WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 339.137: 629.5 (477) Б 37 В.П. Беглиця, радник міністра освіти і науки України, канд. екон. наук Міністерство освіти і науки України, м. Київ ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ...»

48 КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – № 8 (386). – С. 35–43. 3. Корчевская Н.М,

Рашковский А.С. Бескаркасные системы зашивки судовых помещений в зарубежном судостроении // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – № 4 (370). – С. 17–26.

4. Мещеряков В.В. Состояние и перспективы развития технологии оборудования судов

// Судостроение. – 1974. – № 2. 5. Модульная постройка судов // Л.Ц. Адлерштейн, Г.В. Бавыкин, А.Л. Васильев, А.С. Воеводин и др. – Л.: Судостроение, 1983. – 320 с. 6. Щедролосев А.В. Организация и технология поточного производства элементов модульной зашивки помещений рыбопромысловых судов // Малотоннажное судостроение: Сб. науч. тр.

НКИ. – Николаев: НКИ, 1988. – С. 122–123. 7. Щедролосев А.В., Головня Ю.Н. Пути повышения технологичности конструкции оболочек панелей однорядной модульной системы М100 // Технология судового машиностроения и обработка материалов резанием: Сб. науч.

тр. – Николаев: НКИ, 1989. – С. 22–26.

Надійшла до редколегії 03.12.07 УДК 339.137: 629.5 (477) Б 37 В.П. Беглиця, радник міністра освіти і науки України, канд. екон. наук Міністерство освіти і науки України, м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ

СУДНОБУДУВАННЯ

Розглянуто актуальність гармонійного поєднання суднобудування та оптимізації морського флоту як фактора розвитку конкурентоспроможності галузі суднобудування. Наведено економіко-математичну модель реалізації поставленої проблеми.

Рассмотрена актуальность гармонического объединения судостроения и оптимизации морского флота как фактора развития конкурентоспособности отрасли судостроения. Приведена экономико-математическая модель реализации поставленной проблемы.

Actuality of harmonious combination of shipbuilding and optimization of navy is examined as a factor of development of competitiveness of industry of shipbuilding. The ekonomiko mathematical model of realization of the put problem is resulted.

Ключові слова: конкурентоспроможність, суднобудування, оптимальна структура флоту, інвестиції, перевезення вантажів, лізинг.

Постановка проблеми. Конкурентна політика України як рушійна сила піднесення економіки країни повинна бути спрямована на захист, розвиток і вдосконалення конкурентного середовища для забезпечення функціонування соціальноорієнтованої та ефективної економіки. Конкурентоспроможність кожної країни визначається зміцненням її власної економіки.

В.П. Беглиця В.П. Беглиця 49 Підвищення конкурентоспроможності економіки України великою мірою визначається активним розвитком вітчизняного суднобудівного комплексу. В останні роки становище цієї галузі в нашій країні дуже складне, а конкурентні переваги залишаються поки що мрією суспільства і його інституту – держави, оскільки більшість водних транспортних засобів вже не відповідають вимогам міжнародних конвенцій. Майже 95 % вантажів, що формуються в українських портах, розподілені між світовими лідерами-перевізниками з доходами, що прирівнюються до бюджету України. Вітчизняні верфі в основному простоюють або працюють на закордонного замовника. Головною причиною такого стану є відсутність фінансового забезпечення для будівництва плавзасобів на вітчизняних суднобудівних заводах, які одночасно втратили як військові, так і цивільні замовлення, хоча високий науковий потенціал, необхідні виробничі потужності та кваліфіковані кадри ще збереглись.

Оскільки держава не спроможна фінансувати побудову нових суден, виникає необхідність організувати роботу відповідних підприємств таким чином, щоб вони мали можливість заробляти гроші з метою їх реінвестування в суднобудування.

Мета даної статті – розкрити новітнє бачення пошуку шляхів формування конкурентоспроможності суднобудівної галузі.

