WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі ...»

-- [ Страница 1 ] --

Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської

молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що

створена на підставі рішення Установчої конференції Молодіжної громадської

організації «Об'єднання «Європейська молодь Україна» від 19.05.2007 р.

Молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України»

зареєстрована Головним управлінням юстиції у м. Києві 05.06.2007 р., свідоцтво №

0043-2007г.о. як місцева громадська організація.

У зв'язку з поширенням діяльності Організації на територію всієї України II З'їздом Молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України» (протокол № 1 від 24.11.2007 р.) прийнято рішення про зміну статусу Організації та її назви.

Назва Організації змінена з «Молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» на «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України».

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» продовжує свою діяльність відповідно до рішення ІІІ З’їзду Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України» (протокол №1 від 16.10.2010 р.).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» (далі за текстом - «Європейська молодь України» у відповідному відмінку, або Організація) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, яка створена на основі спільних інтересів громадян України для задоволення та захисту законних соціальних,економічних, творчих та інших інтересів своїх членів на основі принципів європейської демократії та лібералізму.

1.2. «Європейська молодь України» діє із всеукраїнським статусом. Діяльність «Європейської молоді України» поширюється на всю територію України.

1.3. «Європейська молодь України» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. З моменту державної реєстрації «Європейська молодь України» є юридичною особою, має круглу печатку, штампи та бланки з назвою Організації, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків. «Європейська молодь України» зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку. «Європейська молодь України» має також власну символіку та атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням «Європейської молоді України». Символіка реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Організація діє по всій території України відповідно до Конституції України, Загальної Декларації прав людини, іншого чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

1.6. Повна назва Організації:

- українською мовою: Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України»;

- російською мовою: Всеукраинская молодежная общественная организация «Объединение «Европейская молодежь Украины»;

- англійською мовою: All-Ukrainian Youth Public Organization «European Youth of Ukraine».

Скорочена назва:

- українською мовою: ВМГО «Європейська молодь України» або ВМГО «ЄМУ»;

- російською мовою: ВМОО «Европейская молодежь Украины» или ВМОО «ЕМУ»;

- англійською мовою UYPO «European Youth of Ukraine» or UYPO «EYU».

1.7. Місцезнаходження Організації: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 4, к. 19.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою «Європейської молоді України» є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів на засадах європейської демократії та лібералізму.

2.2. Головними завданнями «Європейської молоді України» є:

- сприяння поширенню у суспільстві ідеї європейської інтеграції України;

- сприяння поширенню в Україні ліберальної ідеології;

- всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України із Європейським співтовариством;

- сприяння практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді;

- сприяння пропаганді здорового способу життя;

- сприяння розвитку студентського самоврядування;

- сприяння діяльності об'єднанням громадян, що відстоюють ідею реалізації державної політики на засадах європейської демократії та лібералізму;

- сприяння відродженню та популяризації української культурної спадщини;

- сприяння розвитку міжнародної співпраці з демократичними організаціями Європи та світу.

2.3. З метою виконання статутних завдань «Європейська молодь України» у порядку, передбаченому чинним законодавством, має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

- засновувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу діяльність;

- проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

- брати участь у політичній діяльності;

- виступати в якості спостерігача на виборах до органів державної влади та/або місцевого самоврядування, на місцевих чи всеукраїнських референдумах;

- організовувати дозвілля молоді, проводити неприбуткові конференції, семінари, лекції, тренінги та творчі зустрічі молоді;

- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

- здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання мети і завдань цього Статуту;

- набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів Організації), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності створених Організацією підприємств, установ, організацій;

- засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту.

- проводити інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в «Європейській молоді України» є індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членом «Європейської молоді України» може бути кожен громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, віком від 14 до 35 років, який є дієздатним у правовому відношенні, визнає та дотримується Статуту «Європейської молоді України», сплачує членські внески. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

3.3. Прийом (вихід) членів до (з) Організації здійснюється за рішенням Правління «Європейської молоді України» на підставі особистої письмової заяви особи, що бажає стати членом Організації.

