WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 7 ] --

“Кабінетові Міністрів України протягом двох тижнів доопрацювати проект закону “Про Державний бюджет України на 1996 рік” відповідно до схваленої доповіді Комісії з питань бюджету і поправок, підтриманих Верховною Радою, та подати доопрацьований проект у Верховну Раду на друге читання”.

Події наступного пленарного тижня (20-23 лютого 1996 р.) на перший погляд не були прямо пов’язані із проектом бюджету на 1996 рік, але рішення, прийняте Верховною Радою щодо звіту про виконання Закону про бюджет 1994 року (22 лютого), безумовно, яскраво характеризували рішучість ВР використати своє конституційне право затвердження і контролю за виконанням закону про бюджет до кінця.

Щоби мати більш повну уяву про те, в якій атмосфері розглядався проект бюджету-96, не зайве згадати, що на цьому ж пленарному тижні Верховна Рада у черговий раз була паралізована включенням до порядку денного питання про приєднання до МПА. Знову розглядалось подразливе питання про закон України “Про порядок прийняття нової Конституції України”.

Нарешті, під час чергового засідання 18 березня, Президія Верховної Ради прийняла пропозицію голови бюджетної комісії М.Азарова розглянути проект закону про державний бюджет України на 1996 рік на пленарному тижні 19-22 березня.

Розгляду проекту були присвячені пленарні дні 21-22 березня.

З доповіддю виступив міністр фінансів П. Германчук. Співдоповідав М.Азаров. Як зазначив П. Германчук, більшість поправок комісій і народних депутатів у проекті враховано. Не дивлячись на це, постатейне читання час від часу збурювалось гострими дискусіями навколо неврахованих пропозицій. Кілька разів слово брав Прем’єр-міністр України Є. Марчук, даючи аргументовані пояснення з тих чи інших питань.

22 березня 1996 року Державний бюджет на 1996 рік було затверджено Верховною Радою.

В підсумку слід зауважити: не дивлячись на те, що бюджет 1996 року приймався, як і бюджети попередніх чотирьох років, через кілька місяців після фактичного початку фінансового року, процес його розгляду таки став прикладом якісно нового підходу парламенту до вирішення одного з найважливіших своїх завдань. І головне, що не тільки, а, може, навіть і не стільки рішучість депутатів, скільки новий рівень їх озброєності нормами закону, дав їм можливість зробити ще один крок на шляху вдосконалення бюджетного процесу як у самій Верховній Раді, так і в надрах виконавчої гілки влади, яка теж була змушена по новому, більш глибоко, відповідально і відкрито займатися підготовкою проекту державного бюджету.

–  –  –

4.1 Бюджетний процес очима iноземного фахiвця. Загальний пiдхiд.

Процес прийняття Закону про бюджет на 1997 фiнансовий рiк свiдчить не тiльки про те, що Україна просунулась далеко вперед у порiвняннi з процедурою складання бюджету, що застосовувалася лише декiлька рокiв тому, але й про те, що необхiдно ще багато чого зробити, щоб цей процес можна було вважати цiлком визначеним та ефективним. У цiй частинi робиться спроба, спираючись на подiї, що трапилися у перебiгу бюджетного процесу, пояснити, де й чому цей процес не функцiонував так ефективно, як мiг би.

Згiдно iз Законом про бюджетну систему, 3 липня 1996 року було ухвалено Постанову Верховної Ради України про основнi напрями бюджетної полiтики на 1997 рiк. Ця бюджетна резолюцiя започаткувала бюджетний процес, який повинен був мати своїм результатом бюджет на 1997 фiнансовий рiк. Резолюцiя вимагала вiд уряду створення бюджету з дефiцитом, що не перевищує 5 вiдсоткiв ВВП, покриття якого мало вiдбуватися за рахунок випуску облiгацiй, а не друкування додаткових грошей.

Пiсля цього, як i встановлено Конституцiєю, 14 вересня уряд подав до Верховної Ради проект бюджету. Це був перший рiк, коли цей граничний термiн був дотриманий. На жаль, якiсть поданого на розгляд законопроекту була невисокою. Пакет не мiстив усiх обумовлених законом матерiалiв, що унеможливлювало повноцiнний грунтовний аналiз проекту бюджету. До того ж, законопроект не супроводжувався доповiддю про виконання бюджету 1996 року, як того вимагає Конституцiя. Таким чином, хоча процес i почався своєчасно, вiн був неповним.

Втiм, зовнi процес продовжувався за графiком. 17 жовтня Верховна Рада заслухала доповiдь мiнiстра фiнансiв по проекту бюджету на 1997 рiк. Протягом наступних п'яти днiв проект бюджету обговорювався у постiйних комiсiях, як це передбачено законом. Комiсiя з питань бюджету розглянула також поправки та пропозицiї щодо змiн у проектi бюджету, якими передбачалося обговорення проекту бюджету у перiод з 8 до 28 жовтня 1996 року. Цей графiк, однак, зазнав змiн.

