WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.012.23 Оксана Болдуєва ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ, РИНКУ КАПІТАЛУ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Встановлено, що фінансовий ринок не цілком тотожний ринку ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2)

УДК 336.012.23

Оксана Болдуєва

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗМІСТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ,

РИНКУ КАПІТАЛУ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Встановлено, що фінансовий ринок не цілком тотожний ринку позикових капіталів. Фінансовий ринок сформувався на базі ринку позикових

капіталів, але з плином часу фінансовий ринок ставав усе більш різноманітним, кожна з частин фінансового ринку стає суттєвим сектором фінансів держави і розвиває фінансовий ринок у цілому. Запропоновано під фінансовим ринком розуміти ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів між учасниками економічних відносин.

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок капіталу, ринок цінних паперів, фондовий ринок, структура, визначення.

Oksana Bolduyeva. Theoretical generalization of the contents of financial market, capital market and securities market.

It is determined in the article that financial market is not quite the same as loan capital market. Financial market was formed on the basis of loan capital market, but then the financial market has become more diverse, each part of the financial market has been a significant sector of the state finance and developed financial markets in general. Understanding of financial market as the market that conforms to the distribution of funds between the participants of economic relations.

Keywords: financial market, capital market, securities market, stock market, structure, determination.

Оксана Болдуева. Теоретическое определения финансового рынка, рынка капитала и рынка ценных бумаг.

Установлено, что финансовый рынок не тождественен понятию «рынок ссудных капиталов». Финансовый рынок сформировался на базе рынка ссудных капиталов, но с течением времени финансовый рынок становился все более разнообразным, каждая из частей финансового рынка становится существенным сектором финансов государства и развивает финансовый рынок в целом. Предложено под финансовым рынком понимать рынок, который опосредует распределение денежных средств между участниками экономических отношений.

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок капитала, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, структура, определение.

Вступ. Однією із закономірностей сучасного економічного розвитку є інтернаціоналізація господарського життя. Національні економічні суб'єкти все більшою мірою вступають у господарські відносини із зарубіжними партнерами. Інтернаціоналізація призводить до створення світового господарства, а у фінансовій сфері – глобального, або світового фінансового ринку.

Глобалізація і сучасні інформаційні технології надали традиційному поняттю «світова економіка» радикально нового виміру.

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) Поняття «глобалізація фінансів» містить уявлення про світ як про взаємопов'язаного, в значній мірі інтегрованого ринку, що не має кордонів. На відміну від цього поняття «інтернаціоналізація» позначає світ з активними зв'язками між національними і регіональними, але часто відносно незалежними ринками.

В умовах виходу України на міжнародні боргові ринки можна вважати, що використання вітчизняними економічними суб'єктами і державними структурами можливостей, що надаються світовим фінансовим ринком, буде відігравати важливу роль в найближчій, середньо-і довгостроковій перспективі. Крім того, вкрай «бідний» щодо різноманітності фондових інструментів український фінансовий ринок до цих пір знаходиться в процесі трансформації і змушений, у силу історичних традицій, запозичувати структуру фінансових ринків західних країн, одночасно приєднуючись до світової фінансової системи в рамках процесу глобалізації. У зв'язку з цим необхідно зрозуміти сутність та визначити структуру фінансового ринку.

Визначення змісту та теоретичного узагальнення поняття фінансового ринку, ринку капіталу та ринку цінних паперів займаються багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед вітчизняних науковців, які займаються останнім часом, вирішенням зазначеної проблематики слід відзначити праці: Є. Боброва, О. Вон Романов Кріспіна, Т. Грищенко, І. Івахненка, Л. Долінського, І. Дорошенка, Ю. Коваленко, І. Котькалової, А. Мещерякова, Л. Панової, В. Полюховича, В. Потія, В. Смагіна, А. Черкасової та ін. [1-12].

Постановка завдання. Метою статті є здійснити узагальнення наукової думки та визначити відмінності змісту фінансового ринку, ринку капіталу та ринку цінних паперів.

