WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Автор: Сафонова О.Д. Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни УДК 336.22 Податкова система будь-якої країни є однією з базових підвалин її економічної ...»

Розвиток економічної науки в умовах сьогодення

Всеукраїнські науково-економічні читання з міжнародною участю

Автор: Сафонова О.Д.

Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни

УДК 336.22

Податкова система будь-якої країни є однією з базових підвалин її економічної

системи, основою її макроекономічної стабільності, а податки – одним із

найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки. За їх допомогою

відбувається розподіл і перерозподіл значної частини виробленої вартості в країні, вони впливають на результати економічної діяльності платників, забезпечують державу необхідними ресурсами для фінансування суспільно-необхідних витрат [1].

Податкова система є відображенням і органічною складовою економічної системи країни, її призначення полягає не лише у збиранні податків та забезпечення дохідної частини бюджету для виконання державою своїх функцій, а й у сприянні досягненню сталого розвитку національної економіки.

Сутність, структура та роль системи оподаткування визначається податковою політикою, що є виключним правом держави та провадиться відповідно до завдань соціально-економічного розвитку [2].

За останні роки в Україні податкова політика носить фіскальний характер, збільшується питома вага податкових надходжень у доходах бюджету країни.

Бюджет України формується в основному за рахунок податкових надходжень. За підсумками 2011 року вони забезпечили формування 84 % усіх доходів Зведеного бюджету, що більше ніж у попередні роки (2009 р. – 72,1 %, 2010 р. – 74,6 %). Це пояснюється зміною бюджетної класифікації у 2011 році, коли деякі надходження, що обліковувались в неподаткових надходженнях були перенесені в податкові (рентна плата, збори за паливно-енергетичні ресурси). Дохідна частина Зведеного бюджету України в основному формується за рахунок трьох податкових платежів, зокрема, податку на додану вартість – 32,7 %, податку з доходів фізичних осіб – 15,1 % та податку на прибуток підприємств – 13,8 %.

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток економічної науки в умовах сьогодення Всеукраїнські науково-економічні читання з міжнародною участю Формування Державного бюджету України відбувається за рахунок податку на додану вартість (41,7 %), податку на прибуток підприємств (17,5 %) та акцизного податку (10,6 %). Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень Державного бюджету в 2011 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 12,5 %.

Зміни, які відбулися у структурі доходів Державного бюджету, в цілому подібні до змін у структурі доходів Зведеного бюджету. Головним джерелом податкових надходжень Зведеного та Державного бюджетів України є податок на додану вартість. Його питома вага зберігається високою, навіть в умовах фінансово - економічної кризи, що пояснюється чутливістю бази оподаткування до коливань економічної кон’юнктури. У 2011 році до Державного бюджету надійшло 130,1 млрд. грн., або на 50,7% більше відповідно до показника попереднього року. Річний плановий показник ПДВ виконано на 101,3%, що відбулося вперше за два останні роки, коли рівень виконання становив 89,2% у 2009 році та 80,6% у 2010 році. Виконання дохідної частини Державного бюджету у 2011 році має такі ознаки: виконання річного планового показника бюджетних доходів; стабілізація надходжень і зростання обсягів надходжень до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств; уповільнення темпів приросту надходжень акцизного податку [3].

Податки є інструментом перерозподілу валового внутрішнього продукту і безпосередньо впливають на розвиток виробництва та формування фінансових потоків в економіці. Тому ефективність податкової політики, насамперед характеризується результатами виконання основних макроекономічних показників [4].

Одним з таких показників є номінальний валовий внутрішній продукт, його динаміка наведена у таблиці 1.

–  –  –

Темпи економічного розвитку в Україні мали позитивну динаміку за винятком 2009 року. У 2004-2006 роках темпи росту номінального валового продукту поступово скорочувались, у 2007 році приріст показника склав 34,5 %. 2009 рік характеризується зниженням ВВП в порівнянні з 2008 роком на 3,7 %. Темпи номінального ВВП зросли у 2010-2011 роках відповідно на 19,7 % та 20 %, але це менше ніж у 2004-2008 роках, що було спричинено економічною кризою.

