WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 681.301:330.3 Антон Потапенко МОДЕЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ «ІСТОРИЧНО-ВІДОМИХ» МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ Стаття присвячена проблемі ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2)

УДК 681.301:330.3

Антон Потапенко

МОДЕЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ

«ІСТОРИЧНО-ВІДОМИХ» МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Стаття присвячена проблемі відтворювального потенціалу економіки України. Пропонується аналіз умов розширеного відтворення на

основі статистичних даних з використанням методологічних підходів класичної та марксистської шкіл.

Ключові слова: відтворення, додаткова вартість, інвестиції, інноваційна продукція.

Anton Potapenko. Modelling of reproductive potential of Ukraine’s economy with application of ‘historically known’ methodological approaches.

This article considers the problem of reproductive potential of Ukraine’s economy. It suggests the analysis of the conditions of reproduction on an enlarged scale, which is based on statistical data and methodological approaches of the Classical and Marxian theories.

Key words: reproduction, surplus value, investment, innovation products.

Антон Потапенко. Моделирование воспроизведственного потенциала экономики украины с использованием «историческиизвестных» методологических подходов.

Статья посвящена проблеме общественного воспроизводственного потенциала экономики Украины. Предлагается анализ условий расширенного воспроизводства на основе статистических данных с использованием методологических подходов классической и марксистской школ.

Ключевые слова: воспроизводство, прибавочная стоимость, инвестиции, инновационная продукция.

Постановка проблеми. Головною ознакою успішного господарського функціонування людства є забезпечення таких параметрів суспільного відтворення, яке максимально забезпечує розвиток людини через задоволення її різноманітних потреб. Необхідною умовою такого функціонування економіки є відтворювальний потенціал країни. Останній визначає такий стан розвитку продуктивних сил країни, який забезпечує безперервне, стійке економічне зростання.

Поглиблення проблеми суспільного відтворення обумовлене не тільки зростанням значення проблеми ресурсів, а й тією обставиною що сучасне суспільство прагне до динамічного якісного зростання, як основного напрямку реалізації прогресивного вектору розвитку. Оскільки сучасне виробництво характеризується наявністю міжнародного співробітництва між суб’єктами господарської діяльнституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) ності різних країн, то і процеси відтворення виходять власно за національні межі, і відчувають вплив як національних, так і наднаціональних факторів.

Однією з умов успішного розуміння тих тенденцій вітчизняної економіки, які набувають характеру закономірностей, є формалізація відтворювальних процесів. Саме процес формалізації дозволить чітко виокремити ті найвагоміші фактори, які впливають на відтворювальні процеси.

Зазначимо, що, на нашу думку, ще далеко не вичерпані можливості поглиблення теорії суспільного відтворення за рахунок "історико-відомих" підходів, зокрема підходів до цієї проблеми представників класичної та марксистської шкіл.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтерес до праць представників класичної школи та марксизму залишається достатньо високим. Так, наприклад, інтерес до теорії відтворення К. Маркса, підтверджується рядом наукових публікацій, в яких досліджуються можливості її використання в сучасних умовах [1 – 9]. Зазначимо при цьому, що чимало робіт має критичну спрямованість щодо різних аспектів даної теорії. Критика, насамперед, націлена на трудову теорію вартості. Одночасно автори торкаються й проблеми можливості використання положень теорії відтворення К. Маркса для аналізу сучасних економічних проблем. При цьому звертається увага й на те, що автор не врахував транснаціональний характер виробництва, процеси інтернаціоналізації.

Постановка завдання. Головної метою даної статті є проведення кількісної оцінки відтворювального потенціалу економіки України з використанням теоретичних надбань класичної та марксистської шкіл.

Виклад основного матеріалу дослідження. Представники класичної школи розглядали питання, пов’язані з національним багатством та відтворенням. Відомими, зокрема, в цьому плані є роботи А. Сміта та Д. Рікардо. Д. Рікардо аналізував проблеми зовнішньоекономічних товарообмінів, їх вплив на національні господарства. У зовнішній торгівлі Д. Рікардо вбачав і можливості для нагромадження капіталу через зниження заробітної плати найманих працівників.

К. Маркс запропонував схему відтворення суспільного продукту. Але не ввів в свою схему фактор зовнішньої торгівлі. При цьому він аргументує свою позицію тим, що таке врахування лише заплутає дослідження, оскільки: "…зовнішня торгівля тільки заміщує туземні вироби виробами іншої споживчої або натуральної форми, не зачіпаючи ні тих відносин вартості, в яких обмінюються між собою дві категорії: засоби виробництва і предмети споживання, ані віднонституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) син між постійним капіталом, змінним капіталом і додатковою вартістю, на які розпадається вартість продукту кожної з цих категорій" [10, с. 471].

