WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 336.225.674 Костянтин Салига Тетяна Меліхова МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК Авторами запропонована методичні підходи до аудиту податку на прибуток. Які включають: ...»

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (2)

УДК 336.225.674

Костянтин Салига

Тетяна Меліхова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Авторами запропонована методичні підходи до аудиту податку

на прибуток. Які включають: визначення мети, завдань, основних етапів

аудиту, послідовність проведення перевірки, програму перевірки, розроблену на якісних аспектах, складену анкету, запропоновані робочі документи аудитора, загальні вимоги до перевірки.

Ключеві слова: аудит, податок, анкета, робочий документ аудитора, програма перевірки, аудиторські процедури.

Kostyantyn Saliga, Tetyana Melikhova. The methodical going is near the audit of income tax. Authors propose new methodical approaches to extra charge audit tax. They include: aim and tasks determines, settings of the main steps of audit, step by step checking of it, checking programs, based on qualified aspects, list of questions, proposed working documents of auditor, common demands for checking.

Key words: audit, tax, list of questions, working document of auditor, program of checking, audit procedures.

Вступ Сьогодні нагальним питанням є пристосування підприємств до умов праці згідно концептуальних основ Податкового кодексу України. У той же час аудит податку на прибуток за попередні роки проводиться згідно раніше діючої законодавчої бази. Ефективність проведення перевірки залежить від наявності сучасних методичних розробок по даному напрямку. Неможливо якісно перебудувати податковий облік підприємства без виявлення та врахування попередніх помилок.

Постановка проблеми Актуальною проблемою сьогодні є необхідність розробки методичних підходів до аудиту податку на прибуток для підвищення якості організації аудиту, зниження помилок при проведенні перевірки та своєчасності прийняття рішень по них.

Аналіз останніх досліджень Проблеми розробки методичних підходів до аудиту широко розглядаються в працях видатних зарубіжних та вітчизняних науковців: О.Бобровича, В.Блотнера, Н.Будзана, Н.Верхоглядової, А.Загороднього, А.Єлісєєва, С.Ільіної, М.Корягіна, Л.Кулаковської, Н.Литвиненко, А.Озеран, В.Озерана, В.Онищенка, В.Немченко, Ю.Пічі, І.Пилипенка, Л.Полякової, Т.Реви, Н.Савка, І.Сахарцевої, М.Соловій, В.Сопко, В.Суйца, Л.Тимофєєвої, А.Ткаченко, Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (2) Н.Чернової, О.Чернявського, А.Чугаєва, В.Шило та інші [1-9].

Невирішена раніше частина загальної проблеми Серед опублікованих робіт недостатньо досліджено та викладено питання методичних підходів до аудиту податку на прибуток, тому цей напрямок підлягає подальшому створенню, вивченню та удосконаленню.

Мета та завдання статті Метою дослідження є створення методичних підходів до документування аудиту податку на прибуток. Завданням статті є удосконалення методичних підходів до аудиту податку на прибуток.

–  –  –

Чи здійснюється на підприємстві контроль за змінами в податковому законодавстві про податок на прибуток і хто саме цим займається?

9 Чи має підприємство пільги з податку на прибуток?

10 Чи застосовуються на підприємстві товарообмінні (бартерні) операції?

Перевірка валових витрат 1 Хто на підприємстві веде облік податку на прибуток?

2 На кого на підприємстві покладено контроль за обліком податку на прибуток?

3 Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка отриманих накладних або оплати?

4 Хто реєструє накладні або оплату у книзі валових витрат?

5 Коли відбувається реєстрація накладних або оплати у книзі валових витрат?

6 На кого покладено контроль за реєстрацією у книзі валових витрат?

7 Чи немає випадків повторного внесення сум у книгу валових витрат?

8 Яким чином та коли здійснюється перевірка книги валових витрат?

9 Чи проводиться контроль за несвоєчасно отриманими товарами та оплатою?

10 Чи відображаються в обліку результати перевірки валових витрат?

Перевірка валових доходів 1 Хто на підприємстві веде облік валових доходів?

2 Чи достовірні первинні документи, на підставі яких виписується накладна, чи правильно вони складені й ким перевірена правильність складання первинної документації?

3 Чи використовуються у практиці накладні, які попередньо підписані директором та головним бухгалтером і мають попередньо поставлений відтиск печатки?

4 На кого на підприємстві покладено контроль за виписаними накладними?

5 Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка виданих накладних та отриманої оплати?

6 Хто реєструє накладні у книзі валових доходів?

7 Коли відбувається реєстрація накладних у книзі валових доходів?

