WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 14 ] --

Після розподілу коштів АБУ відповідальність за подальший контроль лягає на агентства-отримувачі. Від кожного агентства вимагається мати систему внутрішнього контролю, яка забезпечує належне використання коштів, причому не тільки в плані уникнення відвертого шахраювання, але й для дотримання намірів законодавців, які часто юридично необов’язкові. Кожне агентство щомісяця готує докладні звіти для Міністерства фінансів та АБУ. Звіти, призначені для АБУ, звуться звітами про виконання бюджету. Ці звіти складаються з висвітленням кожного рахунку на місячній основі. Один примірник звіту за останній місяць кварталу надсилається до комітету Палати з бюджетних асигнувань. Міністерство фінансів несе головну відповідальність за збирання доходів і виплати. Крім того, міністерство публікує місячні й річні звіти про фінансове становище федерального уряду.

Незважаючи на процес розподілу АБУ, зміни законодавства, економічних умов або інших факторів можуть бути ознакою необхідності додаткових асигнувань протягом року. У таких випадках до Конгресу можуть надсилатися додаткові бюджетні заявки. До 10 квітня і 15 липня кожного року слід подати вичерпний звіт про зміни в поточному бюджеті. У ньому слід зазначити зміни, викликані економічними обставинами, технічними чинниками, новими пропозиціями президента і новими законами, ухваленими Конгресом та підписаними президентом.

Загальний закон забороняє агентствам переміщення коштів між статтями асигнувань без конкретних на це повноважень, передбачених законом. У деяких випадках закон матеріального права надає керівникам агентств повноваження – за згодою АБУ чи без неї – на переміщення коштів. Іноді право на переміщення коштів може міститися у законі про асигнування. Таке право, як правило, є обмеженим щодо суми, яка може переміщуватися. Усі зв’язані і не зв’язані зобов’язаннями залишки коштів можуть бути перенесені на наступний період, крім незв’язаних зобов’язаннями залишків річних коштів.

На всіх рівнях виконавчої влади провадиться аналіз фінансової політики. Агентства постійно здійснюють оцінку результативності й ефективності виконуваних ними програм. Цей аналіз є невід’ємною частиною обгрунтування бюджету агентства, що подається до АБУ. Крім того, експерти АБУ з питань бюджету проводять незалежні аналітичні дослідження, виходячи зі своїх рекомендацій керівникам кошторисних груп та іншим політичним посадовим особам. При цьому докладаються зусилля для того, щоб забезпечити однакове ставлення до в основі своїй подібних програм. Конкретні проблеми управління обговорюються АБУ та основними агентствами, а прийняті ними рішення включаються до президентського проекту бюджету.

Досягнуті результати наводяться у Доповіді адміністрації, яка передається до Конгресу і супроводжує бюджетні документи.

Додаток перший.

Перевiрка фiнансової дiяльностi уряду i Головна контрольна служба США.

Проведення ревiзiї або перевiрка й ретельне вивчення як рахункiв, так i облiкових механiзмiв окремих агентств чи органiзацiй є засобом, яким часто користуються як виконавча, так i законодавча влади бiльшостi країн для забезпечення належного й вiдповiдального витрачання коштiв з урахуванням перспективи. Хоча ревiзiї проводяться у приватному секторi бiльшостi країн, у державному секторi до нього теж дуже часто вдаються як до засобу контролю. Як правило у складi виконавчої влади влада створює вiдомства для нагляду за облiковою практикою окремих органiзацiйних одиниць, якi витрачають кошти. Однак iнодi такi установи створюються незалежними як вiд виконавчої, так i вiд законодавчої влади. В iнших випадках контролюючi вiдомства пiдпорядковуються законодавчiй владi. Втiм, у подiбних випадках виконавча влада, як правило, має аналогiчний орган. Часто контролюючi вiдомства уповноважуються законом на проведення конкретних розслiдувань результатiв виконання програм або дiяльностi окремих вiдомств, що витрачають кошти. Як правило до їхнiх функцiй входить проведення перiодичних оглядiв фiнансової дiяльностi кожного вiдомства, а також збирання й накопичення облiкових даних вiд усiх вiдомств, яким видiлено кошти.

У той час як у бiльшостi країн для виконання цих функцiй створюються адмiнiстративнi органи, у деяких країнах роблять в цьому напрямку щеодин крок i покладають додатковi функцiї на незалежнi комiсiї або парламентськi комiтети. Як зазначалося вище, законодавчий орган Швецiї створює комiтет у складi 20 законодавцiв для спiвпрацi з контролюючим органом у справi нагляду за витрачанням коштiв окремими вiдомствами. Втiм, такi комiтети й комiсiї створюються рiдко. В бiльшостi країн вирiшення подiбних задач покладається на один чи два адмiнiстративнi органи.

