WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 17 ] --

Нова тенденція останніх законів є наслідком норм, встановлених у рамках загальноєвропейської політики для зовнішніх перевірок якості управління в державному відомстві, відповідальному за втручання на сільськогосподарському ринку. Фактично палаті доручено перевіряти ефективність, результативність та економічність діяльності відомств, з’ясовувати й доповідати Парламентові, чи є управління достатньо якісним.

Схожі положення містяться у нормативних актах, які стосуються діяльності щойно заснованого Міністерства громадянського захисту і Управління безпеки повітряного руху.

Управління фінансовою діяльністю в субсидованих державою органах перевіряється спеціальною колегією палати, як це зазначено у законах, що втілюють принципи, закладені Конституцією 1958 року. До цієї категорії належить ряд важливих органів і основних державних холдінгових компаній, що діють у різних галузях. Результати ревізій з урахуванням річних доповідей та будь-якої додаткової актуальної інформації щорічно доповідаються палатою Парламентові. Якість управління вивчається не тільки огляду на відповідність вимогам законодавства, до уваги беруться також ефективність та результативність.

Палата формально може проголосити незаконними дії будь-якого органу у конкретних аспектах його діяльності. Такі рішення передаються відповідальному органові, міністрові, якому він підпорядкований, і Парламентові.

Чотири області (Сицилія, Сардинія, Фріулі-Венеція Джулія і Трентіно-Альто Адідже) мають передбачену законом автономію. Обласні колегії палати відповідають за здійснення попередніх та звичайних перевірок у справах, що стосуються місцевої влади та цивільних державних службовців. Процедури проведення попередніх і звичайних ревізій ті самі, що й для перевірки якості державного управління.

Щорічна доповідь колегій про результати такої роботи надсилається обласним радам і національному Парламентові. Щоразу, коли результатом ревізії є викриття збитків, завданих державі, генеральний прокурор запрошує відповідальних за них службовців – включно з міністрами кабінету – до колегії палати з відповідною юрисдикцією для виправлення фінансових наслідків їхніх дій або недогляду, на підставі яких висувається звинувачення.

Ревізійна палата є арбітром законності, а тому може також вивчати матеріально-правові аспекти суперечок та суміжних питань. Крім того, палата не зв’язана у своїх рішеннях партійними поглядами. Коли йдеться про звітність, що підпадає під судову юрисдикцію палати, ця процедура є необхідною, оскільки вона починається автоматично після подання відповідальними чиновниками своїх доповідей. По суті, палата є гарантом неупередженого застосування закону.

Судова функція палати є ширшою, ніж функція проведення попередніх і звичайних ревізій. Справи про відповідальність за будь-які завдані державі збитки, в яких звинувачуються цивільні або військові державні службовці, а також державна адміністрація (навіть місцевого рівня) включно з Кабінетом міністрів, фактично передаються до суду генеральним прокурором. Типовою для італійської системи процедурою є, як уже зазначено, перевірка палатою всіх державних бухгалтерських і фінансових працівників і органів місцевої влади. У цьому випадку палата розглядає їхні річні звіти про контроль і регулювання грошового обігу у державі, розпорядження цінностями та власністю у зв’язку з фінансовими операціями (збір та витрачання).

Подання доповідей (звинувачень) автоматично тягне за собою порушення судової справи.

Службовець, якого називають доповідачем, вивчає звинувачення та відповідну документацію. Коли в підсумковому звіті доповідача рекомендується звільнити відповідального чиновника від покарання, голова колегії, зважаючи на думку генерального прокурора, може пристати на таку пропозицію. Якщо ж ні, то справа передається для винесення рішення колегією з вступом у процес генерального прокурора.

