WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 11 ] --

Vi. Виконання видаткової частини Державного бюджету Див. табл. 6 Примiтки: !. НД - немає даних; НП - видатки не планувалися; НС - незбiгання звiтних даних i статтей Закону; ОД - об'єднанi данi (законодавча i виконавча влади) * - данi про виконання бюджету за 1996 рiк обрахованi за попереднiми даними "BARENTS GRОUP"про зведений бюджет України (за даними проекту бюджету на 1996р.); **- до складу видаткiв за статтею "iншi видатки" вiднесенi видатки як безпосередньо запланованi за цiєю статтею, так i всi фактичнi видатки, що взагалi не були передбаченi в Законi про бюджет.

Видiленi у текстi данi по тих видатках, % виконання яких перевищує загальний % виконання по бюджету в цiлому (видатки вищi за середнi).

Коментар. Структура виконання всiх законiв про бюджет однозначно свiдчить про те, що цi закони не були i, на жаль, не є твердими правовими нормами при витрачаннi бюджетних коштiв. Повний рiзнобiй, скожий на хаос (надто велика амплiтуда вiдхилень по окремих статтях вiд середнього показника виконання по бюджету в цiлому), в показниках виконання норм законiв означає, що при витрачаннi бюджетних коштiв уряд особливо не переймається турботами пропорцiйного виконання статтей бюджету. А це означає, що пропорцiї мiж статтями, якi фактично визначають прiоритети соцiально-економiчної полiтики, затвердженi Верховною Радою Законом про бюджет, досить довiльно змiнюються в процесi виконання бюджету. Причому, в загальному хаосi показникiв виконання норм бюджетних законiв досить чiтко проглядають певнi статтi витрат, що є "фаворитами", i за якими вiдповiднi споживачi, як правило, одержують потрiбне, незважаючи на норми бюджету, i - статтi-"пасинки", якi стабiльно одержують менше середнього.

Таблиця 6

–  –  –

ВИСНОВОК

Практика бюджетного процесу за всi роки iснування України як незалежної держави засвiдчує, що реальний бюджетний процес розвивається практично абсолютно незалежно вiд бюджетних законiв, вiд того, коли i як був прийнятий закон, який вiн i що мав на увазi. Закон про бюджет - це щось одне, а реальна практика витрачання бюджетних коштiв - це зовсiм iнше.

Розділ 4. Виконання бюджету і бюджетний контроль

Як тільки проект бюджету стає законом, відповідальність за його виконання лягає на виконавчу гілку влади, тобто на уряд. Це означає, що міністерства та інші урядові відомства стають відповідальними за витрачання коштів з метою надання послуг громадянам. Однак оскільки бюджет є законом, ці витрати повинні здійснюватися відповідно до намірів парламенту. Крім того, асигновані кошти слід витрачати ефективно й раціонально, аби домогтися надання максимальної кількості послуг у рамках обмежених коштів, виділених законодавчій владі. За забезпечення виконання цих завдань відповідає парламент.

У контролі за процесом виконання бюджету парламенти виконують цілу низку функцій. Мета цього розділу подвійна. По-перше, розглянути у загальних рисах, якими є ці функції контролю за виконанням бюджету, і на прикладі декількох різних країн показати, як вони виконуються. По-друге, оскільки основною установою в Україні, покликаною контролювати виконання бюджету, є Рахункова палата, у цьому розділі висвітлено також потенційні можливості цієї установи, закладені в законі України “Про Рахункову палату”.

1. Огляд методів контролю виконання бюджету на прикладах Франції, Швеції, Великобританії та Сполучених Штатів У цьому матеріалі дається загальний огляд тієї ролі, яку відіграють парламенти у чотирьох аспектах виконання бюджету: (1) контроль темпів витрачання асигнованих коштів окремими установами (відомствами, міністерствами) протягом фінансового року; (2) контроль за розподілом виділених коштів для забезпечення виконання волі парламенту; (3) виявлення й відстеження тих випадків, коли воля парламенту не виконується, з тим, щоб парламент міг вжити відповідних заходів, які б запобігли цьому; (4) прагнення забезпечити ефективне використання коштів, тобто, щоб суспільство мало зиск з витрачених грошей.

