WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 658.5 Оцінка ефективності системи економічної безпеки підприємства Автор: Марущак С. М. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв Наразі розвиток ...»

Актуальні тренди економічного розвитку України

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю

УДК 658.5

Оцінка ефективності системи економічної безпеки підприємства

Автор: Марущак С. М.

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Наразі розвиток підприємства відбувається в умовах зовнішньої та внутрішньої

невизначеності і змінюваності, які породжують багато різного роду ризиків і загроз.

Діяльність підприємства – це самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. З огляду на досягнення даної мети, підприємство має ефективно і стабільно функціонувати, успішно конкурувати та утримувати стійкі позиції на ринку, отримувати прибуток і розвиватися, тобто продукувати та реалізувати нові цілі своєї діяльності. Здатність підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища і вирішувати внутрішні проблеми, створюючи тим самим умови безперешкодного функціонування через управління змінами, втілює категорія економічної безпеки підприємства. Для забезпечення необхідного рівня безпеки на підприємстві має бути створена і функціонувати система економічної безпеки підприємства – сукупність спеціальних структур, засобів, методів і заходів, здатних зміцнювати безпеку ведення бізнесу. У цьому контексті зазначену систему можна охарактеризувати комплексом управлінських, економічних та інших заходів із захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення матеріальних та інших втрат.

Функціонування на підприємстві системи економічної безпеки має на меті забезпечення стабільності протікання виробничих і організаційних процесів на теперішньому етапі та стійкий розвиток у майбутньому [1, с. 17-21].

Системи економічної безпеки підприємства – це самостійний напрямок управлінської діяльності. Тим сприятливішими будуть умови для стабільної роботи й розвитку підприємства, чим ефективнішою буде система його економічної безпеки.

Головним показником ефективності системи економічної безпеки підприємства є прибуток. Якщо підприємство не отримує прибутку чи його розмір не відповідає обсягу інвестованого капіталу, можна вважати, що впроваджена система економічної безпеки не ефективна [2, с. 57-61]. Проте прибуток підприємства можна розглядати як простий критерій ефективності системи економічної безпеки в найближчий короткий проміжок часу.

Прибуток як результат діяльності залежить не лише від ефективності системи економічної Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю безпеки, а й від ефективності виробництва та реалізації продукції, фінансовоїта інвестиційної діяльності підприємства тощо. Враховуючи, що реалізація системи економічної безпеки підприємства забезпечує йому сприятливі умови та певною мірою визначає стратегію подальшого розвитку, тобто, саме розвиток є маштабною і довгостроковою метою функціонування цієї системи, пропонуємо в більш широкому смислі оцінювати ефективність системи економічної безпеки по рівню розвитку підприємства. Варто зауважити, що сприятливі умови діяльності підприємства, створювані сьогодні, забезпечують йому перспективу розвитку, тобто, результат підприємство отримує в майбутньому. Позначивши рівень ефективності системи економічної безпеки підприємства як LEES (the level of economic security efficiency) [3, с. 58-64], виразимо його так:

LEES h LDE hi де LEES h – LEES в момент часу h, LDE h i (the level of enterprise development) – рівень розвитку підприємства в момент часу h i, де i – період за який досягається ефект від реалізації заходів в рамках системи економічної безпеки підприємства в вигляді стабільного функціонування підприємства на певному рівні, що якісно кращий за рівень часу h.

залежить від значної кількості чинників. Але оцінити, якою була LDE h i ефективність системи економічної безпеки в період часу h можна лише в майбутньому, тобто в період часу h i. При цьому існує ряд підходів, які дозволяють виконати таку оцінку. Наприклад, модель Balanced Scorecard (BSC) – збалансованої системи показників Д. Нортона і Р. Каплана, запропонована на початку 1990-х рр. Модель розробила група науковців Гарвардської бізнес-школи в ході проведення досліджень за темою «Measuring Performance in the Organization of the Future» з метою пошуку альтернативних методів вимірювання ефективності, що базуються на нефінансових показниках [4, с.

258]. Р. В. Фещур та В. Ю. Самуляк пропонують систему факторних оцінок рівня розвитку підприємств, яка містить три цільові групи: – показники, які характеризують стан розвитку підприємства на основі витрат ресурсів; – показники продукції; – показники економічної ефективності, які описують рентабельність, виробіток на одного працівника, обсяг продаж, темп приросту валового доходу та капіталовіддачу [5, с. 627-636]. На основі перерахованих показників обчислюється інтегральна оцінка рівня розвитку. І. В. Гречина пропонує досліджувати потенціал розвитку підприємства на Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю основі аналізу внутрішніх потужностей економічної системи: нереалізованих можливостей потенціалу організованості, функціональних зв’язків та взаємодіючих процесів [6, с. 217-222]. Запропонована автором методика потенціалогічного аналізу розвитку підприємства узагальнює два головні підходи, спрямовані на аналіз перспектив саморозвитку економічної системи і ймовірності примноження можливостей. Увага акцентується на фінансовій стійкості об’єкта дослідження, що, на думку автора, є запорукою реалізації комплексу його можливостей у довгостроковій перспективі.

Показники потенціалогічної стійкості підприємства відображають обсяги наявних ресурсів та стратегію розвитку підприємства. Узагальнюючи, автор пропонує обчислювати КПРП – коефіцієнт потенціалу розвитку підприємства. Якщо КПРП 1, то для підприємства є можливість акцентувати увагу на власному саморозвитку; інакше – необхідно звертати увагу до залучення додаткових ресурсів, тобто розглядати ймовірність примноження можливостей.