Аналізуючи проблему "хлібних законів", К. Маркс зазначає, що відміна ввізного мита на хліб дозволить підприємцям знизити заробітну платню, а з іншої сторони поява відносно дешевого іноземного хліба спричинить відмову від використання фермерами найгірших земель, а отже і втрату землевласниками частини ренти. А оскільки у цих двох явищ одне джерело, то і наслідки приблизно будуть однаковими: "…ціну хліба хочуть знизити для того, щоб знизити заробітну платню, і що прибуток на капітал підніметься на стільки ж, на скільки впаде рента" [11, с. 409]. Таким чином, автор пов’язує вільну торгівлю з перерозподілом доходів між різними суспільними класами, що є безумовною причиною зміни і у відтворювальних процесах.

Зазначене положення можна поширити не лише на різні класи в суспільстві, а й на країни, між якими відбувається торгівля. В сучасних умовах це призводить до протиріч між країнами, яке проявляється в конкуренції вітчизняних та іноземних товарів. Як приклад, можна взяти ринок м’яса в Україні. Так, зокрема, за січень-травень 2010 р. імпорт м’яса та харчових субпродуктів перевищив експорт більше ніж у 3 рази (142478,4 та 41965,3 тис. грн. відповідно). Причину цього слід шукати в високих витратах виробництва даної продукції. Ефективність відгодівлі тварин в більшості господарств Украни в рази нижче, ніж в середньому в Західній Європі, Північній і Південній Америках. При порівнянні основних витрат по вирощуванню худоби (за винятком птахів) Україна витрачає в 4 – 5 разів більше кормів, ніж в більш розвинених країнах. (Наприклад, в Україні на приріст 1 кг. м'яса йде 15 - 17 кг. кормів, тоді як в Аргентині – 4 – кг., а в країнах Євросоюзу 3 - 4 кг. кормів на 1 кг м'яса). Як результат, якщо в 1990 році виробництво м’яса усіх видів в Україні складало 4357,8 тис. тон (у забійній вазі), то в 2009 р. – 1917,4 тис. тон [15].

В такий спосіб через механізм зовнішньої торгівлі відбувається перерозподіл додаткової вартості в нашій країні на користь іноземних підприємців, які експортують нам товар.

На думку К. Маркса система протекціонізму в зовнішній торгівлі необхідна державі для того, щоб розвинути в країні велику промисловість. Становлення великої промисловості, в свою чергу, поставить країну в залежність від світового ринку. І вже тоді, коли встановиться така залежність, виникне потреба у вільній торгівлі [11, с.418]. Автор доходить висновку, що система протекціонізму є на певному етапі розвитку необхідним базисом політики вільної торгівлі.

Отже, як "класики", так і К. Маркс ставлять суспільне відтворення в залежність від зовнішньої торгівлі. При цьому позиція К.

Маркса відрізняється тим, що він розглядає третій елемент суспільного відтворення – відтворення виробничих відносин, в тому розрізі, Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) що зовнішня торгівля дозволяє повністю реалізуватися капіталістичному способу виробництва і зробити виробничі відносини більш систематично повторюваними та інтенсивнішими. Його модель розкриття суті відтворювального процесу насамперед орієнтована на обґрунтування процесів створення та розподілу зановоствореної вартості в суспільстві. Остання в будь-якому підрозділі суспільного виробництва складається з 3 елементів (W=c+v+m).

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На етапі розподілу цієї вартості джерелом утворення нагромаджувального фонду, на думку автора, є додаткова вартість (m). Остання розпадається на дві частини: mс - йде у особисте споживання власника засобів виробництва; mз - йде на придбання додаткової кількості постійного і змінного капіталу, тобто на розширення виробництва. Величина додаткової вартості залежить від ступеня використання (експлуатації) найманих робітників, яка формально виражається через такий показник як норма додаткової вартості. Чим вищою вона буде, тим більшим буде абсолютне значення маси додаткової вартості. Звідси висновок – чим більше власник засобів виробництва буде привласнювати суспільний продукт, тим більшим буде потенціал для відтворення. При цьому саме власник засобів виробництва визначає напрями його використання.

