WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 347.457 О. П. Придюк, студент 6 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – ...»

-- [ Страница 1 ] --

1) застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на підтримку розвитку електронних грошей, а з іншого – на запобігання їх використання з метою

ухилення від оподаткування та контролю;

2) подолання певних складнощів з ситуативним перерозподілом суб’єктів ринку і

сфер регулювання між регуляторами. Наприклад, зменшивши до розумного поріг входу в

третій дивізіон банків, Україна задовольнила б попит ринкових ніш на ті продукти, які хоч

і перебувають у сфері регулювання центрального банку, але важко народжуються великими банками другого дивізіону. А це, окрім електронних грошей, і послуги з приймання малих платежів і виплат, і питання з прогрмано-технічними комплексами самообслуговування – терміналами, і багато іншого.

Список використаних джерел Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Надія Ільницька // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 31–36.

Махаєва О. Електронні гроші в Європі та Україні / Олена Махаєва // Вісник НБУ. – 2.

2004. – № 9. – С. 22–45.

Сенищ П. М. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Украні [Електронний ресурс] / П. М. Сенищ, В. М. Кравець. – К., 2008. – 149с. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690. – Назва з екрана.

Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.

Лозовик Д. Б. Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні / Д. Б.

5.

Лозовик // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – С. 1–2.

Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263–271.

УДК 347.457 О. П. Придюк, студент 6 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”;

науковий керівник – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук С.В. Мирославський

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ

ВЕКСЕЛІВ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто правову природу фінансових векселів, їх співвідношення з іншими борговими цінними паперами, що використовуються в банківській діяльності, окреслено деякі напрямки правового регулювання, що є актуальними на даний час та мають забезпечувати ефективність їх обігу.

Ключові слова: вексель, фінансовий вексель, фінансовий казначейський вексель, боргові цінні папери, документарна форма, електронний документ.

Постановка проблеми. Законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів від 04.07.2013 № 407VII [1] в Україні було запроваджено новий вид векселю, розширено сферу вексельного обігу, запроваджено новий вид документарної форми цінних паперів. Проте на даний час в Україні залишаються неврегульованими низка питань як правового, так і організаційного характеру, що пов’язані з реалізацією положень цього закону. Саме це зумовлює необхідність проведення досліджень проблем правового забезпечення використання фінансових векселів у банківській діяльності.

Метою даної статті є розкриття основних проблем правового забезпечення використання фінансових векселів в банківській діяльності України.

Аналіз останніх досліджень. Теоретико-методологічним підґрунтям статті виступають дослідження фахівців у галузі цивільного, банківського права та економічних наук, серед яких О. Ф. Андросова, А. В. Буквич, В. В. Воловик, Н. Й. Галушка, Є. В. Дідівський, С. В. Мирославський, С. З. Мошенський та інші.

Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід зазначити, що правильне розуміння функцій векселю та адекватна їм правова форма є необхідною умовою ефективності вексельного обігу, в тому числі і в Україні. Серед найважливіших функцій векселя, науковці виділяють кредитну, розрахункову, забезпечувальну та інвестиційну [2, с. 21].

До недавнього часу законодавством України, що регулює вексельний обіг, був передбачений механізм реалізації лише кредитної та розрахункової функцій. Проте на можливість та доцільність реалізації додатково забезпечувальної функції векселя неодноразово наголошувалося науковцями [3; 4].

Зазначимо, що з прийняттям Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів були запроваджені нові види веселів – фінансові, серед яких фінансові банківські векселі та фінансові казначейські векселі. На основі аналізу стану нормативного-правового регулювання видачі, обігу та обліку цих цінних паперів, варто відзначити його неоднорідність.

На даний час саме правове регулювання фінансових казначейських векселів є більш розширеним, що, як вбачається, зумовлено використанням фінансових казначейських векселів як інструменту реструктуризації та погашення бюджетної заборгованості. Так, 21 серпня 2013 року постановою Кабінету Міністрів України № 683 Про деякі питання випуску фінансових казначейських векселів було затверджено Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними [5]. Даним Порядком, зокрема, передбачено: існування фінансових казначейських векселів лише у формі простих векселів; сплата за векселем шляхом погашення його номінальної вартості та процентного доходу за ним; обов’язкові реквізити електронного документу як документарної форми фінансового казначейського векселю; підстави та порядок видачі фінансових казначейських векселів; строк видачі фінансового казначейського векселю (один, два, три, чотири чи п’ять років); забезпечення обігу фінансових казначейських векселів системою електронного обігу фінансових векселів. Крім того, пунктом 12 вказаного Порядку встановлено, що казначейські векселі можуть використовуватися векселедержателями для погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів, продажу юридичним особам або здійснення операцій урахування у банках, застави з метою забезпечення виконання зобов’язань.

