WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 9 ] --

До того ж змiни до проекту бюджету грунтуються на пропозицiях щодо справдi фундаментальних змiн у податковому законодавствi, на що зазначу: згiдно iз законом, державний бюджет може грунтуватися лише на чинному законодавствi з питань оподаткування. Частина 4 статтi 28 Закону України "Про бюджетну систему України" прямо зазначає: "У разi необхiдностi змiни чи доповнення вносяться спочатку до вiдповiдних законiв".

Принципово важливою є також та обставина, що вiдповiдно до Регламенту Верховної Ради для Кабiнету мiнiстрiв не передбачено можливостей втручатися в бюджетну процедуру на цьому етапi, вносити якi-небудь поправки чи уточнення. Його робота над проектом бюджету починається далi - з опрацювання доповiдi бюджетної комiсiї, затвердженої Верховною Радою.

Отже, змiн надто багато, змiни надто принциповi за надто короткий термiн, i всi вони потребують окремого i детального аналiзу.

Продовження бюджетного процесу за попереднiм графiком, але на базi уточненого проекту бюджету, означало б сьогоднi одне: виключення з бюджетного процесу поправок депутатiв i комiсiй. Уникнути цього наслiдку (очевидно неприйнятного для депутатiв i Верховної Ради в цiлому), який остаточно зруйнував би хiд бюджетного процесу, можна лише розпочавши бюджетний процес спочатку - 20 днiв на ознайомлення, доповiдь-подання мiнiстра фiнансiв, пiдготовка поправок i т. iн. щодо другого варiанта проекту бюджету.

Загалом можна сказати, що подання Кабiнетом мiнiстрiв нового проекту державного бюджету в такий спосiб i у формi, як це подано, є кроком, певним чином, незрозумiлим та деструктивним i таким, що зупиняє бюджетний процес в Українi. Це випливає iз таких фактiв:

-бюджетний процес на пiдставi першого проекту далi не може йти тим же шляхом, бо з'явився принципово iнший проект, що перекреслив усi попереднi процедурнi дiї;

-бюджетний процес на пiдставi нового проекту повинен починати свiй вiдлiк з 21 листопада, з подання нового проекту. Але для нормального розвитку вiн практично зовсiм не має додаткових матерiалiв (розрахунки, проекти законiв про змiни податкового законодавства, iнформацiйнi матерiали, передбаченi чинним законодавством), тобто навiть значно бiльшою мiрою, нiж перший проект, не кажучи про проект 1996 року. А головне-вiн не може рушити далi, перш нiж будуть прийнятi всi новi податковi закони.

Навряд чи Кабiнет мiнiстрiв справдi мав на метi зупинити бюджетний процес. i йому в цьому нiхто не кидає докору.Скорiше всього керiвництво Кабiнету мiнiстрiв керувалося прагненням справдi якнайскорiше втiлити новi соцiально-економiчнi iдеї в реальну полiтику i законодавство. В цьому разi за взаємного розумiння необхiдностi справдi якiсного бюджету i ефективної соцiально-економiчної полiтики в рамках Конституцiї i Закону вбачаються два варiанти можливих дiй.

i варiант*

-Кабiнет Мiнiстрiв визнає, що з поданням уточненого проекту бюджетний процес має починатися знову, з "нуля", i вiдкликає свiй проект вiд 14.09.96 як такий, що втратив силу. Можливо, не всi регламентнi строки мають надалi буквально дотримуватися (за обопiльної доброї волi Верховної Ради i Кабiнету мiнiстрiв), але послiдовнiсть i повнота всiх процедур обов'язкова вiдповiдно до чинного законодавства.

-Кабiнет мiнiстрiв (i виконавча влада взагалi) вiдмовляються вiд звинувачень Верховної Ради у гальмуваннi бюджетного процесу;

-Кабiнет мiнiстрiв невiдкладно подає не тiльки всi проекти податкових законiв, а й усi необхiднi розрахунки, iнформацiйнi матерiали до нового проекту-все, що передбачено чинним законодавством;

-Верховна Рада розглядає проекти податкових законiв i новий проект бюджету з максимально можливою(за процедурою вiдповiдно до законодавства) швидкiстю.

Є i другий варiант*, до якого схиляється бiльшiсть депутатiв, зокрема i я пiдтримую цей проект. Ми його обговорювали пiд час зустрiчi у Президента з керiвниками фракцiй за участю Прем'єр-мiнiстра.

Суть цього варiанта в тому, щоб продовжити сьогоднi зупинену 5 листопада процедуру розгляду першого варiанта проекту державного бюджету України, внесеного Кабiнетом мiнiстрiв України 14 вересня 1996 року*.

