WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ********************************************************************************** УДК 330.34.001.8(042.3) Павло Скотний ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В РЕФЛЕКСІЯХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2)

ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

**********************************************************************************

УДК 330.34.001.8(042.3)

Павло Скотний

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В РЕФЛЕКСІЯХ

МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наукове пізнання є результатом пошуку адекватних уявлень про

системну організацію гносеологічного освоєння об’єктів. Забезпечити пізнавальну діяльність можна шляхом створення нових методологічних підходів і методів. На цій основі виникає методологічна рефлексія, котра спрямована на формування і розвиток економічної свідомості, на грунті якої виникає економічна теорія. За допомогою методологічної рефлексії економічна теорія ідентифікує себе як наука.

Ключові слова: економічна наука, рефлексія, гносеологія, методологічна свідомість, економічна методологія, економічний об’єкт і суб’єкт.

Pavlo Skotnyy. Economic knowledge in the reflection of methodological consciousness: theoretical aspect.

Scientific knowledge is the result of search of adequate ideas about systemic organization of gnosiological assimilation of objects. The cognitive activity can be provided with creation of new methodological approaches and methods.

On this basis the methodological reflection occurs and is directed at formation and development of economic consciousness, on the ground of which economics appears. The economic science identifies itself as a science due to methodological reflection.

Key words: economic science, reflection, gnosiology, methodological consciousness, economic methodology, economical object and subject.

Павел Скотный. Экономическое знание в рефлексиях методологического сознания: теоретический аспект.

Научное познание является результатом поиска адекватных представлений о системной организации гносеологического освоения объектов. Обеспечить познавательную деятельность можно путем создания новых методологических подходов и методов. На этой основе возникает методологическая рефлексия, которая направлена на формирование и развитие экономического сознания, на основании которого возникает экономическая теория. С помощью методологической рефлексии экономическая теория идентифицирует себя как наука.

Ключевые слова: экономическая наука, рефлексия, гносеология, методологическое сознание, экономическое методология, экономический объект и субъект.

Вступ. Світове господарство – це синтез динаміки розвитку і структури взаємозв’язків, що представлені як у вертикальних, так і у горизонтальних площинах. Механізмом цього структурування винституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) ступає глобалізація всіх складових соціально-економічної динаміки суспільства. В силу цих причин особливої ваги і актуальності набуває проблема пошуку відповідних реаліям сучасного економічного пізнання методологічних підходів. Світ економіки занадто складний і багатоманітний, тому його аналіз потребує постійного оновлення економічної теорії. В свою чергу дане завдання актуалізує проблему економічної методології.

Постановка проблеми. Завдання полягає в тому, щоб проаналізувати економічну методологію, що формується в контексті загальнонаукової методологічної свідомості і стає умовою становлення і розвитку економічної теорії. Сформулювати більш чітко уявлення про мету і завдання економічної дослідницької діяльності в якому провідне місце посідає проблема методу, яка здатна інтегрувати нові форми рефлексії у пізнанні економічної дійсності..

Результати. Сутність наукового пізнання полягає в необхідності пошуку адекватних уявлень про системну організацію гносеологічно освоюваних об’єктів. Мисленнєві презентація суб’єкта пізнання про сукупність відношень і зв’язків досліджуваного об’єкта з об’єктами, потенційно можливими у використанні в якості засобів пізнання, — це по суті «випереджаюче» відображення однієї із можливих форм його системної організації» [5, 247]. Зазначимо, що термін «форма», котра означає сукупність відносно стійких відношень і зв’язків елементів, які утворюють річ (предмет, явище), в межах яких здійснюються взаємодії і супутні зміни елементів, може бути використання і для характеристики сукупності відношень і зв’язків даної речі з іншими об’єктами. Стосовно «випереджаючого» відношення, то в самому методі воно виступає як «функціональний конструкт, який складає зміст його предметно-концептуального елемента.

На відміну від предмета дослідження, яке визначається методом, воно включає в себе не лише сукупність елементів об’єкта, виокремлену в контексті його фіксованих відносин і зв’язків з потенційними засобами пізнання, але й ці останні, а також самі відношення і зв’язки, тобто висхідне мисленнєве представлення в його повному складі» [5, 247-248]. В даному випадку це є «онтологія» методу, котра відображує саму його можливість в пізнанні явищ як природного, так і соціально-економічного буття.

