WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«DEMO : Purchase from to remove the watermark ВИПУСК 3(156) УДК 368 JEL G22 Р. Пікус, канд. екон. наук, проф., Д. Нестерова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДОСВІД ...»

-- [ Страница 1 ] --

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ВИПУСК 3(156)

УДК 368

JEL G22

Р. Пікус, канд. екон. наук, проф.,

Д. Нестерова, асп.

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ

ДОСВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

У статті викладено досвід інвестиційної діяльності страхових компаній розвинених зарубіжних країн. Визначена

специфіка державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій, а також охарактеризовано основні тенденції формування інвестиційного портфеля страховика в сучасних умовах.

Ключові слова: інвестиційна діяльність страхової компанії; інвестиційний портфель; норматив інвестиційних вкладень; страхові резерви; прибутковість інвестицій.

Постановка проблеми. Зарубіжний досвід функці- вих організацій з метою ефективного використання цьоонування національних страхових ринків свідчить про го досвіду в українській практиці страхового ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мобізначну роль страховиків як інституційних інвесторів, які забезпечують надходження інвестиційних ресурсів в лізація фінансових ресурсів у період структурної перереальний сектор економіки. Сукупний обсяг інвестицій- будови економіки призводить до суттєвих змін у страного потенціалу страхових компаній розвинених країн ховій діяльності розвинених країн. Основні тенденції (таких як Великобританія, Німеччина, США) можна зі- проявляються у:

посиленні концентрації та капіталізації страхових ставити з інвестиційним потенціалом банківського сектора. Розвинений страховий ринок дозволяє акумулю- інститутів;

вати значні кошти від продажу страхового продукту, зростанні страхових корпорацій, що діють як оскільки на сьогоднішній день на Заході страхується трансконтинентальні утворення;

понад 90 % всіх ризиків. процесі універсалізації страхових організацій;

Страхові компанії розвинених зарубіжних країн мають загостренні конкурентної боротьби між фінансозначний досвід у проведенні не тільки страхових, а й вими посередниками;

інвестиційних операцій, у зв'язку з чим досвід інвестицій- дерегулюванні страхового ринку, що спрямовуної діяльності зарубіжних страховиків є актуальним на ється на послаблення або повну відміну обмежень та сьогоднішній день. Інвестування фінансових ресурсів заборон у сфері фінансової та інвестиційної діяльності.

страховика приносить значний прибуток у вигляді доходу Страховики є одними з найбільших інституційних інвід інвестицій, збільшуючи страховий та власний капітал весторів, які управляють власними активами в довгострахової компанії. Як наслідок, страхові організації пе- строковій перспективі. Довгостроковий характер інвесретворюються в потужних інституційних інвесторів на тиційної діяльності страховиків та особливості інвестифінансовому ринку і вцілому в економічній системі. ційного портфеля головним чином формуються за раУ країнах з ринковою економікою напрямки та пра- хунок страхування життя, так як на інвестиційні холдинвила розміщення коштів страхових резервів є об'єктом ги в галузі страхування життя припадає більше 80% від державного нагляду і контролю. Правила інвестиційної загальної їх чисельності.

діяльності страхової організації встановлюються з ме- У зарубіжних країнах розроблено правила та норми тою забезпечення надійного функціонування страхово- розміщення тимчасово вільних коштів. Встановлено го ринку та підпорядковуються діючим вимогам інвесту- принципи інвестування страхових резервів, а саме відвання коштів в національну економіку. повідність валюти, диверсифікація, локалізація та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен- У країнах Європейського союзу, Великобританії та ня досвіду інвестиційної діяльності страхових компаній США відповідальність за регулювання страхового ринку в розвинених країнах набуває особливої актуальності, поділена між центральною, місцевою та регіональною оскільки інвестиційна діяльність страховиків в світі і в владою, хоч у кожній країні є свої особливості державУкраїні відіграє важливу роль у розвитку фінансового ного контролю [1].

