WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 19 ] --

-перевiряє за дорученням Верховної Ради України вiдповiдно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з дiяльнiстю Верховної Ради України та її апарату, допомiжних органiв i служб Президента України та апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, а також витрачання коштiв державними установами i органiзацiями, що дiють за кордоном i фiнансуються за рахунок Державного бюджету України;

-готує i дає висновки та вiдповiдi на звернення органiв виконавчої влади, органiв прокуратури i суду з питань, що належать до її вiдання;

-здiйснює зв'язки з контрольними органами iноземних держав та вiдповiдними мiжнародними органiзацiями, укладає з ними угоди про спiвробiтництво.

Керiвником Рахункової палати є Голова РП, який призначається на посаду Верховною Радою за поданням Голови Верховної Ради термiном на 7 рокiв.

Для розгляду питань планування i органiзацiї роботи Рахункової палати, методологiї контрольно-ревiзiйної дiяльностi, прийняття колегiальних рiшень i пiдготовки висновкiв з матерiалiв перевiрок, ревiзiй, обслiдувань та експертиз, а також пiдготовки звiтiв та iнформацiйних повiдомлень утворюється Колегiя Рахункової палати.

До складу колегiї,крiм голови Рахункової палати, входять: перший заступник i заступник голови, головнi контролери-керiвники департаментiв Рахункової палати та секретар РП. Перший заступник i заступник голови РП, головнi контролери, секретар РП призначаються на посаду Верховною Радою за поданням голови Рахункової палати шляхом таємного голосування за списком термiном на 7 рокiв.

Контроль за виконанням Державного бюджету України, у тому числi бюджетiв загальнодержавних цiльових фондiв, здiйсненням фiнансування загальнодержавних програм, збереженням i використанням майна, що є об'єктами права державної власностi,- органiзується i проводиться Рахунковою палатою на основi рiчних i поточних планiв, якi формуються з урахуванням всiх видiв i напрямкiв дiяльностi Рахункової палати та конкретних доручень Верховної Ради та її комiтетiв.

Позаплановi контрольнi заходи проводяться за рiшенням Колегiї РП на пiдставi постанов або протокольних доручень Верховної Ради, звернень комiтетiв ВР та запитiв народних депутатiв України, по яким Верховна Рада приймає рiшення.

Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, в тому числi їх апарати, Нацiональний банк України, Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України та iншi державнi органи i установи, створенi згiдно з законодавством України. Рахункова палата також має право контролювати мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, банки, кредитнi установи, господарськi товариства, страховi компанiї, iншi фiнансовi установи i їх спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання незалежно вiд форм власностi, якщо вони отримують, перераховують, використовують кошти Державного бюджету України або мають частку державної власностi у своєму статутному фондi, або використовують об'єкти права державної власностi чи управляють ними, а також у разi надання їм державою митних, податкових та iнших пiльг.

Прим. 19 червня 1997 року, перед тим, як Верховна Рада розпочала розгляд проекту Державного бюджетуу другому читаннi, з аналiзом виконання бюджету у першому кварталi 1997 року i проекту Закону про державний бюджет на 1997 рiк вперше вiд iменi Колегiї Рахункової палати виступив її голова В.Симоненко. По сутi, вперше було зроблено спробу системного аналiзу не тiльки використання державних коштiв, а й тих причин, якi поки що не дозволяють подолати соцiально-економiчну кризу в Українi. В доповiдi зазначалось, що економiка держави потерпає насамперед вiд непродуманих рiшень урядовцiв. Серед злiсних порушникiв фiнансової дисциплiни названi... Мiнiстерство фiнансiв i його структурнi пiдроздiли, як-от: Державне контрольно-ревiзiйне управлiння та Державне казначейство. Було не тiльки проаналiзовано проект бюджету на 1997 рiк, а й названi конкретнi джерела фiнансового поповнення державної скарбницi.

Розділ 6. Окремі питання фіскальної й видаткової політики

Хоча бюджетний процес і виконання бюджету зосереджуються на тому, як слід розподіляти й витрачати державні грошові кошти, існують інші питання, тісно пов’язані з бюджетом і його складанням. У цьому розділі посібника розглядаються два з них, особливо важливі для України. Перше стосується податкової політики.

