення яких дасть змогу прискорити процес завершення приватизації...»

«УДК 339.13.01 Л. А. Азьмук, канд. екон. наук, доц., кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК» Стаття націлена на розуміння та роз’яснення категорії «ринок». Звертається увага на специфіку змістовного © Л. А. Азьмук, 2009 наповнення цієї категорії різними течіями та суміжними напрямками економічної теорії. Послідовно розглядаються загальноекономічні та економіко-соціологічні підходи із зазначенням основних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»