Результати. Фінансовий ринок можна визначити як механізм перерозподілу капіталів між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції [12]. Крім того, фінансовий ринок є механізмом співвідношення попиту та пропозиції на грошові ресурси. Його функціонування безпосередньо пов'язане з розподілом цих ресурсів в економіці. Перш за все, традиційно рух грошових ресурсів здійснюється за допомогою торгівлі фінансовими інструментами. У зв'язку з цим головне призначення фінансових ринків – трансформація тимчасово вільних грошових коштів у капітал, перетворення заощаджень в інвестиції.

У літературі фінансовий ринок традиційно розглядається в однині. Як правило, фінансовий ринок ототожнюють з ринком позикових капіталів, підрозділяючи останній на грошовий ринок і ринок капіталів. Так академік І.А. Трахтенберг вважав, що грошовий ринок і ринок капіталів складають один і той самий єдиний ринок позикових капіталів. Але в одному випадку капітал виступає не стільки (хоча він і це значення зберігає) як капітал, скільки як сума купівельних та Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) платіжних засобів, в іншому – гроші, що надаються в кредит виступають не стільки (хоча зберігають це значення) як гроші, скільки як капітал [13]. Проте вважаємо слушною позицыю І. Дорошенка, який вважає, що фінансовий ринок не цілком тотожний ринку позикових капіталів, більше того є складовою першого. Справа в тому, що ринок позикових капіталів включає лише ринок середньо і довгострокових банківських кредитів і частину боргових цінних паперів. Ринок капіталів ширше ринку позикових капіталів на величину ринку пайових цінних паперів, до складу яких належать, насамперед, акції [5].

У дослідників фінансових ринків існують різні точки зору на рахунок структури фінансового ринку. Різниця поглядів на структуру фінансового ринку відбувається, на наш погляд, через багатомірності взаємозв'язків, досліджувати які намагаються вчені-економісти.

Сутність фінансового ринку є складною для розуміння, оскільки з понятійної точки зору людині, наприклад, досить складно уявити систему, яка б проектувалася в чотиривимірний простір, не кажучи вже про восьми, дев'яти... n-мірному. У зв'язку з цим, дослідниками не цілком враховується, наприклад, історичний фактор розвитку фінансового ринку, тобто, фактично, параметр часу. Тим не менше, будучи системою фінансовий ринок, як окремий об'єкт досліджень, рухаючись у часі, змінює не лише своє положення щодо інших систем, а й діалектично змінюється сам. Але незмінним залишається поділ фінансового ринку залежно від терміну, на який залучаються фінансові ресурси, на грошовий ринок і ринок капіталів. У загальноприйнятій вітчизняній та міжнародної термінології: фінансовий ринок = грошовий ринок + ринок капіталів.

У питанні структуризації фінансових ринків ми поділяємо точку зору Є. А. Боброва (рис. 1) [1].

Фінансові ринки

–  –  –

В основі поділу фінансових ринків на грошовий ринок і ринок капіталу лежить їх відношення до грошового обігу та участь у процесі відтворення, тобто швидкість обігу відповідних фінансових іннституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) струментів.

Під грошовий ринком у вітчизняній літературі та практиці зарубіжних країн розуміється ринок короткострокових кредитних операцій. У різних джерелах термін обігу українських інструментів грошового ринку визначається або півроком, або одним роком. Таким чином, грошовий ринок може включати в себе обліковий, міжбанківський і валютний ринки, а характеризується тим, що фінансові активи, які використовуються на цих ринках, короткострокові, ліквідні й відносно менш ризикові.

Ринок капіталів оперує інструментами з великим терміном погашення (довгостроковий характер інструментів). В Україні до довгострокових відносяться інструменти, що мають термін обігу понад півроку. У світовій практиці довгостроковими інструментами прийнято вважати інструменти, термін обігу яких становить понад п’ять років. Виділяють також середньострокові інструменти, термін обігу яких складає від одного року до п'яти років, що відносяться до ринку капіталів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За розподілом фінансового ринку на дві частини стоїть поділ капіталу на основний і оборотний. Таким чином, на грошовому ринку здійснюється рух короткострокових накопичень і обслуговується рух оборотного капіталу, на ринку капіталів відбувається рух середньо і довгострокових накопичень й обслуговується обіг основного капіталу.

