WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі ...»

-- [ Страница 3 ] --

- надає Секретаріату Організації, Секретаріату з міжнародних відносин Організації, Головам Комітетів та керівникам інших структурних підрозділів Організації доручення, необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.

6.9. Секретаріат «Європейської молоді України».

6.9.1. Керівництво Секретаріатом «Європейської молоді України» здійснює Голова Секретаріату «Європейської молоді України». Голова Секретаріату «Європейської молоді України» обирається на засіданні З'їзду «Європейської молоді України» за поданням Голови «Європейської молоді України» терміном на два роки.

6.9.2. Заступники Голови Секретаріату та члени Секретаріату Організації призначаються та звільняються Правлінням Організації за поданням Голови Секретаріату Організації простою більшістю голосів.

6.9.3. Секретаріат Організації:

- веде облік персонального складу членів Організації, здійснює видачу членських квитків;

- здійснює ведення та збереження загальної документації Організації, майна Організації тощо;

- забезпечує функціонування керівних органів, організовує виконання їхніх рішень;

- здійснює облік місцевих осередків Організації;

- здійснює нагляд за вчасністю та повнотою обсягу сплати членських внесків;

- за дорученням Правління Організації здійснює інші функції з метою виконання статутних завдань Організації.

6.10. Секретаріат з міжнародних відносин «Європейської молоді України».

6.10.1. Керівництво Секретаріатом з міжнародних відносин «Європейської молоді України» здійснює Голова Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України».

6.10.2. Голова Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України»

обирається на Правлінні «Європейської молоді України» за поданням Голови «Європейської молоді України» терміном на два роки.

6.10.3. Заступники Голови Секретаріату з міжнародних відносин Організації та члени Секретаріату з міжнародних відносин Організації призначаються та звільняються Правлінням Організації за поданням Голови Секретаріату з міжнародних відносин Організації простою більшістю голосів.

6.10.4. Секретаріат з міжнародних відносин Організації:

- реалізує рішення Правління «Європейської молоді України»;

- інформує міжнародних партнерів «Європейської молоді України» про діяльність Організації;

- інформує про свою діяльність Правління Організації;

6.10.5. У разі поширення діяльності «Європейської молоді України» на територію іноземної держави Організація зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна.

6.11. Контрольно-ревізійна комісія «Європейської молоді України».

6.11.1. Контроль за фінансовою діяльністю «Європейської молоді України», станом та обліком матеріальних цінностей Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З'їздом Організації та підзвітна лише йому.

6.11.2. Контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, що обирається З'їздом Організації терміном на два роки.

6.11.3. Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається на З'їзді Організації.

6.11.4. Контрольно-ревізійна комісія Організації:

- перевіряє звіти та фінансову документацію, що надані Секретаріатом Організації та дає відповідні висновки;

- проводить ревізію майна Організації;

- у разі необхідності проводить позачергові перевірки діяльності Організації;

- має доступ до всіх фінансових документів Організації.

6.11.5. Члени Контрольно-ревізійної комісії Організації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління «Європейської молоді України» з правом дорадчого голосу.

6.11.6. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Організації проводяться не рідше одного разу на три місяці.

6.11.7. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Організації приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів Контрольно-ревізійної комісії Організації.

6.12. Наглядова Рада «Європейської молоді України».

6.12.1. Створюється відповідно до рішення З'їзду «Європейської молоді України».

Персональний склад Наглядової Ради «Європейської молоді України» формується з провідних діячів у різних сферах суспільно-політичного життя відповідно до пропозиції Голови «Європейської молоді України».

6.12.2. Персональний та кількісний склад Наглядової Ради «Європейської молоді України» затверджується З'їздом Організації.

6.12.3. Наглядова Рада обирається на час виконання повноважень Голови Організації та інших керівних органів Організації.

6.12.4. Наглядова Рада зі свого складу обирає Голову Наглядової Ради.

