WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ********************************************************************************** УДК 330.34.001.8(042.3) Павло Скотний ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В РЕФЛЕКСІЯХ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Поняття «методологічної свідомості» сьогодні стало одним із фундаментальних в системі методології економічного пізнання. Його семантичний зміст цілком визначений, а евристичний потенціал є достатнім для того, щоб його поняття послугувало основою для понституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) яснення як внутрішньо наукових «нестандартних» явищ в економічному пізнанні, так і ситуацій у взаємодіях економічної науки з іншими сферами. Зокрема, «невиправданий» консерватизм по відношенню до певних економічних теорій і методів економічного пізнання. Так, незважаючи на відносно тривалий темпоральний розрив з часу виникнення теорії Дж. М. Кейнса та її критику неолібералами, проте його сумнів в абсолютній саморегуляції ринкової капіталістичної економіки і надалі залишається актуальним. З позицій методологічної свідомості зрозуміло, що методологічна установка видатного мислителя стала основою макроекономіки, в якій він визначив її основні поняття і сформулював найважливіші закономірності, на котрі в тій чи іншій мірі і сьогодні спираються сучасні економісти. Так саме значне місце займає економічна методологічна свідомість в інтенсивному культивуванні загально-наукових здобутків. Зокрема, у формуванні уявлень про наукову раціональність, рафіновану нетерпимість і лібералізм стосовно до квазінаукових феноменів [5, 65]. Прикладом може бути критичне, застережливе відношення до захоплення «хвилями Кондратьєва», які не можуть претендувати на тотальне пояснення всіх економічних процесів. Методологічна економічна свідомість «відсіює», «відсікає» перевірені факти і застерігає стосовно «моди» на ту чи іншу теорію або метод.

Поряд з методологічною економічною свідомістю необхідно виокремити методологію економічної науки, котра являє собою (відносно філософії науки) більш вузькоорієнтований напрямок її аналізу, який включає дослідження методів економічного пізнання і структурної динаміки економічного знання. При цьому в центрі уваги перебуває діяльнісний, динамічний аспект економічної науки, в зв’язку з чим методологію економічної науки можна характеризувати як форму її рефлексивного осмислення, спрямованого на вивчення засобів і методів раціоналізації економічної пізнавальної діяльності.

Саме по собі рефлексивне осмислення завжди підкреслює гостроту ситуації і стимулює критичний аналіз справ в науці.

Методологія економічної науки – це «знання знань». «За допомогою методології економічна наука заглиблюється сама в себе – визначає своє співвідношення з предметом дослідження, межі свого застосування, ідентифікує себе як суспільна наука, розкриває зв’язки з іншими науками, спосіб взаємодії знань із знаннями теорії та реальності й у цьому сенсі виступає як субдисциплінарна, основа економічної науки» [3, 69], - пише відомий український дослідник А.С. Гальчинський. З цих позицій методологію потрібно розуміти як складову економічної науки, що розглядає способи, за допомогою яких економісти обґрунтовують свої теорії.

Необхідно враховувати, що методологію економічної науки (економічну методологію) варто розглянути, як писав М.Блауг, просто як філософію науки в її застосуванні до економіки» [2, 35]. В силу чого вона виходить за власні науково-пізнавальні межі і вся Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) більше інтегрується в простір філософського дискурсу. Завдяки цьому методологія економічної науки здатна орієнтувати дослідження по тому шляху, який є найбільш продуктивним. Наприклад, «чиста теорія», яка «епістемологічно спиралася на раціоналізм в його різних проявах (від апріоризму Л. Мізеса до абстрактних формалізмів «теорії загальної рівноваги»). В післявоєнний період теорія загальної рівноваги переосмислюється (Ж. Дебре та ін.) в контексті популярної тоді математичної моди як «чисто формальна математична конструкція, теоретичні достоїнства якої не залежать від її можливих емпіричних інтерпретацій. Орієнтиром стала не просто вишукана математизація, але і свідома формалізація теоретичних моделей» [1, 137]. Дана тенденція, орієнтуючи економічну науку на теоретизацію, разом з тим розповсюдилась і на інші розділи економічної теорії. Вона поставила перепону «методологічному диктату»

неопозитивізму, але одночасно дала привід для інтерпретації такої теорії в якості галузі прикладної математика» [7, 21], — зазначав М.

Фрідмен.

Спільне проблемне поле, яке утворюють методи раціоналізації та оптимізації пізнавальної діяльності, не зводиться до простої суми питань, які вивчаються в кожному з них в окремості.

