WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 8 ] --

Висновок з цього випливав цiлком очевидний - хоча перша стадiя бюджетного процесу i проходила чiтко по визначеному графiку, його внутрiшня наповненiсть, необхiдна для глибокого парламентського аналiзу, на цiй стадiї залишала бажати кращого. Правильнiсть висновку пiдтверджувалася в процесi знайомства зi змiстом наявних документiв.

Проект закону про бюджет було складено з порушенням нормативних вимог щодо рiвня деталiзацiї сум видаткiв. У проектi закону необхiдно деталiзувати всi суми бiльшi 0,1% загальної суми видаткiв Державного бюджету, а поданий проект мiстив 60 недеталiзованих показникiв розмiром понад 38,7 млн. грн. кожний або понад 2/3 всiх статей видаткiв. Причому 10 таких недеталiзованих показникiв видаткiв перевищують 1 млрд.

грн. кожний. У проектi закону був вiдсутнiй розподiл видаткiв на поточнi видатки, тобто видатки постiйнi, обов'язковi вiдповiдно до чинного законодавства, i видатки розвитку щодо кожного розпорядника коштiв. Все це не просто формальнi порушення правил складання проекту бюджету, а чинники, якi суттєво обмежують можливостi контролю цiльового використання державних коштiв.

Перелiк питань, на якi не знаходилось вiдповiдей у бюджетному пакетi, можна було б ще довго продовжувати. Ми повернемось до цього трохи згодом. Але i без того маємо досить пiдстав, щоби констатувати: бюджетний процес розпочався в умовах жорсткого дефiциту необхiдної iнформацiї.

Проте, не будемо забiгати вперед. Повернемось до хронологiчного викладення подiй, безпосередньо або опосередковано пов'язаних з проектом державного бюджету-97.

18 вересня на пленарному засiданнi було розглянуто представлений бюджетною комiсiєю проект закону про формування обласних i районних бюджетiв на 1997 рiк. З доповiддю виступив голова комiсiї М. Азаров.

Доповiдач пiдкреслив, що цей закон дiятиме лише впродовж 1997 року, тобто на той час, коли законодавцi мають узгодити закон "Про бюджетну систему України" з Конституцiєю України. По сутi цей закон, на думку комiсiї, давав би можливiсть по затвердженнi закону про державний бюджет вчасно приступити до формування мiсцевих бюджетiв. За прийняття закону в першому читаннi було подано лише 159 голосiв. Було вирiшено продовжити роботу над проектом не тiльки в комiсiях i урядових колах, а й у округах, щоби пiдготувати його до повторного першого читання.

Тим часом в постiйних комiсiях, згiдно з процедурою передбаченою регламентом, тривав розгляд проекту Державного бюджету, поданого урядом.

30 вересня Голова Верховної Ради провiв планову нараду з головами постiйних комiсiй. Мiж iншим було обговорено питання порядку проходження проекту закону про бюджет i узгоджено, що перед доповiддю мiнiстра фiнансiв про бюджет буде заслухано iнформацiю уряду про контрольнi цифри соцiальноекономiчного розвитку держави в 1997 роцi. Крiм того, значна увага була придiлена питанню пiдготовки Податкового кодексу. i оскiльки на той час на адресу Верховної Ради все частiше стали лунати звинувачення в тому, що економiка не працює через недосконалiсть податкових законiв, було вирiшено паралельно з корекцiєю податкових законiв продовжувати роботу над Податковим кодексом. З цiєю метою розпорядженням Голови Верховної Ради створено робочу групу, до складу якої ввiйшли представники рiзних депутатських груп i фракцiй.

