WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Програма фахового вступного випробування за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст» І. «Бухгалтерський облік» 1. Бухгалтерський облік, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Програма фахового вступного випробування

за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес»

для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»

І. «Бухгалтерський облік»

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Поняття та сутність бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської

інформації. Бухгалтерський облік у системі наук.

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Базові принципи бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку.

3. Бухгалтерський баланс Поняття, суть і побудова бухгалтерського балансу. Класифікація балансів.

Оцінка та групування статей балансу. Структура балансу. Вплив господарських операцій на баланс. Порядок читання та аналізу балансу.

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова. Метод подвійного запису.

Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація Первинне спостереження в обліку, документація, її значення і роль.

Класифікація документів. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів.

Порядок удосконалення бухгалтерських документів. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та відображення результатів.

6. План рахунків бухгалтерського обліку.

Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Класифікація рахунків стосовно балансу. План рахунків бухгалтерського обліку та його характеристика. Міжнародні системи Планів рахунків бухгалтерського обліку.

7. Форми бухгалтерського обліку Суть форми бухгалтерського обліку. Характеристика основних форм обліку.

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку.

Облік господарських процесів.

8. Методологічні засади обліку господарських процесів Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік фінансових результатів.

9. Основи бухгалтерської звітності Поняття та принципи побудови звітності. Класифікація звітності та її користувачі, суть та призначення звітності. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності. Вимоги до звітності та її види. Порядок складання, затвердження і подання звітності. Форми фінансової звітності:

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності.

Рекомендована література з дисципліни «Бухгалтерський облік»

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».

2. Закон України «Про податок на додану вартість».

3. Закон України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів».

4. Закон України «Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків.

5. Бухгалтерский учет: операции малого бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Чацкис Е.Д. и др. - Д.,1997.

6. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж.

\пер. с англ. - М.,1995.

7. Бухгалтерский учет. Под ред. П.С.Безруких. - 2-е изд. Перероб. и, доп. - М.:

Бухгалтерский учет, 1996. - 576с.

8. Бухгалтерский учет: Учебник. Н.Е. Тишков, А.И. Балдинова, Т.Н. Дементей и др., Под общ. ред. Н.Е. Тишкова. - Мн.: Высшая школа, 1994. - 688с.

9. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. Лучко М.Р.

- К.: 1997 – 144 с.

10. Бухгалтерский анализ. Пер.с англ. - К.: Торгово-нзд. Бюро ВН 1993-426 с.

Учебник П.С.Безруких, В.Б.Ивашкевич, Н.П.Коцдраков и др\.

11. Бутинець Ф.Ф. «Теорія бухгалтерського обліку», ч. І. - Житомир: ЖІТІ, 1996.-238с.

12. Бутинець Ф.Ф. «Теорія бухгалтерського обліку», ч. ІІ. - Житомир: ЖІТІ, 1996.-528с.

13. Бенке Р.Л., Холт Р.Н. Полний цикл финансового учета: Практическое пособие. - М.: АО «Виктория», 1993. -120 с.

14. Бухгалтерський облік: основи методології та організації: Підручник для вузів з теорії бухгалтерського обліку \\ М.С. Пушкар, Ю.Я. Литвин, Г.П.

Журавель та ін. - Тернопіль, СМП «Карт-бланш»,1997.

15. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки: Навчальний посібник \\ Г.П.Журавель, З.З.Задорожний, Я.Д.Кружка та ін.- К.: ІСД МОУ,

1995.380 с.

16. Барулина Е.В. Учет затрат в условиях рынка,1992. - N4.

17. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент : учебное пособие. - М.: НО «Консалтбанкир», 1996 - 208с.

18. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік - К.:

Автоінтерсервіз, 1996 - 544с.

19. Головач В.В. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. - К.:

Право,1997.- 94с.

20. Государственное регулирование цен. Справочное пособие. Юровский Б.С. и др. \Х.,1997.

21. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ., под ред. С.А. Табилиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ,1994.

22. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.:

Финансы и статистика.

23. Довідник норм витрат і бухгалтерського обліку паливно-мастильних матеріалів та запасних частин на автотранспорті. \вид.2-е,доп.\ - К., 1996.

24. Документування та відображення в обліку касових операцій. - К.,1997.

25. Энтони Р., Рис Дж. Учет : ситуации и примеры. Пер. с англ., под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. - М: Финансы и статистика, 1993.