Генеральний прокурор та сторони у справі можуть оскаржувати рішення звичайних колегій про питання обліку й звітності перед об’єднаними колегіями палати. Справи, що стосуються цивільних, військових та ветеранських пенсій, віднесено до юрисдикції Ревізійної палати. Деякі спірні питання стосуються права на отримання пенсій, інші – розмірів пенсії. В останніх випадках Генеральна прокуратура в інтересах законності може розпочати судову справу. Ще однією гарантією незалежності Ревізійної палати є її право розглядати всі справи, пов’язані із працевлаштуванням її магістратів та апарату.

Для сприяння Парламентові у законотворчому процесі Ревізійна палата, згідно із законом, повинна давати висновки щодо всіх правових пропозицій, пов’язаних з її функціями. Ці висновки формулюються Генеральною асамблеєю з питань контролю і судовими колегіями Ревізійної палати.

8. ШВЕЦIЯ

Шведське Державне ревiзiйне управлiння (ДРУ) є головним вiдомством у справах ревiзiй та облiку у Швецiї.

Його метою, як це визначено урядом, є ефективна робота центрального уряду, запровадження високих облiкових стандартiв i досягнення високоякiсного управлiння фiнансовою дiяльнiстю.

Генеральний ревiзор є керiвником Державного ревiзiйного управлiння i несе повну вiдповiдальнiсть за це вiдомство. Уряд призначає генерального ревiзора на шестирiчний термiн, причому призначення може бути продовжене. iснує також посада заступника генерального ревiзора, який за необхiдностi перебирає на себе обов'язки генерального ревiзора. На чолi чотирьох вiддiлiв стоять помiчники генерального ревiзора.

Працiвники апарату вiдомства призначаються генеральним ревiзором. Для допомоги генеральному ревiзоровi створено консультативну раду, склад якої визначається урядом.

Пiд час своїх ревiзiй ДРУ перевiряє облiковi документи i результативнiсть дiяльностi всiх урядових вiдомств та державних пiдприємств, а також деяких державних компанiй та фундацiй. Докладне вивчення дiяльностi центрального уряду дає ДРУ унiкальне бачення загальної картини. Це, у свою чергу, веде до того, що уряд часто звертається до ДРУ за коментарями щодо заходiв, запропонованих громадськими слiдчими комiсiями i мiнiстерствами.

ДРУ займається облiком i аналiзом надходжень та видаткiв центрального уряду, удосконаленням систем управлiння та рiзноманiтних допомiжних функцiй, а також вiдповiдає за ефективний порядок платежiв. Крiм того, ДРУ встановлює норми, розробляє методи, органiзує пiдготовку i надає поради у питаннях, що стосуються управлiння фiнансовою дiяльнiстю.

Повноваження ДРУ та його незалежне становище грунтуються на постановах, виданих впродовж рокiв урядом i парламентом i втiлених у вiдомчих iнструкцiях та в офiцiйному дозволi на затвердження асигнувань. Крiм того, повноваження ДРУ здiйснювати ревiзiї державних компанiй та фундацiй регламентуються вiдповiдним законом парламенту.

ДРУ самостiйно визначає вiдомства та напрямки дiяльностi, що мають стати об'єктами ревiзiй, необхiднi ревiзiйнi методи, змiст ревiзiйних звiтiв та готує доповiдь за результатами ревiзiй. Незалежна дiяльнiсть ДРУ гарантується постановою парламенту, де йдеться про те, що спецiальнi завдання уряду фiнансуються окремо, аби не вiдволiкати ресурси, призначенi на ревiзiї, запланованi самим вiдомством.

Кожного року ДРУ виконує обов'язкову ревiзiю рiчних звiтiв всiх вiдомств, а також близько 20 перевiрок результативностi дiяльностi за власною iнiцiативою. ДРУ може вивчати всi аспекти ефективностi й результативностi дiяльностi центральних урядових органiв. Всi перевiрки ДРУ проводяться згiдно iз загальноприйнятими ревiзiйними стандартами.

