WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«от _№ _ г. Дзержинск Об утверждении Положения о городском финансовом управлении города Дзержинска Донецкой области В соответствии со статьей 26, статьей 54 Закона Украины ”О местном ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАИНА

ДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от _________№ _____

г. Дзержинск

Об утверждении Положения о

городском финансовом управлении

города Дзержинска Донецкой

области

В соответствии со статьей 26, статьей 54 Закона Украины ”О местном

самоуправлении в Украине”, городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о городском финансовом управлении г.Дзержинска Донецкой области (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение сессии городского совета от 20.07.2007 № 5/13-7.

Городской голова В.Н.Слепцов Затверджено рішенням міської ради від ____________№______ Положення про міське фінансове управління міста Дзержинська Донецької області

1. Загальні положення

1.1. Міське фінансове управління міста Дзержинська Донецької області (далі Управління) є виконавчим органом Дзержинської міської ради, що створено міською радою. Є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.2. Управління створено з метою реалізації повноважень, рішень міської ради та виконавчого комітету в питаннях забезпечення реалізації державної фінансової та бюджетної політики на території міста.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, іншими законами, що регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та розгляду звітів про його виконання, а також контролю за виконанням бюджету міста, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм повним найменуванням і кодом ЗКПО, простий штамп, бланки зі своїм найменуванням. Форма власності - комунальна.

1.5. Повне найменування Управління:

- Міське фінансове управління міста Дзержинська Донецької області.

Скорочене найменування Управління:

- Міськфінуправління.

1.6. Юридична адреса: 85200, м.Дзержинськ, вул.. 50 років Жовтня, 27.

2. Структура, порядок утворення структурних підрозділів.

2.1. Управління складається із таких структурних підрозділів:

1. Керівництво;

2. Бюджетний відділ;

3. Відділ економічного аналізу та планування доходів;

4. Відділ обліку та звітності;

5. Обслуговуючий персонал.

2.2. Пропозиції щодо утворення структурних підрозділів вносяться начальником управління та затверджується міським головою, одночасно з затвердженням штатного розпису Управління.

2.3. Кожний відділ очолює начальник відділу. Начальники відділів та інші робітники Управління призначаються на посаду наказом начальника Управління, за результатами конкурсу або на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

2.4. Кожен структурний підрозділ керується у своїй діяльності Положенням про них, яке розроблюють начальники відділів та затверджує начальник Управління.

2.5. Структурні підрозділи Управління підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління та його заступнику згідно визначених обов’язків.

3. Завдання та функції.

3.1. Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

- складання розрахунків до проекту бюджету міста і подання на розгляд до міськвиконкому;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста на відповідний бюджетний рік;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- розроблення і підготовка проектів нормативно-правових актів(рішень, розпоряджень) з наступних питань:

про міський бюджет на відповідний рік та усі проекти рішень щодо внесення змін до цього рішення, а також про виконання бюджету, про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, про затвердження порядку фінансування та використання бюджетних коштів, та інші проекти рішень нормативно-правового характеру, що виникають у зв`язку із змінами в бюджетному законодавстві та за окремими дорученнями;

- планування та виконання міського бюджету; перевірка (висновок) проектів рішень на предмет відповідності бюджетному законодавству та внесення зауважень або доповнень до проектів рішень, наданих міськфінуправлінню для узгодження відділами та управліннями міської ради.

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. визначає доходи місцевих бюджетів при складанні проекту міського бюджету і міжбюджетних трансфертів міста районного значення та селищних бюджетів відповідно до діючого законодавства;

3.2.2. готує розділ бюджетної політики в Програмі соціальноекономічного розвитку міста на відповідний бюджетний рік.

3.2.3. організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни надання структурними підрозділами міської ради, міста районного значення та селищним радам матеріалів для підготовки проекту міського бюджету;

3.2.4. розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

3.2.5. визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3.2.6. провадить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

3.2.7. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому міської ради;

3.2.8. аналізує контрольні показники Міністерства фінансів України і, у разі потреби, надає Головному фінансовому управлінню Донецької обласної державної адміністрації та Міністерству фінансів України пропозиції або зауваження щодо їх коригування;

3.2.9. на підставі контрольних показників Міністерства фінансів України готує на розгляд виконкому міської ради проект міського бюджету на відповідний рік і необхідні до нього матеріали;