На тижнi, що розпочався 7 жовтня при розглядi проекту бюджету i програми дiяльностi уряду в комiсiях беруть участь Голова ВР О. Мороз, його заступник В. Мусiяка. До участi в обговореннi залученi мiнiстр економiки, мiнiстр фiнансiв, iншi представники Кабiнету Мiнiстрiв. Загалом, комiсiї, перш за все бюджетна, в засiданнi якої брав участь Голова ВР, продемонстрували рiшучiсть не пiддаватись на умовляння, а спирати свої рiшення щодо бюджету-97 тiльки на чiткi, переконливi розрахунки.

15 жовтня Прем'єр-мiнiстр П. Лазаренко представив Верховнiй Радi Програму дiяльностi уряду. Акценти щодо бюджетних проблем Прем'єр-мiнiстр у своєму виступi розставив таким чином: прихований дефiцит бюджету становить 8,6 млрд гривень. Це приблизно дорiвнює тримiсячним надходженням до зведеного бюджету. Пiдприємства й органiзацiї мають величезну заборгованiсть у платежах i вiдрахуваннях до бюджетiв всiх рiвнiв, в тому числi й до Пенсiйного фонду. Це результат незбалансованих видаткiв, тiнiзацiї економiки, що сягнула 40% внутрiшнього продукту, помилок у визначеннi бази оподаткування. Майже 3 млрд. гривень треба вiддати Росiї та Туркменистану за поставленi в 1992-1994 роках енергоносiї й розрахуватися за наданi валютнi кредити. Аналогiчнi платежi чекають на нас у наступному роцi. Понад 21 млрд. гривень потрiбно на обслуговування соцiальної i культурної сфер. Перспектив погашення боргу не буде жодних, якщо не навести елементарного порядку у використаннi бюджетних коштiв, якщо не вжити радикальних заходiв для залучення додаткових коштiв до державної скарбницi.

Пiсля обговорення Програма дiй уряду була схвалена Верховною Радою необхiдною кiлькiстю голосiв.

17 жовтня Верховна Рада у вiдповiдностi до процедури заслухала доповiдь мiнiстра фiнансiв по проекту бюджету. Пiсля обговорення, пiд час якого бiльшiсть народних депутатiв характеризувала проект як декларацiю добрих намiрiв, а не серйозний, прорахований документ, було прийнято рiшення, розглянувши проект в комiсiях, до 21 жовтня передати всi зауваження Комiсiї з питань бюджету з тим, щоби вона, опрацювавши цi зауваження i пропозицiї, 5 листопада винесла його на перше читання.

18 жовтня. Цього дня Верховна Рада розпочала розгляд у другому читаннi законопроекту "Про формування i виконання мiсцевих бюджетiв на 1997 рiк". Представляв проект голова Комiсiї з питань бюджету М. Азаров.

Задля того, щоб бюджети могли повнiше задовольнити потреби органiв мiсцевого самоврядування, пропоновано залишати на мiсцях 70% надходжень вiд податкiв на прибуток, на майно пiдприємств i органiзацiй, якi перебувають у сферi управлiння мiсцевих органiв влади, 50% з податку на доход громадян тощо. Однак, погоджуючись в цiлому з необхiднiстю прийняття цього закону, депутати пiддали проект критицi. Зокрема наголошувалося на його невiдповiдностi окремим статтям Конституцiї та iншим законодавчим актам. Дискутувалося питання вiдсоткiв вiдрахувань. Врештi-решт, пiсля довгого, двогодинного обговорення було проголосовано проект постанови, в якiй, зокрема, вказано на необхiднiсть пiд час формування мiсцевих бюджетiв керуватися законом України "Про бюджетну систему України", а вiдповiдним комiсiям дано доручення привести окремi його статтi до норм, якi не суперечили б Конституцiї України.

31 жовтня Верховна Рада прийняла Постанову про звiт Тимчасової слiдчої комiсiї про перевiрку порушень законiв України "Про Державний бюджет України на 1994 рiк" i "Про Державний бюджет України на 1995 рiк".