На бюджетному процесi глибоко позначилися змiни у поглядах уряду на податкову полiтику. Проект, поданий Верховнiй Радi у вереснi, виходив з очевидного припущення про те, що iстотних змiн у податковiй полiтицi не буде. У перiод мiж цiєю датою i кiнцем листопада 1996 року робоча група у складi посадових осiб Кабiнету Мiнiстрiв, представникiв адмiнiстрацiї Президента, мiнiстерств та вiдомств, народних депутатiв та українських промисловцiв i пiдприємцiв, лiдерiв профспiлок та технiчних експертiв розробила пакет законодавчих пропозицiй, який, за умови його прийняття, мав би великий вплив як на прибуткову, так i на видаткову частини бюджету.

Запропонований пакет реформ був покликаний (1) зменшити податки з метою стимулювання економiчної активностi, але водночас скоротити деякi податковi пiльги, (2) усунути певнi перешкоди, що заважають економiчнiй дiяльностi, (3) удосконалити систему державних витрат. Особливе значення для бюджету 1997 року мало скорочення вiдносного розмiру податкових надходжень з 42 вiдсоткiв очiкуваного у 1997 ВВП до лише 34,7 вiдсотка. Щоб компенсувати, принаймнi частково, скорочення доходiв, уряд запропонував також скоротити видатки, особливо призначенi для пенсiонерiв, ветеранiв i жертв Чорнобильської катастрофи.

iснувало декiлька причин такого доволi поспiшного внесення цих законопроектiв, але найголовнiшою, мабуть, були переговори уряду з МВФ про надання додаткової фiнансової допомоги країнi. МВФ бажає реформування податкової системи України, i був, вочевидь, готовий надати Українi розширений кредит у 1,2 мiльярда доларiв США, якби були ухваленi новi податковi закони i бюджет 1997 року функцiонував на умовах нових положень, що регулюють надходження.

Пiсля того як наприкiнцi листопада до Верховної Ради було подано шiсть законопроектiв та проект бюджету на 1997 рiк, в якому були вiдбитi новi (пропонованi) податковi закони i новi програми видаткiв, виникло питання про те, чи це новий бюджет (у порiвняннi з поданим у вереснi), чи просто переглянутий вересневий проект бюджету. Якщо його розглядати як цiлком новий бюджет, то вiн, безумовно, не вiдповiдав би конституцiйно визначеному бюджетному процесовi (де обумовлено, що бюджет має бути переданий Верховнiй Радi до 15 вересня).

Оскiльки нове податкове законодавство загалом вимагало скорочення податкових надходжень, а законодавство, що регулювало видатки - полiтично небезпечного скорочення видаткiв, не стало несподiванкою звернення уряду до Верховної Ради з проханням розглянути комплект законопроектiв у пакетi в очiкуваннi, що затвердження скорочення податкiв буде з полiтичного погляду популярним, у той час як скорочення видаткiв могло б стати полiтичним динамiтом. Фактично ж Верховна Рада розглядала кожен iз цих законопроектiв окремо. А оскiльки було очевидно, що цi законопроекти були розробленi нашвидкуруч, не дивно, що парламент повернув їх урядовi для переробки.

Фактично, на кiнець травня 1997 року (пiсля майже 5 повних мiсяцiв фiнансового року), бюджет все ще не був прийнятий Верховною Радою i не набув сили закону. (Вiдсутнiсть бюджету також призвела до припинення припливу коштiв вiд розширеного кредиту МВФ). Великою мiрою затримка була пов'язана з наступним повiльним проходженням декiлькох рiзних законопроектiв, якi становили первинний пакет економiчних реформ, поданий до Верховної Ради наприкiнцi листопада 1996 року. Справдi, президент Кучма заявив, що не пiдпише бюджет 1997 року, якщо той спиратиметься на "старi" податковi закони, а натомiсть пiдпише тiльки такий бюджет, що мiститиме податковi закони, щойно переглянутi вiдповiдно до ранiше запропонованих принципiв. Закон "Про оподаткування прибутку пiдприємств" був нарештi прийнятий у третьому читаннi на початку травня, i, хоча новий податок на майно так i не пройшов через парламент, єдиною головною перешкодою на шляху до прийняття бюджету 1997 року видавалося ухвалення змiн до Закону про податок на доходи фiзичних осiб.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Затримка з прийняттям як нових податкових законiв, так i бюджету 1997 року мала декiлька шкiдливих наслiдкiв для України. Вiдсутнiсть бюджету уповiльнила приплив мiжнародної допомоги, зокрема вiд МВФ. i, що дещо парадоксально, вiдсутнiсть остаточного рiшення щодо нових податкових законiв, мабуть, сприяла сповiльненню припливу податкових надходжень держави, бо платники податкiв утримуються вiд сплати, бажаючи спершу з'ясувати, яким врештi-решт буде реально ухвалений податковий закон. Це, у свою чергу, може загострити проблему дефiциту i - особливо якщо недобiр бюджетних коштiв фiнансуватиметься за рахунок збiльшення грошової маси - прискорити iнфляцiю i завдати ще бiльшої шкоди економiчному потенцiаловi держави.