Тiльки за цих умов "податкова революцiя" має шанс "вiдбутися". iнакше акцiя гучного її проголошення може стати значним деструктивним чинником - зруйнувати хiд бюджетного процесу i спричинити ескалацiю напруженостi у стосунках мiж гiлками влади, що ми вже бачимо сьогоднi.

А головною причиною всiх неузгодженостей у бюджетному процесi вважаю недотримання з боку i Верховної Ради, i уряду норм чинного законодавства.

Думаю, що Комiсiя Верховної Ради з питань бюджету та Комiсiя з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв, Голова Верховної Ради i його заступники мусили б бiльш чiтко дiяти в цих умовах, вносячи вiдповiднi пропозицiї до Верховної Ради України. i тому ми перш за все мусимо дiяти вiдповiдно до Конституцiї та законiв України. Бо вихiд за правове поле бюджетного процесу, навiть аргументований найкращими намiрами, в тому числi такими, як "зменшення податкового тиску", "полiпшення економiчної ситуацiї", "податкова революцiя" i таке iнше, нiчого доброго не принесе.

По-друге, треба видiлити питання стратегiчнi, до яких належать формування нового податкового законодавства i теж важливi, але поточнi питання, пов'язанi iз прийняттям закону про державний бюджет на 1997 рiк. Треба продовжити спiльну роботу Верховної Ради та Кабiнету мiнiстрiв над податковим законодавством з тим, щоб у 1998 рiк Україна могла ввiйти з новим податковим законодавством, i якiсно, в суворiй вiдповiдностi з законом розробленим, вчасно прийнятим державним бюджетом України.

i третє, останнє питання з цього ряду - щодо зменшення податкового тиску на нацiонального товаровиробника у 1997 роцi в умовах дiючих, так би мовити, податкових правил гри.

Змiнювати правила за кiлька тижнiв до нового року чи протягом поточного року дуже небажано, та й, мабуть, неможливо у нинiшнiй ситуацiї.

Проте зменшити самi ставки податкiв - у наших силах. i, як ви знаєте, Комiсiя з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi послiдовно проводить цю роботу. Її треба прискорити на основi принципового рiшення: якою мiрою i наскiльки має зменшитися те, що останнiм часом отримало назву "податкового тиску".

Мабуть, щось iнше, нiж так зване зволiкання з прийняттям бюджету, є головною причиною нинiшньої негативної ситуацiї в економiцi України. Причину слiд шукати в конкретнiй економiчнiй полiтицi.(...) А що стосується наших дiй тепер, то вважаю за необхiдне пiти за другим iз можливих варiантiв розгляду. Сьогоднiшнього питання - продовжити перерваний 5 листопада розгляд проекту державного бюджету, внесеного урядом 14 вересня цього року, не вiдхиляючи при цьому всього конструктивного, що можна, в рамках закону, врахувати i з другого варiанта державного бюджету".

З доповiддю про висновки бюджетної комiсiї щодо проекту бюджету виступив на цьому засiданнi її голова М.Азаров.

Аналiзуючи показники дiяльностi народного господарства, вiн поставив пiд сумнiв прогнози Мiнiстерства економiки. Натомiсть, на думку голови комiсiї, валовий внутрiшнiй продукт у 1997 роцi буде обчислюватися в межах 90-100 млрд. гривень, а доходи консолiдованого бюджету - 38,817 млрд. гривень, що на 6 млрд.

менше показника, який був у першому варiантi проекту бюджету, поданого урядом.

Далi доповiдач проаналiзував видаткову частину бюджету i вкотре пiддав критицi уряд за порушення чи iгнорування законодавчих рiшень Верховної Ради. Однак, попри критику, голова бюджетної комiсiї запропонував затвердити основнi напрями i параметри коригування законопроекту урядом, аби останнiй подав на друге читання уточнений проект бюджету. Пiд час обговорення, в якому взяли участь представники фракцiй, депутатських груп i комiсiй, наголошувалось на тому, що проект бюджету не вiдповiдає нормам Конституцiї i тому є неприйнятним; що єдиним достоїнством його є вчаснiсть подання.

Пропонувалось: пролонгувати дiю поточного бюджету на 1997 рiк i неквапно готувати вiдповiднi рiшення;

створити спецiальну комiсiю по доопрацюванню проекту, оскiльки уряд засвiдчив неспроможнiсть самостiйно пiдготувати якiсний проект.