Проаналізуємо умови відтворення в сучасній економіці України. Як відомо, умовами реалізації продукту при розширеному відтворенні за теорією К. Маркса є наступне: вартість всієї продукції першого підрозділу має перевищувати суму постійного капіталу першого і другого підрозділів на величину накопичуваних в них засобів виробництва I (c+v+m) I (c) + II (c). Оскільки передбачається накопичення, то I (v+m) має бути більше ніж II (c) [10, с.516]. Це означає, що сума змінного капіталу та додаткової вартості першого підрозділу має бути більшою ніж вартість постійного капіталу другого підрозділу на величину додаткових засобів виробництва, які необхідні для цілей накопичення в обох підрозділах.

Використаємо статистичну базу економіки України для перевірки наявності фактів розширеного відтворення. Для цього необхідно розподілити валову додаткову вартість на дві складові: виробництво засобів виробництва і виробництво предметів споживання. Безпосередньо із офіційних статистичних даних це зробити не можливо, оскільки весь народногосподарський комплекс складається з 15 видів економічної діяльності, з яких деякі складові не можна однозначно віднести до першого чи другого підрозділів. Проте можна визначити валову додаткову вартість другого підрозділу із витрат домогосподарств, а звідти, балансовим методом, і вартість валової додаткової вартості першого підрозділу [табл. 1].

Далі необхідно визначитись, що будемо відносити до основних складових компонентів вартості:

1. c – постійний капітал. Згідно офіційних статистичних даних, віднесемо сюди вартість матеріалів, а також амортизацію;

–  –  –

Як бачимо з таблиці, на показник mз припадає від 10 % до 12 % всієї додаткової вартості. Таким чином, приблизно 90 % всієї створеної додаткової вартості не приймає участі у господарському

–  –  –

Якщо ж подивитись на складові цих груп, то виявиться, що більшу частину з них складають невисокотехнологічні товари (сировина, чорні метали, добрива). Єдине, що можна віднести до високотехнологічної продукції – це електричні машини, устаткування і обладнання. Але на них припадає не більше 5 % від всього експорту.

Звідси можемо зробити висновок, що Україна майже не експортує високотехнологічні товари, які б могли забезпечити зростання екс

–  –  –

Частка підприємств, які виробляють інноваційну продукцію в тих галузях, що забезпечують до 70 % експорту сягає від 13 до 30 %. Причому виробництво електричних машин, устаткування і обладнання забезпечено інноваційними підприємствами на 20 % (табл.

6).

Таблиця 6 Частка інноваційних підприємств, що працюють в галузях, які продукують найбільшу частку продукції на експорт, %, [15]

–  –  –

Висновки. На основі отриманих даних можна констатувати наявність відтворювальних процесів в Україні на рівні розширеного відтворення. Але попри наявності факту розширеного відтворення необхідно відмітити вкрай низьку інвестиційну спрямованість використання додаткової вартості на рівні 9 – 11 % (абсолютний приріст за період 2000 – 2008 року склав 2 %). І, приблизно, 90 % створеної додаткової вартості спрямовується у фонд споживання.

Також необхідно відмітити низький рівень інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції (приблизно 5 %), лише половина з якої йде на експорт. Отже економіка характеризуться низьким рівнем інноваційного розвитку, що, в свою чергу, стримує її відтворювальний потенціал.

Позитивним моментом можемо вважати майже 50 відсоткову частку інноваційної продукції, що спрямована на експорт. Це означає її визнання і потребу на світових ринках.

Література Медведєв В. О стоимости в современной экономике / В. Медведев // Вопросы экономики – 2003. – №11. – с. 53 – 65.

Кудров, О. К современной найчной оценке экономической теории Маркса-Энгельса-Ленина (десять пунктов для размышления) / В. Кудров // Вопросы экономики. – 2004. – №12. – с. 89 – 100.

Розанова, Н. К вопросу о марксистской теории отношений труда и капитала: современный поход / Н. Розанова, А. Назаренко // Вопросы экономики – 2004. – №12. – с. 101 – 113.

Марксово наследие и современная экономическая наука ("круглый стол" журнала "Вопросы экономики") // Вопросы экономики. – 2005. – №1,2. – с. 45 – 78, 85 – 113.

Тарасевич, В. О критике научной критике (заметки на полях полемике о марксизме) / В.Н. Тарасевич // Вопросы экономики – 2005. – №6.

– с. 25 – 41.

Ананьин, О. Карл Маркс и его "Капитал": из девятнадцатого в 6.