iншим невирiшеним аспектом бюджетного процесу є питання бюджетiв нецентрального рiвня. За нинiшньої системи доходи обласних бюджетiв формуються з певного вiдсотку державних податкiв, зiбраних у кожнiй вiдповiднiй областi, i субсидiй центрального уряду. Цi доходи надходять до областей у виглядi єдиної субвенцiї. Вiдсоток вiд кожного з основних податкiв, якi отримують областi, та всi додатковi субсидiї визначаються у законi "Про бюджетну систему України". Областi проходять через подiбний процес, визначаючи, якийвiдсоток мiста й райони областi отримають вiд податкiв, зiбраних в межах областi, та всi додатковi субвенцiї, якi будуть наданi з обласного бюджету.

18 вересня 1996 року на пленарному засiданнi Верховної Ради було розглянуто представлений бюджетним комiтетом проект закону про формування обласних бюджетiв на 1997 рiк. У своїй доповiдi голова комiтету М.

Азаров пiдкреслив, що цей закон дiятиме лише впродовж 1997 року, тобто на той час, коли законодавцi мають узгодити закон "Про бюджетну систему України" з Конституцiєю, яка вимагає певного рiвня незалежностi бюджетiв органiв мiсцевого самоврядування вiд обласних бюджетiв. Того ж дня Верховна Рада почала розгляд у другому читаннi проекту закону "Про формування i виконання мiсцевих бюджетiв на 1997 рiк". Представляв проект голова Комiсiї з питань бюджету М. Азаров. Задля того, щоб бюджети могли повнiше задовольнити потреби органiв мiсцевого самоврядування у ресурсах, було запропоновано залишати на мiсцях 70% надходжень вiд податкiв на прибуток i майно пiдприємств i органiзацiй, якi перебувають у сферi управлiння мiсцевих органiв влади. Крiм того, проект передбачав залишати на мiсцях 50% податку на доходи громадян.

Однак, незважаючи на те, що проект пройшов перше читання, депутати пiддали його критицi. Зокрема наголошувалося на його невiдповiдностi окремим статтям Конституцiї та iншим законодавчим актам. Пiсля двогодинного обговорення було вирiшено, що формування мiсцевих бюджетiв повинне здiйснюватися у вiдповiдностi iз законом "Про бюджетну систему України", а не на основi нових вiдсоткових спiввiдношень, наведених у законi "Про формування i виконання мiсцевих бюджетiв на 1997 рiк". Вiдповiдним комiтетам Верховної Ради було дане доручення узгодити деякi моменти закону з вiдповiдними конституцiйними положеннями. На сьогоднi ще неясно, коли розглядатиметься питання забезпечення органiв мiсцевого самоврядування достатнiми коштами i запровадження незалежностi мiсцевих бюджетiв.

Однiєю з пов'язаних з бюджетом подiй, що сталися у 1997 роцi, була бiльш-менш своєчасна розробка урядом звiту, де пiдсумовуються результати виконання бюджету 1996 року. Це сталося наприкiнцi квiтня, пiсля чого звiт було передано до Верховної Ради для затвердження. Таким чином, хоча уряд i не дотримався конституцiйної вимоги про те, що проект бюджету має мiстити аналiз виконання бюджету поточного року, вiн, здається, бiльш-менш вчасно звiтує про результати виконання бюджету, виходячи з того, що сталося пiзнiше.

Звичайно, звiтування про виконання бюджету в узагальнених показниках не гарантує, що вiн справдi виконувався у вiдповiдностi iз законом. Тiльки тодi, коли цi матерiали перевiрятиме незалежний орган, можливий достатньо високий ступiнь довiри до звiту. Ще пiд час обговорення бюджету 1997 року пан В.

Симоненко був призначений Верховною Радою керiвником Рахункової Палати. Але у зв'язку з тим, що Рахункова Палата ще не функцiонує на повну силу, звiт про виконання бюджету за 1996 рiк викликатиме такi ж сумнiви у депутатiв Верховної Ради (та у iнших скептично налаштованих спостерiгачiв за фiнансовою практикою Уряду), як i попереднi рiчнi звiти про виконання бюджету.

4.2. Хронiка подiй. Детальний пiдхiд.