Обговорення продовжувалось 17,19 грудня. Свої проекти постанов з цього питання пiдготували група "Реформи", "Конституцiйний центр", окремi народнi депутати i тому 17 грудня пiсля кiлькаразового поновлення дебатiв, проект бюджетної комiсiї був прийнятий лише за основу.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проголосувати його в цiлому так i не вдалось.Це було зроблено 19 грудня. Верховна Рада схвалила висновки Комiсiї з питань бюджету i зажадала вiд уряду у двотижневий термiн привести проект у вiдповiднiсть iз вимогами Конституцiї та чинного законодавства, доопрацювати i, вiдповiдно до схваленої доповiдi та висновкiв i пропозицiй Комiсiї з питань бюджету, подати доопрацьований проект закону до Верховної Ради.

Попри зовнiшнє враження, що подолано ще один бар'єр на шляху до бюджету, ситуацiя, що склалася, була далеко не однозначною. Характерною в цьому сенсi була заява депутатської групи "Конституцiйний центр", якою бюджетний процес оцiнювався таким чином:

"... З 15 вересня 1996 року у Верховнiй Радi України розпочато процедуру розгляду проекту Державного бюджету на 1997 рiк. Впродовж останнiх рокiв державна полiтика стосовно бюджету, фiнансiв i податкiв призвела до катастрофiчного стану економiки. 1996 рiк вiдзначений тим, що на розгляд Верховної Ради України подано не один, як передбачено Регламентом Верховної Ради України, а два проекти, кожен з яких суперечить духу i буквi Конституцiї України, прийнятої 28 червня 1996 року, суперечить курсовi на змiну податкової полiтики держави, проголошеному всiма полiтичними силами України, Президентом України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, Верховною Радою України.

Прийняття Постанови Верховної Ради України "Про схвалення висновкiв i пропозицiй постiйної Комiсiї Верховної Ради України з питань бюджету до проекту Закону України про Державний бюджет України на 1997 рiк" викликало неоднозначне трактування серед полiтичних сил парламенту та посадових осiб держави. Зокрема, для Кабiнету мiнiстрiв України це означало прийняття проекту у першому читаннi; для частини депутатiв - вiдправлення на доопрацювання; ще для частини - схвалення лише висновкiв i пропозицiй, але незрозумiло, до якого проекту. Адже згiдно з п.1 постанови на доопрацювання вiдправлено обидва проекти.

Жоден з проектiв та резолюцiя комiсiї не розв'язують питання формування бюджетiв областей, районiв та мiсцевого самоврядування: обидва проекти запропонованi або на неiснуючiй податковiй системi, або ж на чиннiй, яка консервує руйнiвну податкову модель.

Пiддавшись на неузгодженi кроки виконавчої влади щодо пiдготовки проектiв бюджету та реформування податкової системи, Верховна Рада України своїми рiшеннями остаточно завела ситуацiю у глухий кут.

Розумiючи нинiшнє економiчне i полiтичне становище суспiльства, депутатська група "Конституцiйний центр" пропонує:

1.Створити тимчасову спецiальну комiсiю з узгодження проекту бюджету та пiдготовки блоку податкового законодавства за участю всiх суб'єктiв законодавчої iнiцiативи.

2.Створити робочу групу з пiдготовки проекту концепцiї та законiв про реформування податкової системи та виведення економiки з кризи.

3.Виробити концепцiю, проекти законiв i заходи з впровадження в життя бюджетної моделi, зазначеної в Конституцiї України."

Глибина "глухого кута" буде не до кiнця ясною, якщо не згадати при цьому, що на цей час Президент вже публiчно заявив про своє ставлення до подiй навколо проекту бюджету-97. ("Я не пiдпишу бюджет, який буде складений на старiй податковiй основi"). Цю позицiю по сутi пiдтримав Прем'єр-мiнiстр у своєму виступi у Верховнiй Радi 26 грудня 1996 року: "Сформувати бюджет на основi старих пiдходiв уже не просто небажано, а й небезпечно для нацiональної економiки... Через те просимо розглядати внесений урядом пакет у комплексi... Необхiдно за сiчень-лютий опрацювати i прийняти цей пакет законопроектiв..."

Таким чином, держава черговий раз входила в новий рiк без фiнансового плану. Проблема бюджету очевидно i безповоротно набула полiтичного забарвлення. Власне, це вiдбилося вже i на самiй постановi Верховної Ради про схвалення висновкiв бюджетної комiсiї. Притаманна їй(постановi) двозначнiсть була наслiдком намагань втiлити у форму законодавчого акту непоєднуванi речi.

Логiчна риска пiд цим етапом бюджетного процесу по сутi була пiдведена двома тижнями ранiше (11 грудня) прийняттям закону України "Про порядок фiнансування видаткiв з Державного бюджету України у1997 роцi до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рiк". Для цього огляду видається цiлком достатнiм процитувати статтi 3 i 4 названого закону.

