WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«17.1 Сутність методу аналізу ієрархій. Принципи, на яких базується метод аналізу ієрархій Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація. Але наявної ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЛЕКЦІЯ 17. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Анотація

Сутність методу аналізу ієрархій. Принцип ідентичності та декомпозиції.

Принцип дискримінації і порівняльних суджень. Принцип синтезування. Оцінка

узгодженості суджень. Оцінка узгодженості ієрархії. Урахування суджень кількох

експертів.

17.1 Сутність методу аналізу ієрархій. Принципи, на яких базується метод

аналізу ієрархій

Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація.

Але наявної статистичної кількісної інформації, як правило, буває обмаль. Досвіду теж ніколи не буває забагато. Основним джерелом інформації є люди (cуб’єкти прийняття рішень, експерти, користувачі). Як правило, людині легше подати необхідні дані у неформалізованому вигляді або на вербальному рівні, на рівні якісного опису та оцінок (так звана м’яка інформація). Саме цим вимогам найбільшою мірою відповідає, зокрема, розроблений Сааті метод аналізу ієрархій (МАІ). Його призначення це підтримка прийняття багатоцільових

– багатокритеріальних рішень при виборі одного з множини об’єктів (варіантів рішень, стратегій тощо).

Для вирішення ряду практичних питань, коли необхідно враховувати якісні характеристики альтернатив, при прийнятті рішень необхідно формалізувати задачу і врахувати ваговий вплив характеристик на оптимальність вибору рішення.

Наприклад, мале підприємство вирішує скористатись послугами однієї з трьох аутсорсингових фірм (відповідно А1, А2, А3). При цьому є можливість вибору фірми з урахуванням критеріїв вигод, наприклад, стану технічного забезпечення, кваліфікації та досвіду персоналу, іміджу фірми тощо. Критеріями витрат можуть бути вартість відповідних послуг, що надаються фірмою, складність підготовки персоналу до роботи з фірмою, запропоновані фірмою терміни знаходження документації в обробці, тобто ряд критеріїв є якісними. Рішення подібних задач можна здійснити завдяки застосуванню методу аналізу ієрархій (МАІ).

Метод аналізу ієрархії (Analytic Hierarchy Process) є систематизованою математичною процедурою для ієрархічного подання елементів, які визначають сутність певної економічної проблеми. Метод полягає у декомпозиції проблеми на більш прості складові частини та подальшій обробці послідовності суджень cуб’єкту прийняття рішень (СПР), що подаються у вигляді попарних порівнянь. Ці судження далі відображаються у кількісній формі. В результаті може бути виражений відносний ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії.

МАІ включає також процедуру синтезу множинних суджень, отримання пріоритетності критеріїв і знаходження оптимальних (компромісних) рішень. МАІ знайшов уже багато практичних застосувань, зокрема реалізований у вигляді пакета прикладних програм (ППП) «Expert Choice».

Розв’язання економічної проблеми щодо вибору багатоцільового багатокритеріального рішення (стратегії) розглядається як процес поетапного встановлення пріоритетів цілей і критеріїв. Зазначимо, що людині притаманні дві ознаки аналітичного мислення: перша — вміння спостерігати та аналізувати результати спостережень, друга — здатність встановлювати взаємозв’язки між спостереженнями, оцінюючи ступені щільності цих взаємозв’язків, а потім синтезувати ці взаємозв’язки у загальне сприйняття спостерігача. Зазначене дає уявлення про принцип ідентичності і декомпозиції, принципи дискримінації, порівняльного судження та синтезування, на яких і базується МАІ.

Принцип ідентичності та декомпозиції

Цей принцип передбачає структурування проблеми у вигляді ієрархії, що є першим етапом використання МАІ. Побудова ієрархії починається з накреслення відносно складної проблеми дослідження. У найпростішому вигляді ієрархія будується, починаючи з вершини, в якій розміщується глобальна (узагальнена інтегрована) ціль, через проміжкові рівні (підцілі, чинники, критерії тощо) до найнижчого рівня, яким зазвичай є перелік альтернативних рішень (стратегій).

