WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Розглянуто основні етичні дилеми, їх взаємозв’язок із соціальною відповідальністю, також стадії морального розвитку менеджера. Ключові слова: етика, етична дилема, соціальна ...»

-- [ Страница 3 ] --

УДК 622.012.2 И.Е. Лозинский

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ

И ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ ШАХТ

Выделены этапы развития интеграционных процессов в добывающей промышленности. Доказано, что при оценке целесообразности присоединения закрывающейся шахты к рентабельно работающему угледобывающему предприятию следует учитывать два вида работ: первый формирует доходную часть сводного бюджета проекта закрытия предприятия, а второй – его расходную часть. Обосновано, что положительное значение разницы в стоимости работ доходной и расходной частей сводного бюджета физической ликвидации шахты и будет определять экономическую целесообразность ее присоединения к рентабельно работающему угледобывающему предприятию. В статье определены факторы, влияющие на эффективность объединения компаний, обусловливающие их критерии и их содержательная сущность.

Ключевые слова: интеграция, объединение предприятий, угольная отрасль, критерии эффективности, экономический эффект.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Фінанси, облік і аудит. 2009. № 14 Розділ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ К. В. Безверхий УДК 657.471 аспірант кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ВПЛИВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ «JUST IN TIME» (ТОЧНО В СТРОК) НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В статье раскрыта сущность системы In the article essence of control system by управления производством «точно в a production is exposed Just in time. On срок» (Just in time). На основании этого...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри теоретичної та прикладної економіки О. П. Тищенко Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол № 2 від 15.10.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Тищенко О. П. Методичні...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«розмір фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. Таким чином, вирішення цих та інших проблем щодо формування і використання місцевих бюджетів значною мірою визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони фінансово незалежні, істотно впливає на формування ринково орієнтованих систем. Місцева влада часто постає перед необхідністю робити непростий вибір введення місцевих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»