Уявлення про одну із можливих форм системної організації економічного об’єкта вибудовується з таким розрахунком, щоб забезпечувалась можливість реалізації перебуваючих в його змісті економічних відносин і зв’язків в системі цілеспрямованих (спрямованих на прирощення предметного знання) взаємодій. Це можуть бути взаємодії елементів економічного об’єкта між собою та їх взаємодії із засобами пізнання, які систематизовані в певному методологічному дискурсі. Забезпечити заплановану взаємодію можна линституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) ше при створенні для цього необхідних умов, якими виступають нові методологічні підходи і методи. В даному випадку, спрямовуючи свої творчі зусилля на створення «предметно-концептуального змісту нового методу, дослідник неминуче продумує дії, здатні слугувати створенню таких умов. Знання, яке відображає зміст попередніх дій, він фіксує у вигляді певних регламентацій (норм, правил, принципів), що представляють собою операційно-нормативний елемент методу» [5, 248]. В описаній схемі побудови наукового методу в економічній теорії визначальну роль має уявлення про одну з можливих форм системної організації об’єкта економічного дослідження — предметно-концептуальному елементі методу.

Дані міркування змушують визнати існування предметного поля дослідження (при вивченні методів) на матеріалі конкретнонаукових областей економічного пізнання. В силу зазначеного важливо констатувати, по-перше, необхідну наявність в методі наукового, в тому числі й економічного пізнання, двох якісно самостійних елементів: перший - предметно-концептуальний, і другий – операційно-нормативний елемент, який складається із сукупності правил, норм, принципів, котрі регламентують пізнавальні дії суб’єкта, спрямовані на реалізацію зафіксованих в уявленні зв’язків і відношень об’єкта економічного дослідження з іншими об’єктами в системі спрямованих взаємодій (на економічні об’єкти). По-друге, генетичну обумовленість змісту другого із змістом першого [5, 249]. Це означає взаємодію всіх методів економічного пізнання, що утворює визначений часом методологічний дискурс. Так, розробляючи свою теорію державного регулювання економіки, Дж. М. Кейнс заявляв, що ніякого механізму, здатного забезпечити універсальне саморегулювання, не існує. Оскільки ринок не може слугувати у всіх випадках регулятором економіки, то держава, на його думку, повинно відігравати активну роль в здійсненні цих завдань. Втручання держави в регулювання економіки повинно полягати «в проведенні такої фіскальної і грошово-кредитної політики, котра пом’якшила б періодично виникаючі різкі спади виробництва» [6, 238]. В даному випадку ми бачимо обумовленість змісту другого (втручання держави) змістом першого (саморегулювання ринкової системи). Або обумовленість операційно-нормативного елементу (кейнсіанської методології) предметно-концептуальним (методологія ринкового лібералізму).

В даному контексті виникає питання: а чим спрямовується ґенеза предметно-концептуального змісту методу в тій чи іншій сфері наукового пізнання? Детальний розгляд цього питання показує, що новий метод (який виникає з необхідності вирішення пізнавальних завдань), повинен бути адаптований, насамперед, не до відміченої сукупності вихідного знання, а до тих властивостей об’єкта, котрі належить дослідити через розроблюваний метод. А також до того потрібного, недостаючого знання, для одержання якого він розробляється. Тому саме по собі початкове знання не завжди може наданституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) ти необхідну послугу в пізнанні. Так, знання основних ідей і принципів класичної економічної теорії показувало, що ставка процента виступає регулятором збереження стабільності виробництва, забезпеченням повної занятості і виключенням примусового безробіття.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проте по мірі суттєвих змін в економіці, коли спади виробництва стали звичним явищем, кризи посилались, вільна конкуренція поступово стала витіснятися пануванням монополій, чітко визначалися недоліки класичної економічної теорії. Отже, пропоноване нею знання почало не відповідати дійсності. Постала вимога його оновлення, обґрунтування понять і принципів, відповідних новій економічній реальності.