8 На кого покладено контроль за реєстрацією накладних у книзі валових доходів?

9 Чи немає випадків повторного внесення сум у книгу валових доходів?

10 Яким чином (візуально чи арифметично) та коли здійснюється перевірка книги валових доходів?

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (2)

–  –  –

При первісному аудиті процедури аудиту будуть залежати від рівня довіри до результатів попереднього аудиту. Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, то необхідно уважно вивчити його робочі документи або детально облік податку на прибуток та визначити, чи адекватним був підхід попереднього аудитора. Типову робочу програму аудиту податку на прибуток подано в рис. 2.

–  –  –

Рис. 3. Робочі документ ти аудитора з аудиту податку на прибуток Основні етапи аудиту податку на прибуток можуть включати в себе перевірку: 1) правильності визначення валового доходу операційної, фінансової та інвестиційної діяльності від: продажу товарів (робіт, послуг); здійснення товарообмінних (бартерних операцій);

виконання довгострокових контрактів; операцій з пов’язаними сторонами; операцій із цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями; операцій з основними фондами та ненституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (2) матеріальними активами, пов’язаними з видобутком корисних копалин; операцій з безповоротної (поворотної) фінансової допомоги й безкоштовно наданих товарів; врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості; продажу товарів (робіт, послуг), вартість яких була раніше виключена з валового доходу у зв’язку із затриманням їх оплати, якщо суд не задовольнив позов платника; 2) правильності визначення витрат, які входять, не входять або часткового входять до складу валових витрат від: підготовки, організації, ведення виробництва, продажу продукції (робіт, послуг); внесення (нарахування) податків (зборів, обов’язкових платежів); поліпшення основних фондів; нарахування (сплатою) процентів за борговими зобов’язаннями у зв’язку з веденням господарської діяльності; операцій з основними фондами та нематеріальними активами; 3) правильності визначення амортизаційних відрахувань: визнання об’єкта амортизації, віднесення основних фондів до групи, застосування норм амортизаційних відрахувань, розрахунок балансової вартості, визначення терміну амортизації, розрахунок амортизації та індексації; 4) правильності визначення прибутку до оподаткування (скоригованого валового доходу, валових витрат, амортизації); 5) правильності визначення податку на прибуток: відображення прибутку до оподаткування, застосування ставок, визначення суми плати за торговельний патент; 6) порядок заповнення Декларації з податку на прибуток: перевірка арифметичної точності заповнення, повноти відображення в обліку та своєчасності сплати. При організації проведення перевірки пропонуємо таку послідовність перевірки податку на прибуток (рис. 4).

–  –  –

Визначення підприємства як платника податку на прибуток Визначення нормативної бази з податку на прибуток з урахуванням усіх змін у періоді, який перевіряється Визначення наявності в підприємства пільг з податку на прибуток та їх обсягу Визначення правильності визначення валового доходу, валових витрат та амортизаційних відрахувань Перевірка правильності визначення підприємством прибутку до оподаткування Перевірка правильності застосування ставок Перевірка повноти та своєчасності сплати та порядок заповнення Декларації з податку на прибуток Перевірка повноти відображення даних у обліку Аналіз альтернативних методів оподаткування податком на прибуток

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Крім того, аналізують альтернативні методи оподаткування податком на прибуток: можливість переходу на сплату єдиного податку або фіксованого сільськогосподарського податку, застосування інших методів списання запасів. Послідовність проведення аудиту валових доходів та валових витрат показано на рис. 5 та 6.

–  –  –

Висновки Удосконалено методичні підходи до аудиту податку на прибуток, що, на відміну від існуючих методичних підходів, включають визначення мети, завдань, основних етапів аудиту, послідовність проведення перевірки, програму перевірки, розроблену на якісних аспектах, складену анкету, запропоновані робочі документи аудитора, загальні вимоги до перевірки, що є основним етапом аудиту податків та дасть змогу якісно провести аудит цих податків. Запропоновані програми аудиту податків, анкета та робочі документи аудитора дають змогу охопити всі операції підприємства із цих податків. У програмі відображено основні процедури для вирішення завдань аудиторської перевірки, що підвищить рівень контролю та ефективність управління підприємством.

Аудит валових витрат (ВВ)

–  –  –

Перспективи подальших пошуків Наведені методичні підходи до аудиту податку на прибуток Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (2) підприємства входить в досліджену авторами проблему розробки алгоритму аудиту податків суб’єктів господарювання. Впровадження у роботу підприємств методичних підходів до аудиту податків приведе до своєчасного податкового планування, підвисить рівень фінансової безпеки підприємств, що забезпечить економічний розвиток як підприємств так і країни в цілому.

