WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 657.4 РОЗПОДІЛ НЕПРЯМИХ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА БУРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Т.Я. Коцкулич ІФНТУНГ, 76019 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел.(803422)40137 Рассмотрены особенности ...»

УДК 657.4

РОЗПОДІЛ НЕПРЯМИХ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА БУРОВИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

Т.Я. Коцкулич

ІФНТУНГ, 76019 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел.(803422)40137

Рассмотрены особенности распределения непрямых затрат на буровых предприятиях.

Разработан алгоритм распределения затрат между центрами ответственности и скважинами,

предложены соответствующие базы распределения.

Peculiarities of the indirect costs distribution on the drilling enterprises are considered. The algorithm of the costs distribution among responsibility centers and wells was worked out; according bases of distribution were offered.

Одним із важливих завдань обліку є визначення собівартості продукції (робіт, послуг).

Показник собівартості використовується для оцінки фінансового стану підприємства, ефективності використання основних і оборотних засобів виробництва, тощо. При визначенні показника собівартості особливої ваги набуває розподіл непрямих витрат між об’єктами калькулювання, адже від адекватного розподілу непрямих витрат залежить достовірність оцінки запасів готової продукції, незавершеного виробництва і напівфабрикатів і, зрештою, фінансового результату. Розподіл витрат впливає також на оцінку ефективності функціонування окремих підрозділів (центрів відповідальності), видів чи сегментів діяльності підприємства.

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі проблеми обліку і розподілу непрямих витрат розглядались багатьма відомими вченими: Бутинцем Ф.Ф., Валуєвим Б.І., Вахрушиною М.А., Головим С.Ф., Друрі К., Міневським А.І., Нападовською Л.В., Озераном В.О., Палієм В.Ф., Пушкарем М.С., Рудницьким В.С., Соколовим В.Я., Сопком Я.В., Чумаченком М.Г. та іншими. Ці вчені заклали методологічну основу щодо основних принципів розподілу непрямих витрат.

Тим не менше, проблема розподілу непрямих витрат на бурових підприємствах в науковій економічній літературі висвітлена недостатньо широко. Саме тому метою написання статті є розроблення методики розподілу непрямих виробничих витрат на бурових підприємствах з урахуванням специфіки їх діяльності.

До складу непрямих виробничих витрат слід відносити загальновиробничі витрати і витрати допоміжних та обслуговуючих підрозділів, тобто непрямими виробничими витратами є витрати, які неможливо віднести до конретного об’єкта обліку і які безпосередньо мають відношення до виробництва (виконання робіт, надання послуг).

Більшість вчених вказують на наступний алгоритм розподілу непрямих витрат:

1.Вибір об’єктів обліку, на які відноситимуться непрямі витрати.

2. Накопичення витрат, які підлягають розподілу між об’єктами обліку.

3. Пошук бази розподілу непрямих витрат.

Разом з тим, серед науковців немає єдності щодо доцільності тієї чи іншої бази розподілу.

Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури показав, що пропонувались різні принципи і методи розподілу непрямих витрат. Так, ще в першій половині ХХ століття ряд економістів пропонують спрощені методи, засновані на статистичному вивченні співвідношення витрат та інших факторів. К.Руммель впровадив розподіл витрат на основі розрахунку коефіцієнтів кореляції між витратами і випуском готової продукції, а А.Вольтер будував криві витрат на основі коефіцієнта регресії [1, с.324]. В той же час українські та радянські вчені Палій В.Ф., Стуков С.А., Чумаченко М.Г. та інші наголошували на тому, що необхідно розукрупнювати комплексні статті і використовувати різні бази розподілу для різних складових частин цих витрат. Зокрема, заслуговують на увагу визначені Палієм В.Ф. такі принципи розподілу непрямих витрат [2, с.181]:

- різні комплексні непрямі витрати потребують застосування різних баз розподілу між відповідними об’єктами калькулювання;

- значні суми непрямих витрат, які розподіляються, вимагають більш точних способів їх розподілу, а невеликі суми можна розподіляти за спрощеними методами;

- розподіл значних комплексів витрат на більш однорідні складові частини, що дозволяє точніше визначати направленість витрат та базу їх розподілу;

- більш точні результати розподілу дає організація прямого обліку прямих витрат у місцях виникнення і центрах витрат, що дає можливість наблизити калькуляційні об’єкти до відповідних групувань витрат;

- максимальне наближення результатів розподілу до фактичних витрат на виріб.

