WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 21 |

«Розділ 1. Загальний огляд Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які щороку доводиться розв’язувати Верховній Раді. І діяльність Верховної Ради двох ...»

-- [ Страница 10 ] --

15 сiчня, пiд час чергової наради у Голови Верховної Ради, голови постiйних комiсiй одностайно висловили стурбованiсть тим, що, порушуючи встановленi законодавством строки, Кабiнет Мiнiстрiв все ще не подав на друге читання доопрацьований та приведений у вiдповiднiсть iз Конституцiєю проект закону "Про державний бюджет України на 1997 рiк".

Пауза у бюджетному процесi, що тривала i надалi, була заповнена роботою над проектами податкових законiв з пакету поданого урядом. Характерним для цього перiоду було те, що перiодично в засобах масової iнформацiї пiднiмалась iнiцiйована представниками виконавчої влади хвиля звинувачень на адресу Верховної Ради з приводу буцiмто саботажу нею процесу розгляду означених законiв.

Позицiї сторiн за станом на 19 квiтня 1997 року мали такий вигляд. Президент України, виступаючи в цей день на розширеному засiданнi колегiї Державної податкової адмiнiстрацiї, окреслив своє ставлення до проблем бюджетного процесу таким чином:

"Менi вже доводилося неодноразово вести мову про бюджетний процес. i сьогоднi я знову змушений повернутися до цього питання. Оскiльки, по-перше, бюджет i досi не прийнято; по-друге, Президента i виконавчу владу звинувачують у неконструктивностi дiй у бюджетному процесi. Весь час дебатується, на перший погляд, прийнятна iдея - затвердити Державний бюджет на 1997 рiк на старiй податковiй основi, внести лише кiлькiснi корективи у чинне законодавство. Проте такий пiдхiд розрахований швидше всього на необiзнаних. Важливiсть нового пакета законiв пов'язана якраз не настiльки з кiлькiсними, як з якiсними змiнами дiючої системи оподаткування... Усвiдомлення значення нових податкових законiв для економiки не повинно перекриватися слiпим дотриманням дiючих процедурних норм роботи Верховної Ради (курсив оглядача)... Завершується пiдготовка Указу Президента "Про принципи складання Державного бюджету України на 1998 рiк та здiйснення реформи бюджетної системи України". Планую пiдписати його у першiй половинi травня з тим, щоб основнi положення Указу знайшли вiдображення у бюджетнiйрезолюцiї Верховної Ради".

Видiлена в текстi виступу Президента сентенцiя породжує особливо багатi асоцiацiї у тих, хто був безпосереднiм учасником-свiдком подiй або вивчав наслiдки перiоду надзвичайних повноважень уряду за часiв прем'єрства саме Л.Д. Кучми... Перiоду, коли саме ця формула оперативного законодавчого втiлення в життя "економiчно доцiльних" рiшень не мала жодних перешкод з боку Верховної Ради, що тяжiє до "слiпого дотримання" законодавчо затверджених "дiючих процедурних норм".

Того ж таки 19 квiтня Голова Верховної Ради, у виступi пiд час пленарного засiдання ВР зазначив:

"Останнiм часом зусиллями частини полiтикiв та засобiв масової iнформацiї знову полiтизовано ситуацiю навколо прийняття Державного бюджету та пакету податкового законодавства.

У зв'язку з цим всiм нам варто визначитись з двох питань:

Перше: Чи ми за те, щоб в Українi всi державнi питання вирiшувались на пiдставi Конституцiї i законiв, чи на основi беззаконня?

i друге: Чого ми хочемо? Прийняття бюджету? Прийняття податкових законiв? Чи чогось зовсiм iншого?

Якщо ми стоїмо на засадах Конституцiї, Закону, а я думаю, що так воно i є, то мусимо визнати головне: порядок прийняття Державного бюджету визначається Конституцiєю i законами України.

Конституцiя i закони визначають, що Державний бюджет - це особливий Закон, який грунтується на великiй кiлькостi iнших - дiючих, прийнятих законiв, насамперед дiючих податкових законiв.