6.12.5. Члени Наглядової Ради мають право брати участь в якості спостерігачів в роботі всіх керівних органів «Європейської молоді України» з правом дорадчого голосу.

6.12.6. Наглядова Рада «Європейської молоді України»:

- подає рекомендації З'їзду, Правлінню, посадовим особам щодо пріоритетних напрямків діяльності «Європейської молоді України»;

- сприяє в проведенні та реалізації програм та проектів «Європейської молоді України»;

- аналізує преспективи співпраці «Європейської молоді України» з політичними партіями та міжнародними партнерами.

6.13. Координаційна Рада «Європейської молоді України».

6.13.1. Координаційна Рада «Європейської молоді України» є постійнодіючим консультативно-дорадчим органом Організації та створюється відповідно до рішення З'їзду «Європейської молоді України».

6.13.2. Персональний склад Координаційної Ради «Європейської молоді України»

формується з Голів міських та обласних осередків «Європейської молоді України».

6.13.3. Координаційна Рада «Європейської молоді України» зі свого складу обирає Голову Координаційної Ради «Європейської молоді України».

6.13.4. Форматом роботи Координаційної Ради «Європейської молоді України» є засідання, що відбуваються не рідше одного разу на три місяці. Засідання Координаційної Ради «Європейської молоді України» є повноважними за умов участі у ньому не менше складу Координаційної Ради «Європейської молоді України».

Рішення Координаційної Ради «Європейської молоді України» приймається простою білшістю голосів членів засідання Координаційної Ради «Європейської молоді України».

6.13.5. Координаційна Рада «Європейської молоді України»:

- подає рекомендації З'їзду, Правлінню, посадовим особам щодо пріоритетних напрямків діяльності осередків «Європейської молоді України»;

- сприяє в проведенні та реалізації програм та проектів «Європейської молоді України»

у осередках Організації.

6.14. Комітети «Європейської молоді України».

6.14.1. Комітети (інші структурні підрозділи) «Європейської молоді України»

створюються за рішенням З'їзду та виконують роботу відповідно до напрямків діяльності Організації.

6.14.2. Діяльність Комітетів Організації регулюється Положенням про Комітети «Європейської молоді України», яке затверджується Правлінням Організації.

6.14.3. Керівництво Комітетами Організації здійснюють Голови Комітетів «Європейської молоді України», які затверджуються Правлінням «Європейської молоді України» за поданням Голови Організації.

7. МАЙНО ТА КОШТИ 7.1. «Європейська молодь України» може мати у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах. «Європейська молодь України» набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та Організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Джерелами коштів і майна «Європейської молоді України»:

-коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять Організації від проведення її основної діяльності;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7.3. Кошти та майно Організації спрямовуються на виконання статутних завдань та забезпечення діяльності Організації.

7.4. «Європейська молодь України» має право на придбання у власність та оренду будинків, приміщень, споруд, транспорту, іншого рухомого та нерухомого майна.

7.5. «Європейська молодь України» може мати своїх штатних працівників для виконання організаційних та технічних завдань.

7.6. «Європейська молодь України» має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством з метою виконання статутних завдань і цілей.

7.7. «Європейська молодь України», створені нею установи та Організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

7.8. «Європейська молодь України» не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями «Європейської молоді України».

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту «Європейської молоді України» затверджуються З'їздом Організації.

8.2. Рішення про зміни та доповнення до статуту «Європейської молоді України» є чинними, якщо за них проголосувало не менше 3/4 членів Організації, зареєстрованих на З'їзді Організації

8.3. Зміни та доповнення, що відбулись в статутних документах «Європейської молоді України» підлягають обов'язковій реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності «Європейської молоді України» може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

Реорганізація «Європейської молоді України» здійснюється за рішенням З'їзду Організації, якщо за неї проголосувало не менше 3/4 членів Організації, присутніх на З'їзді.

Після реорганізації «Європейської молоді України» всі її права і обов'язки переходять до її правонаступників.