Викладення основного матеріалу. Вивчаючи проблему конкурентоспроможності суднобудівної галузі, будемо розглядати суднобудування не як окрему галузь, а як частину потужного транспортного кластера, транспортного комплексу, що формує конкурентоспроможну морську індустрію. В контексті інтересів суспільства розвиток морської індустрії відбувається за умови побудови та експлуатації суден шляхом транспортування вантажів. Це дозволяє Україні бути помітним "гравцем" на суднобудівних та світових ринках перевезення вантажів за зразком таких підприємств світового масштабу, як "MAERSK SEALAND", "ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICE", "NORASIA", "COSCO" та ін.

Для досягнення поставленої мети фінансова стратегія підприємства має передбачати такі пріоритетні заходи:

вибір оптимальної структури флоту для організації лінійних морських перевезень;

вибір оптимальних маршрутів доставки вантажів;

вибір типу судна для обраного напрямку роботи;

проектування тарифів на лінійні морські перевезення.

Одним з найголовніших внутрішніх механізмів суднобудівного підприємства є формування оптимальної структури флоту, під яким слід розуміти типи і кількість суден кожного типу. Для побудови моделі флоту треба виходити з того, що до його складу ввійдуть судна, побудовані (взяті в лізинг) до початку планового періоду (судна першого типу), і судна, які ще потрібно побудувати (тобто судна з другого по m-й типів відповідно) [2, 7, 11]. При цьому як критерій оптимальності приймається показник чистої валютної виручки.

Математична модель задачі має такий вигляд [9]:

m n

–  –  –

x ij 0 (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n), (5) де xij – число суден i-го типу на j-й схемі руху; Fij – річна чиста валютна виручка при експлуатації одного судна i-го типу на j-й схемі руху, тис. дол. США; Pij – річна провізна здатність одного судна i-го типу на j-й схемі руху, тис. т; Qj – річний обсяг перевезень на j-й схемі руху, тис. т; ki – число суден i-го типу; m' – число діючих типів суден; m – число всіх типів суден (діючих і претендентів на поповнення); n – число схем руху.

Економічне значення обмежень наступне:

(2) – обсяг перевезень на всіх схемах руху повинен бути доведеним до максимальної величини;

(3) – діючі судна повинні повністю використовуватися на перевезеннях;

(4) – число суден нових типів не повинне перевищувати можливості суднобудівних заводів;

(5) – умова невід'ємності змінних.

При цьому значення величин Fij, Pij, ki, Qj, n будуть визначені в процесі розв'язання задачі.

Розв'язання задачі оптимізації схем руху суден передбачає: розрахунок тоннажопотоків, оптимізацію переходу тоннажу в баласті, побудову оптимальних схем руху, підготування вихідних даних для розв'язання задач (1)–(5).

Середня питома вантажомісткість суден, м3/т, обчислюється за формулою

–  –  –

де ul – об'єм вантажу на ділянці l, м3/т; w – середня питома вантажомісткість суден, м3/т.

Вантажопотоки на ділянках перераховуються в тоннажопотоки:

–  –  –

де Dl – тоннажопотік на ділянці l, тис. т; Ql – вантажопотік на ділянці l, тис. т; kl – коефіцієнт перерахування вантажопотоку в тоннажопотік на ділянці l.

Для визначення портів з надлишком і нестачею тоннажу будується скісна таблиця навантажених тоннажопотоків [8], до якої заносяться розраховані тоннажопотоки Dl (l = 1, 2,..., h). Для кожного порту визначається різниця між тоннажем, який прибув, і тим, який відправили. Значення цієї різниці записуються в діагональні клітинки. Якщо різниця додатна, то в даному порту є надлишок тоннажу, не забезпеченого вантажем, тобто є "запас" баластного тоннажу. Якщо різниця від'ємна, то даному порту необхідний баластний тоннаж, адже в ньому є вантаж, не забезпечений тоннажем.