3.4. Членство в «Європейській молоді України» засвідчується членським квитком, зразок якого затверджується Правлінням «Європейської молоді України».

3.5. В Організації можливий інститут почесного членства. Надання статусу почесного члена здійснюється відповідно до Положення про почесне членство, затвердженого Правлінням.

3.6. Членство в «Європейській молоді України» припиняється:

- при добровільному виході з Організації на підставі особистої письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- у випадку виключення з Організації за порушення цього Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди чи підривають авторитет «Європейської молоді України». Оцінку таким діям дає Правління Організації;

- у разі несплати щорічних членських внесків у встановлені строки;

- при визнанні особи недієздатною чи безвісно відсутньою у встановленому законом порядку;

- у випадку набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо члена «Європейської молоді України», який скоїв умисний злочин;

- внаслідок смерті члена «Європейської молоді України». Рішення про припинення членства приймає Правління «Європейської молоді України».

3.7. У виняткових випадках Голова «Європейської молоді України» має право призупинити членство в Організації будь-якої особи до моменту вирішення даного питання Правлінням «Європейської молоді України». Таке рішення підлягає затвердженню Правлінням «Європейської молоді України».

3.8. У разі добровільного припинення членства в «Європейської молоді України», виключення члена з «Європейської молоді України», майно та кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Права та обов'язки членів «Європейської молоді України» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Кожен член Організації має право:

- брати участь в управлінні «Європейською молоддю України» через участь у З'їзді у порядку, передбаченому цим Статутом;

- обирати та бути обраним до керівних органів «Європейської молоді України»;

- брати участь у заходах, що здійснюються «Європейською молодцю України», ініціювати створення місцевих осередків для виконання статутних завдань Організації;

- брати участь у семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться «Європейською молоддю України» на умовах, затверджених Правлінням;

- користуватися методичною, консультативною та іншою допомогою, яку може надати «Європейська молодь України», на умовах, затверджених Правлінням;

- одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, програм та заходів «Європейської молоді України»;

- вимагати розгляду на засіданнях З'їзду будь-яких питань, що стосуються діяльності «Європейської молоді України»;

- обговорювати будь-які питання діяльності «Європейської молоді України», вносити на розгляд «Європейської молоді України» пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- одержувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність «Європейської молоді України»;

- публікувати свої наукові праці та наукові аналітичні статті;

- одержувати від «Європейської молоді України» допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням;

- вийти з «Європейської молоді України» в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

4.3. Кожен член Організації зобов'язаний:

- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення З'їзду, Правління та інших керівних органів «Європейської молоді України», які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України;

- своєчасно сплачувати щорічні членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань «Європейської молоді України», всіляко сприяти «Європейської молоді України» у її діяльності;

- дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватись норм моралі та етичних засад суспільства;

- не допускати дій, що дискредитують «Європейську молодь України»;

- інформувати керівні органи «Європейської молоді України» про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність «Європейської молоді України», а також про факти порушення цього Статуту;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами «Європейської молоді України».

- у разі припинення членства в Організації здати членський квиток та повернути матеріальні цінності, що знаходяться на балансі Організації і були передані особі в тимчасове користування.

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Організаційна структура «Європейської молоді України» складається з місцевих осередків, що діють за територіальним принципом: первинних, міських та обласних організацій (далі - місцеві осередки).

5.1.1. Міські та обласні осередки засновуються не менш як десятьма особами.

5.1.2. Первинні осередки засновуються не менш як трьома особами.

5.2. Місцевий осередок вважається створеним з моменту його затвердження та постановки на облік Правлінням «Європейської молоді України».

5.3. Місцеві осередки «Європейської молоді України» засновуються установчим з'їздом осередку, який скликається з ініціативи його засновників і на якому обираються його керівні органи.

5.4. Місцеві осередки Організації можуть утворюватись за рішенням Правління з правом юридичної особи та реєструються в установленому законодавством порядку.