ринку, а також є одним із найбільш вагомих напрямків У США існують незалежні системи регулювання страдіяльності страхових організацій. Проблеми інвестицій- хового ринку в кожному штаті окремо, а також державний ної діяльності та формування інвестиційного портфеля нагляд і контроль, що здійснюються в цілому на федерастрахових компаній досліджували такі вітчизняні та за- льному рівні. У країнах Європейського союзу держава рубіжні вчені як С. Березіна, Л. Вороніна, Н. Нікуліна, регулює інвестиційну діяльність страховиків на умовах О. Окорокова, Н. Ткаченко. координації директив із загальнонаціонального рівня [1].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. У країнах з ринковою економікою держава встановОсобливості сучасного періоду розвитку ринкової еко- лює норми розміщення активів, а також мінімально та номіки в Україні, її ринку фінансових послуг, а також максимально можливі квоти. Правила розміщення актистрахового ринку формують необхідність дослідження вів страхових компаній у різних країнах залежать від виосновних тенденцій трансформації інвестиційних ре- мог до інвестування коштів у національну економіку та сурсів зарубіжних страхових компаній, визначення норм мають бути узгоджені з термінами, протягом яких діють та особливостей розміщення активів страховиків в роз- взяті зобов'язання. Можливі напрями інвестування тимвинених країнах, а також невирішеними залишаються часово вільних коштів страховиків окремо встановлюпитання аналізу основних тенденцій в процесі форму- ються зі страхування життя та ризикового страхування.

вання інвестиційного портфеля з метою врахування У країнах Європейського союзу регулювання інвесцього досвіду в українській практиці. тиційної діяльності страхових компаній здійснюється на Мета статті – проаналізувати досвід інвестиційної двох рівнях: директивами ЄС та державним регулювандіяльності страхових компаній розвинених зарубіжних ням всередині країни з метою захисту національних країн, особливо в частині напрямків та специфіки дер- страхових компаній. Регулювання здійснюється за тажавного регулювання інвестиційної діяльності страхо- кими напрямами: дотримання принципу рівності, регулювання структури та складових інвестиційного портПікус Р., Нестерова Д., 2014 ISSN 1728-2667 ЕКОНОМІКА. 3(156)/2014 ~7~

–  –  –

Облігації промислових підприємств, дивідендні папе- ківські депозити, депозитні сертифікати, казначейські та ри становлять зовсім незначний відсоток (0,2 % та 1,4% комерційні векселі) та середньо-і довгострокові вклавідповідно), оскільки дохідність по таким цінним паперам дення в цінні папери з фіксованим доходом, нерухопідпадає під значні коливання, а спекуляція ними є несу- мість і іпотечний кредит [3].

місною з інвестиційною діяльністю страховиків. Основними напрямками інвестицій страхових комНімецькі страхові організації видають позики містам паній Великобританії зі страхування життя є купівля під простий позиковий лист чи під встановлені боргові цінних паперів, таких як державні облігації, облігації зобов'язання (позика під заставу міських облігацій, що акціонерних товариств, акції, депозитні сертифікати, ще не котируються на біржі). Страхові організації мо- казначейські та комерційні векселі. Сферою вкладення жуть також надавати позики на індивідуальне житлове капіталу страхових організацій є цінні папери з фіксовабудівництво. Кредитування здійснюється виключно сто- ним доходом, з яких більшу частину складають облігасовно тих громадян, які мають поліси страхування на ції. Облігаційні позики здійснюються як державою в випадок смерті або дожиття під застав викупної суми. З особі центрального уряду і місцевих органів влади, так і точки зору ліквідності, даний вид розміщення активів є приватним сектором.

недосить виправданим. У Великобританії частка вкладень у нерухомість У США підтримується практика надання страхови- складає більше 8 % активів зі страхування життя, до 3ками інвестиційних кредитів строком на 15-20 років 4% – з ризикових видів страхування.

промисловим корпораціям. При цьому страхові компанії Враховуючи досвід інвестиційної діяльності страхота комерційні банки надають кредити спільно: банки виків в економічно розвинених країнах, можна виділити фінансують проект протягом перших п'яти років, а стра- два підходи державного регулювання інвестиційної діяховики – у наступні 10-15 років.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При видачі особливо льності страхової організації по відношенню до інвестивеликих кредитів з метою зниження ризиків страхові ційної політики: "американський" і "європейський". Перкомпанії створюють консорціуми між собою або спільно ший передбачає, що страхова діяльність може бути збиз комерційними банками [2, с. 433]. тковою, але збитки будуть покриватися доходами від Американські страхові компанії з метою забезпечен- інвестиційної діяльності страховика. Другий передбачає ня галузевої диверсифікації інвестиційного портфеля обов'язкову прибутковість саме страхових операцій без основні потоки капіталу направляють в наступні пріори- урахування результатів інвестиційної діяльності страхотетні галузі економіки: хімічну, нафтову, нафтоперероб- вика. Ці підходи визначають не тільки роль інвестиційної ну, електронну, машинобудівну. Особливим напрямком діяльності страхових організацій з точки зору держави, їх інвестиційної діяльності є цінні папери транснаціона- але і зв'язок з тарифною політикою страховиків.