Вирішуючи задачу методом аналізу ієрархій, необхідно провести структуризацію проблеми у вигляді ієрархії (рис.17.1).

Рис.17.1 – Зображення проблеми у вигляді ієрархії Ієрархія будується з вершини, що є метою з точки зору управління. На рівні, підпорядкованому вершині, розташовуються критерії, від яких залежать подальші рівні. На найнижчому рівні знаходиться перелік альтернатив або варіантів рішення.

У МАІ кожен елемент заданого рівня функціонує як критерій для всіх елементів нижнього рівня. Елементи нижнього рівня порівняні попарно щодо елементів попереднього рівня. Для аналізу “вартість – ефективність” необхідно побудувати дві ієрархії: одну для витрат, іншу для вигод з одними і тими ж альтернативами на нижньому рівні.

Існує кілька видів ієрархій: найпростіші — домінантні, схожі на перекинуте дерево з основою (стовбуром) у вершині; холарії — домінантні «дерева» з оберненими зв’язками; модулярні ієрархії (китайські ящики) тощо. Подальший огляд обмежимо лише домінантними ієрархіями.

Домінантна ієрархія вважається повною, якщо кожен елемент заданого рівня функціонує як ціль (чи критерій) для усіх елементів наступного, нижчого рівня.

Існує кілька альтернативних способів графічного зображення повної домінантної ієрархії. Два з них наведені на рис.17.2.

–  –  –

Рис.17.2. Варіанти відображення домінантної ієрархії: а) декомпозиція; б) синтез На рис.17.2 позначено E ij – елементи ієрархії, верхній індекс вказує на рівень

–  –  –

Рис.17.3 –Структура ієрархічної моделі визначення виду забезпечення кредиту Принцип дискримінації і порівняльних суджень Наступним етапом після побудови ієрархії є порівняння між собою її елементів. Для цього формується метод порівняння. Найпоширенішим (з погляду практичного використання) є метод попарних порівнянь, згідно з яким будується множина матриць попарних порівнянь. Для цього в ієрархії виокремлюють елементи двох типів: елементи-«батьки» та елементи-«нащадки».

Матриці попарних порівнянь будуються для всіх елементів-«нащадків», що належать до відповідного «батьківського» елемента. Елементами-«батьками» можуть бути елементи, що належать будь-якому ієрархічному рівню, крім останнього, де розміщені, як правило, альтернативні варіанти рішень (стратегій). Попарні порівняння здійснюються у термінах переваг (домінування) одного елемента над іншим.

У загальному вигляді матриця попарних порівнянь формується таким чином.

Нехай E1i +1,..., E n++11 множина з ni +1 елементів (альтернатив), що належать (i + 1) -му i i

–  –  –

«батьківського» елемента E ij ( i = 0,1,...; j = 1,..., ni ). Результати попарного порівняння елементів (i + 1) -го рівня ієрархії подаються у вигляді матриці:

–  –  –

Якщо ваги (інтенсивності) елементів ієрархії попередньо невідомі, то попарні порівняння здійснюються на основі суб’єктивних суджень (СПР, експертів), що чисельно оцінюються за певною шкалою. Один з варіантів такої шкали наведено у табл.17.1.