Пунктом першим постановлялось: Постiйним комiсiям Верховної Ради України з питань законностi i правопорядку i з питань бюджету разом з iнститутом законодавства Верховної Ради України до 2 сiчня 1997 року пiдготувати i внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення доповнень до Кримiнального кодексу України про кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення закону України "Про бюджетну систему України". Згадаймо принагiдно, що у свiй час (у травнi 1995 року) Президент України наклав вето на цей закон саме тому, що в ньому була зроблена спроба продекларувати можливiсть кримiнального покарання осiб, винних у порушеннi бюджетного законодавства.

Названий пункт постанови, таким чином, став черговою спробою Верховної Ради навести лад у бюджетнiй царинi. Забiгаючи трохи наперед, зауважимо, що проект таки був пiдготовлений у визначений термiн i 30 грудня поданий на розгляд Верховної Ради. 4 квiтня 1997 року вiн був розглянутий Верховною Радою i прийнятий у першому читаннi.

Тим часом добiгав кiнця термiн опрацювання в бюджетнiй комiсiї зауважень i пропозицiй постiйних комiсiй i винесення проекту бюджету на перше читання, яке було заплановано розпочати 5 листопада.

Але цього не сталося. Отже, є сенс, навiть повторюючись в деяких моментах, послiдовно вiдтворити перебiг подiй, пов'язаних з проходженням проекту бюджету. Найбiльш системно вiн був викладений у виступi Голови Верховної Ради пiд час пленарного засiдання 13 грудня 1996 року. А перед тим, як безпосередньо перейти до викладення цього виступу, згадаймо ще про одну важливу з точки зору бюджетних проблем подiю. 4 грудня Верховна Рада розглянула подання Голови ВР i призначила Головою Рахункової палати В.К.Симоненка. Так було покладено початок кадровому формуванню важливого органу, з яким депутати пов'язують надiї на незалежний контроль фiнансово-економiчної дiяльностi в державi, на одержання об'єктивної iнформацiї, на якiй можна було б грунтувати найбiльш адекватнi рiшення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, 13 грудня. Розгляд проекту бюджету. Виступ Голови Верховної Ради, з огляду на збурення, якi вiдбулись у бюджетному процесi, передував доповiдi голови бюджетної комiсiї. Коротко охарактеризувавши тенденцiю бюджетного процесу 1997 року як негативну в порiвняннi з бюджетним процесом 1996 року, О.

Мороз послiдовно змалював невтiшнукартину подiй. Його доповiдь було опублiковано у "Голосi України" вiд 17 грудня 1996 року.

"А починався, до речi, бюджетний процес 1997 року конструктивно та послiдовно. Ще у вереснi Комiсiя з питань бюджету, спираючись на законодавство i досвiд минулого року, розробила пропозицiї щодо порядку i термiнiв розгляду проекту закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рiк". Пропозицiї було погоджено з Прем'єр-мiнiстром, схвалено на нарадi голiв комiсiй у Голови Верховної Ради України i роздано народним депутатам. А уряд, зi свого боку, вперше за роки iснування незалежної України, внiс проект закону до Верховної Ради без запiзнень - точно в термiн, визначений Конституцiєю. Розпочалася достатньо плiдна спiльна робота уряду та Верховної Ради над проектом закону про державний бюджет на 1997 рiк.

У визначений законом термiн, 17 жовтня цього року, Верховна Рада заслухала доповiдь мiнiстра фiнансiв України, якою вiн представив Верховнiй Радi проект бюджету на 1997 рiк. Протягом наступних п'яти днiв проект бюджету розглядали у постiйних комiсiях, якi до 21 жовтня, як це i визначено Регламентом, передали свої пропозицiї до постiйної Комiсiї з питань бюджету. У свою чергу, постiйна Комiсiя з питань бюджету протягом двох тижнiв розглядала поправки, пропозицiї та готувала доповiдь, таблицю про пiдтриманi поправки i перелiк вiдхилених пропозицiй. При цьому розглядали проект бюджету за окремим графiком з 8 по 28 жовтня ц. р. з участю представникiв обласних державних адмiнiстрацiй, мiнiстерств i вiдомств та Мiнфiну України.