В основному, дослідники сходяться на думці, що ринок капіталів утворився у зв'язку з відокремленням грошового капіталу від промислового капіталу. Основною функцією цього ринку є забезпечення кругообігу промислового і торгівельного капіталів.

Процес виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг неминуче супроводжується тим, що у ряді підприємств і в деяких верств населення утворюються тимчасово вільні грошові кошти. Водночас інші підприємства відчувають нестачу ресурсів для здійснення комерційних завдань, а держава для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування різноманітних програм потребує додаткових грошових коштів.

Отже, як правильно відзначає І. В. Котькалова [7], «вільний перелив капіталу забезпечується його надмірністю в одних учасників ринку та можливістю його більш прибуткового використання іншими». Крім того, більш прибуткове використання позикового капіталу є предметом постійної конкуренції між фінансово-банківським і промисловим капіталом. І, далі: «Боротьба за отримання все більшої частки додаткової вартості, створюваної у виробничому секторі, загострюється».

Ринок капіталу складається з ринку пайових цінних паперів і ринку позикового капіталу. Ринок позикового капіталу включає ринок довгострокових боргових цінних паперів (облігації) та довгострокові й середньострокові банківські позики.

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) Таким чином, можна зробити висновок, що фінансовий ринок сформувався на базі ринку позикових капіталів – механізму перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту й пропозиції на капітал. Тривалий час позиковий ринок глобально охоплював весь фінансовий ринок, будучи практично його провідним елементом. Водночас грошовий ринок, в умовах недостатньої розвиненості й різноманіття міжнародних зв'язків країн, відігравав роль «міняльної контори», обслуговуючи канали ввезення-вивезення валюти. Але з плином часу фінансовий ринок ставав усе більш різноманітним (з'являється ринок цінних паперів), кожна з частин фінансового ринку стає суттєвим сектором фінансів держави і розвиває фінансовий ринок у цілому.

Ринок капіталів, як правило, підрозділяють на ринок цінних паперів (РЦП) і ринок середньо і довгострокових банківських кредитів.

Як правило, терміни «ринок цінних паперів» і «фондовий ринок» у сучасній вітчизняній літературі використовують як синоніми.

Крім того, можна констатувати, що у вітчизняній економічній літературі поки склався традиційний погляду на поняття «фондовий ринок». Більш того, термін «фондового ринку» вживається як в широкому, так і у вузькому значені. Так, деякі автори під фондовим ринком розуміють тільки ринок класичних довгострокових біржових цінних паперів: акцій і облігацій – визначення «у вузькому значені».

Прикладом визначення терміна фондового ринку в «широкому значені» є встановлення рівності останнього англійському еквіваленту – «securities markets» [4].

Виходячи з того, що ринок капіталів можна визначити як ринок, що об'єднує фондовий ринок у вузькому значенні й ринок середньо і довгострокових банківських кредитів, термін «фондовий ринок» у цій роботі вживається автором у вузькому значенні, відносячи до цього поняття тільки ринок довгострокових цінних паперів: акцій і облігацій. Термін «ринок цінних паперів» (РЦП) використовується як еквівалент терміну «фондовий ринок» у широкому значенні, отже, є складовою частиною як ринку капіталів, так і грошового ринку.

Таким чином, поняття фондовий ринок є рівноцінним поняттю РЦП при виключенні з останнього короткострокових інструментів (векселів, депозитних сертифікатів та інших інструментів з терміном обігу менше одного року). Щодо РЦП, ми приймаємо точку зору О.

О. Вон Романов Кріспіна [2], Л. Панової [9] і розглядаємо РЦП як складової фондового ринку, основної частини і ринку грошових цінних паперів, і ринку капіталів.

Фінансовий ринок є системою. Для системи, як відомо, характерна наявність зв'язків між складовими її елементами (певна організованість системи) і нерозривна єдність із зовнішнім середовищем. Кожна система може розглядатися як підсистема іншого – більш високого порядку.