льних корпорацій. При цьому страхові компанії беруть Європейська страхова галузь є найбільшою у світі, ї участь в управлінні корпораціями, що забезпечується питома вага на світовому ринку складає 33%, на країни наявністю понад 30% портфеля акцій [3]. Північної Америки припадає 30% світового страхового У США страховики беруть участь в урядовій про- ринку, на країни Азії – 29%. Загальна вартість інвестиграмі інвестицій до Західної Європи. Відмінності в цілях ційного портфеля європейських страховиків, який і завданнях програм різних країн обмежують інструмен- включає в себе вартість інвестиційного портфеля країн ти інвестицій, а також коло інвесторів. У будь-якому Євросоюзу та Великобританії, станом на 31.12.2011 випадку таке інвестування дозволяє американським склав 7 740 млрд євро [4]. Співвідношення європейсьстраховикам ефективно здійснювати географічну диве- кого інвестиційного портфеля до ВВП, відповідно, скларсифікацію інвестиційного портфеля. В цілому інвести- дало 55%. Розглянемо динаміку зміни вартості інвестиційний портфель американських страхових компаній ційного портфеля країн Європейського союзу та Веливключає високоліквідні короткострокові інвестиції (бан- кобританії (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка інвестиційного портфеля європейського страхового ринку, млрд. євро *Джерело: складено автором на основі [4, 5].

Досліджуючи тенденції та фактори розвитку міжна- сукупний інвестиційний портфель європейських страродного страхового ринку, можна зазначити, що в ховиків буде зростати, компенсуючи втрати, які були найближчій перспективі слід очікувати подальше зрос- понесені в 2008 році в результаті фінансової кризи. У тання зростання страхових премій та інвестицій, не- 2011 році загальна вартість інвестиційного портфеля зважаючи на певний спад в умовах фінансової кризи. європейських страховиків збільшилася на 10,5% поріПричинами такого спаду можна вважати наступні фак- вняно з докризовим рівнем у 7 320 млн євро у тори: нерівномірність розвитку страхових ринків та 2007 році і збільшилась на 18% порівняно зі значенфінансова криза. У середньостроковій перспективі нями під час фінансової кризи 2008 року. З точки зору ISSN 1728-2667 ЕКОНОМІКА. 3(156)/2014 ~9~ національних ринків, трьома найбільшими національ- Їх індивідуальні портфелі виросли в період між 2010 і ними вкладниками у загальну вартість інвестиційного 2011 приблизно на 4% у Великобританії і Німеччині та портфеля європейських страховиків є Франція, Німеч- на 1% для Франції. Італійські страховики, з часткою чина і Великобританія, на які разом припадає понад 7%, є четвертим найбільшими вкладником в загальній 60% від загальної суми інвестиційного портфеля (рис. 2). вартості інвестиційного портфеля [4, 5].

Рис. 2. Частка внесків у загальному інвестиційному портфелі європейського страхового ринку *Джерело: складено автором на основі [4, 5].

У структурі інвестиційного портфеля Німеччини ється в основному з боргових цінних паперів (70,5%) та найбільшу частку займають кредити та позики (45,5%), акцій (22,3%). У Великобританії – в інвестиційному акції та інші ціні папери зі змінною прибутковістю (23%). портфелі страховиків акції займають приблизно 68%, а У Франції інвестиційний портфель страховиків склада- боргові цінні папери – 19,8% (табл. 3).

–  –  –

*Джерело: складено автором на основі [4, 5].

Станом на 31 грудня 2012 у Європейській страховій Євросоюзу. Даний сектор є найбільшим інституційним галузі майже 8 400 млрд євро було інвестовано в різні інвестором в Європі, з більш ніж 50% всіх європейських активи, серед яких облігації, акції компаній та інші активи інституційних активів. Великобританія, Франція і Німечрис. 3). Страховий сектор є основним джерелом інвес- чина спільно складають більше 60% інвестицій всіх євтицій, що необхідні для підтримки та зростання економіки ропейських страховиків у сфері страхування життя.

–  –  –

У 2012 році найбільшу частку інвестиційного порт- У інвестиційному портфелі європейських страховиків феля європейських страховиків займали боргові цінні частка боргових цінних паперів та акцій може змінюватипапери та інші активи з фіксованим доходом (42%), далі ся під впливом ринкових умов. У періоди фінансової крислідують акції та інші цінні папери зі змінною доходніс- зи, частка боргових цінних паперів в інвестиційному тю (30%). Кредити займають 11% від загальної суми. У портфелі зростає, на противагу цьому, в періоди еконопорівнянні з даними 2011 року структура інвестиційного мічного піднесення зростає частка акцій та інших цінних портфеля страховиків розвинених країн у 2012 році паперів зі змінною прибутковістю. Даний процес можна суттєво не змінилась, і основними напрямами вкладан- пояснити тим, що боргові цінні папери мають фіксований ня коштів залишаються акції та боргові цінні папери. рівень прибутковості і є менш ризиковими, і для страхоУ європейських країнах найбільшу частку інвести- виків в період фінансової кризи є більш надійним та стаційного портфеля страховиків складають боргові цінні більним джерелом отримання інвестиційного доходу.