двадцать первый век / О. Ананьин // Вопросы экономики – 2007. – №9. – с.

66 – 79.

10 Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) Бузгалин, А. "Капитал" в XXI веке: pro et contra / А. Бузгалин, А.

7.

Колганов // Вопросы экономики – 2007. – №9. – с. 24 – 44.

Райт, Э. Что такое аналитический марксизм? / Э.О. Райт // Вопросы экономики – 2007. – №9. – с. 112 – 130.

Экономическая теория марксизма и современность (по материалам научно-теоретического семинара в ИЭ РАН) // Вопросы экономики

– 2009. – №5. – с. 152 – 155.

10. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том второй. Книга II: Процесс обращения капитала / Перевод И.И. СтепановаСкворцова, проверенный и исправленный – Государственное издательство политической литературы. – 1949 г. – 530 с.

11. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Том 4. – Издательство политической литературы – Москва – 1964 г.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 2225-7543 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» НАУКОВИЙ ЗБІРНИК № 4 (62) Чернігів № 4 (62), 2012 ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 330.1 ББК 65.12.45 В53 Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол № 9 від 26.11.2012). «Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”» включено до нового переліку наукових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури» Київ – 2013 УДК 339.9:657(075.8) ББК 65.052я73 М 54 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-19164 від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СПІВАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК 65.016 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ) Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тернопіль – 2012...»

«Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Рада Молодих Вчених Матерiали Круглого Столу ОБ’ЄДНАНI НАУКОЮ: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень Київ ВПЦ Київський Унiверситет УДК: 001.2:001.83 ББК: 20:72.4 Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень Київ: ВПЦ Київський унiверситет, 2014. 99 с. ISBN 000-000-0000-00-0 Упорядники: Маринич О. В., Толстанова Г. М. Органiзацiйний комiтет: Вижва C. A., Берник О. О., Бiлоус Т. М., Долiновська О. Я., Зубченко В. П.,...»

«УДК 658.7 Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, В.В. Понтус Національний університет “Львівська політехніка” ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИКІВ ПИВА © Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Понтус В.В., 2007 На підставі аналізу ринку пива в Україні та маркетингових стратегій у сфері збуту цього товару з врахуванням світового досвіду подані пропозиції щодо ширшого використання прямих каналів розподілу виробниками пива. Обґрунтовано доцільність створення паб-ресторанів ВАТ “Львівська пивоварня”,...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №4 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 338.4:338.246:330.341.(477) К.Ю. СІРЕНКО Чернігівський державний інститут економіки і управління ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У статті розкрито головні недоліки державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості. Наведено характеристику основних факторів, що впливають на розвиток інноваційних процесів в державі. Оцінено динаміку...»

«УДК 658.5.32 Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор, декан економічного факультету НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Гладенко Іван Васильович, аспірант кафедри організації виробництва НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ Розглянуто методичні підходи до інтерпретації результатів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Запропоновано рівні стану інноваційної діяльності, кожний з яких має свою характеристику...»

«ПОСІБНИК ON-LINE 48L343*DG РК-телевізор із світлодіодною підсвіткою Протягом терміну служби телевізора будуть випускатися оновлення прошивки, які забезпечать максимальну продуктивність вашого телевізора. Останню версію прошивки можна завантажити з сайта www.toshiba-om.net/firmware.php Деякі функції, що наведені в цьому документі, можуть бути обмежені місцевим законодавством і можуть бути не доступні в деяких країнах. ‘‘Зареєструйте телевізор Інтернет за адресою:...»

«аналіз основних конкурентів поточна стратегія, поточна діяльність, включаючи аналіз частки ринку; сильні й слабкі їх сторони; прогнозування майбутніх дій; ефективність інформаційно-рекламної та збутової діяльності; тенденції розвитку макросередовища, непідконтрольного підприємству. Одержана в результаті таких досліджень інформація про обсяги виробництва; співвідношення попиту і пропозиції; рівень і динаміка цін, відсоткових ставок і прибутку; темпи інфляції; рівень зайнятості; товарні запаси;...»

«Шут А.В. Фізична географія Рівненської області Зошит для практичних робіт Практичні роботи Контурні карти 91:373.167.1 Схвалено комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 15.07.2013р., Лист №14.1/12-Г-147 від 20.02.2014р. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) Рецензенти: Романів А. С. – завідувач кафедри географії і туризму МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука, канд. геогр. наук, доцент Лис Ю. В. – завідувач кабінету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»