Проведення ревiзiй може прибирати рiзних форм iз застосуванням найскладнiших облiкових методик.

Наприклад, коли урядова установа вирiшує укласти контракт про надання послуг, до видачi замовлення iнодi проводиться ревiзiя для оцiнки вартостi контракту або запропонованої пiдрядником цiни. Зокрема її проводять для: 1) оцiнки обгрунтованостi й прийнятностi запропонованої пiдрядником цiни; 2) попереднього визначення припустимостi запропонованої цiни i вiдповiдностi дiючим законам i правилам i 3) оцiнки запропонованих пiдрядником структури внутрiшнього контролю та облiкової системи i визначення фiнансових можливостей пiдрядника. Поряд з цим, пiсля надання послуг контролюючий орган може зробити оцiнку заявлених пiдрядником понесених затрат у рамках так званої ревiзiї понесених затрат. Пiд час такої ревiзiї можна оцiнити заявленi пiдрядником затрати на робочу силу, матерiали та послуги, пов'язанi з таким контрактом i необхiднi для його виконання.

У Сполучених Штатах однiєю з двох головних органiзацiй, на якi покладена вiдповiдальнiсть за здiйснення перевiрок фiнансової дiяльностi урядових вiдомств, є Головна контрольна служба (ГКС), пiдпорядкована Конгресовi. ГКС має свого "двiйника", пiдпорядкованого виконавчiй владi, - Адмiнiстративно-бюджетне управлiння (АБУ), яке виконує аналогiчнi контрольнi функцiї. ГКС створена у 1921 роцi Законом про державний бюджет i очолюється генеральним контролером. Закон уповноважив ГКС "розслiдувати у мiсцi перебування уряду або у будь-якому iншому мiсцi всi справи, пов'язанi з надходженням, виплатою та використанням державних коштiв" та "розслiдувати й звiтувати за дорученням будь-якої палати Конгресу або будь-якого комiтету будь-якої з палат, якi мають юрисдикцiю у сферi надходжень, асигнувань або видаткiв".

Генеральний контролер повинен був доповiдати Конгресовi про всi видатки або контракти, здiйсненi й укладенi федеральними вiдомствами в порушення закону, та про достатнiсть i ефективнiсть адмiнiстративної ревiзiї рахункiв та скарги в урядових вiдомствах. iнша стаття закону вимагає вiд усiх вiдомств надавати Генеральному контролеровi необхiдну iнформацiю стосовно їхнiх операцiй i "доступ та право перевiрки будьяких книг, документiв або записiв будь-якого з цих вiдомств або установ".

З роками розмiри, обов'язки та досвiдченiсть ГКС зросли. Апарат ГКС змiнився: замiсть схожих на клеркiв контролерiв надходжень з'явилися висококвалiфiкованi фахiвцi у рiзних галузях, якi виконують широке коло роботи. Обсяги функцiй ГКС зросли, i замiсть простої перевiрки вiдомчих надходжень вона здiйснює перевiрки дiяльностi на мiсцях, виконання програм i облiкових систем. Але впродовж усiєї її iсторiї покладенi на неї завдання не виходили за межi закону, яким вона була створена - бути для Конгресу вiдомством, створеним для контролю фiнансової дiяльностi агентств виконавчої влади, вiдповiдальних за витрачання коштiв.

–  –  –

Агентство - загальна назва урядової установи, наприклад, мiнiстерства, бюро, служби, комiсiї, управлiння, адмiнiстрацiї, консультативної ради i т. д.

Асигнування - (1) законодавче формулювання, що дозволяє державному агентству брати на себе зобов'язання та здiйснювати платежi на конкретнi цiлi за рахунок коштiв Мiнiстерства фiнансiв, звичайно протягом певного промiжку часу. (2) Конкретна грошова сума, що видiляється згiдно з таким формулюванням.

Бюджет - докладнийрозрахунок фактичних або передбачуваних надходжень та видаткiв за звiтний перiод.

Бюджетний iнструмент - засiб, який використовується для манiпулювання й контролю над бюджетними надходженнями та видатками як, наприклад, максимальнi обсяги видаткiв агентства для контролю здiйснених витрат.