Хоча уряд розробляє закони, якими визначає, як слід мобілізовувати ресурси, ці проекти встановлює у законодавчому порядку саме Верховна Рада. Отож надзвичайно важливо, щоб члени Верховної Ради мали певне розуміння деяких принципів отримання державних доходів. Саме ці принципи розглядаються упершій частині цього розділу. (У Додатку до розділу йдеться про інший важливий аспект розробки бюджетної політики – зв’язок між бюджетною політикою та макроекономічною політикою).

Як розуміють члени Верховної Ради, багато нинішніх витрат доходів, мобілізованих згідно з податковими законами України, або утримуються субнаціональними одиницями, такими як області, райони, міста, села й селища, або передаються їм. Постійною проблемою для Верховної Ради є те, як розподіляти державні доходи (тобто доходи, зібрані за рахунок державних податків) між цими субнаціональними органами. У другій частині розділу розглядаються способи таких переміщень коштів; там же подано деяку інформацію про те, як такі переміщення здійснюються в інших країнах. Крім того, мета цієї частини полягає в тому, щоб запропонувати деякі загальноприйняті принципи, на які слід зважати під час розробки механізмів переміщення коштів.

1. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Як зазначалося у розділі І, нині доходи уряду України включають цілу низку податків, найважливішим з яких є податок на додану вартість, акцизні збори, податки на доходи підприємств і громадян, а також відрахування до пенсійних фондів. Перелік податків не надто відрізняється від податків більшості інших країн, оскільки загалом податками обкладається певна форма господарської діяльності, наприклад, продаж товару чи послуги або отримання прибутку. Тому дебати навколо майбутньої фіскальної політики зосереджуватимуться, мабуть, не на засобах оподаткування; натомість вони концентруватимуться навколо встановлених ставок податків, включно з питанням про те, які операції слід оподатковувати і що й хто міг би бути звільнений від сплати податку.

При розгляді податків та інших доходів державного сектора необхідно прагнути розв’язати декілька загальних завдань. Серед них:

1) доходи, достатні для задоволення потреб у державних видатках;

2) нейтральні наслідки для економічних альтернатив;

3) режим рівноправності для всіх платників податків;

4) адміністративна здійсненність збирання податку.

Ми розглянемо кожне з них, після чого перейдемо до розгляду компромісних рішень.

1.1 ДОСТАТНІСТЬ І ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ Очевидно, що головною причиною того, що уряди вводять податки, є необхідність отримання доходів для сплати необхідних видатків. Тому надзвичайно важливо, щоб сума зібраних доходів була достатньою для надання урядами необхідних комунальних послуг. Крім того, важливо також, щоб з часом доходи зростали відповідно до зростання потреб у видатках. Існує декілька причин того, чому ці потреби можуть з часом зрости. Серед них: (1) збільшення чисельності населення, оскільки це означає, що більше людей потребує обслуговування; (2) економічний розвиток, оскільки зростання прибутків загалом збільшує попит на державні витрати; наприклад, зростання прибутків збільшить число родин, що мають автомобіль, а отже, потребуватиме більше і ліпших доріг; та (3) інфляція, оскільки зростання цін означає, що для придбання тієї ж кількості товарів чи послуг потрібно буде більше грошей. Якщо структура податку чи збору є такою, що він не може позитивно відповісти на ці чинники, доходи від нього відставатимуть від потреб у видатках.

Такі податки, як ПДВ та податки на доходи громадян зазвичай з часом зростають швидко (по мірі того, як ростуть ціни й прибутки, а також рівень економічної активності). У кожному випадку ця податкова база є добрим показником рівня економічної активності, що вимірюється як у реальному, так і в номінальному обчисленні, а тому призведе до зростання податкових надходжень. З іншого боку, якщо оподатковувана вартість нерухомого майна для майнового податку не коригується у міру збільшення вартості нерухомості (в номінальному чи реальному обчисленні), надходження від такого податку зростатимуть не так швидко, як потреби у видатках.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.2 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Майже всі податки змінюють економічну поведінку споживачів та/або виробників так, що вони намагаються уникнути сплати податку. Наприклад, акцизний збір з певних товарів знеохочуватиме платників податків споживати ці вироби, а натомість змусить їх заощаджувати або споживати неоподатковані товари й послуги.

Податки не тільки заохочуватимуть до такого, ухилення від оподаткування,– вони можуть також підштовхнути платників податків до незаконного ухилення від сплати податків і до операцій у тіньовій економіці. Оскільки структура застосовуваного податкового інструменту може мати такі наслідки, для вищих посадових осіб важливо обміркувати, які типи реакцій споживачів і підприємств можуть мати місце, та оцінити ступінь несприятливості таких реакцій для суспільства й економіки.

