WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Програма фахового вступного випробування за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» І. «Бухгалтерський облік» 1. Бухгалтерський облік, ...»

-- [ Страница 2 ] --

17. Никодаева С.А. Принципы формирования и калькулирования себестоимости. - М.: Аналитика-Пресс,1997. – 144 с.

18. Никодаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система “директ-костинг”. Теория и практика. – М. Финансы и статистика, 1993. с.

19. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдвелл Д. Принцыпы бухгалтерского учета. \\ Пер.

с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992.

20. Николаева С.А. Управленческий учет. Теория и практика применения, 1996.

NN 1 – 3.

21. Новодворский В.Д, Хорин А.Н, Слабинский В.Т. Бухгалтерская отчотность:

какой ей быть ? \\Бухгалтерский учет. – 1993. – N6. – с.8-13.

22. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета (Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдеэлл). Пер. с англ., под ред. Я.В.Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1993.

23. Операции с ценными бумагами: бухгалтерский учет, налогообложение.

Лысенков Ю.М., Совгира Я.В. - К., 1994.

24. Основи фінансового обліку. Велш Г.А., Шорт Д.Г. (пер. з англ.) - К., 1997.

25. Остапюк М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р.Фінансовий облік в господарських товариствах. – Ужгород: Карпати, 1995. – 166 с.

26. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в теорию бухгалтерского учета. – М.:

Финансы и статистика, 1979. - 304 с.

27. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. \\ Затверджено постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1995 року № 21 в редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 1997 року № 334.

28. Порядок дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ. 02.12.97., № 126\137\608.

29. “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”. \\ Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 року № 10.

30. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. \\ Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

ІІІ. «Економічна теорія»

1. Предмет і функції політичної економії. Політична економія і економічна політика. Предмет політекономії. Функції політекономії.

Трактування предмета марксистською і прагматичною політекономією.

Економічні закони. Політекономія і економічна політика.

2. Суспільне виробництво. Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства. Суть виробництва. Його основні фактори – предмети і засоби праці. Робоча сила і підприємницькі здібності. Обмеженість ресурсів.

Економічний потенціал суспільства.

3. Праця, її суспільний характер. Поділ праці. Суть, рівні і значення. Праця, її суспільний характер. Кваліфікована і некваліфікована праця. Продуктивність і інтенсивність праці. Поділ праці на різних рівнях, його значення.

4. Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил. Роль технічного прогресу в розвитку продуктивних сил.

Продуктивні сили суспільства, їх структура. Роль інформації в нинішніх умовах.

Показники розвитку продуктивних сил. Технічний прогрес, його види і роль в розвитку продуктивних сил.

Виробничі відносини, їх суть, система і структура. Суть і види 5.

виробничих відносин. Відносини власності. Організаційно – економічні та соціально-економічні відносини. Система виробничих відносин.

6. Економічна система суспільства. Суть і структура. Типи економічних систем. Суть економічної системи суспільства, її основні елементи. Основні типи економічних систем: вільного ринку, змішаної економіки, командно – адміністративна і традиційна.

7. Товарне виробництво. Товар і його властивості. Теорії вартості товару. Товарне виробництво, його відмінність від натурального виробництва.

Просте і капіталістичне товарне виробництво. Товар. Вартість товару. Основні теорії вартості. Інформаційна теорія вартості.

8. Заробітна плата. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми заробітної плати. Суть заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плати.

Динаміка заробітної плати.

9. Виробничі фонди, їх структура. Кругооборот і оборот фондів.

Суть і структура виробничих фондів. Амортизація. Кругооборот фондів. Оборот фондів.

10. Валовий доход і прибуток. Розподіл прибутку. Валовий доход підприємства. Чистий продукт. Собівартість, її структура. Маса прибутку і рентабельність. Розподіл прибутку і використання.

11. Об‘єктивна необхідність, суть і функції кредиту. Суть і об‘єктивна необхідність кредиту. Формування кредитних коштів. Умови надання кредиту. Позичковий процент. Форми кредиту. Функції кредиту.

12. Банки. Види банків. Банківська система України. Банки.

Операції банків. Види банків. Функції банків. Банківська система України і її структура.

13. Суть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренції.

14. Конкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізму.

Досконала і недосконала конкуренція. Недосконала конкуренція – основа виникнення монополії. Суть монополії. Види монополізму. Необхідність обмеження діяльності монополій.

15. Суть ціни. Фактори, що її визначають. Види цін в ринковій економіці. Ціна. Фактори, що визначають ціну товару. Об‘єктивні і суб‘єктивні фактори. Види цін. Вплив держави на ціноутворення.

16. Структура ринку за економічним призначенням об‘єктів. Ринок засобів виробництва і предметів споживання. Ринок послуг. Ринок робочої сили. Ринок цінних паперів.

17. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва. Ринок як саморегульована система. Ринковий механізм. Його недоліки. Проблеми, яких не може вирішити ринковий механізм. Необхідність державного регулювання.

18. Валовий національний продукт і його обчислення. ВНП.

Кінцевий продукт. Проміжний продукт. Повторний рахунок. Як уникнути повторного рахунку при обчисленні ВНП. Добавлена вартість і її структура.

