WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 657.1 В.М. ГОЛОВАЧКО, к.е.н., ст. викладач, Мукачівський державний університет С.В. ТЕЛІГА, магістр спеціальності «Облік і аудит», Мукачівський державний університет ОСНОВНІ ...»

УДК 657.1

В.М. ГОЛОВАЧКО, к.е.н., ст. викладач,

Мукачівський державний університет

С.В. ТЕЛІГА, магістр спеціальності «Облік і аудит»,

Мукачівський державний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й

КОНТРОЛЮ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ

В умовах ринкових відносин у бюджетних установах іде активний пошук нових

методів ведення бухобліку, що дозволяє враховувати зміни в економіці, а це позитивно впливатиме на роботу бюджетних установ.

Зміни, що проходять в організації бухгалтерського обліку дозволять більш економно і раціонально витрачати бюджетні кошти, будуть сприяти вирішенню завдань, пов’язаних з формуванням повної і достовірної інформації про фінансовий стан бюджетної установи, посиленню контролю над обґрунтованістю видатків, збереженістю та найбільш ефективним використанням матеріальних і грошових ресурсів.

Проблемами бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в бюджетних установах займаються відомі вітчизняні економісти Атамас П.Й., Джога Р.Т., Єфименко Т.I., Канєва Т.В., Крисюк В.І., Левицька С.В., Матвеева В.О., Свірко С.В, Романів Є.М. та інші Однак залишається ще ряд невирішених питань з облікового, аналітичного та контрольного процесу, що вимагають їх вирішення негайного вирішення.

Реформу національної системи бухгалтерського обліку з метою приведення її у відповідність із вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності необхідно здійснювати за такими основними напрямками:

1. Удосконалювання нормативного правового регулювання;

2. Формування нормативної бази (стандарти);

3. Методичне забезпечення (інструкції, коментарі);

4. Кадрове забезпечення;

Реалізація політики держави в напрямку інтеграції країни в світове співтовариство вимагає адаптації економічної інформації до міжнародних вимог та стандартів, і перш за все облікової інформації. Однією з умов ефективної адаптації є приведення методики та методології вітчизняної системи бухгалтерського обліку у відповідність до встановлених норм та вимог за Міжнародними стандартами Фінансової Звітності, незважаючи на те, що Міжнародні Стандарти мають лише рекомендаційний характер. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності в державному секторі необхідний для підвищення прозорості державних і місцевих фінансів, якості та достовірності бюджетного обліку, забезпечення максимально повного відображення неохоплених на сьогоднішній час фінансових операцій, створення умов для аналізу рівня і динаміки бюджетної заборгованості, оцінки ефективності бюджетних послуг, які надаються.

Україна успішно наближається до запровадження міжнародних стандартів.

Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. за № 34 було затверджено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі. У ній передбачено ті глобальні перетворення облікових систем, що відбуваються сьогодні в європейських і постсоціалістичних країнах, накреслено основні завдання щодо удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.

Модернізація системи бухгалтерського обліку у бюджетних установах сприятиме:

– удосконалення системи бухгалтерського обліку;

– удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів шляхом;

– створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи.

Це дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.

У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів:

– адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів;

– розроблення та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному секторі;

– підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансовобухгалтерських служб суб'єктів державного сектору;

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі;

– підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку.

Сьогодні в Україні вже проведена певна робота з реалізації основним напрямків визначених Стратегією, а саме:

– наказом МФУ № 1738 від 26.12.11 р., що набуває чинності з 01.01.2013р.затверджено зміни до економічної класифікації видатків бюджету;

– наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року за № 1202 затверджено національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", 122 "Нематеріальні активи" та 123 "Запаси";

– наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. №1541 внесено зміни до національного П(С)БО в держсекторі 101 "Подання фінансової звітності";

– наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629 – національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 "Оренда", 127 "Зменшення корисності активів", 128 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", 129 "Інвестиційна нерухомість", схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України;

– наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. №1798 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", набере чинності з 01.01.2013 р.:

– національне П(С)БО в держсекторі 131 "Будівельні контракти";

– національне П(С)БО в держсекторі 132 "Виплати працівникам".

– наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2012 р. за № 52 – Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Постановою Кабінету міністрів України від 26 січня 2011 р. за № 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.

Згадане Положення визначає такі основні завдання бухгалтерської служби:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 р. № 1537 затверджено Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень у відповідності до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.

Нормами цього Порядку визначено організаційні засади проведення Державною казначейською службою України та її територіальними органами в межах своїх повноважень оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

Цей Порядок визначає організаційні засади погодження Державною казначейською службою України призначення на посаду та звільнення з посади керівника бухгалтерської служби бюджетної установи – головного бухгалтера та застосовується бюджетними установами і органами Державної казначейської служби України під час погодження призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Єфименко Т.I. звертає увагу на тому, що співробітництво України з міжнародними організаціями, кредитними і фінансовими установами на валютних, фондових та інвестиційних ринках ставить вимоги відкритості економічної інформації, її зрозумілості. Результатом цих зусиль є сприяння МСФЗ поліпшенню та гармонізації фінансової звітності у світі.