Прийняттю цього специфiчного Закону сьогоднi об'єктивно нiщо не заважає. Пiдкреслюю, об'єктивно.

Бо вже п'ять рокiв, як в Українi iснує, власне податкове законодавство. Воно iснувало i у вереснi минулого року, коли вносився бюджет, воно iснувало в сiчнi, лютому, квiтнi цього року. iснує i сьогоднi. Бiльше того, Верховна Рада давним-давно прийняла Закон про Державний бюджет на 1997 рiк у першому читаннi.

Друге питання: новий пакет податкового законодавства. Це сьогоднi кiлька нових законiв i понад 280 змiн до 63 iснуючих (тобто, по сутi, понад 60 законiв про змiни чинних законiв).

Не будемо посилатися на практику iнших країн, де закони взагалi i податковi зокрема розглядаються парламентами протягом рокiв. Вiзьмемо нашу практику за роки незалежностi України - середнiй час проходження законiв, пов'язаних iз урегулюванням функцiонування економiки - мiнiмум кiлька мiсяцiв. А якщо взагалi йдеться про нову систему оподаткування, реальну для впровадження, то потрiбен значно бiльший час.

Уряд внiс проекти, до того ж, як вiдомо, низької якостi, в кiнцi минулого року (чому так пiзно i такої якостi - питання не до нас). Верховна Рада зробила все, щоб максимально швидко їх розглянути.

Закон про податок на додану вартiсть прийнято повнiстю. iншi закони прийнято в першому, другому читаннi. Отже, всi урядовi пропозицiї в роботi.

Тому ще раз звертаюсь до iнiцiаторiв iнтриг та iнсинуацiй навколо бюджету та податкового законодавства: визначiться, чого ви хочете. Бюджету? Будь ласка. Його можна приймати негайно.

Вносьте на розгляд Верховної Ради.

Нової податкової системи? Теж, будь ласка. Давайте працювати. Але це справа не одного дня. Не можна за один день прийняти змiни до 63 законiв..."

Очевидно, що навiть зробивши поправку на певну полемiчну загостренiсть промови Голови Верховної Ради, спростувати висловлену ним позицiю, не вдаючись до звинувачень у "слiпому дотриманнi дiючих процедурних норм", досить нелегко.

Звичайно,час все розставить по своїх мiсцях i на вiдстанi можна буде з бiльшим ступенем об'єктивностi порiвняти аргументи учасникiв драматичного розгляду процесу бюджету-97. Наразi ж залишається завершити хронiку подiй звичайною констатацiєю: поступово мiнiмалiзуючи свої вимоги щодо обов'язковостi прийняття необхiдного пакету податкових законiв, уряд ще двiчi - 25 квiтня i 4 червня - подавав до Верховної Ради новi проекти бюджету.

Нарештi, з 19 по 25 червня проект, поданий 4 червня i доопрацьований узгоджувальною комiсiєю, пройшов друге читання; 26-27 червня - третє. 27-го червня вiн був прийнятий в цiлому.

Прийняттям 1 липня закону "Про порядок введення в дiю Закону про Державний бюджет" завершився бюджетний процес 1997 року. Але цiлком можливо, що вже на наступнiй, осiннiй сесiї Верховної Ради виникне необхiднiсть уточнень, i вiн буде названий лише першим етапом.

1 липня Верховна Рада розглянула в другому читаннi Бюджетну резолюцiю на 1998 рiк, a 3 липня вона була остаточно прийнята на третьому читаннi.

Схема 1. Графiк бюджетного процесу (за Регламентом ВР України) Схема 2.

