WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Програма фахового вступного випробування за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» І. «Бухгалтерський облік» 1. Бухгалтерський облік, ...»

-- [ Страница 3 ] --

43. Міжнародна трудова міграція. Суть та фактори виникнення світового ринку робочої сили. Організаційно-правові основи міждержавної трудової міграції. Політика країн - імпортерів трудових ресурсів. Вплив міграційних процесів на соціально-економічний ринок країн-експортерів трудових ресурсів.

44. Міжнародні товарні ринки та організація їх діяльності.

Міжнародні товарні біржі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародні ярмарки, торги і виставки.

Рекомендована література з дисципліни «Економічна теорія»

1. Положення про переказний і простий вексель. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 року № 528.

2. Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы, 1981. - 224 с.

3. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в историю бухгалтерского учета. – М.:

Финансы, 1979.

4. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1988.

5. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі ч.

1-3 – К.: Лібра, 1996.

6. Пачоли Л. Трактат о считах и записях. \\ Под ред. Я.В.Соколова. – Финанси и статистика, 1982, 174 с.

7. Падоходный налог с граждан (сборник законодательных и нормативных документов по состоянию на 01.01.97 г.).

8. Палий В.Ф. Концепция розвития бухгалтерского учета, 1993, № 5.

9. Порядок ведения налогового учета по НДС. - Х., 1997.

10. Порядок создания и деятельности общественной организации. \\ Дружинина Т.И., Гришко В.М. - Х., 1997.

11. Приватизация: пособие для бухгалтера. (сост. Левон Б.Г. и др.) - К., 1996.

12. Принципы бухгалтерского учета. Нидлз Б.И. и др. (пер. с англ.) - М., 1997.

13. Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. Видання 2-ге, перероб.

– Тернопіль: ТАНГ, 1998. - 269 с.

14. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль СМП “Картбланш”, 1997.

15. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат: валових доходів.

Затв. наказом Міністерства фінансів України від 4 серпня 1997 р. № 168.

16. Ресурсные платежи (плата за землю, транспортные налоги и др. по состоянию на 10.05.97 г.) - Х.,1997.

17. Рахман З., Шеремет А. Бухгалтерский учет в рыночной экономике. – М.:

ИНФРА – М, 1996 – 272 с.

18. Сборник основных хозяйственных операций предприятия в бухгалтерских проводках (корреспонденция счетов бухгалтерского учета). – 2-е изд., пер. и доп. - К., 1997.

19. Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США. – М.: Финансы, 1980.

20. Смоленюк П.С., Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин. – Ужгород: Карпати, 1994.

21. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991 – 400 с.

22. Сопко В. Бухгалтерський облік власності в підприємницькій діяльності. \\ Бухгалтерський облік і аудит, 1997. № 2. с. 2-11.

23. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в підприємництві. – К.: Техніка, 1995. – 267с.

24. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. - М.: Финансы и статистика, 1998.

25. Теория бухгалтерского учета. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. \пер. с англ.\ - М., 1997.

26. Типовое положение о составе издержек обращения и порядке их планирования и распределения в теории деятельности. \под ред. Юровского Б.С.\ - Х., 1997.

27. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 року № 334.

28. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 452.

29. Чечета А.П Анализ финансового состаяния предприятий. \\ Бухгалтерский учет. – 1992. - № 5. – с. 13.

30. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. – К.: ИМСО Украины, Н.В.Ф. 1997.

31. Штрафные санкции: справочное пособие для руководителей и бухгалтеров. Х., 1997.

32. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. – М.:

– Финансы и статистика, 1991. – 237 с.

33. Янчева Л.Н., Грицько А.П. учет товарных операций в предприятиях торговли. – К.: ЦСП «Колтас», 1996, 136 с.

34. Яругова А. Управленческий учет (management accounting). Опыт экономически развитых стран. - М.: Финансы и статистика,1991.

СХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права від 24. 01. 2012 р., протокол № 4Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ” (для магістрів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом економічних наук, професором МАУП В. А. Коростельовим Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 2 від 14.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Коростельов В. А. Навчальна програма дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с....»

«Вінницький фінансово – економічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ЕРГОНОМІКА” (для студентів екномічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця 2007 Вінницький фінансово – економічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ЕРГОНОМІКА” (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Затверджено на засіданні кафедри менеджменту Протокол № від _2007 р. Вінниця 2007 Методичні вказівки до вивчення курсу “Ергономіка” (для...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 378.1(063) ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Беліченко А.Г. (м. Запоріжжя) Анотації В статті розглядаються засади євроінтеграції України до ЄС з позиції міжнародного поділу праці та інтеграції виробництва; розглянуто чинники прилучення країн до міжнародного поділу праці та інтеграції; показано пріоритетні напрямки євроінтеграції України – вступ до ЄС; надано результати аналізу можливостей вступу України до ЄС; показано її місце серед...»

«Електронний бюлетень Твій вибір – 2012 ОБ’ЄДНАНА ОПОЗИЦІЯ БАТЬКІВЩИНА Випуск № Автори: Світлана Конончук, Максим Лациба Зміст Організаційні та ідейні витоки ОО Батьківщина Партії-учасниці ОО Батьківщина. Лідер...6 Політичні партнери партії.. Бажаний спосіб реалізації влади (система державної влади)..7 Місце держави в соціальних та економічних процесах.. Освіта, наука та гуманітарний розвиток.. Обороноздатність країни.. Зовнішньополітичні орієнтації.. Права людини і громадянське суспільство....»

«УДК 339.9.012.23:339.5 Місяць Т.В. аспірант Київського національного торговельно-економічного університету ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄС ПІД ЧАС І ПІСЛЯ СВІТОВОЇ КРИЗИ Порушуються актуальні питання європейського вектора торговельних відносин України за сучасних кризових умов. Розглянуто розвиток, особливості й перспективи економічного співробітництва, а саме торгівлі товарами та послугами України і країн ЄС, скорочення якої стало одним із основних каналів поширення негативного впливу світової...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»