Таким чином, можемо констатувати, серед усього іншого розширення функцій фінансового казначейського векселю. Хоча, зважаючи на відсутність на даний час відповідних механізмів, слід говорити про встановлення законодавчо функціональної направленості фінансових казначейських векселів додатково за двома напрямками, а саме:

- інвестування коштів (погашення кредиторської бюджетної заборгованості перед одержувачами бюджетних коштів та платниками податку на додану вартість шляхом видачі їм казначейських векселів за номінальною вартістю та додатково вказівкою на процентний дохід за ними);

- забезпечення виконання зобов’язань (шляхом використання векселедержателями казначейських векселів як застави).

На відміну від правового регулювання випуску, обігу та обліку фінансових казначейських векселів, порядок випуску, обліку та обігу фінансових банківських векселів на даний час залишається без належного правового регулювання, оскільки остання редакція Положення про порядок здійснення банками України операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Національного банку України № 508 від 16.12.2002, відбулася 18.05.2011 [6]. Відповідний проект змін до вищевказаного Положення, розміщений на офіційному сайті Національного банку України та знаходиться на стадії обговорення та редагування [7]. Проте, виходячи з аналізу цього Проекту, можна зробити висновок про відсутність повного врегулювання не лише питання випуску та обігу фінансових банківських векселів, а й питання здійснення операцій з фінансовими казначейськими векселями. Так, даним Проектом не врегульоване питання щодо суми платежу за векселем (не вказана можливість отримання процентного доходу за ним), вказана можливість використання їх серед суб’єктів господарювання виключно для здійснення розрахунків (звужено функціональної направленості), не встановлено вимоги до банків, які видаватимуть фінансові векселі та порядок регулювання обсягів випуску фінансових векселів, не регулюється порядок роботи банків з фінансовими казначейськими векселями (порядок їх врахування банками та використання в якості застави). Даний факт, на нашу думку, є вкрай неприпустимим та таким, що потребує відповідного правового врегулювання та вирішення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варто звернути увагу, що можливість випуску банком фінансових векселів, за відповідного адекватного правового регулювання позитивно вплине на банківську діяльність, адже, як зазначає С. В. Андрос, використання векселів у банківській діяльності дозволяє розширити ресурсну базу, мінімізувати ризики, підвищити ліквідність [8]. Проте, варто відмітити, що з метою наповнення ресурсної бази банку за рахунок випуску векселів та їх розміщення, банки мають зацікавити своїх клієнтів у їх придбанні, в тому числі за рахунок створення ефективного та надійного механізму їх погашення.

Крім векселів, банки також можуть випускати ощадні (депозитні) сертифікати як боргові цінні папери, за рахунок яких також поповнюється ресурсна база банку. Ощадні депозитні сертифікати дають змогу їх власникам отримувати процентний дохід за ними, а в деяких випадках гарантування виплати за ними забезпечується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. На відміну від ощадних (депозитних) сертифікатів, використання фінансових векселів не передбачає отримання процентного доходу, а тому законодавцем, за для досягнення ефекту впровадження фінансових банківських векселів, має бути передбачена надійна система гарантування їх погашення. Зокрема, Проектом змін до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, передбачається, що у разі невиконання банком-векселедавцем зобов’язання за фінансовим векселем Національний банк України після отримання відповідного повідомлення адміністратора забезпечує згідно з умовами укладеного з банком-векселедавцем договору списання коштів з його кореспондентського рахунку в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків і міжбанківського переказу коштів, а також перерахування цих коштів Розрахунковому центру. Дана норма, на нашу думку, обов’язково має бути затверджена Національним банком України, адже вона має гарантійний характер та позитивно вплине на зацікавлення суб’єктів господарювання у придбанні фінансових банківських векселів.

Крім того, вважаємо, що законодавчо має бути передбачено обов’язкова умова випуску та обігу фінансових банківських векселів існування на кореспондентському рахунку в Національному банку України суми коштів, яка має бути рівна сумі за випущеними векселями, та обліковуватися на кореспондентському рахунку постійно протягом строку обігу векселів. Зменшення вказаної суми можливо лише у випадку погашення векселів на суму відповідного погашення. Вважаємо, що вказана пропозиція може бути використана при подальшій нормотворчій діяльності.

Наступною проблемою, пов’язаною із запровадженням фінансових векселів, є їх форма. Так, Законом України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселів передбачається, що фінансовий банківський вексель видається в документарній формі як електронний документ, а фінансовий казначейський вексель в документарній формі як паперовий або як електронний документ. Фінансові банківські векселі та фінансові казначейські векселі у формі електронного документа засвідчуються електронними підписами. Так, вперше в Україні запроваджено документарну форму цінних паперів у вигляді електронного документу. Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити [9].