Адже існує ряд проблем і аспектів, де на першому плані виявляється дослідження механізмів впливу на методологію економічної науки тих соціальних факторів, аналізом яких традиційно займалась філософія науки. І навпаки, дослідження методологічних проблем стимулює переосмислення і якісно нове вирішення ряду питань, які відносяться до сфери філософії науки. Найбільш характерні такого роду ситуації при вивченні стилю економічного мислення, взаємодії економічної науки з природознавством – математикою, біологією, фізикою. впливу на характер економічних досліджень технологічних запитів виробництва, управління, екологічної діяльності.

Враховуючи філософсько-культурний контекст, можна згадати те колосальне значення, яке надавали релігії в становленні нового економічного порядку (капіталізму) М. Вебер (протестантизм), В.

Зомбарт (католицизм), С. М. Булгаков (православ’я). Даний процес означився на рубежі ХІХ-ХХ ст. і пройшов під знаком християнського модернізму. Проте суттєві особливості в рамках даного процесу визначили два різних підходи до вирішення проблеми взаємовідношення релігії до економіки. «Якщо для М. Вебера і В. Зомбарта (протестантський і католицький модернізм) характерним було підкреслювання практичної та історичної ролі релігії з точки зору її впливу на найбільш головну цінність сучасної епохи — західноєвропейський капіталізм, то Булгакову властивий інший погляд на сучасне господарство. Він ставить питання інакше, виправдовуючи не релігію, а капіталізм — чи відповідає сучасне господарство глибинним основам релігійного світогляду?» [10, 133]. Але з особливостей світогляду православної релігії, що скоріше всього, і не дало можливонституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) сті ствердитись капіталізму і раціоналізму європейського типу в Росії, а звідси – і відомі всім наслідки.

Дане положення має пряме відношення до філософії науки, в якій однією із інтегративних форм її рефлексивного осмислення можна виділити в якості домінуючого соціокультурний аспект. Так само, як в методологічній свідомості в якості домінуючого був виділений праксеологічний (операціональний, діяльнісний) аспект. Філософія науки орієнтована на вивчення соціокультурного аспекту, який все більш активно впливає на всі інші сфери життєдіяльності суспільства, в тому числі і на економічну. Філософсько-науковий підхід спрямовує методологічний дискурс на дослідження типів взаємозв’язку економіки з усіма цими сферами, умов і форм взаємообумовленої еволюції, на аналіз причин і наслідків їх суперечностей.

Це дуже широкий контекст дослідження економіки як специфічного соціокультурного феномену, який не зводиться до інших явищ і сфер життєдіяльності суспільства. Обґрунтування її якісної оригінальності і продуктивної соціальної цінності періодично набувало виключно важливого значення як в рамках самої філософії науки, так і в сфері суспільної свідомості. Прикладом може бути вплив, який здійснив на економічну методологію І. Лакатос. Він пішов далі Т. Куна в зближенні власне наукового знання і метафізики, яка лежить в його основі — «фонового», насамперед філософського знання. Якщо у Т. Куна роль парадигми у науковій діяльності була скоріше пасивною, то у І. Лакатоса еквівалент парадигми — «тверде ядро» науково-дослідницької програми — зайняв центральне місце в складі самої науково-дослідницької програми, головної одиниці аналіза наукових знань. По-друге, І. Лакатос (на відміну від Т. Куна) — виходив з точки зору, що в одній науковій дисципліні можуть співіснувати різні конкуруючі між собою теорії. В результаті філософськонаукових розмислів І. Лакатоса спрямованість економікометодологічних досліджень суттєво змінилась. Замість звичних міркувань про предмет і метод, операційність і верифікацію і т. д. на перший план постали дослідження, в яких існуючі наукові школи, традиції і теорії стали переосмислюватись в якості науководослідницьких програм (парадигм) [1, 138]. Зародження і еволюція таких програм є свідченням формування нового рівня методологічної свідомості, на основі якої формується нова економічна методологія і відповідна їй економічна теорія.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновки. Методологічна свідомість є інтелектуальним простором, в якому відбуваються різні форми рефлексії над науковим пізнанням. Економічна методологія формується в контексті загальнонаукової методологічної свідомості, що стає умовою становлення і розвитку економічної теорії. Вимога чітких уявлень про мету і завдання економічної дослідницької діяльності поставила на перше місце проблему методу, що інтегрувало нові форми рефлексії над Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) пізнавальними діями в економічній науці. Найбільш важливе значення мала інтенція на осмислення методу, яка вплинула на подальший розвиток форм рефлексії і становлення методології економічного пізнання як її нової форми. Економічна методологія, або методологія економічного пізнання, є складноструктурованою системою рефлексивного знання. У вузькому смислі – це вчення про методи наукового пізнання, їх обґрунтування, розкриття відношення економічних знань до економічної реальності, зв’язків між концептуальними положеннями і висновками економічної науки та безпосередніми (конкретно-емпіричними) процесами економічної практики.