Висновки. Система економічної безпеки підприємства є необхідною умовою його успішного функціонування. Для її організації залучаються чималі ресурси і враховуючи, що високий рівень економічної безпеки на досліджуваний період часу, який забезпечується цією системою, є передумовою подальшого розвитку підприємства, система економічної безпеки повинна бути ефективною. Для оцінки її ефективності запропоновано використовувати ряд підходів, які демонструють зв'язок рівня ефективності системи економічної безпеки з основним результатом її функціонування – високим рівнем розвитку підприємства.

В перспективі подальших досліджень детальна розробка алгоритмів оцінювання рівня ефективності системи економічної безпеки підприємства.

Список використаної літератури:

1. Філиппова С. В. Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Філиппова, О. С. Дашковський // Економіка:

реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). –С. 17-21. – Режим доступу:

http://www.economics.opu.ua/n3.html.

2. Іванова Н. С. Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства / Н. С. Іванова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 57-61.

3. Кавун С. В. Механизм оценивания экономической эффективности системы экономической безопасности / С. В. Кавун // Бизнес-информ. – 2009. – № 8. – С. 58-64.

Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю

4. Верба В. А. Управління розвитком компанії : навч. посіб. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с.

5. Фещур Р. В. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк // Логістика: Вісник НУ «Львівська політехніка» – Л.:

Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – №633. – С. 627-636.

6. Гречина І. В. Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства / І. В. Гречина // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 217-222.Похожие работы:

«Міністерство інфраструктури України Державна служба зв'язку Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра менеджменту та маркетингу Заборська Н.К., Жуковська Л.Е. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ Навчальний посібник Модуль 1. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Функціональні області логістики Для студентів за напрямами підготовки зі спеціальностей: 6 050 107 – Економіка і підприємництво 6 050 201 – Менеджмент організацій Одеса 201 УДК...»

«АВТОР: Бибик Юлия Наколаевна, Национальный транспортный университет, аспирант кафедры финансов, учета и аудита, e-mail: bibik_1@bigmir.net, тел.+380976672928, Украина, 01010, г. Киев, ул. Суворова 1, к. 426 РЕЦЕНЗЕНТИ: Нагайчук В.М., кандидат технічних наук, Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», директор, Київ, Україна. Базилюк А.В., доктор економічних наук, професор, Національний транспортний університет, завідувач кафедри фінансів, обліку і...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ПРОГРАМА 21 березня 2014 р., м. Київ Київ 20 ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ Відкриття студентської наукової конференції Пленарне засідання (актова зала корпусу «В») 21 березня – 9.00–11.00 Засідання дискусійних круглих столів 21...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Інноваційна діяльність та технопарки (надходження IV кв. 2014) Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сф ере высоких тех нологий: Х Международная научно-практическая конференция // Проблеми науки. – 2014. – № 7-8. Р/1101 Виступи на конференції Добровольська А. Б. Інноваційний чинник в стратегії модернізації...»

«Міжнародна науково-практична конференція Економічні проблеми сталого розвитку, присвячена 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАФЕДР ФЕМ Шановні викладачі та співробітники факультету! Запрошуємо до участі у Міжнародної науково-практичної конференції Економічні проблеми сталого розвитку, присвяченій 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ! ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СЕКЦІЙ...»

«Приватний вищий навчальний заклад МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ Д. В. Зеркалов, Ю. В. Міхеєв, Н.А. Праховник, О. В. Землянська ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ Навчальний посібник За редакцією Д. В. Зеркалова Київ «Основа» УДК 355.57 ББК Ц 68 З-57 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-7212 від 14.05.2014) Рекомендовано Вченою радою ПВНЗ «МУФ» (протокол № 6-13/14 від 03.02 2014.) Р е ц е н з е н т и: Пилипчук О. Я. – д....»

«Посібник з експлуатації Газовий конденсаційний котел Logamax plus Для оператора Перед експлуатацією GB162-65 уважно прочитати. GB162-80 GB162-100 6 720 614 582 (2011/02) UA Передмова Передмова Шановні пані та панове, Тепло це наша спеціалізація вже понад 275 років. Із самого початку ми докладаємо максимум зусиль та завзяття, щоб Ви комфортно почували себе завдяки нашим індивідуальним рішенням. Разом з продукцією фірми Buderus Ви отримаєте високоефективну опалювальну техніку виправданої Buderus...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (М.РУБІЖНЕ) ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ СТАТИСТИКИ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Фінанси підприємств. Конспект лекцій. / Укладач: Касьянова В.О. Рубіжне: СНУ ім. В.Даля ІХТ, 2013. – 183 с. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка...»

«ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У. Ю., Остапова, студ., В. О. Чорна, ас. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського E-mail: ulyankadjony@gmail.com Вступ. Питання енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у нашій країні завжди стояли на порядку денному. Але після підвищення цін на ресурси вони набувають особливої актуальності. У сучасних умовах функціонування...»

«НАУКОВИЙ КОМІТЕТ Жешівський університет Ph.D., prof. Yaroslav Bakushevych Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій prof. UO dr hab. in. Adam Czerwiski Опольський університет, Польща prof. PK dr hab. Wodzimierz Deluga Кошалінська політехніка, Польща prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas Яґеллонський університет, Польща Краківський економічний університет dr in. Colin F. Hales Жешівський університет, Польща prof. UEK dr hab. Artur Hoda Краківський економічний університет,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»