Зазначимо, що основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів визначені Законом України Про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003 № 851-IV [10]. Зокрема, цим Законом встановлено, що у разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважаться оригіналом електронного документа. У зв’язку з цим, на нашу думку, виникає нагальна потреба в врегулюванні питання забезпечення підвищеної безпеки електронного документообігу при використанні фінансових векселів, і дане питання може бути предметом подальших наукових та законодавчих досліджень.

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що у роботі, на основі аналізу чинних нормативно-правових актів, окреслено основні проблеми правового регулювання використання фінансових векселів в банківській діяльності. З’ясовано відмінності у правовому регулюванні випуску та обігу фінансових казначейських векселів та фінансових банківських векселів. Запропоновано основні напрямки для подальших наукових та законодавчих розробок, серед яких: гарантування сплати за фінансовим банківським векселем та забезпечення безпеки електронного документообігу фінансових векселів.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо фінансових векселі : Закон України від 04.07.2013 № 407-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/407-18. – Назва з екрана.

2. Мошенський С. З. Вексель. Базові концепції / С. З. Мошенський. Рівне : Планетадрук, 2007. – 1201 с.

3. Габов А. В. Вексель в системе российских ценных бумаг : дис. … канд. юрид. наук :

12.00.03 / Габов Андрей Владимирович. – М., 1999. – 245 с.

4. Мирославський С. В. Щодо перспектив розширення сфери використання векселів в Україні / С. В. Мирославський // Правовий вісник УАБС. – 2012. – № 1(6). – С. 114– 117.

5. Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів : Постанова Кабінету

Міністрів України від 21.08.2013 № 683 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/683-2013-%D0%BF. – Назва з екрана.

6. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України : Постанова Національного банку

України від 16.12.2002 № 508 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03. – Назва з екрана.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. М. Суліма 16 січня 2012 р. ПЛАН проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 році № Тема конференції, семінару Вищий навчальний заклад (установа), Термін КільМіністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами п/п відповідальний за проведення заходу проведення кість заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь (адреса,...»

«УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА _ ХІ_ сесія VІ скликання ( 1 – е пленарне засідання) РІШЕННЯ від 09 грудня 2011 р. № 326 м. Ужгород Про Програму реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 роки Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про енергозбереження» та наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 378.37 А. Г. Протасов, кандидат технічних наук, доцент (Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності студентів інженерних спеціальностей. Проаналізовано ключові компетенції,...»

«УДК: 347.734:336.748 Н. В. Савостян, студентка 4 курсу ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” М. В. Плотнікова ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ” Досліджуються наукові підходи до визначення валютного регулювання, дається власне його визначення, характеризується сфера його...»

«Орлова К. Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / К. Орлова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 181–189. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13okedzs.pdf. УДК 005.591.4:351.823.3 JEL Classification: О13 Катерина Орлова Житомирський державний технологічний університет, вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005, Україна e-mail:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ СПОЖИВЧА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Розроблено за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «СПІЛЬНОТА СПОЖИВАЧІВ ТА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ» (Проект фінансується Європейським Союзом) Київ УДК 366:351.08](07) ББК 67.404я7 С 73 Схвалено до використання в навчально-виховному процесі...»

«СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУЦІЇ З БОРОТЬБИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ : ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ Організація економічного співробітництва і розвитку Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУЦІЇ З БОРОТЬБИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ: ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ Організація економічного співробітництва і розвитку Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії Основними авторами цього огляду є Горан Клеменчіч і Янек Стусек, факультет кримінального правосуддя і безпеки,...»

«ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ Стратегічне управління регіоном – це безперервний процес вибору та реалізації стратегій системи на основі прогнозу зовнішньої середи, розпізнання проблем і глибоких експертних рішень, направлених на створення та підтримку конкурентних переваг регіону. Основною метою стратегічного управління регіоном та його розвитком є делегування повноважень органам місцевого самоврядування, що має призвести до підвищення ефективності виробництва і вирішення на цій основі соціальних та інших...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра економіко-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ Для напряму «Правознавство»Автори: Процюк Тетяна Богданівна доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС кандидат економічних наук Затверджено на засіданні кафедри протокол № від « 05 »вересня 2013 р. КИЇВ 2013 ЗМІСТ 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.3 2. Анотація навчальної дисципліни зі...»

«Олександр Нелін, доктор юридичних наук, доцент Київського університету туризму, економіки і права, академік Академії нотаріату України ФОРМУВАННЯ ТЕЗАУРУСА З НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ* Висвітлюється актуальна проблема формування тезауруса з нотаріату в Україні. Висловлюється думка, що в умовах політико-правової глобалізації тезаурус із нотаріату може бути використаний при автоматизованому електронному опрацюванні інформації, пов'язаної з нотаріальною діяльністю. З часів набуття Українською державою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»