Схема бюджетного процесу (за Регламентом ВР України) Часовий графiк бюджетного процесу став нормативним документом з прийняттям Регламенту Верховної Ради України, який був введений в дiю постановою Верховної Ради вiд 27 липня 1994 року. Тим самим була введена в дiю система чiтких координат, в межах якої в будь який час можна було цiлком об'єктивно оцiнити хiд бюджетного процесу. Але певною мiрою ця система координат була зобов'язуючою тiльки для Верховної Ради, бо i весь Регламент в цiлому був прийнятий як документ, що унормовував процедури дiяльностi самої

Верховної Ради. Головне, законом не були утвердженi базовi моменти бюджетного процесу:

1) час подання звiту про виконання бюджету попередього року, що є необхiдною умовою пiдготовки реальної бюджетної резолюцiї i

2) час подання проекту бюджету до Верховної Ради.

Цi питання були вирiшенi з прийняттям нової редакцiї закону України "Про бюджетну систему України" вiд 29 червня 1995 року. Законом було визначено: 1) що звiт про виконання Державного бюджету подається Верховнiй Радi України до 1 травня року, наступного за звiтним i

2) що проект закону про Державний бюджет України вноситься до Верховної Ради до 15 вересня. (Цей термiн був закрiплений Конституцiєю України, прийнятою 28 червня 1996 року).

Крiм того, статтею 27 цього закону вводилась норма, яка пiднiмала на новий рiвень положення Регламенту Верховної Ради. А саме: "Верховна Рада розглядає проект Закону про Державний бюджет України в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України." Тобто, остаточно закiнчувалась доба iмпровiзацiй в ходi бюджетного процесу. Натомiсть започатковувалась нова доба чiтко регламентованої, такої, що пiддається взаємному контролю, роботи уряду i парламенту над проектом законупро бюджет.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Реальний перебiг бюджетних процесiв 1995-1997 рокiв довiв, що наявнiсть сталих норм щодо порядку розгляду бюджету безпосередньо у Верховнiй Радi є,безумовно, позитивним органiзуючим чинником. З iншого ж боку, безперечним є i те, що сама наявнiсть такої схеми, навiть i затвердженої рiшенням вищого законодавчого органу, не є достатньою умовою контрольованого перебiгу подiй в умовах розбалансованої економiчної та соцiально-полiтичної ситуацiї в державi.

5. 1992-1997 бюджетнi роки. Аналiз процедур i тенденцiй i. Практика подання i прийняття законiв про бюджет Таблиця 1

–  –  –

Коментар. За 5 рокiв Щорiчний бюджетний процес в незалежнiй Українi вiдбувався, здається, в усiх можливих варiантах (крiм, на жаль, одного - вiдповiдно до Регламенту i законiв). i з своєчасним поданням проекту, i з запiзненням мало не на пiвроку. i з прийняттям з першої "подачi", i з двома-трьома "уточненими" варiантами.

i з "раннiм" прийняттям бюджету (1 лютого - 1994р.), i з прийняттям у серединi року (18 червня - 1992р.). i з внесенням законодавчих корекцiй до закону про бюджет, в т.ч. - фактично "по факту" (1994р., 1995р.), i без таких "тонкощiв".

Тож бюджетний процес 1997 року нiчим серйозно, принципово, на жаль, не вiдрiзняється вiд процесiв попереднiх рокiв. Нiчого надзвичайного (або навiть незвичного) в ньому немає. Навiть вiдсутнiсть бюджету на початок червня не є рекордом: був 1992 рiк. Надзвичайним було б прийняття бюджету до початку 1997 року.

Але чудовий шанс прекрасного початку бюджетного процесу у вереснi 1996р. було знову втрачено.

ii.Стаття 1 законiв про бюджет: норма закону i виконання.

(Див. Таблицю 2) Коментар. Ретроспекцiя виконання 1-ої статтi законiв про бюджет впродовж 1992-1996 рокiв свiдчить, що навiть цi базовi, узагальненi показники жодного разу не були виконанi. Деякi випадки "виконання" (1992р., 1993р.) мають ознаки просто якоїсь фантасмагорiї, "задзеркалля". iншi приклади показують, що не виконуються навiть показники, скоригованi практично "по факту" - в груднi.