19. Розподільчі відносини і формування доходів населення.

Диференціація доходів у ринковій економіці. Національний доход. Розподіл національного доходу і формування доходів населення. Види доходів.

Перерозподіл доходів. Доходи, що не пов‘язані з результатами праці.

Диференціація доходів.

20. Економічне зростання, його показники і значення. Фактори, що впливають на величину економічного зростання. Екстенсивні та інтенсивні фактори. Роль НТП і підвищення продуктивності праці у підвищені темпів економічного зростання. Інвестиції. Фактори, від яких залежить попит на інвестиції.

21. Основні макроекономічні показники. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Суть системи національних рахунків та її відмінність від системи балансу народного господарства. Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Відмінність між ВВП та ВНП. Номінальний та реальний ВВП.

Дифлятор ВВП та індекси споживчих цін.

22. Економічні цикли та їх тривалість. Суть та структура економічного циклу. Фази економічного циклу та їх характеристика. Види економічних циклів в залежності від їх тривалості. Державне антициклічне регулювання.

23. Суть проблеми зайнятості та кількісні виміри безробіття.

Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний рівень виробництва.

Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

24. Інфляція, її суть, види і показники. Суть, рівень та темпи інфляції. Види інфляції в залежності від темпів інфляції та причин виникнення.

Збалансована та незбалансована інфляція, очікувана та непередбачувана інфляція. Дефляція та стагфляція.

25. Сукупний попит та фактори, що його визначають. Сутність сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект відсоткової ставки, ефект багатства, ефект чистого експорту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на криву сукупного попиту.

26. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Сутність скупної пропозиції. Вплив товарних цін на сукупну пропозицію. Класична та кейнсіанська моделі сукупної пропозиції. Характеристика відрізків кривої сукупної пропозиції в залежності від фази економічного циклу. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на криву сукупної пропозиції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


27. Причини та наслідки міграції трудових ресурсів для країнекспортерів, імпортерів трудових ресурсів. Причини міграційних процесів трудових ресурсів. Експорт трудових ресурсів і зменшення гостроти проблем безробіття. Валютні надходження і отримання мігрантами професійного досвіду. Відплив кваліфікованої робочої сили. Адаптаційні проблеми реемігрантів.

28. Дефіцит державного бюджету: причини виникнення, шляхи подолання. Структура доходів та витрат державного бюджету. Оптимізація витратної частини державного бюджету. Джерела покриття дефіциту бюджету.

29. Міжнародна торгівля, її чинники та показники. Міжнародний поділ праці. Суть та чинники міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних та порівняльних переваг. Показники, що характеризують участь країни у світовій торгівлі.

30. Корисність в економічній теорії і проблеми її виміру. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Закон спадної корисності блага. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності блага.

31. Еластичність попиту. Гранична інтерпретація еластичності попиту. Розрахунок коефіцієнта прямої еластичності попиту. Види еластичності. Взаємозв‘язок між ціною і валовим виторгом (доходом) за різної еластичності. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною блага.

Графічне відображення еластичності. Коефіцієнт прямої еластичності попиту.

Види еластичності. Взаємозв‘язок між ціною та валовим виторгом (доходом) за різної еластичності.

32. Підприємство як суб‘єкт ринку та виробничо – ринкова система. Поняття оптимального та рівноважного стану підприємства. Суть підприємства. Підприємство як суб‘єкт ринку. Підприємство як виробничо – ринкова система. Фактори часу і періоди у функціонуванні підприємства.

Мотивація поведінки підприємства. Функції підприємства. Принципи функціонування підприємств за умов ринкової економіки. Організаційно – правові форми (види) підприємств в Україні. Поняття рівноважного та оптимального станів підприємства.

33. Витрати в довгостроковому періоді. Криві довгострокових витрат, їх види. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства. Поняття витрат в довготерміновому періоді. Крива довгострокових середніх валових витрат. Графічна інтерпретація співвідношення кривих середніх валових (сукупних) в довгостроковому і короткостроковому періоді. Причина і поведінка середніх валових витрат в довготерміновому періоді. Види кривих довгострокових витрат. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства.

34. Модель ринку досконалої конкуренції та їх характеристика.

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Ознаки й умови досконалої конкуренції. Поведінка суб‘єктів ринку за умов досконалої конкуренції.

Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Два підходи до визначення оптимальних обсягів випуску в короткостроковому періоді і їх графічна інтерпретація. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді. Рівновага фірми.

35. Модель “чистої монополії” та її характеристики. Крива попиту монополіста та вибір ним цін і обсягу виробництва у короткостроковому і довгостроковому періодах. Ознаки “чистої монополії”. Різновиди монополії.

Монополістичний спосіб дій. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва, графічна інтерпретація. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Рівновага фірми – монополіста в довгостроковому періоді.

36. Ринок монополістичної конкуренції та його ознаки. Визначення ціни та обсягів виробництва при монополістичній конкуренції (графічна інтерпретація). Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі.