3.2.10. складає розпис доходів і видатків міського бюджету, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації та подає на виконання відділенню Головне управління Державної казначейської служби України у Донецькій області (далі ГУДКЗУ у Донецькій області);

3.2.11. забезпечує виконання розпису доходів і видатків міського бюджету, приймає рішення про перерозподіл помісячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів;

3.2.12. доводить до головних розпорядників лімітні довідки про граничні обсяги на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів, а також витяги з розпису доходів і видатків міського бюджету;

3.2.13. у межах своєї компетенції перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду міського бюджету, планів спеціального фонду;

3.2.14. здійснює в процесі виконання бюджету в межах своїх повноважень, встановлених діючим законодавством, контроль за надходженням доходів до бюджету міста, проводить їх аналіз та прогнозування;

3.2.15. готує та подає місцевій раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3.2.16. аналізує показники зведеного фінансового звіту про виконання міського бюджету, наданого відділенням ГУДКЗУ у Донецькій області;

3.2.17. подає до міськвиконкому квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду;

3.2.18. готує пропозиції про об’єднання на договірних засадах коштів бюджету міста та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань що стосуються спільних інтересів територіальних громад та подає їх на розгляд міськвиконкому;

3.2.19. готує пропозиції міському голові щодо укладення угод до першого серпня року, що передує плановому, договору про передачу видатків обласному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, згідно пропозиції управлінь та відділів Виконкому;

3.2.20. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету згідно затвердженого Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету;

3.2.21. складає тимчасовий розпис на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про міський бюджет;

3.2.22. контролює відповідність показників затверджених бюджетів міста районного значення та селищних рад, бюджетному законодавству України;

3.2.23. здійснює облік надходжень коштів бюджету розвитку міського бюджету; розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з бюджету розвитку міського бюджету; вносить відповідні зміни до спеціального фонду кошторису;

3.2.23. здійснює облік надходжень та залишків коштів цільових фондів, утворених Дзержинською міською радою;

3.2.24. готує проекти рішень виконкому міської ради і міської ради про внесення змін до затвердженого міського бюджету на рік, а саме: щодо виділення додаткових коштів головним розпорядникам міського бюджету за рахунок перерозподілу асигнувань між кодами функціональної та економічної класифікації, вільних залишків бюджетних коштів та субвенції з обласного та державного бюджетів, надання субвенцій та дотацій місту районного значення та селищним радам;

3.2.25. розміщує кошти міського бюджету на депозитних рахунках в банках інших суб’єктів права власності за дорученням міської ради та Виконавчого органу, отримує відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини міського бюджету;

3.2.26. направляє в місцеві газети для публікації рішення про міський бюджет на відповідний бюджетний рік та інформацію про виконання міського бюджету;

3.2.28. складає та подає ГУДКЗУ у Донецькій області розпорядження на виділення коштів загального і спеціального фонду міського бюджету згідно помісячного розпису по кодах функціональної і економічної класифікації і заяв головних розпорядників коштів;

3.2.29. у межах своєї компетенції подає виконавчим органам міської ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків та зборів;

3.2.30. узгоджує повернення податкового кредиту, податку з доходів фізичних осіб та інших податків і зборів по результатах перерахунків та як помилково зараховані або надмірно сплачені;

3.2.31. розглядає матеріали про надання пільг окремим категоріям платників по податках і платежах, які сплачуються у місцевий бюджет; готує пропозиції з цих питань;

3.2.32.проводить заходи щодо поліпшення стану бухгалтерського обліку та звітності, надає методичну та практичну допомогу бюджетним установам і підприємствам комунальної власності з питань бухгалтерського обліку та звітності з метою дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку та звітності;

3.2.33. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання міської ради;

3.2.34. забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

3.2.35. забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

3.2.36. розробляє бюджетний запит по міськфінуправлінню та проекти кошторисів; приймає бюджетні зобов’язання в межах бюджетних призначень, встановлених кошторисом;

3.2.38. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

3.2.39. забезпечує доступність інформації, що знаходиться у володінні управління, крім випадків, встановлених законом (таємна інформація, для службового використання та ін.);

3.2.40. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Органи управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Начальник має заступника, який за його поданням, або погодженням призначається і звільняється міським головою, згідно діючому законодавству.

4.2. Оплата праці здійснюється відповідно до діючого законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Преміювання начальника управління та його заступника здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання згідно з розпорядженням міського голови.

Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання згідно з наказом начальника Управління на підставі особистого вкладу кожного працівника щодо проведеної роботи за місяць.

4.3. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його відділів;

- розробляє структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників і установлених асигнувань на їх утримання;

- затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 657.1 В.М. ГОЛОВАЧКО, к.е.н., ст. викладач, Мукачівський державний університет С.В. ТЕЛІГА, магістр спеціальності «Облік і аудит», Мукачівський державний університет ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й КОНТРОЛЮ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ В умовах ринкових відносин у бюджетних установах іде активний пошук нових методів ведення бухобліку, що дозволяє враховувати зміни в економіці, а це позитивно впливатиме на роботу бюджетних установ. Зміни, що проходять в організації...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено доктором політичних наук, професором В. О. Храмовим Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 2 від 15.10.03) Рецензент доктор політичних наук, професор А. В. Антонюк Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Храмов В. О. Навчальна програма дисципліни “Методика викладання політології” (для магістрів). — К.:...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 листопада 1993 р. N 896 Київ Про Державну національну програму Освіта (Україна XXI століття) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 ) На виконання Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про освіту ( 1144-12 ) та з метою забезпечення розвитку освіти як пріоритетного засобу розбудови Української держави Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити схвалену I...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 11-12 липня 2014 року Частина І м. Дніпропетровськ УДК 330.34(063) ББК 65.011я43 П 78 Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – 144 с. У збірнику представлені матеріали...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14) УДК 657:336.77 П.Й. Атамас, О.П. Атамас МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Розглядаються два методичні підходи до складання Звіту про рух грошових коштів, дається оцінка їх переваг та недоліків, робиться висновок про необхідність складання додаткових розроблювальних таблиць для аналізу грошових потоків та їх поділу за видами діяльності. Ключові слова: стандарти обліку, грошові...»

«УДК 519 – 7 Калініна І.О. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ У статті досліджуються алгоритми навчання штучних нейронних мереж у задачі прогнозування. Для дослідження були обрані такі широко використовувані алгоритми навчання штучних нейронних мереж, як алгоритм генетичної селекції, алгоритм спряжених градієнтів та алгоритм зворотного поширення помилки. Ключові слова: прогнозування, алгоритм генетичної селекції, алгоритм спряжених градієнтів, алгоритм...»

«Економічні науки Висновки і перспективи подальших досліджень. Запропонована методика дозволяє розширити область застосування багатовимірного факторного аналізу при вирішенні задач моделювання та оцінки збалансованих показників вимірювання ефективності розвитку економіки України. Планується подальше удосконалення методики та поширення її практичного використання шляхом побудови ЗПВЕ соціально-економічних систем на мікро-, мезота макрорівнях економіки сучасної України. Література 1....»

«Список наукових та навчально – методичних праць за 20092014 р.р. доц. кафедри бухгалтерського обліку Шаповалової Алли Павлівни Обсяг № Назва роботи Вид роботи Видавництво Мова Співавтори др.арк. Наукові Нападовська Л.В., 1. Бакурова О.А., Теорія бухгалтерського обліку монографія К.-КНЕУ.-2009.735 с. укр. 45,9 Алексєєва А.В., ін. Нові напрями бухгалтерського обліку наукова стаття 2. Вісник КНТЕУ, 2009. №1. -с.88укр. Веренич О.Г. 0,5 інвестиційної нерухомості (фахове видання) Матеріали VІ...»

«АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ імені академіка М. Д. СТРАЖЕСКА» Бойчук Наталія Сергіївна УДК:616.72-002.78+616.71-007.234]-07/-08 РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОДАГРИ В ПОЄДНАННІ З ОСТЕОАРТРОЗОМ 14.01.12 ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2009 Дисертація є рукопис Робота виконана в Національному науковому центрі „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” АМН...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ УДК [37+001].71 Б. М. АНДРУШКІВ, О. М. ВЛАДИМИР, О. Б. ПОГАЙДАК ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ Висвітлені проблеми розвитку освіти та науки на сучасному етапі становлення України. З’ясовано взаємозв’язки і взаємовідносини розвитку освіти, науки та економіки. Встановлено тенденції цього процесу. Запропоновано шляхи вирішення проблем у цій сфері. Ключові слова: освіта, наука, вища школа, інтелігенція, виробництво,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»