Безперечно, ефективність економічного (як і наукового загалом) пізнання визначається методологічним дискурсом, який в свою чергу опредметнюється методологічною свідомістю. Під останньою розуміється сукупність прийнятих економічним науковим співтовариством уявлень про шляхи продуктивної дослідницької діяльності і критеріях науковості знання, якими керуються вчені у своїй теоретично-професійній діяльності. Методологічна свідомість корелює з економічною свідомістю і економічним знанням. Останнє має особливе значення для економічної методології. Необхідно зазначити в даному контексті той факт, що знання як самостійний продукт мисленнєвої діяльності людини, поза всіма іншими умовами, одержало розвиток через торгівлю, кожна стадія якої — від стихійного обміну надлишками, через ярмарки та їх ринкової організації — вимагали «великого об’єму знань про товар, потреби в ньому, умовах доставки і обміну, витратах і можливої вигоди обміну» [9, 5]. Ринковий збут товарів у працюючих виробників став можливим при наявності та успішному використанні не просто знання, а знання економічного. В своїй праці «Згубна самовпевненість» Ф. А. Гайєк писав: «Економічне підприємництво вимагає досконалого знання тисячі дрібниць, котрим не буде цікавитись ніхто, окрім того, хто буде мати інтерес в подібному знанні. Такі інститути по збору і передачі інформації, як ринок, дозволяють нам використовувати це розсіяне і невидиме знання для … досягнення самих різних цілей» [8, 30]. І далі він зазначає: «Ринок — це єдино досяжний спосіб одержати інформацію, котра дозволяє індивідам судити про порівняні переваги того чи іншого використання ресурсів, про які у них є безпосереднє знання»

[8, 136]. Отже, знання загалом має безпосереднє відношення не лише до наукової, культурної, але і до економічної діяльності. Звідси необхідність постійної кореляції економічної діяльності, економічної методології і економічного знання.

Як відомо, кожне суспільство в результаті історичного розвитку стає володарем більш або менш значного потенціалу знань, яке використовується в різних цілях. Значення його може «вимірюватися масштабами наукових досліджень та інституціональної організації науки, рівнем розвитку і доступності системи освіти, рівнем технолонституціональний вектор економічного розвитку Вип. 3 (2) гічного розвитку і технічної культури» [9, 6]. З формуванням і ствердженням «економічної цивілізації» фактом стає економічне знання, потенціал якого разом з усією системою знання стає безумовно необхідним для перетворення соціуму в суспільство знань, необхідним елементом якого є економічне знання.

Процес становлення економічного знання обумовлює факт становлення і розвитку економічної свідомості, на основі якої формується економічна теорія. На її зміст і спрямована методологічна рефлексія, котра реалізується через методологічну свідомість. Основним принципом накопичення і структурування її змісту є когнітивна ефективність, тобто здатність забезпечити прирощення необхідного знання. Потрібно вважати, що в свою чергу «когнітивна ефективність» забезпечується когнітивно-ціннісним підходом, з позицій якого поняття «внутрішній план діяльності» значно ширше послідовності дій по досягненню мети. Як тепер зрозуміло, він репрезентує собою сукупність нових значень.

На основі системи значень приймаються рішення і здійснюється з тією чи іншою мірою результативності пізнавальний процес. Когнітивно-ціннісний підхід «покликаний об’єднати розрізнені, фрагментарні дослідження, викликані деякими авторами в даному напрямку, розвинути відповідну теоретичну і методологічну базу, доповнити існуючі модельні уявлення на механізмі мотивації”, розширити уявлення про шляхи її удосконалення» [4, 37]. В такому аспекті методологічна свідомість виконує роль «бритви Оккама», вибираючи потрібне для економічної теорії і «відсікаючи» те, котре є зайвим. Тому найбільш значиму частину інституціональної методологічної свідомості складають різні регламентації, розпорядження, методи і правила, що їх конкретизують та засоби, котрі довели свою когнітивну ефективність. Тобто ті принципи і схеми пізнавальної діяльності, які успішно забезпечували прирощення знань в контексті здійснених раніше досліджень.

Для методології економічного пізнання важливим є те, що методологічна свідомість — це те «інтелектуальне поле, котре об’єднує різноспрямовані стратегії творчого пошуку, стратегії досягнення поставлених в дослідженні цілей і завдань, вирішення проблем. Але насамперед вона орієнтує на актуалізацію і використання напрацьованих зразків дослідницької діяльності. В цій ситуації на перший план виходить необхідність осмислення економікогносеологічних і логіко-наукових основ діючих зразків і нових, які приходять їм на зміну» [5, 65]. А разом з нею необхідно максимально повно актуалізувати зміст, накопичений у всіх формах науковотеоретичного осмислення пізнавальних дій і методів в економічній теорії.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 338.1:658.821(477.8) Черкас Н. І. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ За допомогою просторово-часової вибірки проаналізовано загальні чинники динаміки промислового виробництва за областями України. Показано сприятливу залежність темпу зростання промислового виробництва від збільшення технологічного експорту, сальдо бюджету та загальної лібералізації економічного середовища. Одним із пояснень спадної тенденції в промисловому виробництві окремих перспективних...»

