WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Автор: Кондрашевська О.Г., аспірант кафедри економіки, обліку та аудиту ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ УДК: 658.16 В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою ...»

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,

ефективна держава: шляхи та засоби побудови

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю

Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємств

Автор: Кондрашевська О.Г., аспірант кафедри економіки, обліку та аудиту

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

УДК: 658.16

В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торгівельну

діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, розраховуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов'язання по платежах перевищує вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності. У процесі цих пошуків одним з основних напрямків поліпшення діяльності підприємства стає пошук резервів поліпшення саме фінансових результатів діяльності. Це відбувається через те, що в ринковій економіці основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговою задачею підприємства.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватися принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності. Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.

Принцип відповідності полягає в порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати що здійснені у звітному періоді повинні порівнюватися з доходом задля якого здійснені витрати цього звітного періоду. Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним періодом є один рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць. [4, C.98] До зовнішніх факторів належать природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та ін. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть значно вплинути на величину прибутку. Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку

–  –  –

ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо.

Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через "якісні" зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріалоємності продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо. До позавиробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо. При здійсненні фінансово-господарської діяльності всі ці фактори знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. [1, C.120У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку, його структуру, динаміку і виконання плану за звітний період. Під час вивчення динаміки прибутку слід враховувати інфляційні фактори зміни його суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати на реалізовану продукцію зменшують на їхній приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.

Після цього слід ґрунтовно вивчити фактори зміни кожної складової загальної суми прибутку. Аналізуючи склад і динаміку прибутку, слід мати на увазі, що його обсяг багато в чому залежить і від звітної політики підприємства. Закон про бухгалтерський облік та інші нормативні документи надають право суб'єктам господарювання самостійно обирати деякі методи обліку, що здатні істотно вплинути на формування фінансових результатів [2]. Чинні нормативні акти допускають такі методи регулювання прибутку суб'єктом господарювання. 1.

Зміна вартісних меж віднесення майна до основних засобів чи до оборотних активів, що спричиняє зміну суми поточних витрат і прибутку у зв'язку з різними способами віднесення їх на витрати. 2. Зміна методу переоцінки основних засобів: шляхом індексації первісної вартості з використанням середньостатистичних коефіцієнтів чи прямим перерахуванням первісної вартості в ціни, що склалися на дату переоцінки на відповідні види основних засобів. Від обраного методу переоцінки основних засобів залежать фонд переоцінки майна (додатковий капітал), сума амортизаційних відрахувань і як результат — величина прибутку і власного капіталу підприємства. 3. Використання методу прискореної амортизації активної частини основних засобів також призводить до збільшення собівартості продукції і зменшення суми прибутку, а отже, і податків на прибуток. 4. Застосування різноманітних методів оцінювання нематеріальних активів і способів нарахування амортизації за ними. 5. Вибір методу оцінювання спожитих виробничих запасів (NIFO, FIFO, LIFO). 6. Зміна порядку списання витрат на ремонт основних засобів на собівартість продукції (за фактичними або витратними рівно

–  –  –

мірними частинами за рахунок створеного ремонтного фонду). 7. Зміна термінів погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного періоду. 8. Зміна методу визначення прибутку від реалізації продукції (на момент відвантаження продукції або момент її оплати).[3] Таким чином, облікова політика, формована адміністрацією, відкриває великий простір для вибору методологічних прийомів, здатних радикально змінювати всю картину фінансових результатів і фінансового стану підприємства. У процесі аналізу необхідно встановити відповідність прийнятої облікової політики підприємства чинним нормативним положенням з ведення бухгалтерського обліку і визначити вплив змін в обліковій політиці на суму бруттоприбутку, оподатковуваного і чистого прибутку, а також на обсяг споживаного і капіталізованого прибутку.

Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки, але і прояви загальних, специфічних і окремих економічних законів в практиці конкретного підприємства, своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності виробництва. Для цього було поставлено задачу загального аналіз діяльності підприємства для того щоб визначити чи є підприємство прибутковим, а також можливостей та перспектив покращення цього показника. А також на основі цього загального аналізу проведення факторного аналізу результатів діяльності підприємства, для визначення основних факторів впливу на прибуток, а також з’ясування основних напрямків подальших розрахунків, результати яких дозволять зробити висновок та скласти певні рекомендації з приводу подальшої діяльності підприємства.

Список літератури

1. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1994. – 318 с.

2. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р.№ 996- IV.// Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №86. - С.3.

3. Марюта О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства / О.М. Марюта, О.К.

Єлисєєва // Фінанси України. - 2006. -№ 3. - С.83-89.

4. Фінанси підприємств/ Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Навч. посіб.

для самост. вивчення дисципліни. – К.: Знання-Прес, 2004. – 291с.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|Похожие работы:

«Крім цього, треба зауважити, що вираз (5) для поправки справедливий, лише якщо b a, тому й формула (16) буде справедлива тільки для b a.1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред. В.В. Клюева. Кн. 2. – М.: Машиностроение, 1986. – 351 с. 2. Бучма І.М., Репетило Т.М. Електричні моделі дослідних об’єктів при вихорострумовому методі // Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – № 608. – С. 34–41. 3. Мизюк Л.Я. О состоянии и некоторых перспективах...»

«УДК 005.21:658.8 (477) Мельник Юлія Миколаївна, к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу Сумського державного університету; Савченко Олена Сергіївна, студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Стаття присвячена теоретико-методичним основам застосування збалансованої системи показників на підприємстві, авторами визначено основні проблеми, переваги та недоліки....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису КАРПЕНКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 332.142.6:336.02(043.5) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Боронос Вікторія Георгіївна Суми 2014 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА...»

«Економічні науки Инфра*М-Норма, 1997. – 224с.2. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Экономика, 1995.3. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.4. Дикий О.В. Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Київ,Інституту міжнародних відносин Київського...»

«Технічні науки  УДК 687.00 Т.К. СКРИПНИК, Е.А. МАНЗЮК Хмельницький національний університет СИСТЕМА ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНО ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ Проведені  дослідження  в  напрямку  розробки  наукових  підходів  формування  єдиного  інформаційного  середовища  як  інформаційної  системи  процесу  розробки  нормативно­технічної  документації.  Реалізація  єдиного ...»

«Т.А. Бурова УДК 657 Б 92 Т.А. Бурова, доц., канд. екон. наук Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Описані проблеми теоретичного й законодавчого регулювання аудиту в Україні щодо ряду питань: створення обов'язкового аудиту на всіх підприємствах, розробки внутріфірмових стандартів, підвищення якості й надійності аудиту, його раціональних етапів, методів перевірки фінансової й податкової звітності тощо. Описаны проблемы...»

«Економічне прогнозування в містах та областях України: теоретичні основи Автор посібника: Джозеф Хаїмовіц Зміст Загальне переднє слово Прогнозування Модель демографічного прогнозування Модель економічного прогнозування Модель бюджетного прогнозування Цей посібник Вступ до економічного прогнозування Обмеження моделі Робота з урахуванням обмежень Використання суджень в економічному моделюванні Основні економічні поняття Економічна термінологія та зв’язки між економічними показниками Обсяг...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРОГРАМА Всеукраїнської студентської наукової конференції 18-19 березня 2014 року Київ 201 Факультет обліку, аудиту та економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету запрошує Вас взяти участь у студентській науковій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА М.Д. Пазуха М.В. Ігнатович РЕКЛАМА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ — 200 УДК 338.3:659.1] (477) (075.8) ББК 65.9 (4УКР). 80. 2я73 П Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 484 від 27.02.2006 р.) Рецензенти: М.Д. Виноградський — доктор економічних наук, професор, академік АЕН...»

«ISSN 1681-116Х. Український соціум. 2014. №1(48) УДК 330.83(477):330.342.146 Кудласевич О.М., канд. екон. наук, Інститут економіки та прогнозування НАН України СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) У статті розкрито соціальні аспекти в науковому доробку вітчизняної економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Обґрунтовано новаторське значення дослідження соціальних детермінант економічного розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»