папери та інші активи з фіксованим доходом, а також У структурі інвестиційного портфеля українських страакції та інші цінні папери зі змінною прибутковістю. У ховиків переважають такі напрями вкладання коштів, як:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 330.341.1 І.А. Павленко, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» НОВІТНІ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація. Проаналізовано новітні методичні підходи до оцінювання ефективності національних інноваційних систем та оцінено позицію України в світових рейтингах інноваційного розвитку. Аннотация. Проанализированы новейшие методические подходы к оцениванию эффективности национальных инновационных...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 338.49.024 А.О. ДВОРЕЦЬКИЙ Київський національний університет технологій та дизайну КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ У статті розкривається авторське бачення концептуальних підходів до проведення реформ у інфраструктурних галузях на прикладі телекомунікаційної системи. Державне регулювання пропонується здійснювати на визначенні...»

«Региональная экономика ко, О.П. Тищенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 471 с.35. Тернова, І.А. Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. канд екон наук / І.А. Тернова — Харків, 2005. — 20 с.36. Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник [Текст] / О.СФедонін, І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк. — К.:КНЕУ, 2004. — 316 с.37. Фигурнов, Э. Производственный потенциал социалистического общества [Текст] / Э. Фигурнов // Политическое самообразование. — 1982....»

«Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Інститут економіки та менеджменту Кафедра економіки та безпеки підприємства Людмила Шостак Анна Момчева Андрій Колосок Світлана Павлова Корпоративне управління Конспект лекцій Луцьк УДК 332.012.324 (075.8) ББК 65.291.551 я 73-9 Корпоративне управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” /Шостак Л.В., Момчева А.М., Колосок А.М., Павлова С.В. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення дисципліни “Логістика”, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” спеціалізації “Менеджмент державних установ і організацій”) Всі цитати, цифровий, статистичний Вимогам, які ставляться до матеріал і бібліографічні дані перевірені, інструктивно-методичної написання одиниць відповідає...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ» Науково-методичний центр з інноваційної діяльності вищої школи ім. Є.О. Лурье Тверського державного університету Харківський обласний центр зайнятості Державної служби зайнятості України Українська асоціація розвитку менеджмент-бізнес освіти (УАРМБО) Проект TEMPUS «INNOLAB»: Інноваційні лабораторії: використання навчальної...»

«Вісник Центру міжнародної безпеки № 3-4 (31-32), 201   ЗМІСТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЕКТОРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР Крапивин А.В. СОТРУДНИЧЕСТВО США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ВОПРОСЕ РАСШИРЕНИЯ НАТО НА ВОСТОК Володина М.А. НАУКОВА СТОРІНКА ЄВРОАТЛАНТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В 2013 РОЦІ Тодоров І.Я ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ НЕЙТРАЛІСТСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ. Майдибура К.,...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (4), 2013 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ УДК 658.589 К. Ю. Сіренко,1аспірант ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У статті проведено оцінку інноваційної діяльності легкої промисловості України, визначено рівень інноваційної активності підприємств, виявлено фактори, які його гальмують. Визначено основні напрямки інноваційного розвитку підприємств галузі. Ключові слова: інноваційна діяльність, легка...»

«УдК 373.21371 ББК 74.100.5 Ф44 Серію «Комплекс матеріалів з економіки» засновано у 2007 р. Видано за ліцензією тОВ Видавництво «Ранок» Л. Б. Фесюкова Ф44 Соціально-економічне виховання дошкільнят.— х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.— 104 с.— (Комплекс матеріалів з економіки). ISBN 978-966-08-3003-5 Зміст початкових економічних знань старших дошкільників подано в перспективному плані й відображено в шести основних розділах пропонованого посібника. матеріал організовано за тематичним принципом,...»

«Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28) УДК 336.1:304 JEL H 690, А 130 Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, С. Рибак, канд. екон. наук Міністерство фінансів України РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ Досліджено вплив бюджетної політики на соціальну діяльність держави та обґрунтована необхідність структурування державних грошових ресурсів навколо завдань, спрямованих на інтеграцію суспільства, збереження його...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»