WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.15:504.062 Оцінка економічного збитку від екологічних порушень при розробці планів і програм Автор: к.т.н., доцент Потай Інна Юріївна, Національний університет кораблебудування ...»

Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція

УДК 330.15:504.062

Оцінка економічного збитку від екологічних порушень

при розробці планів і програм

Автор: к.т.н., доцент Потай Інна Юріївна, Національний університет кораблебудування

Економічний збиток від екологічних порушень не має поки чіткого визначення не тільки в

плані методів кількісного виміру, але й на змістовному рівні. У вітчизняній літературі можна

зустріти ототожнення понять економічного збитку, збитку навколишньому середовищу, екологічного збитку.

Під збитком навколишньому середовищу однозначно розуміємо ті втрати, які несе сааме природне середовище. Однак у цьому випадку вірніше говорити про шкоду навколишньому середовищу, а переходячи до економічного аспекту цієї проблеми - про витрати на ліквідацію шкоди навколишньому середовищу, нанесеного в результаті діяльності господарюючих суб'єктів. Завдання ліквідації такої шкоди ставиться не тільки через гуманне відношення до природи: через екологічні порушення терпить збиток економіка, тому що функціонування в порушеному середовищі істотно погіршує основні технологічні параметри - матеріалоємність, продуктивність праці і ін. Звідси йде необхідність розмежування збитку (точніше, шкоди) навколишньому природному середовищу і збитку економіці.

Витрати на попередження впливу порушеного середовища на реципієнтів можливі в тих випадках, коли існують способи ізоляції реципієнтів від негативного впливу на них порушеного природного середовища, наприклад, розведення стічних вод, водопідготовка, кондиціювання повітря, зведення шумозахисних споруджень, збір і поховання відходів та ін.

Якщо порушене середовище все-таки впливає на реципієнтів, то неминуче виникають витрати на компенсацію цього впливу. До них ставляться: витрати на медичне обслуговування людей, що занедужали внаслідок негативного впливу середовища, витрати на компенсацію втрат продукції, витрати на додаткові послуги комунально-побутового господарства, витрати на компенсацію впливу на основні фонди й ін.

У рідких випадках можна повністю ізолювати реципієнтів від негативного впливу середовища, тому звичайно економічний збиток складається із двох названих видів витрат.

Оскільки об'єктом впливу порушеного середовища при реалізації планів і програм є територія в цілому, то економічний збиток складається зі збитків, наносимих всім реципієнтам. До основних |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу ІI Всеукраїнська науково-практична конференція реципієнтів ставляться: населення, об'єкти житлово-комунального й побутового господарства, сільськогосподарські угіддя й тварини, лісові ресурси, основні фонди промисловості, рекреаційні і лікувально-курортні об'єкти. Ці реципієнти випробовують наступні негативні наслідки небезпечних процесів, що визначають натуральний збиток: загибель людей і погіршення стану здоров'я населення; зниження якості середовища перебування; погіршення якості й втрати сільськогосподарських, лісових, рекреаційно-оздоровчих ресурсів; погіршення якості й втрати основних фондів і об'єктів житлово-комунального господарства; погіршення якості й зниження кількості лісової, сільськогосподарської й промислової продукції.

Натуральний збиток одержує економічну оцінку у вигляді додаткових витрат або втрат.

У закордонній економічній літературі проблема оцінки збитку від екологічних порушень розробляється на базі більше загального поняття «зовнішні ефекти» (externalіtіes). Зовнішніми ефектами названі наслідки для добробуту або упущена вигода, які не знаходять відбиття в системі ціноутворення або ринку. Прикладами негативних зовнішніх ефектів від роботи виробничих підприємств можуть бути затори на дорогах, забруднення навколишнього середовища, що викликає зниження добробуту населення, що проживає в тім же районі, і збільшує витрати інших підприємств. Позитивні зовнішні ефекти виникають, наприклад, при будівництві або розширенні доріг для власників прилеглих ресторанів, оскільки при цьому росте попит на їхні послуги.

Існують два методологічних підходи до визначення економічного збитку: залежно від стану навколишнього середовища й залежно від обсягу шкідливих викидів.

Реальна схема формування економічного збитку під впливом забруднення наступна:

спочатку забруднення впливає на навколишнє середовище й змінює параметри її стану, потім уже змінене середовище впливає на реципієнтів, що й приводить до економічних втрат. Звідси видно, що зв'язок між забрудненням і економічним збитком від забруднення опосередковується впливом забруднення на навколишнє середовище.

Під економічним збитком від небезпечних природних і техногенних процесів розуміється грошова оцінка наслідків їхніх негативних впливів на реципієнтів. У зв'язку з недостатньою вивченістю цих впливів і неможливістю грошової оцінки деяких соціальних наслідків, використання показників економічного збитку повинне супроводжуватися неформальним аналізом як ступені невивченості процесів, так і конкретних соціальних наслідків.

У той же час багато соціальних наслідків носять соціально-економічний характер і мають грошову оцінку. Схема формування збитку від будь-яких екологічних порушень така:

негативний вплив на навколишнє середовище з боку господарської діяльності або природних

–  –  –

катаклізмів, у першу чергу, міняє стан навколишнього природного середовища, тобто змінює параметри середовища. На ці зміни реагують реципієнти. Такі реакції реципієнтів формують нові параметри їхнього стану.