"Стаття 3. Положення Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рiк" та Постанови Верховної Ради України вiд 22 березня 1996 року "Про введення в дiю Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рiк" є чинними до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рiк" у частинi, що не суперечить чинному законодавству.

Стаття 4. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 1997 року.

"

Зрушення бюджетного процесу з мертвої точки, на переконання Президента i Прем'єр-мiнiстра, вiднинi цiлком залежало вiд того, як швидко Верховна Рада прийме пакет податкових законiв. i це було ще раз пiдтверджено Президентом 10 сiчня 1997 року у виступi на Всеукраїнськiй нарадi з питань агропромислового комплексу:

"Хочу однозначно заявити: використаю всi свої конституцiйнi повноваження, щоб бюджет на 1997 рiк прийняти на новiй податковiй основi i щоб вiн був реальним за структурою своїх доходiв i видаткiв.

Це принципово. Бо в основi фiнансової i платiжної кризи, яка найбiльше роз'їдає нинi економiку, була саме нереальнiсть бюджету 1996 року.

Вона спровокувала, зокрема, невиплати зарплат та пенсiй, обсяг яких зрiс за рiк майже у 8 разiв.

i ще одне, не менш важливе. Не можна без кiнця вiдкладати прийняття бюджету.

Невже не зрозумiло, що це дезорганiзує й без того розбалансовану економiку i соцiальну сферу? Бюджет треба прийняти до початку другого кварталу. i в цьому я пiдтримую Прем'єр-мiнiстра."

У Верховнiй Радi цi iмпровiзацiї виконавчої влади посеред визначеного законом бюджетного процесу викликали цiлком зрозумiлу реакцiю.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 218­223.  УДК 343.9  Кашкаров О.О.  АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ,  ЩО ВСТАНОВЛЮЄ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ  ЦІННИХ ПАПЕРІВ  Стаття присвячена аналізу кримінального законодавства деяких країн Європи, яке  встановлює кримінальну відповідальність у сфері обігу цінних паперів. ...»

«ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Маркіян Дацишин Василь Керецман Видавництво «К.І.С.» Київ – 200 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY AND PRACTICES OF GOVERNMENT INTERACTION IN UKRAINE ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М.,...»

«Экономика предприятия Экономика предприятия УДК 339.138 БМАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АБИ ЛНВ АЦ АА.Ь Балабаниць А.В. У статті розкрито сутність та обґрунтовано практичну значущість концепції маркетингу взаємодії, показано її еволюційний розвиток, охарактеризовано базові принципи і визначено основні завдання маркетингової взаємодії підприємств на різних рівнях управління в сучасних ринкових умовах. Ключові слова: маркетинг взаємодії, маркетингові відносини,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Присвячується Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезота мікроекономічному рівнях» ВІСНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Збірник наукових праць № 2 (49) 2013 Частина 1 Засновано у серпні 1999 р. Періодичність видання – 4 рази на рік Одеса УДК 06:33С ISBN 978-966-2361-65-0 Збірник друкується за рішенням вченої ради Одеського національного економічного...»

«Національний банк України Університет банківської справи Черкаський інститут банківської справи БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗБІРНИК ТЕЗ VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 18-19 жовтня 2012 р. Рекомендовано до друку вченою радою Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ) протокол № 2 від 24 вересеня 2012 року Черкаси 2012 УДК 336.71 (477) ББК 65.262 (4Укр) Відповідальний за випуск Гедз М. Й. Банківська система України в умовах...»

«Ч. 1 // Компас промислової реструктуризації. – №1. – 2003. – С. 1–13. 6. Черторижський В. М. Кластер як ефективна форма організації рекреаційної діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). – Вип. 3 (71)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – 546 с. 7. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний...»

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Житомирській області КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ на 2015 рік Житомир Статистичні публікації у 2015 році У каталозі представлено перелік статистичних публікацій, які містять інформацію про соціально-економічне становище області за видами економічної діяльності та за містами та районами. Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, а й широке коло користувачів. На замовлення може бути підготовлений статистичний та аналітичний...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОНОМІКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» м. Одеса, 11-12 березня 2011 р. Частина І Одеса Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 березня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.– Ч.І. – 112 с. У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіка:...»

«Медвідь В.Ю., Сігуа В.Т. Роль інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва у регіональному розвитку (на прикладі промислових міст) УДК:322.122 Медвідь В.Ю., к.е.н., доцент, ДНАБА Сігуа В.Т., аспірант, ДНАБА РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ) У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ МАТЕРІАЛИ VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 26 вересня 2014 р. Рекомендовано до друку вченою радою економікоправового факультету Маріупольського державного університету (протокол № 1 від 02.09.2014 р.) Маріуполь 2014 УДК 338.48:658(043) ББК 65.43...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»