WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 339.166.5 І. С. Каленюк, д.е.н., професор ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ У статті досліджуються теоретичні проблеми визначення сутності категорії ...»

-- [ Страница 2 ] --

У сучасній економічній науці це розуміється під терміном „організаційна культура”, тобто „комплекс усвідомлюваних та неусвідомлюваних ідей, пропозицій та переконань щодо різних аспектів реальності, важливих для організації”, „спільні для співробітників комерційної організації моделі поведінки, що „запускають” процес навчання, який в свою чергу змінює їх свідомість” [5].

–  –  –

Організаційна культура включає в себе особисті якості співробітників, характер міжособистісних відносин, стиль керівництва організацією. Але найголовнішою ознакою її в сучасних умовах стає створення атмосфери постійного навчання. Саме створення в організації середовища, що навчає (обучающей среды), розглядається в практиці сучасного бізнесу як ключовий фактор забезпечення її конкурентоспроможності.

Ще в більшій мірі це стосується вищих навчальних закладів, які виступають основними генераторами та передавачами знань та інформації в новій економіці. Роль університетів у сучасному суспільному прогресі настільки велика, що західними дослідниками вже доведено взаємозв’язок розвитку освітніх закладів з економічним розвитком країни. Ті країни, які визнали пріоритетність розвитку освіти, змогли забезпечити стійкі темпи економічного зростання та перейти до постіндустріального суспільства. Б. Кналлом описане замкнене коло бідності, пов’язане з відсталістю освітніх закладів.

У цьому замкненому колі відсталість економіки зумовлює недостатність фінансування освіти, що спричиняє відсталість системи освіти та професійної підготовки. Наслідком останнього стає нестача кваліфікованої робочої сили та брак фахівців, що у свою чергу, не створює можливості для підвищення продуктивності праці. Низька продуктивність праці та уповільнені темпи її зростання ще раз підтверджують відсталість економіки, яка вже не може виділити необхідні кошти для кардинальних змін.

За таких умов до ВНЗ висуваються підвищені вимоги, тому що вони не мають права передавати застарілі знання. Для того, щоб готувати фахівців, конкурентоспроможних на світових ринках праці, їх потрібно забезпечити необхідними знаннями та навичками постійного навчання. Ця нагальна вимога вступає в гостру суперечність із надзвичайним прискоренням старіння знань.

Вважається, що вища освіта повинна давати систему знань, яка стане фундаментом професійної компетентності майбутніх фахівців. У сучасному безмежжі знань цінується не енциклопедичний розум, а системність, комплексність мислення.

Тільки засвоєння такої методологічної основи зробить

–  –  –

можливим для випускників вищої освіти в будь-який момент знайти необхідну інформацію, опрацювати її, проаналізувати і зробити висновки. Отже, метою освіти є навчити навігації в морі знань, що в дійсності складає частку океану [6, 75]. Ця теза є ще одним підтвердженням того, що не менш важливою метою вищої освіти в сучасній ситуації є здобуття навичок постійного навчання. До них належить не тільки вміння працювати в Інтернеті і шукати за ключовими словами необхідні матеріали.

Одне з найбільш слабких місць сучасних студентів – це невміння працювати з великим обсягом теоретичного та інформативного матеріалу: реферувати, узагальнювати, аналізувати. Саме на вироблення таких навичок має бути передовсім націлене навчання в університетах.

Що стосується іншого компонента організаційної культури – особистих якостей працівників, то в умовах зростаючої комплексності нового суспільства відбувається колосальне підвищення значення і ролі індивідуальної свідомості і поведінки.

Ще П. Друкер [6, 68-69] зазначав, що система освіти в Сполучених Штатах, Великобританії та країнах, що взяли їх за взірець, стартувала з помилкового припущення, що необхідно навчати незалежних професіоналів та громадських лідерів. Реальне життя ж доводить, що переважна більшість майбутніх випускників буде працювати найманими працівниками в комплексних організаціях. Освітні заклади, на його думку, не здатні навчити їхніх студентів елементарним правилам, як справлятися з реальністю, з якою доведеться зіткнутися, тобто: як заробляти на життя у великих чи малих організаціях.

Зокрема, вони не навчають найелементарнішій техніці, як бути ефективним членом організації: вміти коротко, просто і ясно висловлювати свої ідеї, вміти працювати в групі та керувати власною працею. Друкер вважає, що тип освіти, потрібний в майбутньому, повинен не тільки виконувати цю прагматичну функцію, але й також має концентруватися на втіленні соціальної відповідальності на основі моральних та етичних цінностей. Автор радить вимагати високих стандартів навчання та студентської дисципліни. Найбільший розвиток Друкер вбачає за освітою у сфері поведінки, особливо для осіб з вищим академіч

–  –  –

ним рівнем, навіть якщо школи та університети будуть дивитися на це з недовірою і взагалі не будуть її вводити.

Висновки. Формування організаційної культури ВНЗ передбачає необхідність змін у стилі керівництва, переходу від традиційних методів управління академічною організацією до принципів корпоративного управління. Це означає визначення місії, основних цілей та принципів організації, виховання почуття єдиної команди, формування відчуття стабільності та безпеки, атмосфери творчості та інноваційності, обґрунтування стилю демократичного керівництва, узгодження норм та цінностей кожного учасника освітнього процесу з принципами організації. У кожному вищому навчальному закладі серед основних принципів мають бути норми поведінки висококультурної особистості: повага до старших, до своїх колег, неприпустимість такої поведінки, яка б шкодила або задавала прикрощів, а визначальним постулатом виступала повага та гордість за свій заклад.