«Економічні науки Як видно з таблиці, переваг у зарубіжних моделях визначення ймовірності банкрутства значно менше ніж недоліків, що доводить необхідність адаптації зарубіжних моделей до практики в Україні, так як вони кардинально відрізняються від вітчизняних, та їх результативність і ефективність поки що не доведена на практиці українських підприємств. Висновки. Аналіз існуючих методик та теоретичних підходів щодо оцінки ймовірності банкрутства дав змогу визначити основні переваги та недоліки...»

«Список наукових та навчально – методичних праць за 20092014 р.р. доц. кафедри бухгалтерського обліку Шаповалової Алли Павлівни Обсяг № Назва роботи Вид роботи Видавництво Мова Співавтори др.арк. Наукові Нападовська Л.В., 1. Бакурова О.А., Теорія бухгалтерського обліку монографія К.-КНЕУ.-2009.735 с. укр. 45,9 Алексєєва А.В., ін. Нові напрями бухгалтерського обліку наукова стаття 2. Вісник КНТЕУ, 2009. №1. -с.88укр. Веренич О.Г. 0,5 інвестиційної нерухомості (фахове видання) Матеріали VІ...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16) УДК 663.2:519.71 О.Ю. Гаркуша, О.В. Сергєєва МОДЕЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті розкрито сутність економічного зростання підприємства; дано характеристику теоретичних підходів до побудови моделей економічного зростання та складу їх параметрів (факторів); запропоновано трикомпонентну факторну модель темпу економічного зростання виноробного підприємства з урахуванням...»

«УДК 330.341.1 Овєчкіна Олена Андріївна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк); Іванова Катерина Вікторівна, асистент кафедри економіки підприємства Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Розглянута проблема ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств в...»

«ВИМОГИ до оформлення матеріалів статей та бібліографічного апарату для публікації у збірнику наукових праць з відкритим доступом «Вісник соціально-економічних досліджень»1. Загальні положення 1.1. Одеський національний економічний університет є засновником і видавцем збірника наукових праць з відкритим доступом «Вісник соціально-економічних досліджень» (Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 6448 від 21 серпня 2002 р.). Збірник наукових праць «Вісник...»

«Тільки в цьому випадку розглянута модель може бути повноцінно використана для навчання висококласних фахівців у галузі управління організаціями. ВИСНОВКИ Отже, в умовах економічної нестабільності актуальним є перехід до прогресивних методів підготовки, підтримки і розвитку, раціонального використання, виявлення резервів трудових ресурсів, збільшення зайнятості, удосконалення управління трудовими ресурсами, розвиток ринку праці, забезпечення збалансованості кількості робочих місць, трудових...»

«Національний Технічний Університет України “Київський Політехнічний Інститут” 17/06/2014 Випуск №203 Інформаційна система Джерело До уваги деканів факультетів, директорів інститутів та керівників підрозділів університету! Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 203 випуску інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” В ЦЬОМУ НОМЕРІ: 1. Літня школа в рамках проекту BILAT-UKR*AINA...2 2. Індивідуальні гранти для...»

«Суспільна бібліотека Реалістична теорія і творча практика ТЕХНОЛОГІЯ ТРАГЕДІЇ Вчені й політики: Хто і куди спрямовує протестну енергію народу України? Київ ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» УДК 323.2(477)(082) ББК 66.3(4Укр)я43 Т3 Т38 Технологія трагедії. Вчені й політики: Хто і куди спрямовує протестну енергію народу України? Упорядник І.І.Мигович. —К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. — 168 с. ISBN 978-966-139-038-5 У книзі вміщено статті відомих вітчизняних учених і політиків, у яких...»

«Економічні науки УДК 65.014 О. О. КАРПІЩЕНКО Сумський державний університет СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БІЗНЕС ОДИНИЦЬ Розглянуто проблему прогнозування стадії ЖЦ окремих товарів із продуктового портфелю підприємства, з метою прогнозування часу виведення застарілої продукції з ринку і заміни її новою (інноваційною) продукцією. Вказано на недосконалість матричних методів портфельного аналізу. Запропоновано методичний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»