Економічний збиток від забруднення навколишнього середовища - це категорія, здатна багато в чому змінити стиль відносин суспільства до природи. Загальним принципом економічного поводження є зіставлення витрат і результатів господарської діяльності. У випадку окремих заходів щодо охорони навколишнього середовища під витратами розуміються засоби, що направляються на природоохоронні заходи, а під результатами - економічний збиток, що запобігається. У випадку оцінки загальної ефективності всієї господарської діяльності в якості одного з результатів (негативних) повинен ураховуватися заподіюваний цією діяльністю економічний збиток.

Відсутність надійних оцінок економічного збитку приводить до того, що показники економічного збитку як результат господарювання взагалі не враховуються й у зв'язку із цим природокористування випадає із загальної схеми оцінки ефективності будь-якої економічної діяльності.

Еколого-економічна оцінка проектів, планів і програм є одним із ключових напрямків природоохоронної діяльності саме завдяки своїй високій економічній ефективності, тому що запобігання негативних наслідків реалізованих заходів обходиться набагато дешевше, ніж їхня компенсація. Саме показник економічного збитку від екологічних порушень дозволяє перевести негативний вплив проектів, планів і програм на навколишнє середовище з розряду екологічних характеристик проекту в розряд його економічних характеристик.

Через складності оцінки економічного збитку будь-якого проекту й необхідності застосування різних методів визначення збитку для різних інвестиційних проектів, планів і програм, потрібна їхня класифікація, в основі якої лежать якісні, принципові розходження підходів до оцінки економічного збитку від екологічних порушень. Із цього погляду пропонується розрізняти проекти, плани й програми, які завдають економічної шкоди, і проекти, спрямовані на запобігання збитку. Інакше кажучи, проекти діляться на виробничі й природоохоронні. Перші в загальному випадку негативно впливають на середовище, другі позитивно.

Висновок. Поєднуючи дві запропонованих класифікаційних ознаки, одержуємо наступну схему систематизації інвестиційних проектів, що надалі дозволить упорядкувати методи оцінки економічного збитку від екологічних порушень при визначенні економічної ефективності проектів, планів і програм (рис.1).

–  –  –

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|Похожие работы:

«Веріга Г.В. Реальний обмінний курс валюти: теорія і реалії української економіки УДК 339.743+338.2 Веріга Г.В., к.е.н., доцент, ДонДУУ РЕАЛЬНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ВАЛЮТИ: ТЕОРІЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Узагальнено зміст макроекономічних моделей, які описують рух реального обмінного курсу валюти, його зв’язок із номінальним. Проаналізовано динаміку офіційного і ефективних курсів гривні, проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку реального обмінного курсу гривні з макроекономічними...»

«ДОДАТОК до листа Фонду державного майна України від 02.10.2013 № 10-18-12515 Інформація Фонду державного майна України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у вересні 2013 року № Мета, зміст завдання та заходи Відповідальний за Строк Індикатор Стан виконання / з/п виконання виконання виконання Обґрунтування необхідності...»

«УДК 336 UDС 336 ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕФІЦИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ Базилюк А.В., доктор економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна ECONOMIC IMPACT OF THE DEFICIT FINANCING AND ITS CAPABILITIES TO OVERCOME ECONOMIC CRISIS Bazyliuk A., Doctor of Economics, The National Transport University, Kyiv, Ukraine ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ...»

«М.Стаюра. Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування / М.Стаюра // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.138-145 (проблеми мікро та макроекономіки України) УДК 339.13 Марія СТАЮРА ПАРТНЕРСЬКИЙ МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Резюме. У статі розглянуто особливості формування партнерських стосунків “постачальник споживач”, проаналізовано переваги та недоліки партнерських стосунків, запропоновано сучасні системи формування партнерських стосунків з клієнтами. The summary:...»

«Економічні науки 3. Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : [монография] / В. М. Горбатов. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 592 с.4. Дворак М. С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України / М. С. Дворак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 120–127.5. Дібніс Г. І. Теорія і практика ділового адміністрування: навчальний посібник / Дібніс Г. І., Ромахова О. О., Держак Н. О., Шаріпова О. С. та ін. –...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТОК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 8-9 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ ББК 65.013.3я43 УДК 339.7(4)(063) Р 64 Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – 132 с. У збірнику представлені матеріали міжнародної...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 005.21:338.2 Н.С. ІВАНОВА (аспірант кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна E-mail: nc.ivanova@gmail.com СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКИМ РЕГІОНОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті розглядається суть стратегічного управління організацією, його зміст, економічна політика Запорізького регіону при розробці стратегії, концептуальна схема стратегічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ‘ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ‘ЯЗКУ Одеська національна академія зв‘язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горєлкіна С.Б., МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.092402, 8.092402, 7.092401, 8.092401 усіх форм навчання Одеса 2009 УДК 656.8 План НМВ 2009 р. Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горєлкіна С.Б. Менеджмент в телекомунікаціях: навчальний посібник. – Одеса: ОНАЗ...»

«Методичні рекомендації «Щодо експертизи цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів» ВСТУП Планом роботи Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області передбачено складення методичних рекомендацій «Щодо експертизи цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів». Державний архів Одеської області комплектується документами вищих учбових закладів. Зокрема, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,...»

«SIGMA Загальне розповсюдження Підтримка поліпшення OCDE/GD(96) 118 управління і керівництва в країнах Центральної та Східної Європи ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПУБЛІКАЦІЇ SIGMA: № 9 Спільна ініціатива центру OECD/CCET EC/PHARE яка головним чином фінансується EC/PHARE ББК 67. 401 + 76. 0 Е 94 Ефективна комунікація між державною службою та засобами масової інформації / Переклад з англійської Л. Б. Магдюк, О. М. Рудік. – Дніпропетровськ: Центр...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»