Таблиця 17.1 – Шкала відносної важливості

–  –  –

У тих випадках, коли важко вирізнити стільки проміжкових градацій від абсолютного до слабкого пріоритету або в цьому немає потреби у конкретній задачі, можуть використовуватись шкали з меншою кількістю градацій. Мінімальна шкала може мати дві оцінки: 1 — елементи рівнозначні; 2 — пріоритет одного елемента щодо іншого. Матриця A ij у такому разі заповнюється цілими (відмінними від нуля) числами та оберненими до них (дробами). Очевидно, що для побудови матриці A ij

–  –  –

Під час проведення попарних порівнянь необхідно дати відповідь на такі запитання: 1) який з двох порівнюваних елементів є важливішим і чи має він більший вплив; 2) реалізація якого з двох порівнюваних елементів є імовірнішою і якому з них надається перевага? Для порівняння критеріїв (або часткових цілей) зазвичай запитують, який (яка) з них важливіший; для порівняння альтернативних рішень (стратегій) відносно «батьківського» елемента — якому з альтернативних рішень надається перевага або яке з них є імовірнішим?

МАІ однаковою мірою охоплює чинники, що піддаються чи не піддаються вимірюванню і тоді для них вимагаються вербальні судження.

Методом попарного порівняння альтернатив не завжди можна ефективно скористатись в деяких практичних ситуаціях:

• експерту можуть запропонувати для аналізу понад дев’ять альтернатив. У такому випадку побудова однорідних матриць попарних порівнянь ускладнюється. Це пов’язано з фізичними обмеженнями інтелекту людини;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• альтернативи можуть надходити до експерта для порівняння не одночасно, а через певні проміжки часу. В цій ситуації неможливо попарно порівняти об’єкти.

Після ієрархічного мережевого зображення проблеми (див.рис.17.1) елементи А задачі порівнюються попарно щодо їх впливу на загальну для них характеристику.

Парні порівняння зводяться до матричної форми (таблиця 17.2).

При проведенні попарних порівнянь в ієрархії вигод більш високий ранг означає більш високий рівень привабливості, а в ієрархії витрат навпаки.

Таблиця 17.2 – Матриця парних порівнянь Матриця парних порівнянь є діагональною (аij =1, i, j = 1, n ) та обернено симетричною (аij =1/ аji, i, j = 1, n ).

–  –  –

Після побудови ієрархічної моделі і складення матриці попарних порівнянь надходить черга наступного етапу МАІ – ієрархічного синтезу. Сутність цього етапу полягає у побудові вектора рейтингових оцінок альтернативних рішень (стратегій) через синтез векторів пріоритету матриць попарних порівнянь часткових цілей, критеріїв тощо.

Вектори пріоритету щодо елементів певного рівня ієрархії, які попарно порівнюються між собою (рядки матриць попарних порівнянь), можна обчислити такими способами:

• як головний власний вектор матриці;

• як середньогеометричне елементів рядків матриці (окремо для кожного рядка);

• іншими методами.

Компоненти головного власного вектора W=(w1, w2, …, wn)T матриці парних порівнянь А знаходять з наступної системи рівнянь:

–  –  –

де max – найбільше власне значення матриці А.

Отримана з (17.1) оцінка головного власного вектора W ji матриці попарних порівнянь A ij може використовуватись як вагові коефіцієнти пріоритету щодо елементів (i + 1) -го рівня ієрархії з погляду «батьківського» елемента ієрархії E ij, тобто

–  –  –

Для повної домінантної ієрархії алгоритм ієрархічного синтезу складає такі послідовні кроки.

Крок 1. Відносно елементів E ij і-го рівня ієрархії ( j = 1,.

.., ni, ni кількість елементів, що утворюють і-й рівень ієрархії) визначаються вектори вагових коефіцієнтів пріоритету елементів (i + 1) -го рівня ієрархії:

–  –  –

вагових коефіцієнтів пріоритету елементів L-го рівня ієрархії (альтернативних рішень, стратегій тощо) відносно «батьківських» елементів решти рівнів ієрархії (від 0-го до (L 1) -го); L кількість рівнів ієрархії.

Зауваження. На практиці досить часто має місце ситуація, коли не всі елементи певного ( (i + 1) -го) рівня ієрархічної моделі ((i + 1) L ) порівнюються між собою. У такому випадку із загальної ієрархічної моделі виокремлюються фрагменти, що утворюють повні домінантні ієрархії.