Отже, реформа бухгалтерського обліку неможлива без серйозних коректив у законодавстві, насамперед у податковому й цивільному, тобто реформування системи бухгалтерського обліку повинне здійснюватися в комплексі з відповідними змінами в суміжних галузях законодавства.

Список використаних джерел

1. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах. 4-те вид. перероб. та доп. Навч.посіб./ П.Й. Атамас. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.– 312 с.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi.

3. Єфименко Т.I. Проблеми та завдання реформування бухгалтерського обліку в Україні // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції: "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: досвід та перспективи впровадження в країнах перехідної економіки". – К., 2007. – 28 лютого – 1 березня

4. Типове положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи: Постанова Кабінету міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59.Похожие работы:

«252 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 3. Гайдуцький А. П. Облігації для емігрантів : незадіяні можливості / А. П. Гайдуцький //Дзеркало тижня. — 2010 (29 травня). — № 20. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://dt.ua/newspaper/articles/60229.4. Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика/ А.П.Гайдуцький. — К.: ТОВ «Інфосистем», 2010. — 446 с.5. Міграція в Україні: факти і цифри.// Міжнародна організація з міграції (МОМ). Представництво в Україні. — Вересень 2011 року....»

«УДК 658.152 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДОНБАСУ НА СВІТОВОМУ ДОСВІДІ О.М. Фіщенко, В.А. Ларін Донецький Національній технічний університет Проаналізовано причини та цілі реструктуризації вугільних галузей країн світу, досліджено способи здійснення процесів реструктуризації та зазначена концепція оптимізації структури управління вугільною промисловістю України. Аналіз сучасного стану вугільної галузі України і тенденцій розвитку світової енергетики показує, що наразі склалося наявне...»

«Крім цього, треба зауважити, що вираз (5) для поправки справедливий, лише якщо b a, тому й формула (16) буде справедлива тільки для b a.1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред. В.В. Клюева. Кн. 2. – М.: Машиностроение, 1986. – 351 с. 2. Бучма І.М., Репетило Т.М. Електричні моделі дослідних об’єктів при вихорострумовому методі // Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – № 608. – С. 34–41. 3. Мизюк Л.Я. О состоянии и некоторых перспективах...»

«Міністерство освіти і науки України Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (Україна) Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ННЦ Інститут аграрної економіки УААН, м. Київ (Україна) Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський (Україна) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ (Україна) Волинська обласна громадська організація Перспективи Волині, м. Луцьк (Україна) Європейський університет, м....»

«УДК: 351:316.422 Кравченко С.О., д.держ.упр., доцент кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України. ФОРМУВАННЯ УМОВ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО РЕФОРМУВАННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ У статті узагальнено та класифіковано множину суттєвих чинників формування умов здійснення державно-управлінських реформ. Запропоновано поділ цих чинників на внутрішні, зовнішні й такі, що можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. В статье обобщено и классифицировано множество...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра економіко-правових дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ Для напряму Правознавство Автори: Берлач Н. А., професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент; Фещук В.В., доцент кафедри, кандидат юридичних наук; Процюк Т.Б., старший викладач кафедри, кандидат економічних наук. Затверджено на засіданні кафедри протокол № 2 « 5 » вересня 2013 року КИЇВ–2013 ЗМІСТ 1. Витяг з...»

«Технічні науки 3. Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение / Кукин Г.Н., Соловйов А.Н., Кобляков А.И. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 352 с.4. Перепелкин К.Е. Структура и особенности волокон /Перепелкин К.Е. – М. : Хімія, 1985. – 202 с.5. Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства / Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. – М. : Легкая индустрия, 1978. – 480 с.6. Щербань В.Ю. К вопросу об обрывности нитей при их переработке / В.Ю. Щербань // Изв. вузов. Технология легкой...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Кафедра маркетингу ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Харківського торговельноекономічного інституту КНТЕУ, голова приймальної комісії, К. Д. Гурова «_» _ 2014 р. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН для абітурієнтів, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Галузь знань «Економіка та підприємництво»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Затверджую заступник директора з навчальної роботи Чирва А.І. „06_” 01_2009р. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» Розробив викладач _В.Г. Міхайлов Розглянуто і схвалено комісією спец. дисциплін 5.05010201 Протокол №7_ від “_06”_01_2009р. Голова предметної комісії _Т.В. Мацак ЗМІСТ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 3...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 28 – 29 вересня 2012 року) АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 28 – 29 сентября 2012 года) Одеса ББК 65.01 УДК 330.1 А-43 Матеріали...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»