Шведська система державного управлiння передбачає, що вiдомства несуть окрему вiдповiдальнiсть за виконання доручень уряду i повиннi подавати урядовi щорiчнi звiти.

Частина роботи ДРУ полягає у тому, щоб перевiряти, як вiдомства виконують рiшення уряду; як вони дотримуються норм та приписiв, встановлених урядом i чи ведуться бухгалтерськi рахунки вiдомств вiдповiдно до загальноприйнятих облiкових принципiв.

Найважливiшi зауваження й висновки за рiк дiяльностi пiдсумовуються у рiчному звiтi ДРУ, який подається урядовi. У цьому звiтi ДРУ викладає свiй погляд на загальний стан справ у центральних державних органах i забезпечує уряд даними для прийняття рiшень як загального порядку, так i щодо окремих вiдомств.

9. ШВЕЙЦАРIЯ

Вiдповiдно до швейцарської Конституцiї, головними вiдповiдальними за перевiрку фiнансiв Швейцарської Конфедерацiї є парламент (законодавчий орган) та Федеральна рада (орган виконавчої влади). Федеральним законом про перевiрку федеральних фiнансiв, виданим 28 червня 1967 року i переглянутим 7 жовтня 1994 року, засновано Федеральну контрольну палату (ФКП) - найвищу установу зовнiшнього фiнансового контролю конфедерацiї. Як найвищий ревiзiйний орган Швейцарiї, ФКП є економiчно самостiйною та незалежною i однаковою мiрою працює на парламент i на уряд.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ФКП зберiгає свою професiйну незалежнiсть, хоча є адмiнiстративно пов'язаною з мiнiстерством фiнансiв.

ФКП самостiйно визначає свої рiчнi плани проведення ревiзiй. Вона подає свої рiчнi звiти, де зiбрано iнформацiю про ревiзiйнi заходи та суттєвi результати спостережень i зауваження, до спiльного комiтету парламенту з фiнансових питань i до Федеральної ради. Вона має справу безпосередньо з парламентськими органами фiнансового контролю та Федеральною радою, а також їхнiми адмiнiстративними пiдроздiлами та органiзацiями, що пiдлягають фiнансовому нагляду з їхнього боку. У разi з'ясування фактiв, пов'язаних з дотриманням нормативних актiв та законностi, вона може видавати обов'язковi для виконання зауваження та iнструкцiї.

Повноваження ФКП охоплюють всi бюджетнi надходження й видатки. З цього логiчно випливає, що всi адмiнiстративнi одиницi, включно зi службами та установами, такими як пошта, телефон та телеграф, а також Швейцарська федеральна залiзниця, пiдлягають наглядовi з її боку. Водночас бюджети кантонiв (провiнцiй) та мунiципалiтетiв перебуваютьпоза контролем Конфедерацiї, а отже i ФКП. Федеральнi суди є об'єктами перевiрок ФКП тiльки тому, що право на проведення ревiзiй витiкає з наданого парламентом права здiйснювати нагляд над судовою владою. Швейцарська органiзацiя страхування вiд нещасних випадкiв та Нацiональний банк Швейцарiї звiльненi вiд перевiрок ФКП. Внаслiдок ухвалення спецiальних законодавчих актiв можливi й iншi винятки.

ФКП володiє ревiзiйними повноваженнями i щодо отримувачiв федеральної допомоги та компенсацiй. Таким чином, фiзичнi особи теж можуть стати об'єктами перевiрок, хоча до розслiдувань такого типу вдаються лише для з'ясування результатiв використання субсидiй.

Для забезпечення дотримання приписiв ФКП має право перевiряти корпорацiї, установи та органiзацiї, що не входять до складу федерального уряду, але яким було передано певнi державнi функцiї без надання субсидiй. Прикладом може бути контроль в галузi виплат комiсiйних та iнших винагород. Разом з тим ФКП не має ревiзiйних повноважень щодо таких пiдприємств, як авiакомпанiя "Свiсейр", де конфедерацiя має лише фiнансову участь.