9.2. Ліквідація відбувається за рішенням З'їзду Організації, якщо за неї проголосували більше 3/4 членів Організації, присутніх на З'їзді Організації, а також на підставі рішення суду.

9.3. Ліквідаційна комісія, призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію «Європейської молоді України».

Про початок ліквідації Організації і строки подання заяв, про претензії до неї, ліквідаційна комісія повідомляє в засобах масової інформації в порядку, передбаченому законодавством України.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно «Європейської молоді України», виявляє її кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів «Європейської молоді України» третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.5. Кошти та майно Організації після її ліквідації повинні бути передані ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються до державного бюджету.

9.6.Організація є такою, що припинилася з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення Організації.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Ватаманюк-Зелінська У. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмноцільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / У. Ватаманюк-Зелінська, Н. Жмуркевич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 80–86. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vuzrmp.pdf. УДК 336.1 JEL Classification: G29 Уляна Ватаманюк–Зелінська 1, Надія Жмуркевич 2 Львівська державна...»

«Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування основних засобів 4 1.2.Методика аналізу ефективності використання 17 основних фондів 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс” 23 Розділ 2. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ “Альянс” 2.1. Аналіз наявності і структури основних засобів 39 2.2.Аналіз показників використання основних засобів 43 використання обладнання і виробничих 47 2.3.Аналіз потужностей 2.4. Аналіз фондоозброєнності...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Севастопольський національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання Севастополь Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) УДК 65.012.32 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2011 Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів на XLV науковій конференції студентів і магістрантів Кіровоград 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЗИ доповідей на XLV науковій конференції студентів і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, Ю.З. Драпайло, Д.В. Зятіна, В.О. Котлубай, Є.В. Редіна, Е.М. Романенко, Ю.В. Хаймінова, Г.М. Будурова, Ю.П. Постоленко, М.А. Широков, Д.Ю. Сіюшов ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ) Херсон Видавець ФОП Грінь Д.С. УДК 656.615.00 ББК 65.0 М 7 Друкується за рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська...»

«Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу ІI Всеукраїнська науково-практична конференція УДК 657.22 Інформаційне забезпечення аналізу та управління економічною безпекою підприємств Автор: Марущак С.М., Національний університет кораблебудування В системі управління підприємством важливим завданням є забезпечення високого рівня його економічної безпеки (ЕБ), що в свою чергу, є передумовою як ефективного функціонування підприємства на поточний момент часу, так і його стійкого...»

«МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 29-30 ВЕРЕСНЯ 2011 Частина ІІ Одеса УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – Ч.ІІ. –с.144. УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Усі матеріали подаються у авторській редакції. Рекомендовано до друку...»

«Економічні науки УДК 364.442.6 (477) А. Г. РЕУТ Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ У статті розглянута діюча в Україні система соціального захисту найбільш вразливих груп населення у розрізі основних програм державної соціальної допомоги та за основними принципами надання. Проаналізована динаміка основних показників, які характеризують вплив окремих видів державної соціальної допомоги, на...»

«СОЦІОЛОГІЯ УДК [378/314.8]+339.97 Е. А. АФОНІН, д-р. соціол. наук. проф. Національна академія державного управління при Президентові України В. М. ІСАЄНКО, д-р. біол. наук. проф. С. Л. БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК, канд. екон. наук. доц. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. М. П. Драгоманова ЗОВНІШНІ МОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСЛУГ Досліджено наслідки впливу депопуляції на...»

«УДК 658.152:330.322.5 О. C. Коцюба, к.е.н., доц. кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВИМІРЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ В МЕЖАХ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Викладено результати дослідження проблеми кількісного аналізу ризику під час складання бюджетів підприємства. Для моделі бюджетування на основі трьох сценаріїв — песимістичного, найбільш очікуваного, оптимістичного — запропоновано вимірювати ризик за...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»