Цей матеріал починається з припущення, що бюджет вже підготовлено і він набув сили закону. Таким чином, наголос буде перенесено на процеси, що відбуваються, та установи, які беруть участь у забезпеченні належного виконання бюджету. Аналізові процесів виконання бюджету у Франції, Швеції, Великобританії та Сполучених Штатах передує загальний огляд згаданих вище чотирьох аспектів. Крім того, в кінці роботи є два додатки. У першому докладно пояснюється проведення ревізій у державних установах та організаціях та історія та опис Головної контрольної служби – агентства Конгресу США, на яке покладено завдання проводити ревізії в агентствах виконавчої влади та періодичний аналіз виконання програм. У другому додатку вміщено словничок термінів, які часто зустрічаються в тексті. Можливо, перш ніж читати матеріал, варто переглянути цей додаток.

1.1 Контроль за видатками

Як правило, організацією, на яку покладається відповідальність за нагляд, регулювання і контроль за витратами окремих відомств, є централізована бюджетна служба або міністерство фінансів у складі виконавчих органів влади. Загалом парламенти не втручаються в щоденну рутинну роботу по контролю над видатками, хоча періодично влаштовують перевірки (див. розділ ІІІ). В межах виконавчої гілки влади підготовка бюджету відбувається на трьох організаційних рівнях, а саме: у міністерстві, якому підпорядкований бюджет (тобто міністерстві фінансів), у тих міністерствах, які здійснюють витрати (наприклад, міністерство освіти), та у великій кількості відомств, що наділені правом робити витрати і перебувають у складі кожного з таких міністерств. Хоча в небюджетних питаннях стосунки між міністерствомрозпорядником бюджету і міністерствами, які роблять витрати, можуть бути горизонтальними, під час підготовки бюджету вони стають вертикальними. Міністерства, що роблять витрати, відповідають – в межах, визначених урядом,– за свої дії, а також за ефективність роботи своїх відомств. З іншого боку, міністерстварозпорядники бюджету несуть основну відповідальність за економічну й фінансову політику та управління економікою і, таким чином, визначають діяльність, якою можуть займатися міністерства. У багатьох країнах б’ються над досягненням балансу між централізованим і децентралізованим контролем над видатками, визначаючи, наприклад, обсяги повноважень на витрачання коштів для кожного з відомств, наділених правом робити такі витрати. Як правило, у нормальні часи в більшості країн повноваження на витрачання коштів децентралізуються з метою підвищення їхньої ефективності і концентруються в руках міністерстварозпорядника бюджету за кризових обставин.

Беручи до уваги зростання нерегульованих видатків, а відтак і дефіцитного фінансування в багатьох країнах світу, однією з центральних проблем у справі контролю над видатками є створення цілого ряду інструментів бюджетної політики, які б дали урядові певні можливості щодо вирішення нових проблем, використовуючи для цього сприятливі умови. По суті це означає побудову таких механізмів виконання бюджету, які сприятимуть дотриманню вимог первісного бюджету в частині видатків, в той же час забезпечуючи певну гнучкість на випадок непередбачених подій у майбутньому. Як розвиненим бюджетним системам, так і тим, що розвиваються, притаманна деяка невизначеність. Але її наслідки для систем, що розвиваються, набагато серйозніші, оскільки видатки та надходження там часто нестабільні і непередбачувані.

Загалом уряди хочуть мати системи та процедури, які б:

•залишалися функціонально стійкими по відношенню до зовнішніх впливів незалежно від того, чи обмежуватиме зростання видатків перебіг подій впродовж фінансового року, чи лишатиме свободу у прийнятті рішень;

•давали б урядові можливість досягати своїх цілей щодо сукупних видатків, що може вимагати невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання проголошених контрольних цифр;

•сприймалися б як прийнятні, наскільки це дозволяють обставини, тими чиновниками міністерств, чиєю головною турботою є рівень і якість послуг, що надаються населенню.

Отож головним завданням є визначення того, яким чином дотримуватися обраного курсу, скоротивши до мінімуму довільні й руйнівні втручання у діяльність міністерств.

Ось три головні засоби вирішення цієї проблеми:

•Нерозподілені резерви в плануванні й виконанні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У деяких країнах в межах запланованих показників загальних витрат передбачаються нерозподілені резерви або кошти на непередбачувані витрати, призначені для фінасування неочікуваних потреб у видатках. Часто на використання цих резервів накладаються обмеження, нерідко вони розподіляються за категоріями, наприклад, резервні фонди на випадок стихійного лиха.

•Заходи у галузі контролю й управління рухом платежів впродовж року.