Високі податкові ставки на окремі види діяльності в Україні, звичайно ж, є сильними як стимулюючими, так і дестимулюючими економічними чинниками. Наприклад, високі податки на заробітну платню заохочують підприємства до діяльності, покликаної приховати виплати зарплатні. З іншого боку, дозвіл підприємствам списувати витрати, обумовлені новими капіталовкладеннями, може підштовхнути фірми до ширшого інвестування у нове капітальне обладнання, ніж вони б це робили за інших умов.

1.3 СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Податок повинен бути справедливим для різних платників податків. Втім, це правило тлумачиться по-різному.

Одне тлумачення говорить, що платники податків з більшою здатністю платити повинні платити більше податків, ніж ті, що мають менші можливості, і що два платники з рівними можливостями повинні платити однакові суми податків. Друге тлумачення справедливості стверджує, що особи, які отримують більше вигоди від послуг, фінансованих за рахунок податку, повинні платити більше, ніж ті, що отримують менше. Жодне з тлумачень того, що повинна означати справедливість, не є неодмінно правильним (як і неправильним), оскільки залежить від точки зору оцінювача.

Будь-яка оцінка справедливості податків повинна також визнавати, що важливим є те, хто врешті-решт несе тягар податку, а не хто першим надсилає урядові гроші. Так, хоча податок на споруду сплачується її власником, нести тягар податку може орендар площі, оскільки орендна платня буде більша, ніж була б, якби не було введено цього податку. У подібному ж дусі, через те лише, що великі й прибуткові підприємства зобов’язані перераховувати податкові платежі податковим інспекторам, істотну частину тягаря податку можуть нести пенсіонери з низькими доходами, які споживають товари й послуги, вироблені таким підприємством. У таких випадках, якщо виходити із здатності платити, податок можна вважати несправедливим попри той факт, що на перший погляд “платниками” податку є підприємства.

1.4 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ Питання про те, чи може податок застосовуватися справедливо і з низькими витратами, є особливо важливим у країнах, де відносно слабо розвинені фінансові ринки, де багато операцій відбуваються поза межами офіційної ринкової системи або де ведення обліку, необхідного для забезпечення справедливого ставлення до всіх платників податків, дуже дорого коштує. Мало користі буде від розробки податкової системи, яка на папері видається досконалою, однак на практиці не може застосовуватися справедливо й дешево. Проблема витрат на збирання і здатності приховувати операції, оподатковувані за високими ставками, від податкових інспекторів особливо важлива для України і, мабуть, зайшла далеко у заохоченні фірм та громадян до участі у тіньовій економіці.

1.5 УРОКИ ДЛЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Малоймовірно, щоб яке б то не було джерело доходів цілком відповідало цим декільком цілям.

Нерідко податок, що вважається ефективним, буде несправедливим з точки зору отримуваної вигоди чи здатності платити. Або ж податок, який можна дешево застосовувати, не може давати доходи, які б зростали у відповідь на розширення місцевого господарства. Таким чином, у центр процесу розробки політичного курсу слід поставити оцінку важливості цих різних цілей і те, наскільки вищі посадові особи готові відмовлятися від однієї мети задля досягнення іншої. У будь-якому разі важливо не забувати про ці різні цілі під час обговорення альтернативних джерел доходів.

Попри незаперечні невідповідності між різними цілями, очікуваними від податкового інструменту, існує декілька узагальнень щодо природи податкових інструментів, яким можна віддати перевагу. Одним з них є те, що простішим структурам оподаткування слід віддавати перевагу перед надто складними. Тут позитивною рисою є здешевлення застосування податку, супроводжуване скороченням витрат на забезпечення сплати податку (що, у свою чергу, може поліпшити рівень сплати). Другою загальною ознакою податкових систем є те, що ширшим, більш усебічним базам оподаткування слід віддавати перевагу перед базами оподаткування, звуженими довгими переліками пільг. Ширші бази оподаткування означають можливість введення нижчих ставок для збору тієї ж суми доходів, ніж це було б за вузьких баз оподаткування. Нижчі податкові ставки, у свою чергу, зменшують дестимулюючий ефект, обумовлений податками, що поставлені у пряму залежність від господарської діяльності. Крім того, за нижчих податкових ставок існує менше стимулів для незаконного ухилення від сплати податку. Додатковою перевагою податків з меншим числом пільг є те, що структура оподаткування спрощується.