У сучасній вітчизняній науці податки в основному розглядаються як джерело наповнення дохідної частини бюджету через мобілізаційну та фіскальну функції, тоді як соціальна та перерозподільча проявляються дедалі слабше [2]. Про високу фіскальність податків в Україні засвідчує аналіз динаміки темпів росту податкових надходжень до Зведеного бюджету та ВВП (Рис.1). Упродовж досліджуваного періоду темпи зростання податкових надходжень перевищували аналогічні показники ВВП.

–  –  –

150,8 145,1 160,0 142,7 141,0 128,0 135,5 134,5 133,9 128,0 128,0 128,2 126,7 126,0 140,0 121,0 119,7 120,0 112,7 108,9 120,0 96,9 96,3 91,6 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

–  –  –

Виняток спостерігається у 2007 році. У 2007 році ріст доходів та податкових надходжень Зведеного бюджету залишився на рівні попереднього року, а темпи росту ВВП збільшилися на 8,5 %. І якщо у 2007 році ВВП зростав, порівняно швидкими темпами, переважаючи ріст доходів бюджету, зокрема від податків, то вже у 2008 році доходи та податкові надходження Зведеного бюджету зросли випереджаючими темпами відповідно на 7,5 % та 12,9 %, швидше порівняно з ВВП. У 2008 році надходження від податків зростали найшвидше – переважаючи і ріст Зведеного бюджету, і ріст ВВП.

Криза в економіці кінця 2008 року проявилася у подальшому розбалансуванні податкової ситуації в країні. У 2009 році спостерігається значне зменшення доходів та податкових надходжень до Зведеного бюджету, що зумовлене падінням номінального ВВП на 3,7 %.

Висновки. Податкова система України є одним із ключових чинників впливу на економічний розвиток держави. Надмірна фіскальна орієнтація податкової політики є одним із чинників охолодження ділової активності в Україні, що здійснює додатковий

–  –  –

негативний тиск на динаміку ВВП, промислового виробництва та інвестицій. Податки є не тільки основним елементом формування дохідної частини Зведеного та Державного бюджетів, а й одним із найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки. Для сприяння сталого розвитку національної економіки та забезпечення зростання добробуту громадян, податкова система повинна перебувати в процесі трансформації з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, вимог часу та розвитку національної економіки.

Список використаних джерел:

1. Мірчев О.В. Проблеми і шляхи нарощування податкового потенціалу у світлі реалізації окремих принципів податкового кодексу України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2 (14). – С. 134-138.

2. Цимбалюк О.І. Сучасний стан податкової системи України та перспективи її розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі України. – 2010. – № 5. – С. 103-106.

3. Аналіз виконання бюджету за 2011 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ibser.org.ua/news/429/129908/

4. Фадєєв Г.М. Аналіз сучасного стану податкової системи України та шляхи її удосконалення / Г.М.Фадєєва, О.Ю.Гладкова // Екон. простір. – 2008.- № 12/2. –С.

144-149.

5. Аналіз виконання бюджету за 2005 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../Monitor%20Quarter%202006/2006_4_Quarter_...

6. Аналіз виконання бюджету за 2006 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../Monitor%20Quarter%202006/2006_4_Quarter_...

7. Аналіз виконання бюджету за 2007 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../%20Monitor%20Quarter%202007/2007_4_Qua...

8. Аналіз виконання бюджету за 2008 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../Monitor%20Quarter-2008/KV_IV_2008_Monit...

9. Аналіз виконання бюджету за 2009 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../Budget-Monitor/KV_IV_2009_Monitoring_ukr...

–  –  –

10. Аналіз виконання бюджету за 2010 рік. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ibser.org.ua/.../Budget-Monitor/KV_IV_2010_Monitoring_ukr...