26. Если на предприятии есть автотранспорт. \Справочное пособие для бухгалтерах. \ - Х., 1997.

27. Кузьминский А.Н., Бонев Ж.Б., Смолянинов В.И. Хозяйственный учет на базе микро ЗВМ. - М.: Финансы и статистика, 1989.

28. Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 165с.

29. Линнакс Э.А. Финансовый учет акционерного общества в США. - М.:

Финансы и статистика, 1991. - 48с.

30. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета: Учебник, - М.: Финансы и статистика, 1983. - 271 с.

ІІ. «Економіка підприємства»

1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Визначення, цілі та напрями діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства. Класифікація і структура підприємств. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств (організацій). Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.

2. Основи підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність.

3. Управління підприємством. Сутність і функції процесу управління.

Методи управління діяльності підприємств. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. Вищі органи управління підприємствами та організаціями.

4. Персонал. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання. Визначення чисельності окремих категорій працівників. Сучасна система управління персоналом. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.

5. Виробничі фонди. Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна). Оцінка, класифікація і структура основних фондів.

Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів. Ефективність відтворення і використання основних фондів. Структура, нормування і використання оборотних фондів підприємства.

–  –  –

8. Інвестиційні ресурси. Поняття, склад і структура інвестицій.

Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій.

Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. Інноваційні процеси. Загальна характеристика інноваційних процесів.

Науково-технічний прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями.

Організаційний прогрес (поступ). Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

10. Техніко-технологічна база виробництва. Характеристика технікотехнологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). Сутність лізингу та його об’єкти. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

11. Організація виробництва. Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва.

Методи організації виробництва. Форми організації виробництва.

12. Виробнича і соціальна інфраструктури. Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура і діяльність підприємства. Відтворення і розвиток інфраструктури.

13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності. Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання.

Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства і бізнеспланування. Тактичне та оперативне планування. Відмінність тактичного планування від стратегічного.

14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.

Загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції надання послуг). Матеріальнотехнічне забезпечення виробництва. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.

15. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Застосовувані форми і системи оплати праці робітників. Доплата і надбавка до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації).

16. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги). Поточні витрати на продукування виробів (послуг). Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Обчислення собівартості окремих виробів. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання.

17. Фінансова - економічні результати та ефективність діяльності.

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства (організації).

Прибутковість (дохідність) підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції.

Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства.

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Тлумачення і важливість оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Чинники підвищення ефективності виробництва.

18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Національна програма антикризового господарювання.

19. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій. Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств (організацій). Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб'єктів господарювання. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів. Тлумачення механізму санації та цілей її проведення.

20. Банкрутство і ліквідація підприємств (організацій). Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій).

Рекомендована література з дисципліни «Економіка підприємства»

Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была. М.: Финансы и 1.

статистика, 1995. - 304с.

Мацкевичюс И.С. Анализ калькулирования себестоимости продукции в 2.

странах СЭВ. - М.: Финансы,1977.

Мацкевичюс И.С. Организация бухгалтерского учета в странах - членах 3.

СЭВ. - М.: Финансы и статистика. 1984. - 158 с.

Методическое пособие по отражению в бухгалтерском учете затрат 4.

производства, финансовых результатов, специальных фондов, целевых средств, налогов и экономических санкций. Фоменко Е.А. \б-е изд., перераб.

И доп. - О.,1995.

5. Мухин А.Ф., Лихачев О.В., Пучкова С.И. и др. Учет в капиталистических странах. - М.: МГИМО,1981.

6. Міжнародні бухгалтерські стандарти. - Тернопіль : Орієнтир ЛТД. 1993.

7. Мюллер Г., Гернен X., Миик С. Учет: международная перспектива: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992.

8. Мюллер Г., Гернон X., Миик Г. Учет: международная перспектива. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика,1993.

9. 63. Мизиковский Е.А. Управленческий учет: необходимость и действительность, 1995. - N8.

10. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика,1992.

11. Майер 3. Контроллинг как система мышления и управления. Пер. с нем., под ред. С.А.Николаевой. - М.: Финансы и статистика,1993.

12. Налог на прибыль \сборник законодательных и нормативных актов по состоянию на 20.10.97 г. - X., 1997.

13. Налог на транспорт. Хроменко Л.Н. - X., 1997.

14. Нарибаев К.Н. Организация бухгалтерского учета в США. - М.: Финансы, 1979.