Нарешті, введені податки повинні, наскільки це можливо, заохочувати виробничо-господарську діяльність і економічний розвиток, перш за все у приватному секторі. Отже, структури оподаткування повинні заохочувати підприємства до капіталовкладень у виробничій сфері; слід шукати капіталовкладення, що збільшують обсяги виробництва, і віддавати їм перевагу перед структурами державних доходів, покликаними субсидувати й підтримувати економічно неефективні підприємства.

2. ПЕРЕМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МІЖ РІЗНИМИ РІВНЯМИ ВЛАДИPages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |
Похожие работы:

«УДК:351. 824.5:339.13 Міщенко Р.І., аспірант Національної академії державного управління при Президентові України АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ДЕРЖАВНІЙ СФЕРІ (ПОГЛЯД ЗАМОВНИКІВ (ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ) ТА УЧАСНИКІВ (КОМЕРЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА)) Анотація. Досліджено науково-методичні та практичні рекомендації щодо застосування аналізу ефективності у сфері державних закупівель з метою раціонального використання державних коштів. Розглянуто проблемні аспекти, що стосуються...»

«В. С. Сторчило УДК: 94(510):388.1 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КНР В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: УСПІХИ І ПРОБЛЕМИ Аналізуються проблеми, з якими в умовах світової економічної кризи зіткнулася Китайська Народна Республіка, висвітлюються успіхи країни у подоланні труднощів. Порівнюється сучасний стан економіки КНР та інших держав світу, передусім США та країн ЄС. Окреслюються можливі перспективи розвитку КНР. Анализируются проблемы, с которыми в условиях мирового экономического кризиса столкнулась...»

«Шляхи розвитку української науки 2013 № 4 (94) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ № 4 (94) 2013 Інформаційно-аналітичний бюлетень Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, проф. Редакційна колегія: І. Беззуб, Н. Вітушко, В. Вовк, О. Натаров, Л....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Г.Г.Півняк, Ф.П.Шкрабець АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ Монографія Дніпропетровськ НГУ УДК 620.92: 621.319.38 ББК 31.279 П64 Рекомендовано до видання вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 11 від 27 листопада 2013 р.) Рецензенти: В.Г.Сиченко, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання залізниць (Дніпропетровський національний...»

«1. ФИО Адамів Олег Петрович 2. Назва Моделі та засоби адаптивного керування автономним мобільним роботом 3. Спеціальність 05.13.23. – „ Системи та засоби штучного інтелекту ” 4. Місце роботи Тернопільський національний економічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Саченко Анатолій Олексійович, д.т.н, професор 7. Опоненти Тимченко Леонід Іванович, д.т.н., професор Звенігородський Олександр Сергійович, к.т.н. 8. Зв’язок...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ аналітична доповідь КИЇВ 201 Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні.– К.:НІСД, 2013. – 32 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. Михайличенко К. М., к. е. н. Ємельянова О. Ю. За редакцією к. е. н., с. н. с., Засл. економіста України Я. А. Жаліла При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку Монографія За загальною редакцією С.М. Ілляшенка Суми ТОВ «Друкарський дім «Папірус» УДК 330.341. ББК 65.9(4Укр)Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол № 5 від 13 грудня 2012 р.) Рецензенти: Лабурцева О.І., д.е.н., професор (Київський національний університет технологій та дизайну); Примак Т.О., д.е.н., професор (Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана); Харічков С.К.,...»

«Міністерство інфраструктури України Державна служба зв’язку Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В., ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ Навчальний посібник Одеса – 2011 УДК 338.26: 004.738.5(075) План НМВ 2011 р. ББК 32.9’73.01(я73) Т19 Рецензенти: О.А. Князєва, д.е.н., професор кафедри економіка підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова; Л.О. Стрій, д.е.н., професор кафедри економічної теорії...»

«Степанов Ю. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 342-348. УДК 343.983.25 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ Степанов Ю. В. Донецький університет економіки та права м. Донецьк, Україна Стаття присвячена напрямам використання комп’ютерних засобів в оперативно-розшуковій діяльності. Розкриваються завдання оперуповноваженого, який здійснює...»

«РОЗДІЛ 5 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО УДК 342.92(477):340.134 О. А. Бойко, студентка 5 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В КРАЇНАХ ЄС Стаття присвячена дослідженню принципу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»