спосіб дій монополістичного конкурента. Еластичність (крива) попиту за умов монополістичної конкуренції. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика (графічна модель). Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.

37. Монополістична конкуренція та ефективність. Суспільна ціна монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренції. Умова рівноваги виробника і ефективність за досконалої конкуренції. Рівновага виробника при монополістичній конкуренції: нерівність цін і граничних витрат. Наслідки такої рівноваги. Суспільна ціна монополістичної конкуренції. Сутність та передумови нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту. Реклама і її вплив на обсяг виторгу і витрат. Аргументи “за” і “проти” реклами.

38. Основні ознаки олігополістичного ринку. Поведінка фірми щодо ціни та обсягу випуску на олігополістичному ринку. Ознаки олігополії.

Олігополістична взаємозалежність і еволюція способу дій учасника ринку.

Ринкові лідери та аутсайдери. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові ціни. Суспільна оцінка олігополістичного ринку.

39. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Монопсонічний та олігопсонічний ринки праці, їх особливості. Роль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем зарплати. Двобічна монополія на ринку праці та визначення реального рівня заробітної плати.

40. Світове господарство і міжнародні економічні відносини:

основні риси та особливості. Предмет міжнародних економічних відносин і його структура. Етапи і основні тенденції розвитку світового господарства.

41. Напрямки, механізм і форми здійснення міжнародних економічних відносин. Суть і основи міжнародних економічних відносин.

Об’єкти і суб’єкти МЕВ. Принципи і особливості механізму МЕВ.

42. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Основні характеристики і показники. Світова торгівля та її основні показники.

Національні механізми регулювання зовнішньоторгових відносин.

Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі. Ринок послуг і його місце в міжнародних економічних відносинах.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Методичні рекоМендації з використання інструментарію стратегічного планування в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування КИЇВ – 2010 УДК 352.075:65.012.2 ББК 67.9 (4УКР) Б59 Схвалено Вченою радою Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (протокол...»

«УДК 339.138:658.8 Носов Д.О. магістр, Румянцев А.П., д-р економ. наук, професор ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ЧИ КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ: ДО ПИТАННЯ РОЗБІЖНОСТІ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ У МАРКЕТИНГУ Вступ У 1960 р. Джером Мак-Карті у своїй книзі «Основи маркетингу» в популярній формі ввів класифікацію різних маркетингових елементів, розділивши їх на чотири категорії, які відомі з тих пір, як «4Р»: продукт (product), місце (place), ціна (price) та просування (promotion). Даний комплекс маркетингу...»

«Nadtoka V. O. THE FORMATION OF THE SYSTEM OF HYDROLOGICAL CONCEPTS IN THE SCHOOL PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL COURSES In the article, the volume and the structure of the system of hydrological concepts are determined, and the peculiarities of their provision in the textbooks of Geography at the main school are demonstrated. It is noted that the formation of the full-edged system of hydrological terms which can be used and improved by a student in his further life must be carried out in...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра інформаційних систем і технологій управління Т.В. Шабельник Н.М. Спіцина ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по базовій підготовці студентів денної і заочної форм навчання Донецьк – 2011 ЗМІСТ Вступ. Основні поняття дисципліни 1 Апаратне забезпечення ПК 1.1 Основні складові системного блоку 8 1.2 Периферійні пристрої ПК 1.3...»

«УДК 658.893 В. П. Пилипчук, канд. екон. наук, проф., О. В. Данніков, канд. екон. наук, доц., кафедра маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВО-РЕЦЕСІЙНИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com У статті висвітлено питання удосконалення й реалізації маркетингового підходу до взаємин виробників, споживачів товарів та послуг і суспільства в цілому з урахуванням сучасних тенденцій розвитку...»

«14.Pовенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять / О. Ровенчак // Політичний менеджмент. — 2006. — 2 (17). — С.127—139.15.Хомра А.У. Определение и классификация форм миграции населения/ А.У. Хомра // Демографические тетради. — 1974. — Вып.9. — С. 260—269.16.Geist B. Sociologicky slovnik. — 1992. — 580 p. Стаття надійшла до редакції 23.05.2014 р. УДК 314.18.316. Семикіна А.В., аспірант, кафедра управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ НАКАЗ від 6 червня 1997 року N 39 Про затвердження Норм обслуговування та нормативів чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.95 N 197 Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві наказую: 1. Затвердити Норми обслуговування та...»

«ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. – 316 с. Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих...»

«УДК 657:338.48 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ Богданова Ж.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету Досліджені і систематизовані існуючі підходи по відображенню у бухгалтерському обліку господарської діяльності туристичних операторів. В результаті дослідження систематизовано існуючі підходи щодо відображення в бухгалтерському обліку діяльності туристичних...»

«138 { Український інформаційний простір } УДК 316.32 Особливості реалізації Костянтин КОНДОВ, викл. соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційного суспільства В статті описуються зміни, що відбуваються в механізмах здійснення соціального контролю з розвитком сучасного інформаційного суспільства. Зокрема, розглядаються нові умови та способи соціального тиску, а також розвиток демократичних можливостей реалізації соціального контролю під впливом сформованих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»