Згiдно iз засадничим положенням ФКП її директор обирається Федеральною радою i затверджується спiльним парламентським комiтетом з фiнансових питань. Спецiальний пiдроздiл, вiдомий як Секретарiат постiйних комiтетiв парламенту з фiнансових питань i спiльного комiтету з фiнансових питань, функцiонує як сполучна ланка мiж парламентськими контрольними структурами, ФКП та пiдконтрольними органiзацiями. Секретар має такийсамий доступ до iнформацiї, як i ФКП. Секретар обирається Федеральною радою i має затверджуватися спiльним комiтетом з фiнансових питань. У професiйному аспектi секретар пiдпорядкований лише головам постiйних комiтетiв з фiнансових питань та спiльному комiтетовi з фiнансових питань. Як органiзацiйна одиниця, Секретарiат перебуває у вiданнi ФКП, тобто його працiвники дiстають платню через ФКП.

Контроль над фiнансами є у першу чергу задачею керiвництва вiдомств. Як найвищий орган зовнiшнього фiнансового контролю, ФКП виступає гарантом того, що державна адмiнiстрацiя не порушує законодавства.

До того ж, ФКП ставить за мету пiдвищення ефективностi та результативностi державного управлiння.

Таким чином, у свiтлi найвищої мети державної влади - оптималiзацiї фiнансової поведiнки федеральної адмiнiстрацiї, дiапазон функцiй ФКП є неабияким: вiд дотримання приписiв до законностi i показникiв дiяльностi (економiчностi й ефективнстi у найширшому розумiннi).

Грунтуючись на критерiях перевiрки результатiв дiяльностi, встановлених INTOSAI (Мiжнародна органiзацiя вищих ревiзiйних установ), ФКП може з'ясовувати, наскiльки ощадливо використовуються кошти, оцiнювати затрати й результати, а також перевiряти, чи державнi витрати дали сподiваний ефект. При вивченнi ефективностi фактичний наслiдок витрат порiвнюється iз встановленими легiслатурою цiлями; такi перевiрки результатiв дiяльностi "пiсля подiї" спрямованi на оптималiзацiю iнвестованих коштiв. Такi оцiнки не замiнюють подальшого аналiзу, якого вимагає закон, але можуть стати базовим матерiалом для розробки майбутнiх експертних проектiв.

Ревiзiйна дiяльнiсть ФКП здiйснюється як жорсткий нагляд на всiх стадiях реалiзацiї кошторису. ФКП не має безпосереднього впливу на обсяги та склад сукупного кошторису. Найбiльше, що вона може зробити, це вплинути на складання кошторисiв у ролi радника, якщо її буде залучено до обговорення бюджету представниками парламенту, що проводять попереднi консультацiї. ФКП також запрошують дати поради й експертнi оцiнки, якщо виникає потреба у законi, який би регулював питання фiнансового контролю.

Ревiзiйнi повноваження ФКП поширюються на всi стадiї виконання бюджету. ФКП у прямiй формi надане право превентивного контролю у перiод до взяття зобов'язань, щоб мати можливiсть виявити iстотнi помилки i внести змiни до того, як буде завдано непоправної шкоди. Важливим допомiжним iнструментом контролю є право ФКП влаштовувати вибiрковi перевiрки операцiй, зафiксованих у готiвковiй звiтностi та у звiтностi Федерального фiнансового вiдомства, i здiйснених на прохання адмiнiстративних пiдроздiлiв.

