WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 347.457 О. П. Придюк, студент 6 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – ...»

-- [ Страница 2 ] --

7. Проект змін до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=1495541. – Назва з екрана.

8. Андрос С. В. Розрахункові та комісійні операції з векселями в банківських установах / С. В. Андрос, О. М. Долінська [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_1/1.pdf. – Назва з екрана.

9. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3480Назва з екрана.

10. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. – Назва з екрана.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МАРКЕТИНГ-МІКС Бібліографічний список літератури 1. Артімонова І. В. Концепція маркетинг-микс як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльности підприємства / І. В. Артімонова // Акт. пробл. економіки. 2010. № 4 (106). С. 94 101.2. У Б20 Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : монографія / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 230 с.3. Волошина Н. О рекламно-сувенирных коммуникациях В2В-маркетинга / Н....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ А. І. СУХОРУКОВ Ю. М. ХАРАЗІШВІЛІ Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України Монографія Київ 2012 Сухоруков_Харазішвілі_R1.indd 1 16.01.2014 13:13:47 Моделювання та прогнозування соціально-економічного. УДК 332.14:502(477) C 91 Рекомендовано до друку Вченою радою Національного інституту стратегічних досліджень (протокол № 9 від 28 листопада 2012 р.) Автори: А. І. Сухоруков, д. е. н., професор, заслужений економіст...»

«Чеботарьова Г. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 225-230. УДК 343.2 НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ Чеботарьова Г.В. Кримський экономічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». В статті розглядаються ознаки об’єктивної сторони...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.7 спрямувати частину коштів від збільшення надходжень до державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, що забезпечили таке здійснення. Розв'язання проблеми, пов'язаної зі збільшенням власної дохідної бази місцевих бюджетів, неможливе без прийняття відповідних урядових рішень, зокрема: низькі граничні розміри ставок податків і зборів, які встановлюються місцевими органами (фіксований податок, вартість торгових патентів); збільшення доходів другого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»