Місцеві осередки Організації без статусу юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування, згідно з чинним законодавством України.

5.5. Місцеві осередки Організації діють згідно з чинним законодавством України на основі цього Статуту, Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України»

та основі власних статутів прийнятих вищим керівним органом місцевого осередку та затверджених Правлінням Організації. Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України» та Статути місцевих осередків повинні відповідати статутним документам Організації та узгоджуватись між собою.

5.6. Місцеві осередки Організації очолюються головами місцевих осередків Організації.

6. ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 355/359(477):316.343 А.О. Каляєв Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ © Каляєв А.О., 2007 Досліджено проблеми сучасного військово-промислового комплексу України та визначено шляхи реструктуризації галузі з метою подолання кризи. The article is devoted to the research of problems in modern Ukrainian military industrial...»

«УДК 004.82 УЗГОДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЦІННОСТІ І.А.Козак ДВНЗ Киівський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Украина Проблема узгодження онтологій виникла у зв’язку із розвитком мов їх формального опису KIF (Knowledge Interchange Format), DAML (DARPA Agent Markup Language), OWL (Ontology Web Language), та ін., а також через зростаючу роль онтологій для інформаційних систем [1]. Полягає вона в тому, що різними розробниками для однієї й тієї ж...»

«УДК 354.82:330.341.1 JEL Classification: Е60, О20, Р40 Терьошкіна Наталія Євгенівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв, Україна) ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ У статті розкриваються економічний зміст і взаємозв’язок понять «розвиток» та «інноваційна стратегія». Також визначено основні види та особливості інноваційних стратегій на...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2011 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні – К.: НІСД, 2011. – 47 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Жаліло Я.А. к. е. н., с. н. с., заслужений економіст України; Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Лупацій В.С., к.с.н. Собкевич О. В., к. е. н. Шевченко О.В., к.е.н. Валюшко І.В. Шевченко А. В. Доповідь підготовлено до засідання круглого столу 10 листопада 2011 р. При...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І. А. Краївська ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності “Облік і аудит” Харків ХНАМГ 200 Автор: Краївська І. А. Рецензент: Н. І. Гордієнко, професор, кандидат економічних наук Краївська І. А. Особливості...»

«УДК 519.866+005.21:658 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ А. О. Азарова канд. техн. наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного менеджменту Вінницький національний технічний університет aza@vstu.vinnica.ua О. В. Антонюк канд. екон. наук lpigul@mail.ru У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповід ні структурну та математичну моделі визначення рівня викорис...»

«О.I. Олємской, О.В. Ющенко САМООРГАНIЗАЦIЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки України Суми Видавництво СумДУ УДК 538.9(075.8) ББК 22.311 О-53 Рецензенти: В.Ю. Сторiжко – доктор фiз.-мат. наук, академiк НАНУ, директор Iнституту прикладної фiзики НАНУ; С.О. Котречко – доктор фiз.-мат. наук, старший науковий спiвробiтник Iнституту металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАНУ; Д.О. Харченко – доктор фiз.-мат. наук, провiдний науковий спiвробiтник Iнституту прикладної фiзики НАНУ...»

«Економічні науки путем создания отдельных элементов системы его поддержки. При этом существующих объектов инфраструктуры поддержки недостаточно для полного и комплексного удовлетворения потребностей предпринимателей, в том числе в информационном обеспечении, проведении маркетинговых исследований, в офисных и производственных помещениях. Создание новых объектов инфраструктуры и развитие действующих помогут решить проблемы доступа предпринимателей к необходимой информации по ведению бизнеса,...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ 3 УДК 658.56:658.78:687 Ю.О. Акулова, асистент Університет економіки і управління Симферопольський факультет економіки та інформаційних технологій Л.А. Пруднікова, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: F&c@seunty.сom.ua ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуті актуальні питання управління матеріальними потоками в Україні....»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА ЛОЖКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ УДК 621.395 АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКА 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Одеса – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України Науковий консультант: доктор технічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»