Література

1. Аудит. Методика документування : навч. посіб. / [І.І. Пилипенко, В.І. Драч, Н.М. Проскуріна та ін.]. – К. : Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2003. – 457 с.

2. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. / [А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв та ін.]. – 2-ге вид. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 456 с.

3. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2004. – 568 с.

4. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. / [В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна та ін.]. – К. :

Професіонал, 2004. – 624 с.

5. Податковий аудит : навч. посіб. / [В.Я. Онищенко, Т.В. Микитенко, О.М. Сахненко та ін. ; за заг. ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаєва]. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 398 с.

6. Рева Т.М. Налоговый менеджмент промышленного предприятия : монография / Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук. – Д. : Институт технологи, 2000. – 122 с.

7. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : монографія / І.І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2005. – 374 с.

8. Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах : монографія / А.М. Ткаченко. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2005. – 505 с.

9. Хомутенко В.П. Організація і методика податкових перевірок :

навч. посіб. / О.П. Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К. :

Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.Похожие работы:

«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми зумовлена тим, що адміністративне право є одночасно найстарішою і наймолодшою юридичною наукою. З виникненням права, що спочатку не мало поділу на певні галузі, дана неподільна соціальна категорія за змістом збігалася із традиційним розумінням адміністративного права як унормованого примусового способу управління державою. Поштовх до розвитку даного права надало формування принципу поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову, про що казав ще...»

«24 Стратегія економічного розвитку України. № 32 (2013) УДК 330.138.8 С. М. Клименко, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Наведена аргументація доцільності застосування ризик-менеджменту в сучасній системі управління розвитком підприємства. Розглянуто революційну та еволюційну форми розвитку підприємства. Розкрито еволюцію і сутність інтегрованого ризик-менеджменту. Сформовано зв’язок...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая На правах рукопису ПОТАПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 338:502.171:504(477) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науковий консультант Хлобистов Євген Володимирович...»

«Збірник наукових №1 (48) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМ ДОСВІДОМ Федоришина Л.І., к.і.н., доцент Глазко Н.Д., асистент В статті розглянуто становлення та розвиток біотехнологій, наслідки їх впровадження. Також проаналізовані фактори впливу на створення центрів та програм з напрямом інноваційно-інвестиційної діяльності для впровадження новітніх технологій в економіку...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА УДК 281.9 (477.51) Максим Блакитний ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО СВІЧКОВОГО ЗАВОДУ (1872 – 1916 рр.) ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСІВ ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ТА ВЕРА И ЖИЗНЬ У статті на підставі матеріалів, які були опубліковані у часописах Чернигов ские епархиальные известия і Вера и жизнь, йдеться про діяльність Чернігівсь кого єпархіального свічкового заводу у 1872 – 1916 рр. Головна увага приділена питанню фінансування даним підприємством різних церковно...»

«ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.06.14 р № 243 «Про тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування» Враховуючи напружену економічну ситуацію в Україні, керуючись ст. ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 5, 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», виконавчий комітет міської ради вирішив: 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.06.14 року № 243...»

«УДК 336.049.3 Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу ОЛЕГ МОЗГОВИЙ, НАТАЛІЯ СТУКАЛО* АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто актуальні проблеми комплексного вимірювання рівня фінансової глобалізації країн світу. Досліджено методологічні засади та інструментарій оцінювання як економічної глобалізації у цілому, так і її фінансової складової. Запропоновано інтегративний індекс фінансової глобалізації країн світу, на основі розрахунків якого аналізуються характерні...»

«Польща і Україна на шляху інтеграції до Євросоюзу ЗМІСТ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЄС (ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ) Доступ до інформації про середовище Система правової охорони вод і водного господарства Європейського Союзу Основні нормативно-правові положення у сфері водно-каналізаційного господарства в польських органах місцевого самоврядування Правові аспекти управління відходами в Європейському Союзі Основні правові аспекти управління відходами в органах місцевого...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ імені М. В. ПТУХИ В. В. ОНІКІЄНКО РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕТРОАНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Науково-аналітична монографія Київ – 2013 УДК 331.5(477) ББК 65.2 О 5 Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В.В. Онікієнко – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 44. С.428-435 Ser. econ. 2010. Vol. 44. P.428-435 УДК [338.48:001.891.7] СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ: НАУКОВО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ Балко Р.В. Ужгородський державний університет У статті розкрито теоретичні засади сталого розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів. Розроблено основні напрями та завдання моніторингу розвитку підприємств...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»