Література

1. Ананьин О.И. Экономическая наука в зеркале методологи // Вопросы философии. – 1999. - № 10. – С. 135-151.

2. Блауг М. Методология экономической науки. – М., 2004. – С. 346.

3. Гальчинский А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення:

Курс лекцій. – К.: «АДЕФ-Україна», 2010. – С. 572.

4. Каз М.С. Почему в экономических исследованиях необходим когнитивный поход? // Вопросы философии. – 2009. – С. 29-40.

5. Лукашевич В.В. Философия и методология науки: учеб. Пособие.

– Минск: Совр. шк., 2006. – 320 с.

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с.

7. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки // The sis. – Вып. 4. – С. 14-28.

8. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М.: Новости, 1992. – 186 с.

9. Экономика знаний. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 432 с.

10. Элоян М.Р. Хозяйство и религия (М. Вебер, С. Булгаков, В. Зомбарт) // Философия хозяйства. – 2003. - № 1 (25). – С. 132-146.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» Національна академія прокуратури України МАТЕРІАЛИ міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні»Організатори: Генеральна прокуратура України Національна академія прокуратури України Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» (проект...»

«Одеська національна академія харчових технологій РОЗДІЛ 9 ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2014 Одеська національна академія харчових технологій ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Дружиніна В.В. канд. екон. наук, доцент, Бардакова С.М., студентка факультету економіки і управління Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук Ринок...»

«УДК 336.221.24:336:71 І.І. Д’яконова, д-р екон. наук, проф. кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ У статті досліджується система банківського маркетингу з точки зору функціонального підходу, розробляються шляхи взаємодії банківської системи та банківського маркетингу в умовах реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Український державний Одеська національна академія університет фінансів зв’язку та міжнародної торгівлі ім. О.С. Попова Одеський інститут Інститут економіки фінансів та менеджменту ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ у схемах і таблицях Навчальний посібник Одеса – 20 УДК 658. 15(075) ББК 65.9(2)26я73 Ф5 Рецензенти: Є.А. Бєльтюков, доктор економічних наук, професор (Одеський національний політехнічний університет); С.К. Харічков, доктор економічних наук,...»

«УДК 658.589 Мілютіна Юлія Сергіївна, асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РИНКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРПРОДУКТІВ У статті досліджено можливість застосування математичної моделі Френка М. Басса для оцінки міри та часу сприйняття споживачами інноваційного туристичного продукту. Наведено авторську класифікацію цільових споживачів інноваційних турпродуктів. Обґрунтовано...»

«ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 90 річчю ОНАЗ ім. О.С. Попова L.A. Strij MARKETING of XXI CENTURY.CONCEPTUAL CHANGES AND PROGRESS TRENDS Monograph Under the scientific release of professor A.K. Golubev Л.А. Стрий МАРКЕТИНГ ХХІ ВЕКА. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Монография Под научной редакцией профессора А.К. Голубева Л.О. Стрій МАРКЕТИНГ ХХІ СТОЛІТТЯ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Монографія За науковою редакцією професора А.К. Голубєва Одеса ББК 65.290-2 УДК 338.24.01 Друкується за...»

«ББК 67.312.2я73 М5 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 354 від 17 лютого 2005 року) Рецензенти: Бобкова А. Г. — професор, доктор юридичних наук, зав. каф. господарського права Донецького національного універ ситету; Жилінкова І. В. — професор, доктор юридичних наук, каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Шишка Р. Б. — професор, кандидат юридичних наук, каф. цивільно правових дисциплін Національного університету...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Половян Олексій Володимирович УДК 330.341:330.44:504 РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)....»

«кожній статті. Це дозволить оптимізувати виробничі витрати шляхом планування і вибору найбільш прийнятного методу управління ними, що дає можливість підвищити в цілому ефективність виробництва продукції плодівництва в підприємстві. Висновки. Розглядаючи зв’язок інформаційних джерел із завданнями та цілями дослідження, слід відзначити, що вони взаємопов’язані, тобто від обраного джерела залежить досягнення поставленої мети, а саме завдання впливає на вибір інформаційної бази для його вирішення....»

«КАТАЛОГ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 2000 – 2010 р.р. Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України Монографії Збірники наукових праць НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчальнометодичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с. Азаренкова Г.М та ін. У посібнику розкриваються питання організації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»