Видатки - суми, що їх витрачає уряд, на вiдмiну вiд чистих сум, якi сплачуються у виглядi позик.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Асигнування є видiленням грошових сум для витрачання або взяття зобов'язань. Видатки - це реально витраченi кошти.

Виконання бюджету - пiсля пiдготовки i затвердження бюджету законодавчим органом починається виконання бюджету, що являє собою акт i процес фактичного здiйснення визначених асигнувань, видаткiв, взяття зобов'язань тощо, деталiзованих у бюджетi.

Дискрецiйнi видатки - асигнування, що не вимагаються дiючим законодавством, а тому видiляються щорiчно через законопроекти про асигнування (фiнансовi законопроекти) у кiлькостях, якi законодавчий орган вважає за потрiбнi.

Зобов'язання - угода, що зобов'язує урядове агентство платити за товари, вироби, послуги, дослiдження i т.п. або негайно, або у майбутньому. Якщо агентство укладає таку угоду, воно бере на себе зобов'язання.

Коли агентство робить необхiднi платежi, воно розплачується за своїми зобов'язаннями.

Компенсацiйнi та соцiальнi виплати - державна програма, згiдно з якою фiзичним особам, компанiям або державним органiзацiям, що вiдповiдають вимогам або обмеженням, встановленим законом, надається право на отримання певних виплат, якщо вони претендують на них. Основнi приклади лежать у сферi соцiального забезпечення та страхування вiд безробiття.

Контроль - перевiрка законодавчою владою способiв, у якi агентства виконують закони, з метою забезпечення дотримання намiрiв законодавчого органу та з'ясування дiєвостi виконання та ефективностi закону.

Надходження - кошти, що мобiлiзуються урядом для покриття видаткiв. Як правило, надходження отримуються за рахунок податкiв, хоча вони можуть мати джерелом надання послуг, вiдсотки вiд позик iншим органiзацiям-суб'єктам права, облiгацiї.

Нерегульованi видатки - часто вживаний термiн, що стосується державних видаткiв, якi є обов'язковими згiдно з дiючим правом, а тому не можуть регулюватися виконавчою чи законодавчою владою без змiни дiючого права. До нерегульованих видаткiв належать витрати, пов'язанi з програмами компенсацiйних та соцiальних виплат, а також постiйнi витрати, наприклад, вiдсотки за державним боргом i виплати за зобов'язаннями попереднього року.

Пiдготовка бюджету - процес складання оцiнки гаданих надходжень та видаткiв за певний звiтний перiод.

Пiдготовка бюджету, однак, не означає його ухвалення як закону.

Право витрачати кошти - спецiальний термiн для визначення витрат, здiйснюваних в обхiд закону про бюджетнi асигнування. До них належать право позичання, право на укладання контрактiв, право на здiйснення компенсацiйних та соцiальних виплат, щодо яких закони про асигнування завчасно не надають бюджетних повноважень.

Рух платежiв - сума лiквiдних коштiв, якi в будь-який час можна використати на видатки. Наприклад, у випадку з агентствами, високе значення руху платежiв означає, що керiвники агентства мають достатню кiлькiсть бюджетних асигнувань для покриття майбутнiх зобов'язань.

Резервний фонд на непередбачуванi витрати - грошова сума, яка щорiчно асигнується на видатки, що не були окремо санкцiонованi та асигнованi. Цi кошти можуть використовуватися для рiзноманiтних цiлей, серед яких виплати грошової допомоги, на ведення домашнього господарства, на витрати спецiальних комiтетiв.

Санкцiя - (1) положення (припис ) закону, у вiдповiдностi з яким на певний чи на невизначений час створюється або продовжує свою дiяльнiсть державне агентство, запроваджується вид дiяльностi чи програма. Таке положення може також визначати полiтичнi намiри та обмеження i стосуватися органiзацiйних та адмiнiстративних питань. (2) Положення (припис) закону, що санкцiонує надання асигнувань для агентства, виду дiяльностi або програми. Асигнування можуть санкцiонуватися на рiк, декiлька рокiв або на невизначений перiод часу i становити певну або невизначену кiлькiсть коштiв.

Юрисдикцiя - це поняття звичайно стосується сфери компетенцiї конкретного комiтету законодавчого органу. Об'єкти законодавства та iншi функцiї, закрiпленi за комiтетом нормою, прецедентом, резолюцiєю або законом. Назва комiтету як правило вказує на загальнi межi його юрисдикцiї, але часто не згадує iншi закрiпленi за ним питання.

