WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі ...»

-- [ Страница 2 ] --

6.1. Керівними органами «Європейської молоді України» є: З'їзд «Європейської молоді України», Правління «Європейської молоді України». Виконавчими органами Європейської молоді України» є: Секретаріат «Європейської молоді України», Секретаріат з міжнародних відносин «Європейської молоді України». Контролюючим органом є Контрольно-ревізійна комісія «Європейської молоді України».

Консультативно-дорадчим органом «Європейської молоді України» є Наглядова Рада «Європейської молоді України» та Координаційна Рада «Європейської молоді України».

6.2. Очолює «Європейську молодь України» Голова «Європейської молоді України».

6.3. Особи, віком понад 35 років, можуть входити до складу керівних органів Організації за умов, що їх кількість не перевищує третину від загального складу керівних органів Організації.

6.4. З'їзд «Європейської молоді України»:

6.4.1. З'їзд Організації є її вищим керівним органом. Він скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на два роки. Правління Організації також зобов'язане скликати З'їзд Організації на вимогу не менш як 2/3 членів Організації. У цьому випадку Правління Організації зобов'язане прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідної заяви від Голови Організації.

6.4.2. Норму представництва делегатів на З'їзд Організації визначає Правління «Європейської молоді України».

6.4.3. З'їзд є правомочним за умови присутності делегатів не менше ніж від 2/3 місцевих осередків Організації. Форматом роботи З'їзду Організації є засідання.

6.4.4. Головує на засіданні З'їзду Організації Голова «Європейської молоді України». У випадку відсутності Голови Організації на засіданні головує Перший заступник Голови Організації.

6.4.5. У випадку відсутності Голови Організації, Першого заступника Голови Організації на засіданні головує Заступник Голови Організації.

6.4.6. Робота З'їзду Організації протоколюється. Ведення протоколу забезпечує особа, призначена головуючим - секретар. Рішення, заяви, ухвали, резолюції З'їзду Організації вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу. Протоколи З'їзду Організації підписує головуючий та секретар.

6.4.7. Проект порядку денного засідання З'їзду Організації розробляється Правлінням Організації. Остаточний порядок денний затверджується З'їздом Організації на початку його засідання з урахуванням пропозицій Правління Організації.

6.4.8. Член Організації вважається таким, що бере участь у засіданні З'їзду Організації лише за умови реєстрації у реєстрі учасників, що засвідчується особистим підписом члена Організації.

6.4.9. Будь-який член «Європейської молоді України» має право оглянути реєстр учасників З'їзду Організації.

6.4.10. У випадку відсутності на засіданні З'їзду Організації кворуму, З'їзд Організації може прийняти лише рішення про перерву у засіданні або перенесення засідання.

6.4.11. Засідання З'їзду Організації є відкритим для всіх членів Організації, в тому числі для відсутніх в реєстрі учасників З'їзду Організації.

6.4.12. З'їзд «Європейської молоді України»:

- приймає Статут Організації, зміни та доповнення до нього;

- визначає основні напрямки діяльності Організації;

- розглядає найважливіші питання діяльності Організації;

- обирає Голову «Європейської молоді України», Правління «Європейської молоді України», Контрольно-ревізійну комісію «Європейської молоді України» та її Голову терміном на два роки;

- за поданням Голови «Європейської молоді України» обирає Першого заступника Голови «Європейської молоді України», заступника Голови «Європейської молоді України», Голову Секретаріату «Європейської молоді України» терміном на два роки;

- за пропозицією Голови «Європейської молоді України» затверджує терміном на два роки склад Наглядової ради;

- обговорює і затверджує звіти Голови Організації та Голови Контрольно-ревізійної комісії Організації;

- розглядає внутрішні питання діяльності «Європейської молоді України»;

- приймає рішення про створення комітетів (інших структурних підрозділів) Організації, які діють на підставі положень, затверджених Правлінням «Європейської молоді України»;

- приймає рішення про реорганізацію Організації, затверджує передаточний (розподільчий) баланс;

- приймає заяви, ухвали, резолюції щодо питань, пов'язаних із політичним, культурним, духовним, економічним життям України;

- приймає рішення про ліквідацію Організації. У разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів ліквідаційної комісії та обирає їх, затверджує ліквідаційний 6.4.13. Рішення про затвердження змін до статуту, про реорганізацію чи ліквідацію Організації приймаються більшістю, не меншою ніж 3/4 від загальної кількості, присутніх зареєстрованих) на З'їзді Організації.

6.4.14. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх зареєстрованих) на З'їзді Організації, крім тих, коли сам З'їзд Організації визначить іншу процедуру.

6.5. Правління «Європейської молоді України».

6.5.1. У період між З'їздами діяльністю «Європейської молоді України» керує Правління

- постійно діючий колегіальний керівний орган «Європейської молоді України», що вирішує всі питання діяльності Організації, за винятком тих, які відносяться до компетенції З'їзду Організації.