Постанова Верховної Ради України "Про основнi напрямки бюджетної полiтики на 1997 рiк (бюджетна резолюцiя)" була прийнята 3 липня 1996 року.

Цей штатний початок бюджетного процесу не вiщував нiякої надзвичайної iнтриги. Коли ж 14 вересня, вперше в термiн передбачений Конституцiєю, уряд подав проект Державного бюджету до Верховної Ради, виникло враження, що розгляд бюджету-97 буде ще бiльш чiтким, нiж розгляд бюджету-96. Але вже перший, побiжний аналiз поданого урядом бюджетного пакету з усiєю очевиднiстю довiв, що це дотримання термiнiв було досягнуто за рахунок якостi i повноти пакету. Детальний перелiк всiх вiдсутнiх у пакетi бюджетних документiв матерiалiв, обов'язковiсть яких визначена чинним законодавством, навiв Голова Верховної Ради, зачитавши з парламентської трибуни листа до Прем'єр-мiнiстра. Аналiз списку вiдсутнiх матерiалiв переконував - претензiя до некомплектностi бюджетного пакету була далеко не формалiстичною. Практично унеможливлювався повноцiнний, грунтовний аналiз проекту бюджету.

Так, без детальної доповiдi про хiд виконання Державного бюджету поточного року, яку, вiдповiдно до вимог Конституцiї, необхiдно було подати разом з проектом на наступний рiк, неможливо достовiрно з'ясувати основнi тенденцiї та закономiрностi поточного бюджетного процесу i оцiнити їх вплив на процес майбутнiй.

Вiдсутнiсть жодних розрахункiв до показникiв бюджету унеможливлювала експертизу достовiрностi, реалiстичностi i обгрунтованостi кожного показника як доходiв, так i видаткiв. А вiдтак, будь-якi дебати з приводу показникiв проекту бюджету мали б схоластичний характер, були б суперечками нi про що.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Протягом І кварталу 2012 року керівництво Фонду взяло участь у бив і затвердив форму звіту та моніторингу завдання, передбаченого 4 пленарних засіданнях Верховної Ради України, 5 засіданнях комітетів положенням ПДА «Подальший розвиток відкритих, конкурентних і проВерховної Ради України та 2 засіданнях спеціальної контрольної комісії зорих правил та процедур приватизації та їх імплементація відповідно Верховної Ради України з питань приватизації, на яких було розглянуто до найкращих практик єс»,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць відповідає...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності.К.: НІСД, 2012. 43 с.Автори: Жаліло Я. А., к.е.н., с.н.с. (керівник авторського колективу, розд. 1-3) Покришка Д. С. (розд. 2.1, 2.3, 3.3 б-в) Белінська Я. В., д.е.н., доц., с.н.с. (розд. 2.4, 3.3 е) Павлюк А. П., к.е.н., с.н.с. (розд. 2.1, 3.3 б-в) Молдован...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ПРИДНІПРОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР _ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ Матеріали Всеукраїнської...»

«УДК 352.330.332 ГОРЬКОВ Єлисей Віталійович, аспірант ДРІДУ НАДУ ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО МІСТА Досліджуються проблеми, засоби, методи і принципи підвищення якості та ефективності управління соціально-економічним розвитком міст для підвищення їх інвестиційної привабливості. Ключові слова: місто, соціально-економічний розвиток міста, органи місцевого самоврядування, ресурси, міське господарство, ефективність. Горьков Е. В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ТОЛСТАНОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 614.2:616-082:001.891.53:353.1 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЯКІСНО НОВОЇ СИСТЕМИ ЛАБОРАТОРНОЇ СЛУЖБИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ спеціальність 14.02.03 — соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Видається з 1964 р. № 605 МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК, ПРИСВЯЧЕНИЙ 10-РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Відповідальний редактор – проф., д-р екон. наук О.Є. Кузьмін Львів Видавництво Національного...»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ВИТРАТ — ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто комплексну раціоналізацію ціноутворення і витрат підприємств у контексті збереження їхньої прибутковості. На основі впливу зміни цін і витрат підприємства розкрито підвищення чи зниження прибутковості його виробництв з урахуванням різних чинників, стадій і структури вартості....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2004. Вип. 33. С.168-172 Ser. econ. 2003. Vol. 33. P.168УДК СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У ГАЛУЗІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ Т. Бойко Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи,18 У цій статті проведено аналіз основних факторів та чинників, які визначаєть конкурентноспроможність держави та їхній вплив на форми та методи співпраці України з Європейським Союзом у галузі економіки. Україна...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №2/2012 УДК 331.2 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ Герасимчук Л. С., студентка 3 курсу, Напрям підготовки «Облік і аудит», Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Науковий керівник: Кантаєва О. В., доктор економічних наук, професор Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ Анотація У статті проаналізовано роль заробітної плати в сучасних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»