5 листопада, (тут i далi в текстi доповiдi О. Мороза видiлення, окрiм позначених *, належать ПСП) вiдповiдно до визначених законом термiнiв, мало вiдбутися перше читання проекту закону. Та цього не сталося. Розгляд бюджету було перенесено на 12 листопада. Проте, i 12 листопада розгляд бюджету на прохання Кабiнету мiнiстрiв (лист вiд 11.11.96 №67-3440/4) було перенесено на наступний тиждень. Але i 19 листопада розгляд бюджету було зiрвано втретє, бо за клопотанням уряду його розгляд знову було перенесено, тепер уже на 22 листопада.

Водночас 21 листопада уряд, не вiдкликавши попереднiй варiант закону про державний бюджет, надiслав до Верховної Ради його уточнений варiант, до того ж складений на основi нової податкової полiтики, тобто на базi ще не прийнятих податкових законiв.

А проекти самих законiв щодо реформування системи оподаткування (чотири з шести) надiйшли до Верховної Ради лише 25.11.96, наступнi два - тiльки 28.11.96 р. та 02.12.96 р.

У зв'язку iз внесенням зазначених законопроектiв на розгляд Верховної Ради проект держбюджету знову не розглядали. Новi законопроекти, як з'ясувалося, були зробленi поспiхом, без розрахункiв i досить неякiсно. Верховна Рада направила їх на доопрацювання.(...) А що стосується якiсної сторони i першого, i другого варiантiв проектiв державного бюджету, то i вона значно гiрша вiд минулорiчної.

У першому варiантi поданого урядом проекту державного бюджету на 1997 рiк найперше слiд вiдзначити iстотну неповноту документiв. Останнє змусило мене ще 27 вересня звернутися з листом до Прем'єр-мiнiстра України.

Поданi документи не повною мiрою вiдповiдали нормам статтi 96 Конституцiї України, постановi Верховної Ради України "Про основнi напрямки бюджетної полiтики на 1997 рiк (бюджетна резолюцiя)", "Правилам оформлення проекту Закону України про Державний бюджет України", затвердженим постановою Верховної Ради України вiд 6 травня 1996 року.

Поданий проект не мiстив частини важливих документiв, обов'язковiсть яких передбачено "Правилами оформлення проекту Закону про Державний бюджет України". Зокрема, немає розрахункiв та обгрунтування до всiх показникiв доходiв i видаткiв (п.11,б "Правил"); перелiку програм, що фiнансуються з державного бюджету (п.11,в); перелiку законiв, яким суперечить проект закону про державний бюджет(п.11,в).

Проект закону було складено з порушенням вимог част. 2 п.5 "Правил" щодо рiвня деталiзацiї сум видаткiв. Зазначена норма потребує деталiзувати у проектi закону всi суми, бiльшi 0,1% загальної суми видаткiв державного бюджету. Водночас поданий проект мiстить близько 60 недеталiзованих показникiв.

Розподiл видаткiв на поточнi i видатки розвитку щодо кожного розпорядника коштiв було наведено не в текстi закону, а в додаткових iнформацiйних матерiалах (тобто вiн не пропонується як норма закону), i лише щодо укрупнених статей видаткiв, а не щодо розпорядникiв коштiв. Немає i деталiзацiї видаткiв на власне утримання для кожного розпорядника коштiв.

Пояснювальна записка не мiстила жодної iнформацiї про умови зовнiшнiх позик (п.12, част.7 "Правил"). Проект закону не було завiзовано, як того вимагає п.9 "Правил".(...) Внесення урядом України уточненого проекту практично звело нанiвець усю роботу депутатiв i комiсiй щодо опрацювання проектуi пiдготовки поправок до нього. Принципових змiн зазнала абсолютна бiльшiсть показникiв проекту бюджету.