Розв'язується задача оптимізації переходу тоннажу в баласті. В загальному вигляді математична модель задачі є такою [11]:

m n

–  –  –

x ij 0 (i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n), (9) де xij – кількість тоннажу, який прямує в баласті з i-го порту з надлишком тоннажу до j-го порту з його нестачею; ai – "запас" тоннажу, не забезпеченого вантажем в i-му порту; bj – потреба в тоннажі в j-му порту; Lij – відстань між портами i та j.

Значення ai та bj беруться зі скісної таблиці [8].

Задачі (6)–(9) належать до класу транспортних і розв'язуються методом потенціалів [1, 5, 10]. Для складення початкового опорного плану (матриці планування) доцільно застосувати метод мінімального елемента. Для побудови раціональних схем руху тоннажу оптимальний план баластних переходів переноситься з матриці планування до скісної таблиці кореспонденції тоннажопотоків. Далі будуються схеми руху з урахуванням наступних умов:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


52 КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

схеми руху повинні бути замкненими, тобто судна мають повернутись до порту, з якого вони вийшли;

кожний порт може входити до схеми тільки один раз, за винятком початкового порту, який водночас є кінцевим;

на схемі не може бути двох або більше послідовних баластних переходів;

схеми повинні бути зрівноважені за тоннажем на всіх ділянках.

Визначення схем руху виконується в наступній послідовності:

спочатку будуються прості (між двома портами) схеми, зрівноважені за тоннажем, з вантажем на обох ділянках (якщо такі існують);

потім будуються схеми, які містять баластні переходи.

Щоб від тоннажопотоків Dlj на ділянках схем руху перейти до вантажопотоків Qlj, використаємо співвідношення D lj Q lj = (l j; j = 1, 2,..., n), kl де Dlj – кількість тоннажу, який прямує за ділянкою l схеми j, тис. т; Qlj – кількість вантажу, який прямує за ділянкою l схеми j, тис. т; kl – коефіцієнт перерахування вантажопотоку в тоннажопотік на ділянці l.

Кількість вантажу Qj (j = 1, 2,..., m), який підлягає перевезенню за j-ю схемою, визначається шляхом підсумовування кількості вантажу за всіма навантаженими ділянками, що входять до даної схеми. Ці величини є правими частинами обмежень (2) при розв'язанні задачі визначення програми поповнення флоту.

Для розв'язання задачі оптимізації структури флоту наводяться вихідні дані.

Для суден універсального призначення розраховується питома вантажомісткість судна wi, м3/т:

–  –  –

де Ni – контейнеромісткість i-го типу судна, шт.; pl – завантаження одного контейнера на ділянці l, т; wk – питома вантажомісткість контейнера, wk = 2 м3/т, [4]; q – вантажопідйомність контейнера, q = 18 т, [4]; – вантажомісткість контейнера (для 20-футового контейнера = 36 м3) [6].

Провізна здатність одного судна на схемі руху за рейс визначається як сума завантажень на навантажених ділянках, що входять до схеми:

–  –  –

Висновки. 1. Формування потужної морської індустрії потрібно розглядати через призму накопичення коштів для побудови нових суден через механізм лізингу та експлуатації власного флоту з економічно обґрунтованою структурою. Це дасть імпульс для ефективного розвитку суднобудування, що може стати локомотивом економічного розвитку України та її регіонів. 2. Для утвердження на світовому ринку в галузі суднобудування необхідно підвищити ефективність роботи маркетингових служб, створити законодавчі умови, які б забезпечували залучення іноземних замовників та інвестицій.

Список використаної літератури. 1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с. 2. Громовой Э.П. Математические методы и модели в планировании и управлении на морском транспорте. – М.:

Транспорт, 1979. – 360 с. 3. Единые комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских портах. – М.: НИИ труда, 1978. – 480 с.

4. Клименко К.Н. Контейнерные и пакетные перевозки. – М.: Транспорт, 1978. – 192 с.

5. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. – М.:

Высшая школа, 1980. – 302 с. 6. Осипов В.Т., Гагарский Э.А. Контейнерные перевозки на водном транспорте. – М.: Транспорт, 1984. – 272 с. 7. Пьяных С.М. Экономико-математические методы оптимального планирования работы речного транспорта.

– М.: Транспорт, 1988. – 253 с. 8. Тарасова И.П. Введение в исследование операций в транспортных системах. – О.: ОГМУ, 2000. – 58 с. 9. Тарасова И.П. Задачи транспортного типа. – О.: ОГМУ, 1999. – 50 с. 10. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544 с. 11. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом // Е.Н. Воевидский, Н.А. Коновцева, Г.С. Махуренко и др. – М.: Транспорт, 1988. – 381 с.

Надійшла до редколегії 04.04.08Похожие работы:

«ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ АСПЕКТИ Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Київ 24–25 травня 2012 р. У трьох томах Том Основні аспекти розвитку економіки України та світу Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 Я 44 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, м. Київ. Члени...»

«Матеріали до НДР «ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА РОЗРОБКА ВІДПОВІДНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» ВСТУП Проблема зміни клімату висунулася в перший ряд глобальних і довгострокових викликів 21-го століття й пріоритетів міжнародного порядку денного. У доповіді Глобальні ризики 2011 для Міжнародного економічного форуму в Давосі зміни клімату названі одним з найбільш значних ризиків світовому розвитку, імовірність реалізації якого дуже велика, а можливі масштаби...»

«Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) УДК 681.301:330.3 Антон Потапенко МОДЕЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ «ІСТОРИЧНО-ВІДОМИХ» МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ Стаття присвячена проблемі відтворювального потенціалу економіки України. Пропонується аналіз умов розширеного відтворення на основі статистичних даних з використанням методологічних підходів класичної та марксистської шкіл. Ключові слова: відтворення, додаткова вартість, інвестиції,...»

«Економічні науки транспортні витрати, підвищити якість транспортних послуг, подолавши недоліки невеликих місцевих ринків і зробивши регіони привабливішими для іноземних і місцевих інвесторів, а також надавши підтримку новим торговим можливостям. Література 1. Бутко М. П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М. П. Бутко, О. В. Мініна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 84–92.2. Державна регіональна політика України:...»

«VІII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 28-29 квітня 2009 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 8 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ УДК 681.121 ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ Крук І.С., ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України», м. Київ, Україна У зв’язку зі суттєвим зростанням ціни на природний газ як енергоносія, більш нагальними і першочерговими завданнями стали впровадження...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації щодо опрацювання курсових робіт для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання КИЇВ 2008 УДК: 330 Регіональна економіка: Методичні рекомендації щодо опрацювання курсових робіт для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Т.В. Пепа, О.М. Ярош – К.: ДЕТУТ, 2008. – 28 с. Викладено основні етапи...»

«ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 49 (1022) предприятии, процедур их внутреннего контроля на различных этапах формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Список литературы: 1. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. – К. : Знання України, 2011. – 505 с. 2. Ловинская Л.Расчет налоговых разниц по данным бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. Режим доступа:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ: МАСШТАБИ ТА НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ Аналітична доповідь КИЇВ 201 Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання К.: НІСД, 2013. с.Автори: Тищук Т.А., к. е. н., доцент (керівник авторського колективу) Павлова А. М. Махортих Д. О. За редакцією к. е. н, с. н. с., Заслуженого економіста України Я.А.Жаліла При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове. ©...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання         ПЛАНИ   СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   “ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ   ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.   ОЦІНКА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”             Харків   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Електронне видання ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. ОЦІНКА...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 334.722.8:658.147 Здобувач І.С. Попіна – Львівська КА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інвестиційного процесу окреслено основні класифікаційні ознаки поділу інвестицій та їх економічну сутність. Competitor I.S. Popina – L'viv commercial academy The typologization and classification of the banks investition It is outlines the generosities classifical features division...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»