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Державна адміністрація зв’язку ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Кафедра управління проектами та системного аналізу А.Ю. Щуровська, Л.В. Галан СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Навчальний посібник Одеса 2011 УДК 311 : 621.39 (075) ББК 60.6 Щ 98 Щуровська А.Ю. Статистичні методи в галузі зв’язку: навч. посіб./ Щуровська А.Ю., Галан Л.В. – Одеса: ОНАЗ, 2011. – 204 с. Навчальне видання розроблено: доц. Щуровською А.Ю., доц. Галан Л.В....»

«КАФЕДРА ФІНАНСІВ ОНЕУ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК № 1 2012 рік УДК 336.221.4(477) Михайлова П.М., 52 гр. фінансово-економічний факультет ОНЕУ Науковий керівник к.е.н., доцент Логвіновська С.І. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація. У статті досліджено етапи становлення та перспективи розвитку вітчизняної податкової системи. Проведено аналіз загальнодержавних та місцевих податків і зборів до і після прийняття Податкового кодексу України....»

«Економічні науки УДК 658.152 + 339.7](447) І. Є. СЕМІН Національний університет «Львівська політехніка» СТРАТЕГІЇ ПРИХОДУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК Розглянуто основні типи стратегій, що використовуються іноземними інвесторами з приходом на український ринок. Встановлено першочергові кроки та зміни, які здійснюють іноземні інвестори в управлінні придбаним підприємством з метою досягнення поставлених цілей. The main types of strategies used by foreign investors from coming to the...»

«Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія УДК 528.4 ВИКОРИСТАННЯ ЦМР ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЛИЖНИХ ТРАС ТА ТРАВЕРСІВ ТУРИСТИЧНОГО КУРОРТУ “БУКОВЕЛЬ” Р. Рудий, А. Матіщук, О. Бахмат Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Постановка проблеми Для успішної діяльності гірськолижних курортів необхідно розв’язати задачу планування території та розташування основних туристичних об’єктів, серед яких виділяють: лижні траси та траверси, витяги, резервуари для засніження;...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОТЕНЦІАЛУ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ – 201 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов‘язкове Автор: Кочемировська О.О., канд. психол. н. Електронна версія: _ Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу України: аналіт. доп. / О.О. Кочемировська. – К.: НІСД, 2013. – 38 с. © Національний...»

«Карапетян Е.Т., Квасовський О.Р. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні УДК 332.85 Карапетян Е.Т., к.е.н., доцент, ТНЕУ Квасовський О.Р., к.е.н., доцент, ТНЕУ АНАЛІЗ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ У статті обґрунтовано доцільність застосування до аналізу ринку нерухомості методологічного підходу, який базується на постулатах теорії економічних циклів. На основі критичного опрацювання, систематизації та узагальнення численних досліджень науковців і фахівців-практиків, присвячених...»

«Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Тернопіль Економічна думка Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рецензенти: Насінник З. О., доктор економічних наук, професор (Тернопільська академія...»

«Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Пащенко В.М. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Інтегровані генеративні технології» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» професійного спрямування 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Київ 2012 Лекція 1 Інтегровані технології сучасного виробництва і їх складові Засновник Харківського практичного технологічного інституту Віктор Львович Кирпичов більше століття тому...»

«УДК 658.5: 338.5: 338.14: 504.05:657.92 М.І. Бублик Національний університет “Львівська політехніка” ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ЗАСАДАХ ПОЛІТИКИ “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ © Бублик М.І., 2013 Розглянуто наукові основи формування техногенних збитків. Проаналізовано існуючі моделі державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інструментарію екологічної політики, впровадження політики...»

«Научные сообщения УДК 331.5.01 С ИА ЕК МН ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНДИКАТОР ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНОГО В І А. РОЗВИТКУ Семикіна А.В. На основі систематизації наукових поглядів розкрито сутність людського капіталу. Обґрунтовано зростаюче значення людського капіталу, його якості у забезпеченні економічного зростання та конкурентоспроможності країн, що засвідчує важливість соціальних інвестицій та соціальних інновацій. Визначено зв’язок між піднесенням ролі людського капіталу та інноваційним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»