Література

1. Thurow L. Investment in human capital / L. Thurow Belmont. – 1970.

2. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш ; [пер. с англ.]. – М. :

Дело ЛТД. – 1993.

3. Дятлов С. А. Теория человеческого капитала : учебное пособие / С. А. Дятлов. – СПб. : СПбУЭФ, 1996.

4. Супрун В. А. Интеллектуальный капитал : Главный фактор конкурентоспособности экономики в ХХI веке / В. А. Супрун. – М. : Комкнига, 2006.

5. Schein E. H. Organizational Culture and. Leadership. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1992; Doorewaard H., De Nijs W. Human Resource Management en Organisatie-Ontwikkeling. Utrecht: Lemma, 1999; Цит. по: Экономика образования. – 2006. – № 4. – С. 26.

6. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку / І. С. Каленюк. – К. : Кадри. – 2001. – 326 с.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ОПЕРАТИВНА ГІДРОЛОГІЯ В.Бойко, к.геогр.н., начальник відділу гідрологічних прогнозів УкрГМЦ, Л.Петренко, зав. сектору гідрологічного прогнозування ВГП УкрГМЦ Завдання оперативної гідрології Оперативне забезпечення (обслуговування): -органів державної влади, місцевого самоврядування, їх представників, відповідальних за прийняття необхідних рішень;-галузей економіки, організацій та відомств; населення; організацій гідрометслужби комплексом гідрометеорологічної інформації про поточний та...»

«УДК Л.М. Гурч А.М.Ченчик Національний транспортний університет МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ © Гурч Л.М., Ченчик А.М., 2008 Виконано теоретичний аналіз послуг на транспорті для ознайомлення із загальними поняттями, класифікацією та критеріями якості послуг. Проаналізовано український ринок транспортних послуг. Обґрунтовано способи вирішення проблем та недоліків, що виникають під час формування ринку в Україні. The theoretical analysis of transport services is...»

«УДК 339.72 Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній ЛАРИСА РУДЕНКО-СУДАРЄВА, ВАСИЛЬ ОНІЩЕНКО * АНОТАЦІЯ. На основі аналізу теоретичних підходів до зміни стратегічної поведінки компаній, прогнозування сценаріїв і форм розвитку глобальної фінансової кризи, компаративної характеристики видів діагностики системи управління та її проблем розроблено теоретико-методичні підходи до формування та зміни стратегічних орієнтирів...»

«Технічні науки  УДК 687.016.5:687.12:65.012.124:004.65 К.І. БОНДАР, О.В. ПЯСТУК Хмельницький національний університет ДОСЛІДЖЕННЯ УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИБОРІ ЖІНОЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ КОСТЮМНОГО АСОРТИМЕНТУ На  основі  вивчення  попиту  на  жіночий  верхній  одяг  костюмного  асортименту    отримано  інформацію  щодо найбільш популярного поєднання виробів у костюмі та їх типових модельно­конструктивних елементів, які  є  складовою  інформаційної  бази  даних  для  автоматизованого ...»

«Підвищення ефективності реалізації високотехнологічних проектів у промисловості: монографія/В.І. Захарченко, Л.Д. Глущенко.-Вінниця.-2013.-152с. Розділ I СТАН ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 1.1 Сучасний розвиток високотехнологічної промисловості Перехід економіки на виробництво високотехнологічної продукції супроводжується кардинальним зниженням рівня матеріаломісткості і енергоємності виробництва, ростом продуктивності праці і підвищенням...»

«Україна на порозі XXI століття: економіка, державність. Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково–практичної конференції, м. Вінниця, 30–31 березня 2000 року. / Відп. ред. в 2–х томах. Том 2. – Вінниця: Арбат, 2000. – С. 124–127. О.М.Гребешкова (Київський національний економічний університет) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР Формування інтеграційних структур переслідує декілька цілей: створення стабільної...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 1/ Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218-8010 Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 16 квітня 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 16455-4927Р від 20.01.2010 р. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого....»

«УДК 330.15 І. К. Бистряков 1 Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти У роботі актуалізовано фундаментальні проблеми при переході суспільства до сталого розвитку. Для забезпечення реалізації концепції сталого розвитку виділено пріоритетний інноваційний напрям «зелена економіка», у руслі якого розкрито основні аспекти капіталізації природних ресурсів. Ключові слова: зелена економіка, сталий розвиток, капіталізація, відтворення, природний капітал. Вступ. Процес становлення...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 28 лютого 2014 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Створено коаліцію, обрано Прем’єр-міністра та призначено членів Кабінету Міністрів Голос України Повідомляючи про створення коаліції «Європейський вибір», Голова Верховної Ради О/Турчинов зазначив, що до її складу увійшли фракції «Батьківщина», «УДАР», «Свобода», депутатські групи «Економічний...»

«ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії № 4 (21), 2010 122 УДК 336.1:352 Крук О. М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Перспективи соціально-економічного розвитку місцевих бюджетів напряму пов’язані з рівнем їх фінансового потенціалу. Сучасний стан місцевих бюджетів обумовлює підвищити увагу до оптимального та раціонального формування їх фінансових ресурсів, а також визначення потенційних можливостей їх нарощування. Тому в умовах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»