Згідно рис.17.1 для визначення переваг критеріїв будується матриця парних порівнянь критеріїв. Потім, наприклад за допомогою геометричного середнього, знаходиться вектор переваг і нормалізований вектор переваг (табл.17.3).

Таблиця 17.3 – Нормалізований вектор переваг критеріїв Тут aij – значення порівняльного ступеня важливості відповідно; xi – перевага iгo критерію.

Синтез локальних переваг альтернатив по критеріях здійснюється шляхом побудови матриць парних порівнянь альтернатив за кожним критерієм окремо. Потім, наприклад з допомогою середнього геометричного, знаходиться вектор переваг і нормалізований вектор переваг (табл. 17.4).

Таблиця 17.4 – Нормалізований вектор переваг альтернатив

У процесі визначення відносної важливості може бути порушена узгодженість думок експертів. Наприклад, при оцінці альтернатив за певним критерієм за допомогою матриці парних порівнянь (табл.17.4) можуть бути одержані наступні оцінки: А1 А2, А2 А3, а також A1 A3, тобто порушена логічна послідовність А1 А2 А3, тому матриця парних порівнянь повинна бути переглянута.

17.2 Оцінка узгодженості суджень

–  –  –

Про ступінь узгодженості говорить індекс узгодженості. Цей індекс дає інформацію про порушення кількісної і порядкової узгодженості. Для поліпшення узгодженості необхідно повернутися до матриці парних порівнянь і переглянути її.

У разі порушення узгодженості ранг матриці попарних порівнянь більший за одиницю, і вона має кілька власних значень. Але за невеликих неузгодженостей щодо суджень одне з власних значень буде суттєво більшим за інші і приблизно рівним порядку матриці. Таким чином, узгодженість щодо суджень експерта може характеризуватись величиною відхилення максимального власного значення i, j max від порядку матриці A ij (який дорівнює ni +1 ).

За оцінку узгодженості суджень експерта у розрізі матриці попарних порівнянь

A ij використовується індекс:

–  –  –

де ВУС ij відносна узгодженість суджень експерта у розрізі матриці попарних порівнянь A ij ; ІУС ij — індекс узгодженості суджень у розрізі матриці A ij ; М(ІУС) – нормативне значення (математичне сподівання) індекса узгодженості суджень, обчислення якого здійснюється експериментально, через імітаційне моделювання матриці попарних порівнянь. У табл.17.5 наведені значення М(ІУС) залежно від порядку матриці.

Як допустиме використовується значення ВУС доп 0,1 (у деяких випадках використовується ВУС доп 0,2 ). Якщо ж для матриці попарних порівнянь A ij ВУС ij перевищує задану норму (0,1 чи 0,2), то це вказує на те, що заповнення матриці попарних порівнянь здійснювалось із суттєвими порушеннями щодо логічності суджень. Тому експертові пропонується перевірити свої судження, а то й заново структурувати задачу.

Таблиця 17.5 – Нормативні значення індекса узгодженості суджень

–  –  –

Враховуючи, що за ni +1 = 2 індекс узгодженості суджень ІУС ij = 0, нормативне значення індекса узгодженості суджень М(ІУС)=0, отримуємо, що ВУС ij = 0 0, тобто є невизначеним. Для уникнення невизначеності в цьому випадку (за ni +1 = 2 ) приймають

–  –  –

Індекс узгодженості для матриці матриці парних порівнянь (табл.17.3) визначається наступною формулою:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Книга суддів Раніше, коли я жив у Миколаєві, на півдні України, • то часто в розмовах говорили про політичний, економічний, соціальний стан у країні.• Люди мені пояснювали, наскільки все в Україні зіпсовано, що корупція діє на всіх рівнях суспільства.• Обговорюючи такі відомі проблеми, жителі півдня майже завжди коментували, що в Україні нічого не змінюється.• Я намагався людям пояснити, що вони накликають біду; бо стан країни змінюється тільки тоді, • коли люди самі вірять, що можна щось...»