6.5.2. Правління Організації обирається на засіданні З'їзду Організації терміном на два роки.

6.5.3. До складу Правління Організації за посадами входять: Голова «Європейської молоді України», Перший заступник Голови «Європейської молоді України», заступник Голови «Європейської молоді України», Голова Секретаріату «Європейської молоді України», Голова Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України», а також особи, обрані на З'їзді Організації.

6.5.4. Засідання Правління Організації скликаються Головою «Європейської молоді України» не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління Організації.

6.5.5. Рішення Правління Організації приймається відносною більшістю голосів від присутніх членів Правління Організації.

6.5.6. Члени Правління Організації можуть бути обраними необмежену кількість разів.

Член Правління Організації автоматично звільняється від обов'язків в разі припинення його членства в Організації або у разі відсутності на засіданні Правління Організації понад три рази поспіль без поважних на те причин.

6.5.7. Перебіг терміну повноважень членів Правління Організації починається з моменту закінчення засідання З'їзду Організації, на якому обрано новий склад Правління Організації.

6.5.8. Члени Правління Організації, термін повноважень яких закінчився, зберігають свої посади до обрання нових членів Правління Організації.

6.5.9. Правління «Європейської молоді України»:

- представляє «Європейську молодь України» у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами організаціями як на території України так і за кордоном;

- за поданням Голови «Європейської молоді України» затверджує Голову Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» та Голів Комітетів «Європейської молоді України»;

- за поданням Голови Секретаріату «Європейської молоді України» затверджує заступників Голови Секретаріату «Європейської молоді України» та склад Секретаріату «Європейської молоді України»;

- за поданням Голови Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» затверджує заступників Голови Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» та склад Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України»;

- скликає засідання З'їзду Організації;

- встановлює норму представництва на З'їзд Організації;

- організовує підготовку засідань З'їзду Організації, підготовку порядку денного засідання З'їзду Організації;

- забезпечує виконання та контроль за виконанням рішень З'їзду Організації;

- здійснює розробку та затвердження Положення про Комітети «Європейської молоді України», Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України», внутрішні документи Організації;

- скасовує рішення Голови Організації, Першого заступника Голови Організації, Заступника Голови Організації у разі їх невідповідності чинному законодавству України, цьому Статуту, а також, якщо вони суперечать інтересам діяльності Організації та меті її створення;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- заслуховує та затверджує звіт Голови Організації про роботу в звітний період;

- затверджує положення про комітети (інші структурні підрозділи) «Європейської молоді України»;

- заслуховує та затверджує звіт Голів Комітетів Організації;

- визначає структуру, розмір та порядок сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

- затверджує бюджет, річний фінансовий звіт та бухгалтерський баланс, поточні плани діяльності Організації та заходи, необхідні для їх виконання;

здійснює підготовку та подання на затвердження З'їзду Організації щорічних доповідей щодо діяльності «Європейської молоді України» та виконання бюджету Організації;

- здійснює прийом до Організації нових членів;

- провадить виключення членів з Організації у випадках та з підстав, передбачених цим Статутом;

- присвоює звання почесного члена «Європейської молоді України»;

- затверджує зразки печатки, штампів та символіки Організації, а також зразок членського квитка «Європейської молоді України»;

- інші повноваження, віднесені до компетенції Правління Організації цим Статутом або рішеннями З'їзду Організації.

6.6. Голова «Європейської молоді України».

6.6.1. У період між З'їздами Організації, засіданнями Правління Організації, поточною діяльністю Організації керує Голова Організації.

6.6.2. Голова Організації обирається на засіданні З'їзду «Європейської молоді України»

терміном на два роки.

6.6.3. Голова Організації:

- забезпечує загальне керівництво діяльністю Організації щодо реалізації її статутної мети та завдань;

- представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії;

- головує на засіданнях З'їзду Організації;

- має право скликати позачергові засідання Правління Організації;

- має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Організації;

- підписує затверджені З'їздом Організації Статут «Європейської молоді України», зміни та доповнення до нього;

- підписує фінансові та інші документи від імені Організації;

- забезпечує координацію діяльності місцевих осередків, створених З'їздом Організації комітетів, інших структурних підрозділів Організації;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;

- розпоряджається коштами та майном Організації в межах повноважень, визначених З'їздом Організації;

- подає на затвердження З'їзду «Європейської молоді України» кандидатури: Першого заступника Голови «Європейської молоді України» та Голови Секретаріату «Європейської молоді України»;

- подає на затвердження Правління «Європейської молоді України» кандидатури:

Заступника Голови «Європейської молоді України», Голови Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України», кандидатури Голів Комітетів «Європейської молоді України»;

- делегує частину своїх повноважень своєму Першому заступнику або Заступнику.

6.7. Перший заступник Голови «Європейської молоді України».