При розподілі витрат необхідно пам’ятати і про наступне. При накопиченні непрямих витрат визначаються фактичні витрати відповідно до програми виробництва, центру витрат або номера рахунку, призначеного для цілей обліку і планування. накопичені витрати надалі відносяться на відповідні структірні підрозділи. методи розподілу непрямих витрат обираються підприємством довільно виходячи з його організаційно-технологічних особливостей.

Що стосується розподілу непрямих витрат на досліджуваних бурових підприємствах, то дотримання вказаних принципів повинно забезпечуватись розробленням системи кодування рахунків, на яких накопичується інформація про витрати у розрізі центрів відповідальності. Нами розроблено принципову схему розподілу витрат між центрами на різних рівнях відповідальності згідно з якою витрати розподіляються у три етапи: на першому і другому етапах розподіляються витрати вищих рівнів, які є спільними для підрозділів вищих рівнів. На третьому етапі здійснюється перерозподіл витрат допоміжного і обслуговуючого виробництва між основними, допоміжними і обслуговуючими підрозділами. Зазначимо, що в системі фінансового обліку загальновиробничі витрати і витрати допоміжного виробництва відображатимуться в тому ж порядку, що і їх розподіл: з кредиту рахунків вищих рівнів витрати списуються до дебету рахунків нижчих рівнів відповідальності. Запропонований порядок розподілу непрямих виробничих витрат не суперечить вимогам П(С)БО 18 “Будівельні контракти” [3], згідно з яким непрямі витрати розподіляються між об’єктами будівництва пропорційно до обраної бази розподілу.

Загальна сума розподілених витрат для окремого підрозділу на першому та другому етапах матиме вигляд:

Ві ві В j * ki, (1) де Bi – загальна сума витрат і-го підрозділу; ві – сума прямих витрат і-го підрозділу (для першого етапу) або прямих і розподілених спільних витрат вищого рівня (для другого етапу); B j – сума спільних витрат j-го підрозділу вищого рівня, які підлягають розподілу; k i – коефіцієнт розподілу непрямих витрат для і-го підрозділу.

В свою чергу, коефіцієнт розподілу непрямих витрат обчислюємо наступним чином:

k i qi / Qi, (2) де qi – значення бази розподілу, яке припадає на і-тий підрозділ; Qi – загальне значення бази розподілу.

На третьому етапі розподіл непрямих витрат ускладнюється тим, що допоміжні та обслуговуючі підрозділи надають послуги не тільки підрозділам основного виробництва, але і взаємні послуги один одному. У таких випадках в економічній літературі пропонуються різні методи розподілу непрямих витрат [4, с.106;5,с.94]:

- прямого розподілу;

- послідовного розподілу;

- розподіл взаємних послуг;

- одночасного розподілу.

Відповідно до методу прямого розподілу витрати по кожному обслуговуючому підрозділу відносяться безпосередньо на підрозділи основного виробництва. При цьому обслуговуючі функції одного підрозділу ніяк не враховуються при розподілі витрат інших обслуговуючих підрозділів. При використанні методу послідовного розподілу процес розподілу витрат починається з того підрозділу, який обслуговує найбільше число інших підрозділів, і завершується тим підрозділом, який надає найменше послуг. Метод розподілу взаємних послуг відомий також під назвами „методу взаємного обслуговування”, „матричного методу”, методу „перехресного розподілу”. При використанні цього методу розподіл витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими підрозділами здійснюється шляхом обміну внутріфірмовими послугами між обслуговуючими підрозділами.