Перевiрки результатiв в адмiнiстративних пiдроздiлах є надзвичайно важливими для отримання всебiчної картини стану тiєї чи iншої установи або сфери перевiрки. Метою таких зовнiшнiх ревiзiй є не просто визначення того, чи облiковi книги центральної федеральної адмiнiстрацiї та незалежних служб та установ ведуться вiдповiдно до приписiв - складенi на їхнiй основi рiчнi звiти дають справжню картину попереднiх кошторисiв, активiв та зобов'язань. Такi ревiзiї дослiджують також прiоритети, встановленi на основi аналiзу ступенiв ризику, для визначення того, яких додаткових заходiв слiд ужити i якi слабкi мiсця потрiбно висвiтлити.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«УДК 657.62:339.9.012.2 ББК 65.9(4Укр).8+65.050 Н 39 Рецензенти: М. Ф. КРОПИВКО, доктор економічних наук, член-корреспондент УААН, професор, В. Г. ШВЕЦЬ, доктор економічних наук, професор, Л. I. ПРОХОРОВА, кандидат економічних наук, професор Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18—Г—592 від 27.07.2006 р.) НЕБИЛЬЦОВА В.М., НЕБИЛЬЦОВА О. В., ОВДІЙ О. В. Н 39 Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний...»

«Про розробку «Положення про виконання та захист курсових проектів та робіт» Сиченко В.Г., Вернигора Р.В., Краснюк А.В. Методичною групою у складі Сиченка В.Г., Вернигори Р.В. та Краснюка А.В. по завданню Методичної ради університету у листопаді 2014 року розпочато роботу по розробці ««Положення про виконання та захист курсових проектів та робіт». В силу об’єктивних причин (проведення конференцій, відрядження, підготовка інших науково-методичних матеріалів, які були заплановані раніше тощо) на...»

«I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор», Ізмаїл 2012 К. екон. н. Сілічєва Н.Є. Одеський національний економічний університет, Україна ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Інтеграція України у світову господарську систему, євроінтеграційні прагнення нашої держави зумовлюють пошук нових підходів до підвищення...»

«I Міжнародний форум «IT-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»: Тези доповідей. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. 210 с. ISSN – 2409-5486 Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол №1 від 16.10.2014 р.). Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію конференції № 333 від 23.06.2014. Збірник публікує тези доповідей, що містять нові теоретичні та практичні...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 336.74 (075.8) Ю. О. Єрешко Національний технічний університет України «КПІ» ПОПИТ НА ГРОШІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ Розкрито сутність попиту на гроші та методи його оцінювання. The article deals with the essence of the demand for money and investigates the methods of its assessment. Ключові слова: попит на гроші, грошовий агрегат, ліквідність, запас грошей, швидкість обігу грошей. Вступ. Макроекономічна рівновага передбачає наявність визначених...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Колективна монографія Луцьк Вежа-Друк УДК 339.92:001.92(477) ББК 65.59(4УКР) І-74 Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 3 від 30 жовтня 2014 р.) Рецензенти: Василенко С. Д. – доктор політичних наук, професор кафедри українознавства...»

«УДК МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ТДВ “ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ Ключевые вопросы, которые рассматриваются: • Предложен механизм перевода выпуска акций документарной формы существования в бездокументарную форму. Рекомендован порядок реорганизации акционерных обществ путем преобразования в общиство з...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний економічний університет ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Навчально-методичний посібник Рекомендовано Вченою радою Тернопільського державного економічного університету За загальною редакцією професора Є. П. Качана ТДЕУ Тернопіль – 2006 ББК Колектив авторів: В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов, Н. М. Слівінська, С. А. Прохоровська Рецензенти: М. Д. Романюк, д. е. н., професор, завідувач кафедри...»

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Збірник наукових праць IX Міжнародної науково-практичної конференції Київ – Дніпропетровськ · 30–31 травня 2014 р. У двох томах Том 1 Наукові праці з державного управління та економіки Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336+351 ББК 65.01 С 71 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з навчально-виховної роботи Університету менеджменту освіти Національної...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ УДК 338:658 Мишко Христина Олегівна Дослідження шляхів удосконалення системи інноваційного менеджменту підприємства, на прикладі ТОВ «Ж.А.К» Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»