WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«P'iatnytska, H. T. Restoranne hospodarstvo Ukrainy: rynkovi opment of enterprise management tasks restaurants in Ukraine]. transformatsii, innovatsiinyi rozvytok, strukturna ...»

P'iatnytska, H. T. Restoranne hospodarstvo Ukrainy: rynkovi opment of enterprise management tasks restaurants in Ukraine].

transformatsii, innovatsiinyi rozvytok, strukturna pereoriientatsiia Ekonomika, no. 4 (140) (2014): 41-47.

[Restaurants Ukraine: market transformation, innovation develop- Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2000 – 2010 rokakh [Retail Ukment, structural reorientation]. Kyiv: KNTEU, 2007. raine in 2000 – 2010 years]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky P'iatnytska, H. T. “Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku Ukrainy, 2011.

restorannoho hospodarstva v Ukraini“ [The current state and Shtal, T. V., Kot, O. V., and Diadin, A. S. “Tendentsii rozvytku trends in the restaurant industry in Ukraine]. Visnyk KNTEU, no. 8 restorannoho hospodarstva Ukrainy ta Kharkivskoho rehionu“ (2010): 24-32. [Trends in the restaurants inUkraine and in Kharkiv region]. Visnyk

Petruk, Yu. “Aktualni zavdannia upravlinnia rozvytkom pid- Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, no. 38 (2011):

pryiemstv restorannoho hospodarstva v Ukraini“ [Recent devel- 137-141.

УДК 338.48:656.61.330.341 ІННОвАцІйНІ ЗМІНИ НА РИНКу КРуїЗНОгО ТуРИЗМу © 2014 мЕЛЬник і. Л.

УДК 338.48:656.61.330.341 Мельник І. Л. Інноваційні зміни на ринку круїзного туризму Метою статті є визначення інноваційних змін у структурі попиту та пропозиції на ринку круїзного туризму на основі кількісних і якісних показників оцінки його стану. У результаті дослідження систематизовано підходи до сегментації ринку круїзного туризму та визначено, що основними ознаками для вивчення його структури є тип круїзного туристичного продукту та дестинація, на яку він спрямований. Визначено зміни у розвитку світового ринку круїзного туризму, який, як сегмент туристичного ринку, активно розширювався протягом двох останніх десятиліть за рахунок освоєння круїзними компаніями нових туристичних дестинацій, а сьогодні формується за рахунок диференціації круїзних туристичних продуктів. Обґрунтовано, що діяльність круїзних компаній спрямована на пошук нецінових чинників конкурентоспроможності круїзного туристичного продукту як основи для збереження власної частки ринку у гнучкому інноваційному середовищі. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення частки бюджетних круїзних туристичних продуктів у структурі попиту сучасних круїзних ліній, а також дослідження особливостей управління круїзними туристичними продуктами в умовах формування інноваційного попиту.

Ключові слова: ринок круїзного туризму, сегментація ринку круїзного туризму, інноваційні з

–  –  –

С результаті глобальної економічної кризи, виручка галузі по- еред основних причин слід відзначити цінність круступово рік за роком зростає. На збільшення обсягів вируч- їзного продукту для туриста, яка залежить від конки суттєво впливають інфляційні процеси, які збільшують кретного круїзного судна та маршруту його слідуопераційні витрати по формуванню круїзного продукту. вання. ВТО, вивчаючи круїзний ринок, розглядає круїзне Конкуренція в круїзному туризмі зміщується по вектору судно як мобільний готель-курорт [3], що, враховуючи «цінові фактори – нецінові фактори», що обумовлюється стратегію розширеного зростання, використовується оснонеобхідністю впровадження інновацій на усіх етапах фор- вними учасниками світового круїзного ринку для формумування та просування круїзного туристичного продукту. вання інноваційного попиту.

У 2011 р. попит на продукт круїзного ринку подалав Підтримання темпів постійного зростання ринку крумільйонний бар’єр і у 2013 р. досяг рівня 21,31 млн осіб. їзного туризму відбувається за рахунок інвестування круНа рис. 1 визначно структуру попиту на світовий круїзний їзних операторів у сфері інновацій та постійного вдосконапродукт за регіонами світу у 2013. Дві третини глобальних лення круїзного туристичного продукту.

круїзних пасажирів обирають місцем для відпочинку Кариб- При оцінці тенденцій розвитку круїзного ринку, крім ський басейн і круїзи по Середземному морю та Європі. сегментації за регіональною ознакою, науковці [2, 6] вико

–  –  –

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2014

–  –  –

УДК 339.13 Дядін А. С. Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів У статті розглянуто основні підходи до оцінки торговельного обслуговування споживачів, розкрито зміст напрямків методики, дана їх оцінка.

Використання запропонованих моделей управління якістю торгівельного обслуговування дозволить визначити напрями вдосконалення комерційних і технологічних процесів з метою залучення покупців, підвищення ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі та їх конкурентоспроможності. Аналізуючи матеріали, опубліковані в науковій літературі, автор намагається характеризувати сучасний стан роздрібної торгівлі, обслуговування споживачів у роздрібних підприємствах великих форматів, в окремих роздрібних торговельних підприємствах. Ураховуючи висновки попередніх дослідників, автор робить спробу представити стан розвитку якості обслуговування споживачів на основі інновацій у роздрібній торговельній мережі.

Ключові слова: маркетинг, інноваційна активність, конкуренція, ефективність, валова маржа.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 10.

Дядін Андрій Сергійович – асистент, кафедра міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна) E-mail: dyadin@meta.ua УДК 339.13 UDC 339.13 Дядин А. С. Инновационное развитие розничной торговой сети Dyadіn A. S. Innovative Development of the Retail Trading Network

–  –  –Похожие работы:

«Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Пасько О.В. Сумський національний аграрний університет, Україна Пояснювальні параграфи та інші пояснення у висновку незалежного аудитора згідно з МСА-2009 У 2004 році Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) розпочала всеохопну програму метою якої було підвищити зрозумілість Міжнародних...»

«КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ Мельниченко Світлана Володимирівна ПІБ: Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор melnichenko@knteu.kiev.ua E-mail: КВАЛІФІКАЦІЯ Київський національний торговельно-економічний університет захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук Тема дисертації «Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності» Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Стажування в Брюсельському вільному університеті...»

«УДК 378.1 С. С. Єрмакова, кандидат педагогічних наук, доцент (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ У статті розглянуто в межах дефінітивного аналізу проблему моніторингу якості професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів. З'ясовано, що комплексний моніторинг освітніх послуг, щодо професійної...»

«УДК 330.322:502 С. В. Похилько1 Структурування та оцінка еколого-економічного ефекту від інвестицій Виходячи із екологічно обумовленої трансформації інвестиційних процесів у статті обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестицій екологічного спрямування. На основі концепції повної економічної цінності навколишнього природного середовища проведено аналіз підходів до структурування та оцінки екологоекономічного ефекту від здійснення інвестицій. Визначено...»

«Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 332.137.330.111 ББК 60.55.373 Чернюк Людмила Григорівна, д.е.н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Пепа Тарас Вадимович, д.е.н., Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ ТА ЇЇ ПРОЯВ ЯК РЕГУЛЯТОРА СТРУКТУРИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В статті розкрита сутність і зміст соціогуманітарного простору як специфічної інтегрованої системи, передумови, чинники та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»