Отже, перші два методи, хоча і є простішими, взагалі або не в повній мірі враховують взаємні послуги при розподілі витрат. Методи розподілу взаємних послуг і одночасного розподілу є точнішими і повторюють один одного, за винятком того, що останній передбачає складання системи рівнянь для розподілу взаємних послуг. З огляду на те, що метод одночасного розподілу забезпечує найбільшу точність результатів і дозволяє автоматизувати процес розподілу витрат, вважаємо за доцільне на бурових підприємствах застосовувати саме цей метод. Тоді система рівнянь для розподілу взаємних послуг матиме вигляд:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


n

–  –  –

де: Di – загальна сума витрат і-го підрозділу допоміжного (обслуговуючого) виробництва; d i – сума прямих та розподілених на попередніх етапах витрат і-го підрозділу допоміжного (обслуговуючого) виробництва; ci – частка спожитих і-тим підрозділом послуг, наданих j-тим підрозділом; d j – сума витрат j-го підрозділу, які підлягають розподілу.

Після розподілу взаємних послуг між підрозділами допоміжного (обслуговуючого) виробництва, їх витрати розподіляються між підрозділами основного виробництва пропорційно до обраної бази. Таким чином, загальні витрати (прямі і розподілені) підрозділів основного виробництва (у нашому випадку це вишкомонтажні і бурові бригади, бригади з випробування) обчислюємо за формулою:

n Оі Di * k i Bi, (4) i 1 де Oi – загальні витрати і-го підрозділу основного виробництва.

В подальшому витрати бригад відносяться до витрат за окремими свердловинами за прямою ознакою, а якщо це неможливо – розподіляються згідно з обраною базою розподілу.

Вибір доцільного методу розподілу непрямих витрат ще не є запорукою точності одержаних результатів. Не менш важливим є також питання вибору відповідної бази розподілу, на основі якої обчислюється коефіцієнт або ставка розподілу витрат між об’єктами обліку. На вибір бази впливають численні фактори, а саме: структура та величина витрат, наявність чи відсутність функціонального зв’язку витрат з факторами виробництва тощо. Найбільш точно охарактеризовано критерії для вибору бази розподілу витрат у праці Ч.Т. Хорнгрена і Дж.Фостера [6, с. 275]:

- причинно-наслідкова залежність (коли відомий зв’язок об’єкта витрат та здійснених витрат); встановлення причинно-наслідкового зв’язку доє можливість порівняти об’єкт витрат з понесеними витратами;

- досягнутий результат (більша сума витрат відноситься на підрозділ з найкращим результатом);

- справедливість (розподіл витрат на основі принципів справедливості і рівності для встановлення взаємовигідних цін);

- прибутковість (розподіл з врахуванням здатності об’єктів обліку витрат нести певне навантаження при покритті витрат).

База для розподілу витрат зазвичай зберігається незмінною протягом тривалого періоду часу, оскільки вона є невід’ємною частиною облікової політики підприємства. Обрана база розподілу повинна точно відповідати характеру витрат, тобто мати характер прямої дії. Тільки в цьому випадку можливе одержання реального показника собівартості. необхідно добиватись чіткого розуміння процесу розподілу, що дає змогу використовувати відповідні алгоритми, формули тощо.

Вважаємо, що найбільш оптимальним для прийняття управлінських рішень щодо розподілу ресурсів, ціноутворення тощо є критерій причинно-наслідкового зв’язку, оскільки він дозволяє одержати результати, які найбільш точно відображають реальну ситуацію на підприємстві. На основі даного критерію розроблено бази розподілу непрямих виробничих витрат між підрозділами основного і допоміжного виробництва (таблиця 1).

Таблиця 1 - Рекомендовані бази розподілу непрямих виробничих витрат на бурових підприємствах Центри відповідальності, витрати яких Бази розподілу підлягяють розподілу Вишкомонтажний цех Прямі витрати на основну заробітну плату + витрати на використання спецтехніки Інженерно-технологічна служба Прямі матеріальні витрати База виробничого обслуговування Прямі витрати на основну заробітну плату Прокатно-ремонтний цех бурового обладнання Верстато-дні роботи бурового верстата Прокатно-ремонтний цех труб і турбобурів Проходка ствола свердловини

–  –  –

Отже, на основі здійснених досліджень розроблено методику розподілу непрямих виробничих витрат на будівництво свердловин між центрами відповідальності та окремими свердловинами. Формули, запропоновані у статті, дозволять автоматизувати процес розподілу, а запропоновані бази розподілу – обчислити реальну собівартість виділених підприємством об’єктів калькулювання.