Таблиця 2

–  –  –

Примiтки: * - в дужках наведенi показники бюджетiв на 1994р. i 1995р., внесенi до Закону про бюджет вiдповiдними законами про змiни - вiд 2.12.94, вiд 13.07.95 та 15.12.95 ** - вiдомостi про виконання бюджету за 1993р. наведенi за текстом вiдповiдної Постанови ВР. Вiдомостi про начебто досягнуте перевищення доходiв над видатками є фактичним приховуванням дефiциту в 9.572,2 млрд.крб., оскiльки до доходiв зарахованi кредити НБУ. Тобто, 1.537,5 млрд.крб. - це перевищення реальної потреби в кредитах НБУ для покриття дефiциту бюджету ("надлишковi" кредити НБУ). В1994р. цi "надлишковi" кредити склали, вiдповiдно, - 19,8 трлн.крб (дефiцит - 112,3 трлн.крб, кредит НБУ - 132,1 трлн.крб.).

iii Основнi макроекономiчнi показники i бюджетний процес Таблиця 3

–  –  –

Примiтки: * 1 - показники, врахованi в розрахунках проекту бюджету (за даними пояснювальних записок до вiдповiдного проекту закону про бюджет); 2 - показники iз звiтiв Мiнiстерства фiнансiв про виконання бюджету за вiдповiдний рiк; 3 -показники за даними Євроцентру (ТАСIS).

** вiдомостi про курс нацiональної грошової одиницi до $ наводяться за даними аукцiонного обмiнного курсу (аукцiони НБУ та УМВБ) поквартально (i-IV).

*** цифри видiленi курсивом, визначенi розрахунковим шляхом або є прогнозом.

НД - немає даних.

Коментар. З наведених даних випливає, що при складеннi бюджету та при звiтуваннi про виконання його батьки не обтяжували себе детальними макроекономiчними розрахунками, прогнозами i, вiдповiдно, публiчними зобов'язаннями щодо їх виконання. А коли такi прогнози все-таки оприлюднювалися (особливо в бюджетних документах останнiх рокiв), реальне життя проходило, як правило, за зовсiм iншими параметрами.

IV. Структура видаткiв бюджету Див табл. 4.

Примiтки :

1. Всi показники у таблицi наведенi у % до вiдповiдних загальних витрат.

2. -* - видатки по вiдповiднiй статтi не планувалися або не здiйснювалися; ** - у 1992 i 1993 роках Пенсiйний фонд не входив до складу Держбюджету ;*** - немає данних (видатки по законодавчiй владi у цьому випадку включенi до складу видаткiв на виконавчу владу).

Коментар. Структура видаткiв Державного бюджету є рiччю дуже "творчою". Навряд чи можливо визначити якусь закономiрнiсть в пропорцiях мiж її статтями рiк вiд року, якусь чiтку логiку стабiльностi державних прiоритетiв (крiм двох-трьох статтей), якусь послiдовнiсть державної економiчної полiтики (крiм, знову ж таки, двох-трьох "специфiчних" статтей). i другий момент. Пропорцiї, заданi законом про бюджет, не є законом, навiть якщо таких законiв прийнято i три на рiк.

V. Виконання доходної частини Державного бюджету Див. табл. 5 Примiтки : НП - не планувалося; НД - немає даних.

Коментар. Показники фактичного виконання норм законiв про бюджет свiдчать про стабiльно i неприпустимо низький рiвень прогнозування податкових надходжень. Так званi "об'єктивнi" причини (наприклад, зменшення реального ВВП, обсягiв виробництва) можуть "пояснити" недобiр податкових надходжень, але жодним чином не пояснять стабiльний i неприпустимо великий рiзнобiй в процентах виконання плану надходжень за рiзними статтями. Цей рiзнобiй особливо разючий в сферi надходжень, що базуються практично на однiй податковiй базi (зокрема - фондi оплати працi). Вiдсутнi будь-яка логiка i закономiрностi у спiввiдношеннях процентiв виконання надходжень за рiзними статтями як в межах одного року, так i в багаторiчнiй ретроспецiї. Причому немає жодних ознак, що ситуацiя з таким рiзнобоєм хоч якось змiнюється.