«Державна служба статистики України ІНВЕСТИЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Статистичний збірник Київ Державна служба статистики України Збірник містить інформацію щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності України на початок 1996, 2005–2012 років. Розрахований на широке коло користувачів. Державна служба статистики України • адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 0160 • телефон: 287-03електронна пошта: M.Sobko@ukrstat.gov.ua • веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua Розповсюдження статистичних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» за спеціалізаціями «Маркшейдерська справа», «Охорона праці в гірництві» і «Розробка родовищ корисних копалин» Розглянуто на засіданні кафедри «Економіка і маркетинг» Протокол №4 від 1.11.2010 р. Затверджено на засіданні навчально-методичної Ради...»

«Міжнародний центр перспективних досліджень Друга міжнародна конференція «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: ще існуючий шанс для модернізації» 12 грудня 2013 року Міжнародний центр перспективних досліджень Вплив створення зони вільної торгівлі з ЄС на економіку України Київ 2013 Міжнародний центр перспективних досліджень o Провідний незалежний аналітичний центр, що діє з 1994 року; o 19 років досвіду щодо розроблення та впровадження алгоритму здійснення ключових реформ; o 2005 рік:...»

«1. Armstrong. M., Baron A. Managing performance: performance management in action. – London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2004. 2. Knghts W., Organizational behaviour and management.– the UK: Thomson Learning, 2007. 3. Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. B. The Motivation to Work (2nd ed.) – New York: John, 1959. 4. Усатенко О.В., Рябцева О.Є. Виявлення факторів мотивації персоналу та їх вплив на загальні результати діяльності підприємства// Економіка: проблеми теорії...»

«“ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003. – 352 с. 9. Сибиряков С.О. Комунікативні практики у державному управлінні в контексті розвитку інформаційного суспільства / С.О. Сибиряков // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – Вип. № 3–4. – С. 112 – 119. 10. Бараник З. Статистика ринку праці / З. Бараник. – К.: КНЕУ, 2003. – 147 с.11. Волкова О. Ринок праці / О....»

«5. Ляшенко О. М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : дис.. доктора екон. наук : 08.00.11 / О. М. Ляшенко. — К., 2009. — 504 с.6. Титов В. В. Трансфер технологий : учеб. пособ. для заоч. курса “Технологический менеджмент” [Електронний ресурс] / В. В. Титов. — М., 2000. — Режим доступу : http://www.anataz.narod.ru/science/transfer/annot.html.7. Білоус-Сергєєва С. А. Комерціалізація інтелектуального продукту через трансфер технологій / С. А. Білоус-Сергєєва // Проблемы...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту СТАТИСТИКА Методичні рекомендації щодо самостійної роботи Для студентів усіх напрямів підготовки галузі знань “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 311(073) С7 Рекомендовано до видання методичною радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.05.2012. Розглянуто...»

«УДК 339.138(075.8) Ілляшенко С.М., Ільяшенко Н.М., Мельник Л.Г. Сумський державний університет, Україна ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ І ЗНИЖЕННЯМ ЕКОДЕСТРУКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ Розвиток економіки України відбувається в умовах зростаючого техногенного і антропогенного навантаження на довкілля, зниження якого потребує внесення суттєвих змін в існуючі теоретичні та методичні підходи щодо управління процесами екологізації економіки....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКИ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА, ОЦІНКИ, ІНСТРУМЕНТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ аналітична доповідь КИЇВ 201 Ризики посткризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації. К.: НІСД, 2013. 43 с.Автори: Д. С. Покришка О. О. Молдован, к. е. н. А. П. Павлюк, к. е. н., с. н. с. Є. О. Медведкіна, к. е. н., доц. Н. С. Мєдвєдкова, к. е. н. О. М. Шаров, д. е. н., проф. І. В. Ус А. О. Горбачова За...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»