Тому навряд чи можна при цьому вважати серйозними аргументи на користь того, що внесений уточнений проект є нiбито поправкою до ранiше внесеного проекту закону про державний бюджет, а не новим проектом, бо суть кожного нового бюджету якраз i визначається спiввiдношенням i конкретними розмiрами його показникiв, якi зазнали тут iстотних змiн.

До того ж i за наявними матерiалами з усiх бокiв все має такий вигляд, що поданий уточнений проект бюджету, безперечно, є новим документом. Крiм нових показникiв, в уточненому проектi пропоновано багато змiн до iнших статей проекту закону про бюджет i, зокрема, пропонується 7 нових статей (статтi 20-26), кожна з яких має суттєве значення.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЛЯСКІНА АЛЬОНА ІГОРІВНА УДК 303.4:338.5:663.9113 СТРАТЕГІЯ ГНУЧКОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства...»

«Лисяк Л.В. Оподаткування підприємств будівельної галузі: проблеми та перспективи удосконалення ПОДАТКИ УДК 336.2 Лисяк Л.В., д.е.н., професор, ДДФА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ У статті показано новації Податкового кодексу України стосовно підприємств будівельної галузі. Здійснено аналіз стану будівельної галузі України та Дніпропетровської області. Окреслено проблеми, пов’язані із реалізацією окремих податкових норм Податкового кодексу...»

«Рудченко О. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Рудченко, М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdf. УДК 334.01.012.22 JEL Classification: H7, P48 Олександр Рудченко1, Михайло Шкільняк2 Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України1 Регіональне відділення Фонду державного майна...»

«Розділ 2 Інновації у маркетингу УДК 338.49:339.138:330.341.1:332.1 Тєлєтов Олександр Сергійович, д-р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Суміна Ольга Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Косолап Наталія Євгенівна, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК НАПРЯМОК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В...»

«УДК 371.14 Ю. В. СЛІПІЧ Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ ЯК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Стаття присвячена висвітленню питання професійного розвитку педагогів в контексті неперервної освіти через призму світових процесів. Виділена структура професійного розвитку педагогів та окреслені його характерні риси. Ключові слова: професійний розвиток педагогів; неперервна освіта; формальне, неформальне, інформальне...»

«УДК 658:076.5 Р.Т. Баран Національний університет “Львівська політехніка” УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ © Баран Р.Т., 2013 Визначено основні проблеми становлення і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період. Здійснено аналітичний огляд стану реформ цивільної авіації та запропоновано шляхи вирішення проблем з управління конкурентоспроможності авіакомпаній на інноваційній основі....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» та виконання індивідуальних завдань до практичних занять для студентів напряму 6.030504 – економіка підприємства групи ЕП01-12 Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту Протокол № 5 від 30.10.2014 Дніпропетровськ НМетАУ 2014 УДК 65.012.12 Методичні вказівки щодо...»

«УДК 338.24 Н. А. Шевчук, к. т. н., доц. О. О. Вовк, к. т. н., доц. Національний технічний університет Україні «КПІ» АНАЛІЗ ШЛЯХІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Рассмотрены возможные варианты реструктуризации угольных предприятий Украины с целью повышения эффективности работы предприятий и достижения максимальных объемов добычи угля. Available versions of Ukrainian coal mines restructing are described in the article with the purpose of increasing their efficiency and for maximum...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості Аналітична доповідь КИЇВ 2010 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. К., НІСД, 2010.29 с.Автори: Дубов Д. В., к.політ.н. (керівник авторського колективу), Ожеван М. А., д.ф.н., професор, Гнатюк С. Л., к.і.н. Доповідь підготовлено до засідання «круглого столу» 14 грудня 2010 р. За повного або часткового відтворення матеріалів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ЮРИК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА УДК 65:338.242(075.8) АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському національному технічному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»