У більшості країн передбачено можливість збільшення або зменшення річних видатків після початку їхнього здійснення за допомогою додаткового бюджету. У деяких країнах уряди без санкції парламенту можуть блокувати або відкладати використання деяких з раніше затверджених асигнувань. У зв’язку із зростанням бюджетного дефіциту багато країн стали більш завбачливими, скорочуючи витрати протягом фінансового року. Це неминуче призвело до виникнення напруженості між міністерствами, що витрачають кошти, які схильні до збільшення видатків, і міністерствами, що порядкують бюджетом, які сповнені рішучості скоротити видатки, намагаючись загальмувати зростання дефіциту. У різних країнах організаційним одиницям, які здійснюють видатки, надано різних повноважень. Наприклад, деякі країни надають міністерствам велику свободу щодо того, як можна витрачати асигновані кошти, в той час як інші розписують рядок за рядком порядок їхнього використання.

•Контроль та регулювання зобов’язань.

Забезпечення утримання витрат у межах сум, передбачених на фінансовий рік (або на коротший звітний період), означає обмеження зобов’язань, які можуть підлягати виконанню в той самий період. Якщо бюджетне міністерство змушене вимагати скорочень витрат в деяких галузях, щоб компенсувати або сприяти компенсуванню неминучих перевитрат в інших, воно бажає, щоб міністерства мали якомога менше довготермінових зобов’язань, а отже, і якомога більшу гнучкість у короткотерміновому використанні готівки.

У той же час розуміння того, що чиновник, відповідальний за здійснення витрат, може розраховувати на певний мінімальний рівень видатків у наступні роки, що дозволило б брати зобов’язання або укладати контракти на кілька років, залишаючись у межах виділених коштів, може стати для нього реальною допомогою в справі ефективного використання ресурсів. Для цього необхідно досягти рівноваги між гнучкістю й обмеженнями.

1.2 Забезпечення виконання намірів парламенту

З іншого боку, через те, що парламентам звичайно не вистачає часу або можливостей для щоденного нагляду за виконанням бюджету, спостереження за тим, щоб кошти асигнувалися згідно з затвердженим бюджетом, покладається зазвичай на бюджетну службу або міністерство фінансів у складі виконавчої влади. У більшості країн спостереження за виконанням бюджету мало наслідком розробку й використання систем фінансового обліку. Багато урядів вимагають від кожного відомства, що витрачає кошти, запровадження й використання систем, що дають надійні результати і служитимуть основою для підготовки бюджету відомства та для забезпечення інформацією міністерства-розпорядника бюджету, яке є відповідальним за допомогу урядові у підготовці й виконанні державного бюджету. Ці системи повинні використовуватися з урахуванням можливості розширення сфери їхнього застосування длявідображення ресурсів, зобов’язань, витрат на функціонування такого відомства, маючи на увазі полегшення підготовки бюджетів, що грунтуються на принципі собівартості, який належить застосовувати всім міністерствам і відомствам під час підготовки своїх бюджетів.

З певного погляду облік містить в собі історичний та ретроспективний аспекти. Він показує нам, які наші справи, і покликаний подати тому, хто готує бюджет, точну сучасну картину фінансових результатів. Він враховує попередньо асигновані кошти і є вихідною точкою для наступних бюджетів. Поряд з іншими задачами, облік повинен показувати, чи були отримані достатні доходи для сплати за послуги, надані протягом фінансового періоду, і підтвердити дотримання бюджетних повноважень та обмежень.

Як правило облік перебуває у сфері компетенції одного з відомств виконавчої влади (наприклад, бюджетного бюро) або відомства, незалежного від обох гілок влади чи підзвітного обом. У тих випадках, коли обліком відає організація, що входить до складу виконавчої влади або яка не залежить ні від виконавчої, ні від законодавчої влад, у деяких країнах від неї почали вимагати підготовки річних або піврічних звітів, де докладно висвітлюється використання асигнувань, або вимагають, щоб її представник періодично з’являвся в парламентському комітеті. Як наслідок, фінансова звітність свідчить про те, чи фінансові ресурси отримано і використано у відповідності із затвердженим бюджетом. Бюджет є найважливішим виразником політики, програм або планів виконання програм державними організаціями. Він є як засобом контролю для виконавчої та законодавчої влади, так і засобом забезпечення їхньої підзвітності платникам податків.

1.3 Звітування про недоліки

Цілком імовірно, що організація, відповідальна за облік і забезпечення виконання намірів парламенту, є також установою, відповідальною за звітування про недоліки. Як вже говорилося, якщо така організація не підпорядкована законодавчій владі, від неї нерідко вимагається подання (пів)річних звітів, і/або періодична з’ява представників цього міністерства перед певними комітетами (наприклад, комітетом з фінансових питань). У разі якого-небудь серйозного порушення, що є наслідком чи то помилки, чи то корупції, поінформовані про це парламенти часто створюють спеціальні комітети для розслідування суті справи.