В цих умовах тривалi дискусiї про тi чи iншi тонкощi податкових законiв (в сенсi їх значення для бюджету) виглядають дещо надуманими. Як свiдчить весь попереднiй досвiд, реальнiсть все одно буде дещо iнша.

Таблиця 4

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 21 |
Похожие работы:

«Державна служба статистики України Головне управління статистики у Тернопільській області Статистичний збірник Паливно-енергетичні ресурси Тернопільщини за 2013 рік м.Тернопіль ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ЗА 2013 РІК ТЕРНОПІЛЬ 20 Державна служба статистики України Головне управління статистики у Тернопільській області Відділ статистики товарних ринків та зовнішньої...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТОРА SELECT В СУБД MySQL» з курсів «Бази даних та знань», «Бази даних та інформаційні системи» для студентів спеціальностей «Інформатика», «Прикладна математика» Затверджено редакційно-видавничою радою університету протокол № 2 від 06.12.2012 р. Харків НТУ«ХПІ» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи...»

«УДК 658.589 Т.М. Пілявоз Вінницький національний технічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто різні методичні підходи оцінки інноваційного розвитку підприємства. Визначено основні засади розрахунку інтегрального показника рівня інноваційного розвитку, досліджено систему показників оцінки ефективності інноваційної діяльності та методичні положення соціальноекономічного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. The...»

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК УДК 657 О. Е. Кузьмінська, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ БАНКІВ УКРАЇНИ Розглянуто досвід реформування системи бухгалтерського обліку в банках України, етапи запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику банків, зміни в технології збирання й обробки облікової банківської інформації Рассмотрен опыт реформирования...»

«В.Смиричинський. Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах / В.Смиричинський, І.Струтинська // Галицький економічний вісник. — 2013. — №2(41). — с.153-163 (маркетингові технології підприємств у сучасному науково-технічному середовищі) УДК 65.012. 34:658 Валентин СМИРИЧИНСЬКИЙ, Ірина СТРУТИНСЬКА МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ...»

«ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ УДК 581.526.42 (477.85) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ В. Солодкий1, Й. Царик2 Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України в Чернівецькій області вул. Маяковського, 35, Чернівці 58003, Україна е-mаil: Solodkyy_V@mail.ru Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського,4, Львів 79005, Україна На основі...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (позачергова двадцять третя сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 22 серпня 2013 року м. Карлівка Про затвердження районної Програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги на 2013-2015 роки» Заслухавши подану районною державною адміністрацією районну Програму «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медикосанітарної допомоги на 2013-2015 роки», виходячи з Національного плану дій на 2013 рік щодо...»

«ЕКОНОМІКА УДК [330.341.1:347.77]:613/614 Л.І. Федулова, д-р екон. наук, Т.В. Груздова, С.В. Палиця Інститут економіки та прогнозування НАН України СТАН РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У статті автори подають результати аналізу розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу системи охорони здоров’я України з подальшим виявленням та характеристикою відповідних...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 9’2012[35] Всеукраїнський науково-виробничий журнал УДК 658.711:004.45 Кулик Ю.М., аспірант* Луцький національний технічний університет ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ NANO-LOGISTICS ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕВОЛЮЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ Постановка проблеми. Логістика відіграє важливу роль в економічних системах будь-якого організаційно-ієрархічного рівня. Ринкові відносини в нашій країні призвели до значних структурних змін в економіці, вони ж сприяють зростанню значущості логістики як...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ В УКРАЇНІ НІМЕЦЬКА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А, тел. (+38044) 228-6342, 228-6360, факс 228-633 E-mail: institute@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua S2 Реформа галузі водопостачання та водовідведення в Україні Висновки і рекомендації стосовно економічної політики У цій роботі пропонується стратегія реформування та регулювання водопостачання в Україні. Ми зосередили увагу, головним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»