Література

1. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

2. Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 288 с.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Затверджено наказом Міністерства фінансів від 28 квітня 2001 року №1. З наступними змінами і доповненнями // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №6.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

5. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ..: Учебник. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.

6. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

Стаття рекомендується до друку у “Науковому віснику ІФНТУНГ”

–  –  –Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 2/ Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218-8010 Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 12 від 30 червня 2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 16455-4927Р від 20.01.2010 р. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІЛІНЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 005.34:330.133:336.145:664 (043.5) ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 УДК 697.34 М.Ф. БОЖЕНКО, Д.С. СЕРЕДА, М.І. НОВІЦЬКИЙ УТОЧНЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ГРАФІКІВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННІ СПОЖИВАЧІВ М.Ф. БОЖЕНКО, Д.С. СЕРЕДА, Н.И. НОВИЦКИЙ УТОЧНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАФИКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ M.F. BOZHENKO, D.S. SEREDA, M.I. NOVITSKYI THE REFINEMENT OF THE HEAT CIRCUIT LOAD DIAGRAM WHEN DISTRICT HEATING SCHEME Анотація. Наголошено, що у...»

«УДК 378.094 О.А. Стахова м. Вінниця, Україна КОМПОНЕНТИ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Постановка проблеми. Вимоги до сучасного фахівця технічного профілю визначаються сучасними завданнями розвитку суспільства. Традиційні підходи до оцінювання знань, умінь і навичок фахівця, що передбачають порівняння, зіставлення зі сталими нормами, наразі є недостатніми для формування уявлень про професійну компетентність фахівця, зокрема, фахівця технічного...»

«Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління Література: 1. Стец В. А., Стец І. І., Костюмчик М. Ю. Менеджмент персоналу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Лілея, 1996. – С. 71-73.2. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – С. 158-159.3. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. – М., 1992.4. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К.: Аконіт, 1999. – Т. 2. 5....»

«УДК 351. 82:658 М.А. Ажажа Запорізька державна інженерна академія ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ І ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ © Ажажа М.А., 2008 Проаналізовано останні дослідження та сучасний стан інтелектуалізації економіки в умовах глобалізації; визначається понятійно-категоріальний апарат інтелектуалізації економіки, пов’язаний з визначенням понять “інноваційний потенціал”, “людський потенціал”, “інтелектуальний потенціал”, “інтелектуальний капітал”, “інноваційне...»

«УДК 005.32:331.101.3. Тимошенко Д. В. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРАЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу В статті запропоновано погляд на мотивацію персоналу підприємств, що дає змогу провести оцінку особливостей формування нових соціальних цінностей і мотиваційних орієнтирів економіки знань, які видозмінюють поведінку сучасних працівників. Ключові слова: мотивація, інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальний...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Докази та доказування: співвідношення понять Кучер Тетяна Миколаївна, доцент кафедри правознавства Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук УДК 347.9 (477) Доказовий процес у цивільному судочинстві має велику значимість через його важливість для вирішення кожної справи і загальнообов’язковість, оскільки без належного підтвердження необхідних обставин особа не отримає...»

«Україна ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА РІШЕННЯ Шістнадцята сесія VI скликання від 21 грудня 2012 року Про Програму економічного та соціального розвитку району на 2013 рік Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подану райдержадміністрацією Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, районна...»

«Муравська М. Л. Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин Summary Kulynych O. Some aspects of recognition of private ownership right to land plots in Ukraine under condition of land-registration reform. The features of the institute for recognition of private ownership rights to land under condition of formation of electronic registers in Ukraine are being investigated. It is proved that during last 20 years land plots were allocated with different level of accuracy, and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»