6.7.1. Перший заступник Голови «Європейської молоді України виконує тимчасові та постійні доручення Голови Організації, обирається та звільняється за рішенням З'їзду Організації за поданням Голови Організації терміном на два роки. У разі припинення повноважень Голови Організації автоматично припиняє свої повноваження.

6.7.2. Перший заступник Голови Організації:

- за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;

- представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;

- за відсутності Голови Організації головує на засіданнях З'їзду Організації;

- має право скликати позачергові засідання Правління Організації;

- за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;

- забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю місцевих осередків, комітетів, інших структурних підрозділів Організації, створених на З'їзді Організації;

- надає Секретаріату Організації, Секретаріату з міжнародних відносин Організації, головам комітетів, керівникам інших структурних підрозділів Організації доручення, необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.

6.8. Заступник Голови «Європейської молоді України».

6.8.1. Заступник Голови «Європейської молоді України виконує тимчасові та постійні доручення Голови Організації, обирається та звільняється за рішенням Правління Організації за поданням Голови Організації терміном на два роки. У разі припинення повноважень Голови Організації автоматично припиняє свої повноваження.

6.8.2. Заступник Голови Організації:

- за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;

- представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;

- за відсутності Голови Організації та Першого заступника Голови Організації головує на засіданнях З'їзду Організації;

- має право скликати позачергові засідання Правління Організації;

- за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;

- забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю місцевих осередків, Комітетів, інших структурних підрозділів Організації;Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«470 Актуальні проблеми держави і права Аннотация Наконечный Ю. В. Мотивационное поле морских торговых портов. — Статья. В статье раскрыта сущность и основные механизмы мотивации в сфере современной портовой деятельности. Обоснована целесообразность и особенности процесса формирования мотивационного поля морских торговых портов. Дана характеристика внешней и внутренней составляющих мотивационного поля морских портов. Ключевые слова: трудовые ресурсы, мотивационное поле, морской торговый порт....»

«Альтернативний (тіньовий) звіт про виконання Україною рекомендацій, наданих за результатами третього раунду оцінювання в рамках Стамбульського плану дій Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. Результати громадської оцінки станом на лютий 2014 Загальна редакція: Руслан Рябошапка, Олексій Хмара (Transparency International Україна) Авторський колектив Огляд підготовлено коаліцією неурядових організацій та незалежних експертів у складі: Олександр Банчук (Центр...»

«XVII Всеукраїнська науково-методична конференція „Проблеми економічної кібернетики“ Секція 1 Сучасні напрямки моделювання економіки Одеса, 26–28 вересня 2012 р. 3 Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки ЗАДАЧІ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА К.е.н. Н.І. Камінська Львівський національний університет імені Івана Франка Україна, м. Львів kaminska.natali@gmail.com Формування конкурентоспроможного виробництва вимагає відтворення виробничо-ресурсного потенціалу...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра банківської справи НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Методичні вказівки Для студентів V курсу спеціальності “Банківська справа” – 07.050.105 Суми Ініціатива УДК 336.71(073) Н27 Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 4 від 28.11.2000 р. Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 2 від 11.10.2000 р. Укладачі: доктор економічних наук, професор...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК 005.21:338.2 Н.С. ІВАНОВА (аспірант кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна E-mail: nc.ivanova@gmail.com СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКИМ РЕГІОНОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті розглядається суть стратегічного управління організацією, його зміст, економічна політика Запорізького регіону при розробці стратегії, концептуальна схема стратегічного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” САЛО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 004.27;004.436.2 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНФІГУРУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМОВАНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСОРІВ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мельник...»

«УДК 329:339.9.012.421 ](7) ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТІЙ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В США ТА КАНАДІ ЩОДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Алла Фатуллаєва Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна e-mail: wendy@ua.fm У статті на прикладі США та Канади розглянуто діяльність політичних партій як акторів процесу лібералізації торгівлі в рамках регіональної інтеграційної...»

«Львівський регіональний інститут  державного  управління Національної  академії  державного  управління при  Президентові  України ФОРМУВАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ  ПОЛІТИКИ За загальною редакцією доцента А. В. Ліпенцева Львів УДК 330.341.1 К 29 ББК 65.9-2 Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ЛРІДУ НАДУ заборонено Рецензенти: О. П. Крайник,  д. е. н., проф., завідувач кафедри економічної політики  та...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОЛЕСНИК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 658.5 АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємства легкої, харчової промисловості та машинобудівної галузі) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«ВІСНИК КНУТД №1 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами _ УДК 330.34 ЕКОНОМІЧНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА С. В. ЗАХАРІН Київський національний університет технологій та дизайну У статті викладено результати теоретико-методологічних узагальнень еволюції поняття «диверсифікація». Висвітлено підходи до оцінки ефективності запровадження стратегії диверсифікації В сучасних реаліях швидкоплинності умов зовнішнього середовища...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»