У зв'язку з цим, відокремлену систему РЦП можна розглядати Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) як підсистему фінансового ринку, яка виконує певні функції:

- функція акумулювання заощаджень на інвестиційні потреби;

- функція участі в організації та здійсненні контролю над підприємствами, банками тощо;

- функція перерозподілу інвестицій та переливу капіталу;

- функція перерозподілу доходів;

- функція інформування учасників економічної діяльності про стан кон'юнктури економіки в цілому і її окремих ланок;

- функція макроекономічного регулювання на галузевому, регіональному, державному, міжнародному та світовому рівні;

- функція експорту-імпорту капіталу.

Цей комплекс функцій не може бути властивий будь-якій одній або кільком складовим РЦП. Тільки в єдності всіх своїх підсистем цей ринок здатний ефективно виконувати покладені не нього завдання. Доказом системної єдності різних сегментів РЦП є їх взаємодія між собою, їх взаємозалежність. Найбільш «старим» прикладом такої взаємозалежності є зворотній зв'язок між курсами акцій і ціною казначейських векселів (облігацій).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Київ · 22–23 грудня 2011 р. У восьми томах Том 3 Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 П 78 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Виклики глобалізації та зміни параТом 5. Інвестиційно-інноваційні пріоритети нодигми...»

«Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком УДК 338.47:339.144 Алькема Віктор Григорович, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики Університету економіки та права «КРОК» ГЕНЕЗИС СТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У статті розглядаються транспортний потенціал України та його складові. Досліджено генезис структури транспортного потенціалу держави. Визначено місце та роль трудового потенціалу у...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ – 2013 Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України. – К.:НІСД, 2013. – 30 с.Автори: Тищук Т. А., к. е. н., доц. (керівник авторського колективу) Покришка Д. С. Махортих Д. О. Іванов О. В. За редакцією к. е. н., с. н. с., Заслуженого економіста України Я. А. Жаліла Доповідь підготовлено до засідання круглого столу. При повному або частковому відтворенні матеріалів...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ У МІСТІ ЛЬВОВІ ЄВРО-2012 ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК Львів-2012 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори аналітичної доповіді: Воротін В.Є., д. держ. упр., професор, радник директора НІСД; Волошин В. І., к.е.н., директор РФ НІСД у м. Львові; Васильців Т. Г., д.е.н., заступник директора РФ НІСД у м. Львові; Мокій А. І., д.е.н., професор, головний...»

«УДК 519.8(075) Манжос Т.В., к.ф.-м. н., доцент кафедри вищої математики ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГУ ЗА УМОВИ СТОХАСТИЧНОГО ПОПИТУ АНОТАЦІЯ. Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру замовлення...»

«Інформація про стан економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки за січень-листопад 2013 року 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покрашення інвестиційного клімату 1.2. Детінізація економіки З метою детінізації економіки в області вживаються заходи щодо: підвищення рівня заробітної плати, у тому числі шляхом легалізації відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці;...»

«Д.В.Сухінін, заступник начальника, Запорізького обласного управління у справах захисту прав споживачів Т.В.Маматова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних послуг У статті розглянуті особливості сучасного розуміння процесного підходу та методологій “моделювання бізнес-процесів” і можливості їх застосування у публічному управлінні. Визначені особливості впровадження...»

«ТНК і банки Карта самостійної роботи студента і порядок оцінювання знань Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період, що здійснюється в ході аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни. Завданням поточного контролю є...»

«Т.В. Момот, Г.Г. Соболєва НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” Харків – ХНАМГ – 2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Т.В. Момот, Г.Г. Соболєва НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” (для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501...»

«Міністерство інфраструктури України Державна служба зв’язку Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В., ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ Навчальний посібник Одеса – 2011 УДК 338.26: 004.738.5(075) План НМВ 2011 р. ББК 32.9’73.01(я73) Т19 Рецензенти: О.А. Князєва, д.е.н., професор кафедри економіка підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова; Л.О. Стрій, д.е.н., професор кафедри економічної теорії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»