15. Нидлз Б., Андерсон Г., Колдвелл Дж. Основные принципы Управленческого учета. \\ Бухгалтерский учет. - 1991.-N6. - с.40-45. 72. Німчинов П.П.

Загальна теорія бухгалтерського обліку. - К.: Вища школа, 1977. – 240 с.

16. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.:Вік, 1992. - 382 с.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Державний комітет статистики України Управління статистики у місті Севастополі Каталог статистичних видань на 2011 рік м.Севастополь СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА, СТАТИСТИКА ПОСЛУГ І НАСЕЛЕННЯ Статистичні збірники «Транспорт і зв`язок м.Севастополя за 2010 рік» Містить дані, які характеризують транспортний комплекс і зв`язок м.Севастополя. Інформація містить основні показники роботи та використання автомобільного, водного та тролейбусного транспорту, зв`язку в динаміці та по районах міста. Кількість...»

«Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України О.О. Головань О.М. Олійник А.С. Чкан МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД» Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № від _.05.11 р. Запоріжжя УДК: 339.5:339.138(075.8) ББК: У42-2я73 Головань О.О. Маркетингові комунікації в зовнішньоекономічній діяльності : Навчально-методичний...»

«ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу “Корпоративні інформаційні системи” (для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) Вінниця-2010 Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Корпоративні інформаційні системи” (для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) – Вінниця: ВФЕУ, 2010. с. Укладач: к.т.н. Ревенок В.І. Затверджено на засіданні кафедри...»

«Я.С. Бродський СТАТИСТИКА ЙМОВІРНІСТЬ КОМБІНАТОРИКА Навчальний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 519.2(075.3) ББК 22.1я72 Б88 Бродський Я.С. Б88 Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : Навчальний посібник / Я.С. Бродський. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 544 с. ISBN 978-966-10-3120-2 Даний навчальний посібник містить елементарний виклад основ описової та математичної статистики, елементів теорії ймовірностей і комбінаторики. Його призначено старшокласникам,...»

«www.zgia.zp.ua УДК 658:005.521 Дробишева О.О., асистент викладач кафедри економіки підприємства Керничишин Ю.В. Запорізька державна інженерна академія d_ao@mail.ru ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Дробишева О.О., Керничишин Ю.В. Прогнозування розвитку промислового підприємства в сучасних умовах. В статті розглянуто сутність прогнозування та його роль у діяльності підприємства. Дробышева А.О., Керничишин Ю.В. Прогнозирование развития промышленного предприятия в...»

«Олександр ПАЛІЙ НАВІЩО УКРАЇНІ НАТО? Олександр ПАЛІЙ НАВІЩО УКРАЇНІ НАТО? Київ 2006 ББК 66.4Ук П14 Де закінчується Європа? На кого і коли нападав НАТО? Чому з двадцяти найменш корумпованих країн 10 є членами НАТО, а шість з восьми держав «Великої вісімки» теж входять до Альянсу? Чому всі країни Східної Європи вступають до цього блоку і ніхто звідти не ви ходить? Що допомагає Україні зберігати територіальну цілісність? На ці та інші питання про Україну та її державну безпеку дає ви черпну...»

«ABSTRACT Melnichenko T.M., Yatsenko B.I. The essence of strategic development of the company and its onstituents. / Tetyana Melnichenko, BogdanYatsenko / / Visnyk NTU. – K.: NTU. – 2012. – Vol. 26. The article examines the essence of strategic business development and identified its components. The essence of strategic management lies in shaping the imagination of the market and a common understanding of the prospects of this market. Formation of such an idea is based not so much on the...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА УДК 336.72 О. В. Товстиженко, к.е.н., доцент, Т. В. Міхєєнко, ст. викладач РОЛЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ Анотація. У статті досліджений процес формування заощаджень та їх вплив на формування фінансових ресурсів, проведений порівняльний аналіз зміни в доходах, витратах і заощадженнях домогосподарств України, розглянутий процес трансформації заощаджень населення в інвестиційний ресурс. У зв’язку з тим, що населення...»

«бальченко, О. А. Рядно // Вісник ДДФА. — 2006. — № 2 (16). — С. 109—120.12. Білошицький О. В. Аналіз фінансової стабільності страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності / О. В. Білошицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2009. — Вип. 79. — С. 140—160.13. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.: ил.14. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...»

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 7(2), 2013 УДК 336:519 Друкується за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Висвітлюються досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»