Наприклад, коли в Сполучених Штатах було виявлено факти неправильного витрачання коштів міністерством оборони, один з комітетів Конгресу викликав посадових осіб міністерства оборони як свідків на цілу низку слухань у комітеті. Кінцевим результатом було вироблення й запровадження більш суворих правил витрачання коштів.

Питання звітування про порушення є осердям законодавчого контролю виконання й керівництва програмами.

Хоча й існують випадки, коли облік і підготовка відомчих бюджетів відбувається під орудою законодавчої влади, але найчастіше відомство, на яке покладено цю відповідальність, перебуває у складі органів виконавчої влади.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 4 (8), 2010 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.012: 347.214.2 В. Ю. Прокопенко, к.е.н, доцент ІНСТИТУТ НЕРУХОМОСТІ (ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА) У статті досліджується інститут нерухомості, його економічний зміст, структура. Розглянуті певні підходи щодо визначення терміну нерухомості, також наведені визначення нерухомості у законодавстві європейських країн. Розглянуті особливості нерухомості як реального капіталу і як фінансового активу. В статье исследуется институт...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Виноградов В.В., аспірант, 658.6.002 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ Проблемою, що потребує своєчасного рішення, є потреба в науково-обґрунтованій методиці щодо аналізу процесу формування інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту торговельного підприємства. Проблеми формування...»

«УДК 658.1 С.О. Чирков “Європейський університет” Донецька філія ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ © Чирков С.О., 2008 Висвітлено результати досліджень автора у сфері аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Розглянуто принципи інвестування потенціалів підприємства у процесі інноваційної діяльності підприємства. Запропонована таблиця ранжування потенціалів підприємства щодо їх інвестиційної привабливості для більшості інвесторів згідно з інвестиційним кліматом. Ключові слова:...»

«УДК 911.9(477)377 Танасійчук О. Ю. Особливості природної складової рекреаційного комплексу Хмельниччини Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ e-mail: o.tanasiichuk@gmail.com Анотація. В статті розкрито особливості природної складової рекреаційного комплексу Хмельницької області, висвітлено її значення і роль в рекреаційному комплексі регіону. Досліджено кількісні та якісні характеристики кліматичних, геолого-геоморфологічних, водних, біотичних та, відповідно,...»

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 7(2), 2013 УДК 336:519 Друкується за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Висвітлюються досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3 УДК 658.56:658.78:687 Ю.О. Акулова, асистент Університет економіки і управління Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій Л.А. Пруднікова, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: F&c@seunty.сom.ua ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуті актуальні питання управління матеріальними потоками в Україні....»

«УДК 339.9 А. Ігнатюк, д-р екон. наук, доц. ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ У роботі проаналізовано складові інституційно-організаційної системи регулювання галузевих ринків, а саме сукупність міждержавних угод, правових, нормативних актів, організаційної інфраструктури забезпечення дотримання й розвитку зазначених угод, неурядових організацій. Ключові слова: інституційно-організаційної системи регулювання, галузеві ринки, СОТ, ЮНКТАД, міжурядові...»

«УДК 711.4 : 334.772 М.В. Сорока Національний університет “Львівська політехніка” МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ © Сорока М.В., 2008 Висвітлено передумови та особливості застосування математичних методів, зокрема апарата теорії ігор, для моделювання інвестиційного розвитку машинобудівного підприємства в умовах ризику. Враховано також істотну невизначеність ринку. Окреслено основні аспекти адаптації ігрових моделей до інвестиційних процесів на...»

«Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування основних засобів 4 1.2.Методика аналізу ефективності використання 17 основних фондів 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” 23 Розділ 2. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ “Альянс” 2.1. Аналіз наявності і структури основних засобів 39 2.2.Аналіз показників використання основних засобів 43 використання обладнання і виробничих 47 2.3.Аналіз потужностей 2.4. Аналіз фондоозброєнності...»

«Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск №668. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 41-46. УДК 65.01 Гребешкова О.М., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА © О.М. Гребешкова, 2010 Анотація. У статі запропоновано та обґрунтовано доцільність розроблення просторового підходу до управління розвитком підприємства як складної, відкритої, поліфункціональної системи. Задля...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»