–  –  –

1. International Monetary Fund (1990). Government Financial Management:

2. Issues and Country Studies, Premchand (Washington: IMF Publication Services)

3. Мiжнародний Валютний Фонд (1990). (Управлiння фiнансовою дiяльнiстю уряду: проблеми та практика окремих країн, А. Премчанд (Вашингтон: Видавнича служба МВФ))

4. Office of Management and Budget (1992). Interagency Task Force Report on the Federal Contract Audit Process (Washington, Executive Office of the President) (Адмiнiстративно-бюджетне управлiння (1992). Доповiдь мiжвiдомчої робочої групи про процес проведення аудиту контрактiв федерального уряду (Вашингтон:

Виконавча служба президента)).

5. Organization for Economic Co-operation and Development (1987). The Control and Management of Government Expenditures (Paris: OECD Publications) (Органiзацiя економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) (1987).

Контроль i регулювання державних видаткiв (Париж: Видавництво ОЕСР)).

6. T rask Roger R. (1991). GAO History: 1921-1991 (Washington: United States General Accounting Office).

(Треск, Роджер Р. (1991) iсторiя Головної контрольної служби: !921-1991 (Вашингтон, Бюджетно Контрольне Управлiння Сполучених Штатiв.

Розділ 5. Ревізійні органи законодавчої влади у західній та східній Європі

1. ЕСТОНІЯ Державна контрольна палата Естонської Республіки, заснована у 1990 році, є наглядовим органом Верховної ради Республіки. Закон Естонської республіки про аудит обумовлює, що Державна ревізійна організація перевіряє доцільність і законність використання державних коштів та матеріальних активів, збереження державної власності у відповідності із законами республіки.

Керівником Державної контрольної палати є генеральний ревізор, якого висуває на посаду Президія Верховної ради республіки Естонія, а призначає чи звільняє з посади Верховна рада. Заступник генерального ревізора та помічники генерального ревізора рекомендуються генеральним ревізором, а призначаються на посаду Верховною радою.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«УДК 330.322:332.1 Макаренко Марина Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки і управління морським транспортом Азовського морського інституту ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ У статті розглянуті підходи різних авторів до визначення поняття інноваційний потенціал, виявлені позитивні й негативні сторони його використання. Запропоновано вдосконалювання управління інноваційними процесами в регіоні на основі застосування сучасних методів...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №6/2014 УДК 336.02:336.71 ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ Гашко А.Ю., студентка 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Олещук М.Г., кандидат економічних наук, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація В статті систематизовано погляди науковців на трактування поняття «податкова політика» та розглядаються...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І АУДИТУ Кафедра аудиту МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження переддипломної виробничої практики студентами денної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” спеціалізації “Ревізія і контроль” “ЗАТВЕРДЖЕНО” на засіданні кафедри аудиту Протокол №4 від 29. 11. 2001 р. Видавництво “Економічна думка” Тернопіль – 2002 Методичні вказівки для проходження переддипломної виробничої практики...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«УДК 33.1 А. І. Кушнір, аспірантка кафедри політекономії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВІТЧИЗНЯНИЙ ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС ЯК ОСНОВА ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано суть і напрямки впровадження соціально-відповідального бізнесу. Проведено аналіз впливу вітчизняних бізнес-груп на поширення та впровадження принципів соціальновідповідальної поведінки. Визначено основні напрямки та...»

«УДК 338. 486 (477) О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, *Львівський інститут економіки і туризму, кафедра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В., 2013 Окреслена мета розвитку туризму в Україні. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму Львівської області. Наведено динаміку обсягу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» Київ – 2013 УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 С 1 Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11–7515 від 10.08.2011 р.) Рецензенти:...»

«ISSN 1994-1749. 2012. Вип. 3 (24). Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу УДК 657.1 Романенко С.В., здобувач Вінницький фінансово-економічний університет РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ” Здійснено бібліометричне дослідження дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених за ключовим словом “міжнародні розрахунки”, що надало можливість встановити проблемні питання розвитку та функціонування міжнародних...»

«В.М. ГРАНАТУРОВ, І. В. ЛИТОВЧЕНКО УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ЗВ'ЯЗКУ ОДЕСА 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА В.М. ГРАНАТУРОВ, І. В. ЛИТОВЧЕНКО УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ЗВ'ЯЗКУ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ОДЕСА 2010 УДК 338.47 Рецензенти: Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, Заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту...»

«УДК 339.137.2 О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, *Львівський інститут економіки і туризму ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В, 2013 Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Наведено перелік суб’єктів туристичної індустрії, охарактеризовано функції підприємницької діяльності в туризмі, від повноти виконання яких залежить конкурентоспроможність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»